25 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Bechaduriaid (5 Gwirionedd Mawr i’w Gwybod)

25 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Bechaduriaid (5 Gwirionedd Mawr i’w Gwybod)
Melvin Allen

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am bechaduriaid?

Mae'r Ysgrythur yn ei gwneud hi'n glir mai trosedd cyfraith Duw yw pechod. Mae’n colli’r marc ac yn methu â chyrraedd safon Duw. Pechadur yw rhywun sy'n torri'r gyfraith ddwyfol. Y pechod yw'r trosedd.

Fodd bynnag, y pechadur yw'r troseddwr. Edrychwn i weld beth sydd gan y Beibl i'w ddweud am bechaduriaid.

Dyfyniadau Cristnogol am bechaduriaid

“Ysbyty i bechaduriaid yw eglwys, nid amgueddfa i'r saint. ”

“Nid wyt ti ddim yn sant,” medd y diafol. Wel, os nad wyf fi, pechadur wyf fi, a daeth lesu Grist i'r byd i achub pechaduriaid. Suddo neu nofio, Af ato Ef; gobaith arall, does gen i ddim.” Charles Spurgeon

“Nid yw fy nhystiolaeth fy mod yn gadwedig yn gorwedd yn y ffaith fy mod yn pregethu, neu fy mod yn gwneyd hyn neu hyny. Mae fy holl obaith yn gorwedd yn hyn: bod Iesu Grist wedi dod i achub pechaduriaid. Pechadur wyf fi, yr wyf yn ymddiried ynddo, yna daeth i'm hachub, ac achubir fi." Charles Spurgeon

“Nid ydym yn bechaduriaid oherwydd ein bod yn pechu. Rydyn ni'n pechu oherwydd rydyn ni'n bechaduriaid.” Roedd R.C. Sproul

A ydym ni wedi ein geni yn bechaduriaid yn ôl y Beibl?

Mae'r Beibl yn ei gwneud hi'n glir ein bod ni i gyd yn bechaduriaid wedi ein geni. Wrth natur, yr ydym yn bechadurus â chwantau pechadurus. Mae pob dyn a phob gwraig wedi etifeddu pechod Adda. Dyna pam y mae'r Ysgrythur yn ein dysgu ein bod ni wrth natur yn blant digofaint.

1. Salm 51:5 “Wele, mewn anwiredd y'm dygwyd allan, ac mewn pechod y beichiogodd fy mam.fi.”

2. Effesiaid 2:3 “Ymhlith y rhai hefyd yr ymddygasom ni i gyd unwaith yn chwantau ein cnawd, gan gyflawni dymuniadau’r cnawd a’r meddwl, a ninnau wrth natur yn blant digofaint, yn union fel y lleill.”

3. Rhufeiniaid 5:19 “Canys yn union fel trwy anufudd-dod un dyn y gwnaed llawer yn bechaduriaid , felly hefyd trwy ufudd-dod un dyn y gwneir llawer yn gyfiawn.”

4. Rhufeiniaid 7:14 “Rydyn ni'n gwybod bod y gyfraith yn ysbrydol; ond anysbrydol ydwyf, wedi fy ngwerthu yn gaethwas i bechod.”

5. Salm 58:3 “Y mae'r drygionus wedi ymddieithrio o'r groth; y maent yn myned ar gyfeiliorn o enedigaeth, yn dywedyd celwydd.”

6. Rhufeiniaid 3:11 “Nid oes neb sy'n deall; nid oes neb yn ceisio Duw.”

A yw Duw yn ateb gweddïau pechaduriaid?

Y mae llawer o wahanol rannau i’r cwestiwn hwn. Os ydych chi'n gofyn a yw Duw yn ateb gweddïau anghredinwyr, yna mae'n dibynnu. Rwy’n credu i raddau helaeth na, ond mae Duw yn ateb gweddïau yn ôl Ei ewyllys ac mae’n ateb gweddi anghredadun am faddeuant. Gall yr Arglwydd ddewis ateb unrhyw weddi a wêl yn dda. Fodd bynnag, os ydych chi'n gofyn a yw Duw yn ateb Cristnogion sy'n byw mewn pechod di-edifar, yna'r ateb yw na. Oni bai fod y weddi am faddeuant neu edifeirwch.

7. Ioan 9:31 “ Fe wyddom nad yw Duw yn gwrando ar bechaduriaid . Mae'n gwrando ar y duwiol sy'n gwneud ei ewyllys.”

8. Salm 66:18 “Pe bawn i wedi coleddu pechod ynfy nghalon, ni wrandawai yr Arglwydd.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Soothsayers

9. Diarhebion 1:28-29 28 “Yna byddant yn galw ataf ond nid wyf am ateb; byddan nhw'n edrych amdana i, ond ddim yn dod o hyd i mi, 29 oherwydd eu bod nhw'n casáu gwybodaeth ac wedi dewis peidio ag ofni'r Arglwydd.”

10. Eseia 59:2 “Ond y mae dy anwireddau wedi dy wahanu oddi wrth dy Dduw; y mae eich pechodau wedi cuddio ei wyneb oddi wrthych, rhag iddo glywed.”

