25 svarīgi Bībeles panti par grēciniekiem (5 galvenās patiesības, kas jāzina)

25 svarīgi Bībeles panti par grēciniekiem (5 galvenās patiesības, kas jāzina)
Melvin Allen

Ko Bībele saka par grēciniekiem?

Svētie Raksti skaidri norāda, ka grēks ir Dieva likuma pārkāpšana. Tā ir grēka zīmes neievērošana un neatbilstība Dieva standartam. Grēcinieks ir tas, kurš pārkāpj dievišķo likumu. Grēks ir noziegums.

Tomēr grēcinieks ir noziedznieks. Aplūkosim, ko Bībele saka par grēciniekiem.

Kristiešu citāti par grēciniekiem

"Baznīca ir slimnīca grēciniekiem, nevis muzejs svētajiem."

"Tu neesi svētais," saka velns. Nu, ja neesmu, tad esmu grēcinieks, un Jēzus Kristus nāca pasaulē, lai glābtu grēciniekus. Nogrimt vai peldēt, es eju pie Viņa; citas cerības man nav." Čārlzs Spērdžons.

"Mans pierādījums tam, ka esmu glābts, nav tas, ka es sludinu, vai ka es daru to vai citu. Visa mana cerība slēpjas tajā, ka Jēzus Kristus ir nācis glābt grēciniekus. Es esmu grēcinieks, es uzticos Viņam, tad Viņš ir nācis glābt mani, un es esmu glābts." Čārlzs Spērdžons

"Mēs neesam grēcinieki tāpēc, ka grēkojam. Mēs grēkojam tāpēc, ka esam grēcinieki." R.K. Spruls (R.C. Sproul)

Vai saskaņā ar Bībeli mēs esam dzimuši grēcinieki?

Bībele skaidri saka, ka mēs visi esam dzimuši grēcinieki. Pēc savas dabas mēs esam grēcīgi ar grēcīgām vēlmēm. Katrs vīrietis un katra sieviete ir mantojuši Ādama grēku. Tādēļ Raksti māca, ka pēc savas dabas mēs esam dusmu bērni.

1. Psalms 51:5 "Redzi, es esmu dzimis netaisnībā, un grēkā mani māte ieņēma."

2. Efeziešiem 2:3 "Starp kuriem arī mēs visi savulaik rīkojāmies miesas kārībās, piepildīdami miesas un prāta kārības, un pēc savas dabas bijām dusmu bērni, tāpat kā citi."

3. Rom.5:19 "Jo, kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudzi ir kļuvuši grēcinieki, tā arī viena cilvēka paklausības dēļ daudzi tiks taisnoti." (Rom.5:19).

Skatīt arī: 30 episki Bībeles panti par zvirbuļiem un raizēm (Dievs tevi redz)

4. Rom.7:14 "Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu nedzirdīgs, grēka vergs."

5. Psalmi 58:3 "Ļaunie jau no mātes miesām ir svešumā, tie jau no dzimšanas maldās un runā melus."

6. Rom.3:11 "Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu."

Vai Dievs atbild uz grēcinieku lūgšanām?

Ja jūs jautājat, vai Dievs atbild uz neticīgo lūgšanām, tad tas ir atkarīgs. Es uzskatu, ka lielākoties nē, bet Dievs atbild uz lūgšanām saskaņā ar savu gribu, un Viņš atbild uz neticīgo lūgšanu par piedošanu. Kungs var izvēlēties atbildēt uz jebkuru lūgšanu, ko Viņš uzskata par piemērotu. Tomēr, ja jūs jautājat, vai Dievs atbild uz kristiešiem, kas dzīvoJa vien lūgšana nav par grēku piedošanu vai grēku nožēlu, tad atbilde ir "nē". Ja vien lūgšana nav par piedošanu vai grēku nožēlu.

7. Jņ.ev.9:31 "Mēs zinām, ka Dievs neklausa grēciniekus, bet klausa dievbijīgus cilvēkus, kas pilda Viņa gribu."

8. Psalmi 66:18 "Ja es savā sirdī būtu lolojis grēku, Kungs nebūtu klausījies."

9. Salamana pamācības 1:28-29 28 "Tad tie mani sauks, bet es neatbildēšu, tie mani meklēs, bet neatradīs, 29 jo viņi ienīda atziņu un neizvēlējās bīties To Kungu."

10. Jesajas 59:2 "Bet tavi pārkāpumi tevi ir nošķīruši no tava Dieva, tavi grēki ir apslēpuši Viņa vaigu no tevis, tā ka Viņš negrib dzirdēt."

