ਪਾਪੀਆਂ ਬਾਰੇ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਜਾਣਨ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਚਾਈਆਂ)

ਪਾਪੀਆਂ ਬਾਰੇ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਜਾਣਨ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਚਾਈਆਂ)
Melvin Allen

ਪਾਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਗ੍ਰੰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਆ ​​ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪਾਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਹਵਾਲੇ

"ਇੱਕ ਚਰਚ ਪਾਪੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। "

"ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ,' ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੁੱਬ ਜਾਂ ਤੈਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ; ਹੋਰ ਉਮੀਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਚਾਰਲਸ ਸਪੁਰਜਨ

"ਮੇਰਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ।" ਚਾਰਲਸ ਸਪੁਰਜਨ

"ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ।” ਆਰ.ਸੀ. ਸਪਰੋਲ

ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ?

ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ।

1. ਜ਼ਬੂਰ 51:5 “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ।ਮੈਂ।”

2. ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:3 “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ।”

3। ਰੋਮੀਆਂ 5:19 “ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।”

4. ਰੋਮੀਆਂ 7:14 “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ; ਪਰ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।”

5. ਜ਼ਬੂਰ 58:3 “ਦੁਸ਼ਟ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।”

6. ਰੋਮੀਆਂ 3:11 “ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਰੱਬ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਤੋਬਾ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

7. ਯੂਹੰਨਾ 9:31 “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

8. ਜ਼ਬੂਰ 66:18 “ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾਮੇਰੇ ਦਿਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।”

9. ਕਹਾਉਤਾਂ 1:28-29 28 “ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ; ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, 29 ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ।”

10. ਯਸਾਯਾਹ 59:2 “ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ।”

ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਰਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਨਰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਨਰਕ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਕਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਚੀਕਣਗੇ, ਚੀਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।

ਨਰਕ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭੁੱਲ ਅੱਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਹਨੇਰੇ, ਸਦੀਵੀ ਦੁੱਖ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣ, ਚੀਕਣ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੀਸਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਗੇ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

11. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21:8 “ਪਰ ਡਰਪੋਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਣ, ਘਿਣਾਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ, ਅਨੈਤਿਕ, ਜਾਦੂਗਰ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੌਤ।”

12. ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 20:15 “ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”

13. ਮੱਤੀ 13:42 “ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

14. 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 1:8 “ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।”

15. ਯਸਾਯਾਹ 33:14 “ਸੀਯੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਕੰਬਣੀ ਨੇ ਅਧਰਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ “ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ 20 ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਰੱਬ ਦਾ ਬੱਚਾ)

ਯਿਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ

ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਪਾਪੀ ਯਿਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ! ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੰਜੀਲ ਇੰਨੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਕ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

16. ਮਰਕੁਸ 2:17 “ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ।”

17. ਲੂਕਾ 5:32 “ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ।”

18. 1 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 1:15 “ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ: ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹਾਂ।”

19. ਲੂਕਾ 18:10-14 “ਦੋ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਆ। 11 ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: ‘ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ—ਲੁਟੇਰਿਆਂ, ਕੁਕਰਮੀਆਂ, ਵਿਭਚਾਰੀਆਂ—ਜਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। 12 ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’ 13 “ਪਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰੱਬਾ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ।’ 14 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” (ਨਿਮਰਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ)

20. ਰੋਮੀਆਂ 5:8-10 “ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ! ਕਿਉਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ!”

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: 25 ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

21. 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:5 “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਕੀ ਮਸੀਹੀ ਪਾਪੀ ਹਨ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਸੁਭਾਅ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ? ਹਾਂ! ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

22. 1 ਯੂਹੰਨਾ 1:8, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

23. 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1: 2 "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ। .”

24. 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5:17 “ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ; ਵੇਖੋ, ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

25. 1 ਯੂਹੰਨਾ 3:9-10 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਹਨ: ਜੋ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਬੋਨਸ

ਜੇਮਜ਼ 4:8 “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ। ਹੇ ਪਾਪੀਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਹੇ ਦੋਗਲੇ ਮਨ ਵਾਲੇ।"
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।