Mae pechaduriaid yn haeddu uffern

Yr wyf yn credu bod y rhan fwyaf o bregethwyr yn bychanu erchylltra uffern. Yn union fel y nefoedd yn llawer mwy nag y gallwn byth ddychmygu, uffern yn llawer mwy arswydus ac arswydus nag y gallwn byth ddychmygu. Rwyf wedi clywed pobl yn dweud pethau fel “Rydw i'n mynd i fwynhau uffern.” Os mai dim ond eu bod yn gwybod beth roedden nhw'n ei ddweud. Pe baent yn gwybod byddent yn syrthio ar eu hwynebau ar hyn o bryd ac yn erfyn am drugaredd. Byddent yn gweiddi, yn sgrechian, ac yn ymbil am drugaredd.

Mae uffern yn lle tragwyddol poenydio. Dywed yr Ysgrythur ei fod yn lle tân na ellir ei ddiffodd. Does dim gorffwys yn uffern! Mae'n fan lle byddwch chi'n teimlo euogrwydd a chondemniad am dragwyddoldeb ac ni fydd dim i'w ddileu. Mae'n lle o dywyllwch allanol, dioddefaint tragwyddol, lle i grio, sgrechian a rhincian dannedd yn barhaus. Does dim cwsg. Nid oes gorffwys. Yr hyn sydd hyd yn oed yn fwy brawychus yw y bydd y rhan fwyaf o bobl ryw ddydd yn cael eu hunain yn uffern.

Pan fydd dyn yn cyflawni trosedd, rhaid iddo gael ei gosbi. Y mater yw nid yn unig eich bod wedi cyflawni trosedd. Mae'r mater hefydyn erbyn pwy y cyflawnwyd y drosedd. Gan bechu yn erbyn Duw sanctaidd, mae Creawdwr y bydysawd yn arwain at gosb lawer mwy llym. Rydyn ni i gyd wedi pechu yn erbyn Duw sanctaidd. Felly, rydyn ni i gyd yn haeddu uffern. Fodd bynnag, mae newyddion da. Does dim rhaid i chi fynd i uffern.

11. Datguddiad 21:8 “Ond am y llwfr, y di-ffydd, y ffiaidd, fel llofruddion, y rhywiol anfoesol, dewiniaid, eilunaddolwyr, a phob celwyddog, bydd eu rhan yn y llyn sy'n llosgi â thân a sylffwr, sef y ail farwolaeth.”

12. Datguddiad 20:15 “Ac os na chafwyd enw rhywun yn ysgrifenedig yn llyfr y bywyd, taflwyd ef i'r llyn tân.”

13. Mathew 13:42 “A thafl hwynt i ffwrnais dân: yno y bydd wylofain a rhincian dannedd.”

14. 2 Thesaloniaid 1:8 “Mewn tân fflamllyd, dialedd ar y rhai nad adwaenant Dduw, ac nad ydynt yn ufuddhau i efengyl ein Harglwydd Iesu Grist.”

15. Eseia 33:14 “Y mae pechaduriaid yn Seion yn arswydus; Mae cryndod wedi dal yr annuwiol “Pwy yn ein plith a all fyw gyda'r tân sy'n ysu? Pwy yn ein plith ni a all fyw gan losgiad parhaus?”

Daeth Iesu i achub pechaduriaid

Pe byddai dynion yn gyfiawn, ni fyddai angen gwaed Crist. Fodd bynnag, nid oes unrhyw un sy'n gyfiawn. Mae pob un wedi disgyn yn fyr o safon Duw. Nid oes angen cyfiawnder Crist ar y rhai sy'n ymddiried yn eu cyfiawnder. Daeth Crist i alwpechaduriaid. Daeth Iesu i alw’r rhai sy’n ymwybodol o’u pechodau a’r rhai sy’n gweld eu hangen am Waredwr. Trwy waed Crist y mae pechaduriaid yn cael eu hachub a'u rhyddhau.

Mor rhyfeddol yw ein Duw ni! Y byddai Ef yn dod i lawr ar ffurf dyn i fyw'r bywyd na allem ni a marw'r farwolaeth yr ydym yn ei haeddu. Bodlonodd Iesu ofynion y Tad a chymerodd ein lle ar y groes. Bu farw, fe'i claddwyd, ac fe'i atgyfodwyd dros ein pechodau.

Mae'r efengyl yn dod mor real ac agos atoch pan sylweddolwch nad dim ond i'n hachub y daeth Iesu. Daeth yn benodol i achub chi . Mae'n eich adnabod wrth eich enw a daeth i'ch achub. Credwch ei farwolaeth, ei gladdu, a'i atgyfodiad ar eich rhan. Credwch y gwnaed iawn am eich holl bechodau. Credwch ei fod Ef wedi dwyn ymaith eich uffern.

16. Marc 2:17 “Wrth glywed hyn, dywedodd Iesu wrthynt, “Nid y rhai iach sydd angen meddyg, ond y claf. Ni ddeuthum i alw y cyfiawn, ond pechaduriaid.”

