पापी लोकांबद्दल 25 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने (जाणून घेण्यासाठी 5 प्रमुख सत्ये)

पापी लोकांबद्दल 25 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने (जाणून घेण्यासाठी 5 प्रमुख सत्ये)
Melvin Allen

पापी लोकांबद्दल बायबल काय म्हणते?

पाप हे देवाच्या नियमाचे उल्लंघन आहे हे पवित्र शास्त्र स्पष्ट करते. हे चिन्ह गहाळ आहे आणि देवाच्या मानकापेक्षा कमी आहे. पापी म्हणजे दैवी नियमाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती. पाप हा गुन्हा आहे.

तथापि, पापी हा गुन्हेगार आहे. पापी लोकांबद्दल बायबल काय म्हणते ते पाहू या.

पापी लोकांबद्दल ख्रिश्चन उद्धरण

“चर्च हे पापी लोकांसाठी रुग्णालय आहे, संतांसाठी संग्रहालय नाही. ”

“तुम्ही संत नाही आहात,” सैतान म्हणतो. बरं, जर मी नाही तर मी पापी आहे आणि येशू ख्रिस्त पापी लोकांना वाचवण्यासाठी जगात आला. बुडणे किंवा पोहणे, मी त्याच्याकडे जातो; दुसरी आशा, माझ्याकडे नाही.” चार्ल्स स्पर्जन

“मी जतन झालो असल्याचा माझा पुरावा मी उपदेश करतो किंवा मी हे किंवा ते करतो या वस्तुस्थितीत खोटे नाही. माझी सर्व आशा यात आहे: की येशू ख्रिस्त पापी लोकांना वाचवण्यासाठी आला. मी पापी आहे, मी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, मग तो मला वाचवायला आला आणि मी वाचलो.” चार्ल्स स्पर्जन

“आम्ही पापी नाही कारण आम्ही पाप करतो. आपण पाप करतो कारण आपण पापी आहोत.” आर.सी. स्प्रुल

बायबलनुसार आपण जन्मत:च पापी आहोत का?

आपण सर्व जन्मतःच पापी आहोत हे बायबल स्पष्ट करते. स्वभावाने, आपण पापी इच्छांनी पापी आहोत. प्रत्येक पुरुष आणि प्रत्येक स्त्रीला आदामाच्या पापाचा वारसा मिळाला आहे. म्हणूनच पवित्र शास्त्र आपल्याला शिकवते की आपण स्वभावाने क्रोधाची मुले आहोत.

1. स्तोत्रसंहिता 51:5 “पाहा, मी अधर्मात जन्माला आलो आणि माझ्या आईला पापात गर्भधारणा झाली.मी.”

2. इफिसियन्स 2:3 “ज्यांच्यामध्ये आपणही एकेकाळी आपल्या देहाच्या वासनांनुसार वागलो, देहाच्या आणि मनाच्या इच्छा पूर्ण करत होतो आणि इतरांप्रमाणेच स्वभावाने क्रोधाची मुले होतो.”

3. रोमन्स 5:19 “जसे एका माणसाच्या आज्ञाभंगामुळे पुष्कळ लोक पापी ठरले, त्याचप्रमाणे एका माणसाच्या आज्ञापालनाने पुष्कळांना नीतिमान बनवले जाईल.”

4. रोमन्स 7:14 “आम्हाला माहीत आहे की नियमशास्त्र आध्यात्मिक आहे; पण मी अध्यात्मिक आहे, पापाचा गुलाम म्हणून विकला जातो.”

हे देखील पहा: दशांश आणि अर्पण (दशांश) बद्दल 40 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने

5. स्तोत्रसंहिता 58:3 “दुष्ट लोक गर्भापासून दूर जातात; ते जन्मापासूनच खोटे बोलतात.”

6. रोमन्स 3:11 “समजणारा कोणी नाही; देवाचा शोध घेणारा कोणी नाही.”

देव पापी लोकांच्या प्रार्थनांचे उत्तर देतो का?

