25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa mga Makasalanan (5 Pangunahing Katotohanan na Dapat Malaman)

25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa mga Makasalanan (5 Pangunahing Katotohanan na Dapat Malaman)
Melvin Allen

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga makasalanan?

Nilinaw ng Kasulatan na ang kasalanan ay ang paglabag sa batas ng Diyos. Kulang ito sa marka at kulang sa pamantayan ng Diyos. Ang makasalanan ay isang taong lumalabag sa banal na batas. Ang kasalanan ay ang krimen.

Gayunpaman, ang makasalanan ay ang kriminal. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga makasalanan.

Christian quotes tungkol sa mga makasalanan

“Ang simbahan ay ospital para sa mga makasalanan, hindi museo para sa mga santo. ”

“Ikaw ay hindi santo,' sabi ng diyablo. Buweno, kung hindi, ako ay isang makasalanan, at si Jesucristo ay naparito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. Lumubog o lumangoy, pupunta ako sa Kanya; ibang pag-asa, wala na ako." Charles Spurgeon

“Ang aking katibayan na ako ay naligtas ay hindi nakasalalay sa katotohanan na ako ay nangangaral, o na ginagawa ko ito o iyon. Ang lahat ng aking pag-asa ay nakasalalay dito: na si Hesukristo ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan. Ako ay isang makasalanan, nagtitiwala ako sa Kanya, pagkatapos Siya ay dumating upang iligtas ako, at ako ay naligtas.” Charles Spurgeon

“Hindi tayo makasalanan dahil nagkakasala tayo. Nagkakasala tayo dahil makasalanan tayo.” R.C. Sproul

Isinilang ba tayong makasalanan ayon sa Bibliya?

Nilinaw ng Bibliya na tayong lahat ay ipinanganak na makasalanan. Sa likas na katangian, tayo ay makasalanan na may makasalanang pagnanasa. Bawat lalaki at babae ay nagmana ng kasalanan ni Adan. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo sa atin ng Kasulatan na likas na tayo ay mga anak ng galit.

1. Awit 51:5 "Narito, ako'y isinilang sa kasamaan, at sa kasalanan ay naglihi ang aking ina.ako.”

2. Mga Taga-Efeso 2:3 "Na sa kanila rin naman tayong lahat ay minsan ay namumuhay sa mga pita ng ating laman, na tinutupad ang mga nasa ng laman at ng pag-iisip, at sa likas na katangian ay mga anak ng galit, gaya ng iba."

3. Romans 5:19 “Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagsunod ng isang tao ang marami ay magiging matuwid.”

4. Roma 7:14 “Alam natin na ang kautusan ay espirituwal; ngunit ako ay hindi espirituwal, ipinagbili bilang alipin ng kasalanan.”

5. Awit 58:3 “Ang masama ay hiwalay mula sa sinapupunan; sila ay naliligaw mula sa pagsilang, nagsasalita ng mga kasinungalingan.”

Tingnan din: 30 Nagpapalakas-loob na Quote Tungkol sa Paglayo sa Bahay (BAGONG BUHAY)

6. Roma 3:11 “Walang nakakaunawa; walang naghahanap sa Diyos.”

Sumasagot ba ang Diyos sa mga panalangin ng mga makasalanan?

Maraming iba't ibang bahagi ang tanong na ito. Kung tinatanong mo kung sinasagot ba ng Diyos ang mga panalangin ng mga hindi naniniwala, depende ito. Naniniwala ako sa karamihan na hindi, ngunit sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ayon sa Kanyang kalooban at sinasagot Niya ang panalangin ng hindi mananampalataya para sa kapatawaran. Maaaring piliin ng Panginoon na sagutin ang anumang panalangin na sa tingin Niya ay angkop. Gayunpaman, kung ikaw ay nagtatanong kung sasagutin ba ng Diyos ang mga Kristiyano na nabubuhay sa kasalanang hindi nagsisisi, ang sagot ay hindi. Maliban kung ang panalangin ay para sa kapatawaran o pagsisisi.

7. Juan 9:31 “ Alam natin na hindi nakikinig ang Diyos sa mga makasalanan . Nakikinig siya sa taong makadiyos na gumagawa ng kanyang kalooban.”

8. Awit 66:18 “Kung aking inalagaan ang kasalanan sapuso ko, hindi sana dininig ng Panginoon .”

9. Kawikaan 1:28-29 28 “Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin ngunit hindi ako sasagot; hahanapin nila ako ngunit hindi nila ako matatagpuan, 29 yamang kinapootan nila ang kaalaman at hindi piniling matakot sa Panginoon.”