Grēcinieki ir pelnījuši elli

Es uzskatu, ka lielākā daļa sludinātāju noniecina elles šausmas. Tāpat kā debesis ir daudz lielākas, nekā mēs jebkad varam iedomāties, tā arī elle ir daudz briesmīgāka un šausminošāka, nekā mēs varam iedomāties. Esmu dzirdējis cilvēkus sakām tādus vārdus kā: "Man patiks ellē." Ja vien viņi zinātu, ko viņi saka. Ja viņi zinātu, viņi tagad kristos uz sejas un lūgtu žēlastību. Viņi kliegtu, kliegtu un lūgtu žēlastību.

Elle ir mūžīgu ciešanu vieta. Svētie Raksti saka, ka tā ir neapdzēšamas uguns vieta. Ellē nav miera! Tā ir vieta, kur jūs jutīsiet vainas apziņu un nosodījumu mūžīgi, un nebūs nekā, kas to novērstu. Tā ir ārējās tumsas, mūžīgu ciešanu vieta, pastāvīga raudāšanas, kliegšanas un zobu griešanas vieta. Tur nav miega, tur nav miera. Vēl briesmīgāk ir tas, kalielākā daļa cilvēku kādu dienu nonāks ellē.

Kad cilvēks izdara noziegumu, viņš ir jāsoda. Jautājums nav tikai par to, ka esat izdarījis noziegumu. Jautājums ir arī par to, pret ko šis noziegums tika izdarīts. Grēkošana pret svēto Dievu, Visuma Radītāju, izraisa daudz bargāku sodu. Mēs visi esam grēkojuši pret svēto Dievu. Tāpēc mēs visi esam pelnījuši elli. Tomēr ir arī labas ziņas. Jums nav jānonāk ellē .

11. Atkl.gr.21:8 "Bet bailīgajiem, neticīgajiem, necienīgajiem, slepkavām, netiklīgajiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem meļiem viņu daļa būs ezerā, kas deg ar uguni un sēru, kas ir otrā nāve."

12. Atklāsmes grāmatā 20:15: "Un, ja kāda vārds neatradās ierakstīts dzīvības grāmatā, tas tika iemests uguns ezerā."

13. Mt.ev.13:42 "Un iemetīs tos uguns krāsnī, tur būs vaimanas un zobu trīcēšana."

14. 2. Tesaloniķiešiem 1:8 "liesmojošā ugunī, atriebjoties tiem, kas nepazīst Dievu un nepaklausa mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijam."

15. Jesajas 33:14 " Grēcinieki Ciānā ir izbijušies, bezdievjus ir pārņēmusi drebēšana: "Kurš no mums var dzīvot ar dedzinošu uguni? Kurš no mums var dzīvot ar pastāvīgu dedzināšanu?"

Jēzus nāca glābt grēciniekus

Ja cilvēki būtu taisni, tad Kristus asinis nebūtu vajadzīgas. Tomēr nav neviena, kas būtu taisns. Visi ir krituši un neatbilst Dieva standartiem. Tiem, kas paļaujas uz savu taisnību, Kristus taisnība nav vajadzīga. Kristus nāca aicināt grēciniekus. Jēzus nāca aicināt tos, kas apzinās savus grēkus, un tos, kas redz, ka viņiem vajadzīgs Glābējs. Ar Kristus asinīm.grēcinieki tiek glābti un atbrīvoti.

Cik apbrīnojams ir mūsu Dievs! Ka Viņš nāca cilvēka veidolā, lai dzīvotu tādu dzīvi, kādu mēs nevarējām, un mirtu tādā nāvē, kādu mēs bijām pelnījuši. Jēzus izpildīja Tēva prasības, un Viņš mūsu vietā gāja pie krusta. Viņš nomira, tika apglabāts un augšāmcēlās mūsu grēku dēļ.

Evaņģēlijs kļūst tik reāls un intīms, kad jūs saprotat, ka Jēzus nenāca tikai tāpēc, lai mūs glābtu. Viņš nāca īpaši, lai glābtu. jūs . Viņš zina tevi vārdā un Viņš nāca, lai tevi glābtu. Tici, ka Viņš tavā labā ir miris, apbedījis un augšāmcēlies. Tici, ka visi tavi grēki ir izpirkti. Tici, ka Viņš ir atņēmis tavu elli.