या प्रश्नाचे अनेक भाग आहेत. जर तुम्ही विचारत असाल की देव अविश्वासूंच्या प्रार्थनांचे उत्तर देतो का, तर ते अवलंबून आहे. मी बहुतेक भागासाठी विश्वास ठेवतो, परंतु देव त्याच्या इच्छेनुसार प्रार्थनेचे उत्तर देतो आणि तो अविश्वासूच्या क्षमासाठी प्रार्थनेला उत्तर देतो. प्रभू कोणत्याही प्रार्थनेचे उत्तर देण्याचे निवडू शकतो जे त्याला योग्य वाटते. तथापि, जर तुम्ही असे विचारत असाल की जे ख्रिश्चन पश्चात्ताप न करता पापात जगत आहेत त्यांना देव उत्तर देतो का, तर उत्तर नाही आहे. जोपर्यंत प्रार्थना क्षमा किंवा पश्चात्तापासाठी होत नाही.

7. जॉन 9:31 “देव पापी लोकांचे ऐकत नाही हे आपल्याला माहीत आहे. जो देवाची इच्छा पूर्ण करतो तो तो ऐकतो.”

8. स्तोत्रसंहिता 66:18 “जर मी पापाची कदर केली असतीमाझे हृदय, परमेश्वराने ऐकले नसते.”

हे देखील पहा: ध्यानाबद्दल 50 प्रमुख बायबल वचने (देवाचे वचन दररोज)

9. नीतिसूत्रे 1:28-29 28 “मग ते मला हाक मारतील पण मी उत्तर देणार नाही; ते मला शोधतील पण मला सापडणार नाहीत, 29 कारण त्यांना ज्ञानाचा तिरस्कार आहे आणि त्यांनी परमेश्वराचे भय बाळगण्याचे निवडले नाही.”

10. यशया 59:2 “परंतु तुझ्या पापांनी तुला तुझ्या देवापासून वेगळे केले आहे; तुमच्या पापांनी त्याचा चेहरा तुमच्यापासून लपवून ठेवला आहे, जेणेकरून तो ऐकू शकणार नाही.”

पापी नरकास पात्र आहेत

माझा विश्वास आहे की बहुतेक उपदेशक नरकाची भीषणता कमी करतात. जसा स्वर्ग आपल्या कल्पनेपेक्षा कितीतरी पटीने मोठा आहे, त्याचप्रमाणे नरकही आपल्या कल्पनेपेक्षा कितीतरी अधिक भयानक आणि भयानक आहे. मी लोकांना “मी नरकाचा आनंद लुटणार आहे” अशा गोष्टी बोलताना ऐकले आहे. ते काय बोलत आहेत हे त्यांना कळले असते तर. त्यांना कळले तर ते आत्ता तोंडावर पडून दयेची याचना करतील. ते ओरडतील, ओरडतील आणि दयेची याचना करतील.

नरक हे यातनाचे एक शाश्वत ठिकाण आहे. पवित्र शास्त्र म्हणते की हे अग्नीचे ठिकाण आहे. नरकात विश्रांती नाही! ही अशी जागा आहे जिथे तुम्हाला अनंतकाळासाठी अपराधीपणा आणि निंदा वाटेल आणि ते काढून टाकण्यासाठी काहीही नसेल. हे बाहेरच्या अंधाराचे, चिरंतन दुःखाचे, सतत रडण्याचे, किंचाळण्याचे आणि दात खाण्याचे ठिकाण आहे. झोप येत नाही. विश्रांती नाही. सर्वात भयंकर गोष्ट म्हणजे बहुतेक लोक एके दिवशी नरकात सापडतील.

जेव्हा एखादा माणूस गुन्हा करतो तेव्हा त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. मुद्दा इतकाच नाही की तुम्ही गुन्हा केला आहे. मुद्दाही आहेगुन्हा ज्यांच्यावर झाला होता. एका पवित्र देवाविरुद्ध पाप केल्याने, विश्वाचा निर्माणकर्ता अधिक कठोर शिक्षा भोगतो. आपण सर्वांनी पवित्र देवाविरुद्ध पाप केले आहे. म्हणून, आपण सर्व नरकास पात्र आहोत. तथापि, एक चांगली बातमी आहे. तुम्हाला नरकात जाण्याची गरज नाही.

११. प्रकटीकरण 21:8 “पण जसे भ्याड, अविश्वासू, घृणास्पद, खुनी, अनैतिक, जादूटोणा करणारे, मूर्तिपूजक आणि सर्व खोटे बोलणारे, त्यांचा भाग अग्नी आणि गंधकाने जळणाऱ्या सरोवरात असेल. दुसरा मृत्यू.”

12. प्रकटीकरण 20:15 “आणि जर कोणाचे नाव जीवनाच्या पुस्तकात लिहिलेले आढळले नाही, तर त्याला अग्नीच्या सरोवरात टाकण्यात आले.”