Gweld hefyd: 25 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Brolio (Adnodau ysgytwol)

17. Luc 5:32 “Ni ddeuthum i alw y cyfiawn, ond pechaduriaid, i edifeirwch.”

18. 1 Timotheus 1:15 “Dyma ddywediad dibynadwy sy’n haeddu derbyniad llawn: Daeth Crist Iesu i’r byd i achub pechaduriaid – fi yw’r gwaethaf ohonynt.”

19. Luc 18:10-14 “Aeth dau ddyn i fyny i’r deml i weddïo, un yn Pharisead a’r llall yn gasglwr trethi. 11 Safodd y Pharisead ar ei ben ei hun a gweddïo, ‘O Dduw, yr wyf yn diolch i ti mai myfi ywnid fel pobl eraill - lladron, drwgweithredwyr, godinebwyr - na hyd yn oed fel y casglwr trethi hwn. 12 Dw i'n ymprydio ddwywaith yr wythnos ac yn rhoi degfed ran o'r cyfan dw i'n ei gael.’ 13 “Ond safodd y casglwr trethi o bell. Ni fyddai hyd yn oed yn edrych i fyny i'r nef, ond curodd ei fron a dweud, ‘Duw, trugarha wrthyf, bechadur.’ 14 “Rwy'n dweud wrthych fod y dyn hwn, yn hytrach na'r llall, wedi mynd adref wedi'i gyfiawnhau gerbron Duw. Oherwydd darostyngir pawb sy'n eu dyrchafu eu hunain, a'r rhai sy'n ymddarostwng eu hunain a ddyrchefir.” (Adnodau o’r Beibl Gostyngeiddrwydd)

20. Rhufeiniaid 5:8-10 “Ond mae Duw yn dangos ei gariad ei hun tuag atom ni yn hyn o beth: Tra oedden ni’n dal yn bechaduriaid, bu Crist farw droson ni. Gan ein bod bellach wedi ein cyfiawnhau trwy ei waed ef, pa faint mwy y cawn ein hachub rhag digofaint Duw trwyddo ef! Canys os, tra yr oeddym ni yn elynion i Dduw, wedi ein cymodi ag ef trwy farwolaeth ei Fab, pa faint mwy, wedi ein cymodi, y cawn ein hachub trwy ei fywyd ef!”

21. 1 Ioan 3:5 “Fe wyddoch iddo ymddangos er mwyn cymryd ymaith bechodau; ac ynddo Ef nid oes pechod.”

A yw Cristnogion yn bechaduriaid?

Yr ateb i’r cwestiwn hwn yw ydw ac nac ydy. Rydyn ni i gyd wedi pechu ac rydyn ni i gyd wedi etifeddu natur bechod. Fodd bynnag, pan fyddwch yn ymddiried yng Nghrist byddwch yn greadigaeth newydd wedi'ch geni eto o'r Ysbryd Glân. Nid fel pechadur y'ch gwelir mwyach, ond fel sant y'ch gwelir. Pan mae Duw yn edrych ar y rhai sydd yng Nghrist Mae'n gweld perffaith waith ei Fab ac Efeyn llawenhau. Nid yw cael ein geni eto o'r Ysbryd Glân yn golygu nad ydym yn brwydro â phechod. Fodd bynnag, bydd gennym chwantau a serchiadau newydd ac ni fyddwn yn dymuno byw mewn pechod mwyach. Ni fyddwn yn gwneud arfer ohono. Ydw i'n dal yn bechadur? Oes! Fodd bynnag, ai dyna fy hunaniaeth? Nac ydw! Yng Nghrist y mae fy ngwerth i'w gael, nid fy mherfformiad ac yng Nghrist fe'm gwelir yn ddifrycheulyd.

22. 1 Ioan 1:8, “Os dywedwn nad oes gennym bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, a’r gwirionedd nid ynom.”

23. 1 Corinthiaid 1:2 “I eglwys Dduw sydd yng Nghorinth, at y rhai a sancteiddiwyd yng Nghrist Iesu, ynghyd â phawb sydd ym mhob man yn galw ar enw ein Harglwydd Iesu Grist, eu Harglwydd hwy a ninnau. .”

24. 2 Corinthiaid 5:17 “Felly, os oes unrhyw un yng Nghrist, y mae yn greadigaeth newydd. Mae'r hen wedi mynd heibio; wele y newydd wedi dyfod.”

25. 1 Ioan 3:9-10 “ Nid oes neb a aned o Dduw yn arfer pechu, oherwydd y mae had Duw yn aros ynddo; ac ni all ddal ati i bechu, oherwydd ei fod wedi ei eni o Dduw. Wrth hyn y mae yn amlwg pwy sydd yn blant i Dduw, a'r hwn sydd blant y diafol: pwy bynnag nid yw yn gweithredu cyfiawnder, nid yw o Dduw, a'r hwn nid yw yn caru ei frawd.”

2> Bonws

Iago 4:8 “Dewch yn nes at Dduw, ac fe ddaw yn agos atoch chi. Golchwch eich dwylo, bechaduriaid, a glanhewch eich calonnau, chwi ddau feddwl.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.