16. Marka 2:17 "To dzirdēdams, Jēzus tiem sacīja: "Ne veseliem ir vajadzīgs ārsts, bet slimiem. Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus."

17. Lūkas 5:32 "Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus atgriezties."

18. 1.Tim.1:15 "Šis ir uzticams un pilnīgas atzīšanas cienīgs vārds: Kristus Jēzus nāca pasaulē, lai glābtu grēciniekus, no kuriem es esmu visļaunākais."

19. Lūkas 18:10-14 "Divi vīri gāja uz templi lūgties, viens farizejs, otrs muitnieks. 11 Farizejs stāvēja viens pats un lūdza: "Dievs, es pateicos Tev, ka neesmu kā citi cilvēki - laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji - vai pat ne kā šis muitnieks. 12 Es gavēni divreiz nedēļā un dodu desmito daļu no visa, ko saņemu. 13 Bet muitnieks stāvēja no malas. Viņš pat nepaaugstināja acis, laidebesīs, bet viņš, sities sev krūtīs, sacīja: "Dievs, apžēlojies par mani, grēcinieku!" 14 "Es jums saku, ka šis cilvēks vairāk nekā otrs aizgāja mājās taisnots Dieva priekšā. Jo visi, kas sevi paaugstina, tiks pazemoti, un kas sevi pazemo, tiks paaugstināti." 15 Un Viņš sacīja: "Es jums saku, ka šis cilvēks vairāk nekā otrs aizgāja mājās taisnots Dieva priekšā. (Pazemība Bībeles panti)

20. Rom.5:8-10 "Bet Dievs savu mīlestību pret mums parāda ar to, ka, kamēr vēl bijām grēcinieki, Kristus par mums nomira. Tā kā tagad ar Viņa asinīm esam attaisnoti, cik daudz vairāk mēs caur Viņu tiksim izglābti no Dieva dusmām! Jo, ja, kamēr bijām Dieva ienaidnieki, mēs ar Viņu tikām samierināti caur Viņa Dēla nāvi, cik daudz vairāk mēs, samierināti, tiksim izglābti caur Viņa dzīvību!"

21. 1.Jāņa 3:5 "Jūs zināt, ka Viņš ir parādījies, lai atņemtu grēkus, un Viņā grēka nav."

Vai kristieši ir grēcinieki?

Atbilde uz šo jautājumu ir "jā" un "nē". Mēs visi esam grēkojuši un visi esam mantojuši grēcīgo dabu. Tomēr, kad jūs paļaujaties uz Kristu, jūs kļūsiet par jaunu radījumu, kas piedzimis no jauna no Svētā Gara. Jūs vairs netiekat uzskatīts par grēcinieku, bet gan par svēto. Kad Dievs skatās uz tiem, kas ir Kristū, Viņš redz sava Dēla perfekto darbu un priecājas. Dzimšana no jauna no Svētā Gara nenozīmēTomēr mums būs jaunas vēlmes un jūtas, un mēs vairs nevēlēsimies dzīvot grēkā. Mēs to nepraktizēsim. Vai es joprojām esmu grēcinieks? Jā! Tomēr, vai tā ir mana identitāte? Nē! Mana vērtība ir atrodama Kristū, nevis manā darbībā, un Kristū es esmu redzams kā nevainojams.

22. 1.Jāņa 1:8: "Ja mēs sakām, ka mums nav grēka, tad mēs maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos."

23. 1. Korintiešiem 1:2 "Dieva draudzei, kas ir Korintā, svētītajiem Kristū Jēzū, kas aicināti par svētajiem, kopā ar visiem, kas visās vietās piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu, savu un mūsu Kungu."

24. 2. Korintiešiem 5:17 "Tātad, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Vecais ir pagājis, redzi, ir nācis jauns."

25. 1.Jņ.3:9-10: "Neviens, kas dzimis no Dieva, nepraktizē grēku, jo Dieva sēkla paliek viņā, un viņš nevar turpināt grēkot, jo viņš ir dzimis no Dieva. No tā ir redzams, kas ir Dieva bērni un kas ir velna bērni: kas nepraktizē taisnību, tas nav no Dieva, tāpat kā tas, kas nemīl savu brāli."

Skatīt arī: 50 iedvesmojoši Bībeles panti par Valentīna dienu

Bonuss

Jēkaba 4:8 "Nāciet tuvāk Dievam, un Viņš nāks tuvāk jums. Mazgājiet rokas, grēcinieki, un šķīstiet savas sirdis, divkosīgie."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.