13. मॅथ्यू 13:42 "आणि त्यांना अग्नीच्या भट्टीत टाकील: तेथे रडणे आणि दात खाणे होईल."

14. 2 थेस्सलनीकाकरांस 1:8 “जे देवाला ओळखत नाहीत आणि जे आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या सुवार्तेचे पालन करीत नाहीत त्यांचा सूड घेण्यासाठी धगधगत्या अग्नीत.”

15. यशया 33:14 “सियोनमधील पापी घाबरले आहेत; थरथर कापत अधर्मींना पकडले आहे “भस्म करणाऱ्या अग्नीबरोबर आपल्यापैकी कोण जगू शकेल? आपल्यापैकी कोण सतत जळत राहून जगू शकेल?”

येशू पापी लोकांना वाचवण्यासाठी आला

जर माणसे नीतिमान असती तर ख्रिस्ताच्या रक्ताची गरज नसते. तथापि, नीतिमान कोणीही नाही. सर्वच देवाच्या दर्जापेक्षा कमी पडले आहेत. जे त्यांच्या धार्मिकतेवर विश्वास ठेवतात त्यांना ख्रिस्ताच्या धार्मिकतेची गरज नाही. ख्रिस्त बोलावण्यास आलापापी ज्यांना त्यांच्या पापांची जाणीव आहे आणि ज्यांना तारणहाराची गरज आहे त्यांना बोलावण्यासाठी येशू आला. ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे पापी लोकांचे तारण होते आणि ते मुक्त होतात.

आपला देव किती अद्भुत आहे! जे आपण करू शकत नाही ते जीवन जगण्यासाठी तो मनुष्याच्या रूपात खाली येईल आणि आपण ज्या मृत्यूला पात्र आहोत ते मरेल. येशूने पित्याच्या गरजा पूर्ण केल्या आणि त्याने वधस्तंभावर आमची जागा घेतली. तो मेला, त्याला दफन करण्यात आले आणि आपल्या पापांसाठी त्याचे पुनरुत्थान झाले.

जेव्हा तुम्हाला कळते की येशू फक्त आपल्याला वाचवण्यासाठी आला नव्हता तेव्हा सुवार्ता इतकी खरी आणि जिव्हाळ्याची बनते. तो विशेषतः तुम्हाला वाचवण्यासाठी आला होता. तो तुम्हाला नावाने ओळखतो आणि तो तुम्हाला वाचवण्यासाठी आला होता. तुमच्या वतीने त्याचा मृत्यू, दफन आणि पुनरुत्थान यावर विश्वास ठेवा. विश्वास ठेवा की तुमच्या सर्व पापांचे प्रायश्चित्त झाले आहे. विश्वास ठेवा की त्याने तुमचा नरक काढून घेतला आहे.

16. मार्क 2:17 “हे ऐकून येशू त्यांना म्हणाला, “निरोग्यांना वैद्याची गरज नाही, तर आजारी माणसांना आहे. मी नीतिमानांना नाही, तर पाप्यांना बोलावायला आलो आहे.”

17. लूक 5:32 “मी नीतिमानांना नाही, तर पापींना पश्चात्ताप करण्यासाठी बोलावण्यासाठी आलो आहे.”

18. 1 तीमथ्य 1:15 "हे एक विश्वासार्ह वचन आहे जे पूर्ण स्वीकारण्यास पात्र आहे: ख्रिस्त येशू पापी लोकांना वाचवण्यासाठी जगात आला - ज्यांच्यापैकी मी सर्वात वाईट आहे."

19. लूक 18:10-14 “दोन पुरुष मंदिरात प्रार्थना करण्यासाठी गेले, एक परुशी आणि दुसरा जकातदार. 11 परश्याने स्वतःजवळ उभे राहून प्रार्थना केली: ‘देवा, मी आहे त्याबद्दल मी तुझे आभार मानतोइतर लोकांसारखे-लुटारू, दुष्कर्म करणारे, व्यभिचारी-किंवा या जकातदारासारखे नाही. 12 मी आठवड्यातून दोनदा उपवास करतो आणि मला जे काही मिळते त्याचा दशमांश देतो.’ 13 “परंतु जकातदार काही अंतरावर उभा राहिला. तो स्वर्गाकडेही पाहणार नाही, पण छाती मारून म्हणाला, ‘देवा, माझ्यावर दया कर, पापी.’ 14 “मी तुम्हांला सांगतो की हा मनुष्य, दुसऱ्यापेक्षा, देवासमोर नीतिमान ठरवून घरी गेला. कारण जे स्वतःला उंच करतात ते सर्व नम्र केले जातील आणि जे स्वतःला नम्र करतात त्यांना उंच केले जाईल.” (नम्रता बायबल वचने)