10. Isaiah 59:2 “Ngunit ang inyong mga kasamaan ang naghiwalay sa inyo sa inyong Diyos; ang iyong mga kasalanan ay nagtago ng kanyang mukha mula sa iyo, upang hindi niya marinig.”

Ang mga makasalanan ay karapat-dapat sa impiyerno

Naniniwala ako na karamihan sa mga mangangaral ay minaliit ang mga kakila-kilabot sa impiyerno. Tulad ng langit ay mas malaki kaysa sa maaari nating isipin, ang impiyerno ay higit na kakila-kilabot at kakila-kilabot kaysa sa maaari nating isipin. Narinig ko ang mga tao na nagsabi ng mga bagay tulad ng "I'm going to enjoy hell." Kung alam lang nila ang sinasabi nila. Kung alam nila ay mapapaluhod sila ngayon at humingi ng awa. Sila ay sumigaw, sumisigaw, at humihingi ng awa.

Ang impiyerno ay isang walang hanggang lugar ng pagdurusa. Sinasabi ng Kasulatan na ito ay isang lugar ng apoy na hindi mapapatay. Walang pahinga sa impiyerno! Ito ay isang lugar kung saan madarama mo ang pagkakasala at pagkondena sa kawalang-hanggan at walang mag-aalis nito. Ito ay isang lugar ng panlabas na kadiliman, walang hanggang pagdurusa, isang lugar ng patuloy na pag-iyak, hiyawan, at pagngangalit ng mga ngipin. Walang tulog. Walang pahinga. Ang mas nakakatakot ay ang karamihan sa mga tao ay masusumpungan balang araw ang kanilang mga sarili sa impiyerno.

Kapag ang isang tao ay gumawa ng krimen, dapat siyang maparusahan. Ang isyu ay hindi lamang na nakagawa ka ng isang krimen. Ang isyu dinkung kanino ginawa ang krimen. Ang pagkakasala laban sa isang banal na Diyos, ang Maylalang ng sansinukob ay nagreresulta sa isang mas matinding parusa. Lahat tayo ay nagkasala laban sa isang banal na Diyos. Samakatuwid, lahat tayo ay nararapat sa impiyerno. Gayunpaman, may magandang balita. Hindi mo kailangang pumunta sa impiyerno.

11. Apocalipsis 21:8 "Datapuwa't tungkol sa mga duwag, sa mga walang pananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay-tao, sa mga mapakiapid, sa mga mangkukulam, sa mga sumasamba sa mga diyus-diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan.”

12. Pahayag 20:15 “At kung ang pangalan ng sinoman ay hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay, siya ay itinapon sa dagatdagatang apoy.”

13. Mateo 13:42 “At ihahagis sila sa isang hurno ng apoy: doon magkakaroon ng panaghoy at pagngangalit ng mga ngipin.”

14. 2 Thessalonians 1:8 “ Sa nagniningas na apoy na naghihiganti sa mga hindi nakakakilala sa Diyos , at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesu-Cristo.”

15. Isaiah 33:14 “ Ang mga makasalanan sa Sion ay nasisindak ; Ang panginginig ay sinunggaban ng mga walang diyos “Sino sa atin ang mabubuhay sa apoy na tumutupok? Sino sa atin ang mabubuhay na may patuloy na pag-aapoy?”

Si Hesus ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan

Kung ang mga tao ay matuwid, kung gayon hindi na kailangan ang dugo ni Kristo. Gayunpaman, walang sinuman ang matuwid. Lahat ay hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. Ang mga nagtitiwala sa kanilang katuwiran ay hindi nangangailangan ng katuwiran ni Kristo. Dumating si Kristo para tumawagmga makasalanan. Dumating si Jesus upang tawagan ang mga may kamalayan sa kanilang mga kasalanan at ang mga nakikita ang kanilang pangangailangan para sa isang Tagapagligtas. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ang mga makasalanan ay naligtas at pinalaya.

Nakakamangha ang ating Diyos! Na Siya ay bumaba sa anyo ng tao upang mamuhay sa buhay na hindi natin magagawa at mamatay sa kamatayan na nararapat sa atin. Natugunan ni Hesus ang mga kinakailangan ng Ama at Siya ang pumalit sa atin sa krus. Siya ay namatay, Siya ay inilibing, at Siya ay nabuhay na mag-uli para sa ating mga kasalanan.

