25 olulist piiblisalmi patuse kohta (5 olulist tõde, mida teada)

25 olulist piiblisalmi patuse kohta (5 olulist tõde, mida teada)
Melvin Allen

Mida ütleb Piibel patuste kohta?

Pühakiri teeb selgeks, et patt on Jumala seaduse rikkumine. See on märkide ületamine ja Jumala standardist allapoole jäämine. Patune on see, kes rikub jumalikku seadust. Patt on kuritegu.

Patune on aga kurjategija. Vaatame, mida Piibel ütleb patuste kohta.

Kristlikud tsitaadid patuste kohta

"Kirik on patuste haigla, mitte pühakute muuseum."

"Sa ei ole pühak," ütleb kurat. Noh, kui ma ei ole, siis olen patune, ja Jeesus Kristus tuli maailma, et päästa patuseid. Uppu või uju, ma lähen Tema juurde; muud lootust mul ei ole." Charles Spurgeon

"Minu tõend, et ma olen päästetud, ei seisne selles, et ma jutlustan või et ma teen seda või teist. Kogu minu lootus seisneb selles: et Jeesus Kristus tuli päästma patuseid. Ma olen patune, ma usaldan Teda, siis Ta tuli päästma mind, ja ma olen päästetud." Charles Spurgeon

"Me ei ole patused sellepärast, et me patustame, vaid sellepärast, et me oleme patused." R. C. Sproul

Kas me oleme Piibli järgi sündinud patused?

Piibel teeb selgeks, et me kõik oleme sündinud patustena. Looduse poolest oleme patused, patuse sooviga. Iga mees ja iga naine on pärinud Aadama patu. Seepärast õpetab Pühakiri meile, et looduse poolest oleme viha lapsed.

Vaata ka: 25 julgustavat piiblilõiku heidutuse kohta (Overcome)

1. Psalm 51:5 "Vaata, ma olen sündinud ülekohtus, ja mu ema on mind sünnitanud patuga."

2. Efeslastele 2:3 "kellest ka meie kõik kunagi käitusime oma liha himudes, täites liha ja meele ihasid, ja olime loomu poolest viha lapsed , nagu teisedki."

3. Roomlastele 5:19 "Sest nii nagu ühe inimese sõnakuulmatuse läbi on paljud saanud patuks, nii saavad ka ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks."

4. Roomlastele 7:14 "Me teame, et seadus on vaimne; mina aga olen vaimutu, müüdud patu orjana."

5. Psalm 58:3 "Õelad on emakast saadik võõrandunud, nad eksivad sünnist saadik, rääkides valesid."

6. Roomlastele 3:11 "Ei ole kedagi, kes mõistab, ei ole kedagi, kes otsib Jumalat."

Kas Jumal vastab patuste palvetele?

Sellel küsimusel on palju erinevaid osi. Kui te küsite, kas Jumal vastab uskmatute palvetele, siis see sõltub. Ma usun, et enamasti ei, kuid Jumal vastab palvetele vastavalt oma tahtele ja Ta vastab uskmatu palvele andestuse saamiseks. Issand võib valida, kas Ta vastab igale palvele, mida Ta peab sobivaks. Kui te aga küsite, kas Jumal vastab kristlastele, kes elavadpatust, siis on vastus eitav. Välja arvatud juhul, kui palve on andestuse või meeleparanduse palve.

7. Johannese 9:31 " Me teame, et Jumal ei kuula patuseid. Ta kuulab jumalakartlikku inimest, kes teeb tema tahtmist."

8. Psalm 66:18 "Kui ma oleksin oma südames pattu hellitanud, siis Issand ei oleks kuulnud."

9. Õpetussõnad 1:28-29 28 "Siis nad hüüavad mind, aga ma ei vasta; nad otsivad mind, aga ei leia mind, 29 sest nad vihkavad teadmisi ega vali Issanda kartmist."

10. Jesaja 59:2 "Aga teie süütegusid on teid eraldanud teie Jumalast, teie patud on varjanud tema palge teie eest, nii et ta ei kuule."