20. रोमन्स 5:8-10 “परंतु देव आपल्यावरचे त्याचे स्वतःचे प्रेम यात दाखवतो: आपण पापी असतानाच ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला. आता आपण त्याच्या रक्ताने नीतिमान ठरलो असल्यामुळे, त्याच्याद्वारे देवाच्या क्रोधापासून आपण आणखी किती वाचणार आहोत! कारण, जर आपण देवाचे शत्रू असताना, त्याच्या पुत्राच्या मृत्यूद्वारे आपण त्याच्याशी समेट केला असेल, तर समेट केल्यावर, त्याच्या जीवनाद्वारे आपण किती जास्त तारले जाऊ!”

21. 1 जॉन 3:5 “तुम्हाला माहीत आहे की तो पापे दूर करण्यासाठी प्रकट झाला; आणि त्याच्यामध्ये कोणतेही पाप नाही.”

ख्रिश्चन पापी आहेत का?

या प्रश्नाचे उत्तर होय आणि नाही असे आहे. आपण सर्वांनी पाप केले आहे आणि आपल्या सर्वांना पाप स्वभावाचा वारसा मिळाला आहे. तथापि, जेव्हा तुम्ही ख्रिस्तावर विश्वास ठेवता तेव्हा तुम्ही पवित्र आत्म्याने पुन्हा जन्मलेली नवीन निर्मिती व्हाल. यापुढे तुम्हाला पापी म्हणून पाहिले जात नाही, तर तुम्हाला संत म्हणून पाहिले जाते. जेव्हा देव ख्रिस्तामध्ये असलेल्यांकडे पाहतो तेव्हा तो त्याच्या पुत्राचे आणि त्याचे परिपूर्ण कार्य पाहतोआनंद होतो. पवित्र आत्म्याने पुन्हा जन्म घेतल्याचा अर्थ असा नाही की आपण पापाशी संघर्ष करत नाही. तथापि, आपल्याला नवीन इच्छा आणि आपुलकी असतील आणि आपण यापुढे पापात जगण्याची इच्छा करणार नाही. आम्ही त्याचा सराव करणार नाही. मी अजूनही पापी आहे का? होय! मात्र, ती माझी ओळख आहे का? नाही! माझी योग्यता ख्रिस्तामध्ये आढळते माझ्या कामगिरीमध्ये नाही आणि ख्रिस्तामध्ये मला निष्कलंक म्हणून पाहिले जाते.

२२. 1 जॉन 1:8, “जर आपण म्हणतो की आपल्यात पाप नाही, तर आपण स्वतःला फसवत आहोत आणि सत्य आपल्यामध्ये नाही.”

23. 1 करिंथकरांस 1:2 “करिंथमधील देवाच्या मंडळीला, ख्रिस्त येशूमध्ये पवित्र झालेल्यांना, जे सर्व ठिकाणी आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाचा हाक मारतात, त्या सर्वांबरोबर संत होण्यासाठी बोलाविले गेले आहेत, त्यांचा प्रभु आणि आपलाही. .”

२४. 2 करिंथकरांस 5:17 “म्हणून, जर कोणी ख्रिस्तामध्ये असेल तर तो एक नवीन निर्मिती आहे. जुने निघून गेले; पाहा, नवीन आले आहे.”

25. 1 जॉन 3:9-10 "देवापासून जन्मलेला कोणीही पाप करत नाही, कारण देवाचे बीज त्याच्यामध्ये असते; आणि तो पाप करत राहू शकत नाही, कारण तो देवापासून जन्माला आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की कोण देवाची मुले आहेत आणि कोण सैतानाची मुले आहेत: जो कोणी नीतिमत्व पाळत नाही तो देवाचा नाही किंवा जो आपल्या भावावर प्रेम करत नाही तो देवाचा नाही.”

बोनस

जेम्स 4:8 “देवाच्या जवळ या म्हणजे तो तुमच्या जवळ येईल. अहो पापी लोकांनो, तुमचे हात धुवा आणि तुमची अंतःकरणे शुद्ध करा, अहो दुटप्पी विचार करा.”
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.