Ang ebanghelyo ay nagiging tunay at matalik kapag napagtanto mo na si Jesus ay hindi lamang dumating upang iligtas tayo. Siya ay partikular na dumating upang iligtas ka . Kilala ka Niya sa pangalan at naparito Siya upang iligtas ka. Maniwala sa Kanyang kamatayan, libing, at muling pagkabuhay para sa iyo. Maniwala ka na ang lahat ng iyong mga kasalanan ay natubos na. Maniwala ka na inalis na Niya ang iyong impiyerno.

16. Marcos 2:17 “Nang marinig ito ni Jesus, sinabi sa kanila, “Hindi ang malusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang maysakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan .”

17. Lucas 5:32 “Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan, na magsisi.”

18. 1 Timothy 1:15 “Narito ang isang mapagkakatiwalaang pananalita na nararapat tanggapin nang lubos: Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan – na sa kanila ako ang pinakamasama.”

Tingnan din: 25 Mahahalagang Talata sa Bibliya na Nagsasabing Si Jesus ay Diyos

19. Lucas 18:10-14 “Dalawang lalaki ang umakyat sa templo upang manalangin, ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. 11 Ang Pariseo ay tumayong mag-isa at nanalangin: ‘Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo na ako ngahindi gaya ng ibang tao—mga magnanakaw, manggagawa ng kasamaan, mangangalunya—o maging tulad nitong maniningil ng buwis. 12 Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ng ikasampung bahagi ng lahat ng nakuha ko.’ 13 “Ngunit nakatayo sa malayo ang maniningil ng buwis. Hindi man lang siya tumingala sa langit, kundi pinalo ang kanyang dibdib at sinabi, ‘Diyos, maawa ka sa akin, na isang makasalanan.’ 14 “Sinasabi ko sa inyo na ang taong ito, kaysa sa isa, ay umuwing inaring-ganap sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ng kanilang sarili ay itataas.” (Kababaang-loob na mga talata sa Bibliya)

20. Roma 5:8-10 “Ngunit ipinakikita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa ganito: Noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yamang tayo ay inaring-ganap na ngayon sa pamamagitan ng kanyang dugo, gaano pa kaya tayong maliligtas sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya! Sapagka't kung, samantalang tayo'y mga kaaway pa ng Dios, ay nakipagkasundo tayo sa kaniya sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, gaano pa kaya tayo, na nakipagkasundo, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kaniyang buhay!"

21. 1 Juan 3:5 “Nalalaman ninyo na Siya ay nagpakita upang mag-alis ng mga kasalanan; at sa Kanya ay walang kasalanan.”

Ang mga Kristiyano ba ay makasalanan?

Ang sagot sa tanong na ito ay oo at hindi. Lahat tayo ay nagkasala at lahat tayo ay nagmana ng kalikasan ng kasalanan. Gayunpaman, kapag inilagay mo ang iyong tiwala kay Kristo ikaw ay magiging isang bagong nilikha na ipinanganak muli ng Banal na Espiritu. Hindi ka na nakikita bilang isang makasalanan, ngunit ikaw ay nakikita bilang isang santo. Kapag tinitingnan ng Diyos ang mga kay Cristo nakikita Niya ang perpektong gawain ng Kanyang Anak at Niyanagagalak. Ang pagiging ipinanganak na muli sa Banal na Espiritu ay hindi nangangahulugan na hindi tayo nakikipagpunyagi sa kasalanan. Gayunpaman, magkakaroon tayo ng mga bagong pagnanasa at pagmamahal at hindi na natin nanaisin na mamuhay sa kasalanan. Hindi namin ito gagawing practice. Ako pa ba ay makasalanan? Oo! Gayunpaman, iyon ba ang aking pagkakakilanlan? Hindi! Ang aking halaga ay matatagpuan kay Kristo hindi sa aking pagganap at kay Kristo ako ay nakikitang walang batik.

22. 1 Juan 1:8, “ Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at wala sa atin ang katotohanan.”

23. 1 Mga Taga-Corinto 1:2 "Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa mga pinabanal kay Cristo Jesus, na tinawag upang maging mga banal kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa lahat ng dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanilang Panginoon at atin. .”

24. 2 Corinthians 5:17 “Kaya nga, kung ang sinuman ay na kay Cristo, siya ay bagong nilalang. Ang matanda ay lumipas na; narito, ang bago ay dumating na.”

25. 1 Juan 3:9-10 “ Walang sinumang ipinanganak ng Diyos ang nagsasagawa ng pagkakasala, sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananatili sa kanya; at hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay maliwanag kung sino ang mga anak ng Dios, at kung sino ang mga anak ng diyablo: ang hindi nagsasagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid.”

Bonus

James 4:8 “Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang isip.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.