Patused väärivad põrgut

Ma usun, et enamik jutlustajaid alahindab põrgu õudusi. Nii nagu taevas on palju suurem, kui me kunagi suudame ette kujutada, on ka põrgu palju kohutavam ja hirmsam, kui me kunagi suudame ette kujutada. Olen kuulnud inimesi ütlemas selliseid asju nagu "Ma lähen nautima põrgut." Kui nad vaid teaksid, mida nad räägivad. Kui nad teaksid, langeksid nad kohe näole ja paluksid armu. Nad karjuksid, karjuksid ja paluksid halastust.

Põrgu on igavene piinamise koht. Pühakiri ütleb, et see on kustumatu tule koht. Põrgus ei ole puhkust! See on koht, kus sa tunned igavesti süütunnet ja hukkamõistu ja seda ei ole võimalik kuidagi kõrvaldada. See on välise pimeduse, igavese kannatuse, pideva nutmise, karjumise ja hammaste kiristamise koht. Seal ei ole und, seal ei ole puhkust. Mis on veelgi hirmsam, on see, etenamik inimesi satub ühel päeval põrgusse.

Kui inimene teeb kuriteo, siis tuleb teda karistada. Küsimus ei ole ainult selles, et oled kuriteo toime pannud. Küsimus on ka selles, kelle vastu see kuritegu toime pandi. Püha Jumala, universumi looja vastu pattu tegemine toob kaasa palju karmima karistuse. Me kõik oleme pattu teinud püha Jumala vastu. Seetõttu väärime me kõik põrgut. Kuid on ka hea uudis. Sa ei pea põrgusse minema.

11. Ilmutuse 21:8 "Aga mis puutub argpüksidesse, uskmatutesse, jäledatesse, mis puutub mõrtsukatesse, ebameelsetesse, nõidadele, ebajumalateenijatesse ja kõigisse valetajatesse, siis nende osa on järves, mis põleb tule ja väävliga, mis on teine surm."

12. Ilmutus 20:15 "Ja kui kellegi nime ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse, siis visati ta tulejärve."

13. Matteuse 13:42 "Ja viskab nad tuleahju; seal on ulgumine ja hammaste kiristamine."

14. 2. Tessalooniklastele 1:8 " leegitseva tulega, mis võtab kättemaksu nende vastu, kes ei tunne Jumalat ja kes ei kuuletu meie Issanda Jeesuse Kristuse evangeeliumile."

15. Jesaja 33:14 " Patused Siionis on hirmunud ; värisemine on haaranud jumalata "Kes meie seast suudab elada koos söövat tulega; kes meie seast suudab elada koos pideva põlemisega?"

Jeesus tuli patuseid päästma

Kui inimesed oleksid õiged, siis ei oleks vaja Kristuse verd. Kuid ei ole kedagi, kes oleks õiglane. Kõik on jäänud Jumala standardist maha. Need, kes usaldavad oma õiglust, ei vaja Kristuse õiglust . Kristus tuli kutsuma patuseid. Jeesus tuli kutsuma neid, kes on teadlikud oma pattudest ja neid, kes näevad, et vajavad Päästjat. Kristuse vere kaudu onpatused päästetakse ja vabastatakse.

Kui hämmastav on meie Jumal! Et Ta tuli inimese kujul alla, et elada elu, mida meie ei suutnud, ja surra surma, mida me väärime. Jeesus täitis Isa nõuded ja võttis meie koha ristil. Ta suri, Ta maeti maha ja Ta tõusis üles meie pattude eest.

Evangeelium muutub nii reaalseks ja lähedaseks, kui mõistate, et Jeesus ei tulnud lihtsalt selleks, et meid päästa. Ta tuli spetsiaalselt selleks, et päästa sa . Ta tunneb sind nimeliselt ja Ta tuli sind päästma. Usu, et Tema surm, matmine ja ülestõusmine sinu eest. Usu, et kõik su patud on lepitud. Usu, et Ta on võtnud ära su põrgu.

16. Markuse 2:17 "Seda kuuldes ütles Jeesus neile: "Mitte terved ei vaja arsti, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õiglasi, vaid patuseid."

17. Luuka 5:32 "Ma ei ole tulnud kutsuma õiglasi, vaid patuseid meeleparandusele."

18. 1. Timoteosele 1:15 "Siin on usaldusväärne ütlus, mis väärib täielikku heakskiitu: Kristus Jeesus tuli maailma, et päästa patuseid - kellest mina olen kõige hullem."

19. Luuka 18:10-14 "Kaks meest läksid templisse palvetama, üks variser ja teine maksukoguja. 11 Variser seisis üksinda ja palvetas: "Jumal, ma tänan sind, et ma ei ole nagu teised inimesed - röövlid, kurjategijad, abielurikkujad - või isegi nagu see maksukoguja. 12 Ma paastun kaks korda nädalas ja annan kümnendiku kõigest, mis ma saan." 13 Aga maksukoguja seisis eemal. Ta ei tahtnud isegi üles vaadata, ettaevas, vaid lõi oma rinda ja ütles: "Jumal, halasta mulle, patule." 14 "Ma ütlen teile, et see mees läks pigem kui teine õigeksmõistetud Jumala ees koju. Sest kõik, kes end ülendavad, alandatakse, ja kes alandavad, need ülendatakse." (Alandlikkus Piiblisalmid)

20. Roomlastele 5:8-10 "Aga Jumal näitab oma armastust meie vastu selles, et kui me veel patused olime, siis suri Kristus meie eest. Kuna me nüüd oleme tema vere läbi õigeks saanud, kui palju enam saame tema läbi Jumala viha eest päästetud! Sest kui me, kui me veel Jumala vaenlased olime, tema Poja surma läbi temaga lepitatud oleme, kui palju enam saame me, olles lepitatud, tema elu läbi päästetud!".

21. 1. Johannese 3:5 "Te teate, et ta on ilmunud pattude äravõtmiseks, ja temas ei ole pattu."

Kas kristlased on patused?

Vastus sellele küsimusele on jaatav ja eitav. Me kõik oleme patustanud ja me kõik oleme pärinud patuse loomuse. Kui aga paned oma usalduse Kristusele, siis oled sa uus loodu, mis on uuesti sündinud Pühast Vaimust. Sind ei nähta enam patustajana, vaid pühakuna. Kui Jumal vaatab neid, kes on Kristuses, siis näeb ta oma Poja täiuslikku tööd ja ta rõõmustab. Pühast Vaimust uuesti sündimine ei oletähendab, et me ei võitle enam patuga. Kuid meil tekivad uued soovid ja kiindumused ning me ei soovi enam elada pattudes. Me ei tee seda praktikas. Kas ma olen ikka veel patune? Jah! Kuid kas see on minu identiteet? Ei! Minu väärtus peitub Kristuses, mitte minu soorituses, ja Kristuses näeme mind laitmatuna.

Vaata ka: 22 kasulikku piiblilauset kellegi ees vabandamisest & Jumal

22. 1. Johannese 1:8: " Kui me ütleme, et meil ei ole pattu, siis me petame ennast ja tõde ei ole meis."

23. 1. Korintlastele 1:2 "Jumala kogudusele, mis on Korintoses, neile, kes on pühitsetud Kristuses Jeesuses, kes on kutsutud pühakuteks koos kõigi nendega, kes igal pool kutsuvad meie Issanda Jeesuse Kristuse nime, nii nende kui ka meie Issanda nime."

24. 2. Korintlastele 5:17 "Seega, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu; vana on kadunud, vaata, uus on tulnud."

25. 1. Johannese 3:9-10 " Keegi, kes on sündinud Jumalast, ei harrasta patustamist, sest Jumala seeme jääb temasse, ja ta ei saa jätkata patustamist, sest ta on sündinud Jumalast. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes on kuradi lapsed: kes ei harrasta õiglust, see ei ole Jumalast, ega ka see, kes ei armasta oma venda."

Boonus

Jakoobuse 4:8 "Tulge Jumala juurde, ja ta tuleb teie juurde. Peske oma käed, te patused, ja puhastage oma südamed, te kahepalgelised."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen on kirglik jumalasõna uskuja ja pühendunud piibliõpilane. Omades enam kui 10-aastast kogemust erinevates teenistustes teenides, on Melvin hakanud sügavalt hindama Pühakirja muutvat jõudu igapäevaelus. Tal on mainekas kristliku kolledži bakalaureusekraad teoloogias ja praegu omandab ta magistrikraadi piibliuuringutes. Autori ja blogijana on Melvini missioon aidata inimestel Pühakirja paremini mõista ja rakendada ajatuid tõdesid oma igapäevaelus. Kui ta ei kirjuta, naudib Melvin perega aega veetmist, uute kohtade avastamist ja ühiskondlikku tööd.