25 dôležitých biblických veršov o hriešnikoch (5 hlavných právd, ktoré treba poznať)

25 dôležitých biblických veršov o hriešnikoch (5 hlavných právd, ktoré treba poznať)
Melvin Allen

Čo hovorí Biblia o hriešnikoch?

Písmo jasne hovorí, že hriech je prestúpenie Božieho zákona. Je to prekročenie cieľa a zaostávanie za Božou normou. Hriešnik je niekto, kto porušuje Boží zákon. Hriech je zločin.

Pozri tiež: 21 inšpiratívnych biblických veršov o smiechu a humore

Hriešnik je však zločinec. Pozrime sa, čo o hriešnikoch hovorí Biblia.

Kresťanské citáty o hriešnikoch

"Kostol je nemocnica pre hriešnikov, nie múzeum pre svätých."

"Nie si svätý," hovorí diabol. No ak nie som, som hriešnik a Ježiš Kristus prišiel na svet, aby zachránil hriešnikov. Potopiť sa alebo plávať, idem k nemu; inú nádej nemám." Charles Spurgeon

"Môj dôkaz, že som spasený, nespočíva v tom, že kážem, alebo že robím to či ono. Celá moja nádej spočíva v tomto: Ježiš Kristus prišiel spasiť hriešnikov. Som hriešnik, dôverujem mu, potom ma prišiel spasiť a som spasený." Charles Spurgeon

"Nie sme hriešnici, pretože hrešíme. Hrešíme, pretože sme hriešnici." R. C. Sproul

Sme podľa Biblie rodení hriešnici?

Biblia jasne hovorí, že všetci sa rodíme ako hriešnici. Od prirodzenosti sme hriešni s hriešnymi túžbami. Každý muž a každá žena zdedili Adamov hriech. Preto nás Písmo učí, že od prirodzenosti sme deti hnevu.

1. Žalm 51,5 "Hľa, v neprávosti som sa narodil a v hriechu ma počala moja matka."

2. Efezanom 2,3 "Medzi ktorými sme sa aj my všetci kedysi správali podľa žiadostí svojho tela, plniac žiadosti tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu , tak ako ostatní."

3. Rimanom 5,19 "Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak sa aj poslušnosťou jedného človeka mnohí stanú spravodlivými."

4. Rimanom 7,14 "Vieme, že zákon je duchovný, ale ja som neduchovný, predaný ako otrok hriechu."

5. Žalm 58,3 "Bezbožníci sú odcudzení od lona, blúdia od narodenia, hovoria lož."

6. Rimanom 3,11 "Niet nikoho, kto by rozumel, niet nikoho, kto by hľadal Boha."

Odpovedá Boh na modlitby hriešnikov?

Ak sa pýtate, či Boh odpovedá na modlitby neveriacich, potom to záleží na tom, či odpovedá. Myslím si, že väčšinou nie, ale Boh odpovedá na modlitby podľa svojej vôle a odpovedá na modlitbu neveriaceho o odpustenie. Pán sa môže rozhodnúť odpovedať na každú modlitbu, ktorú uzná za vhodnú. Ak sa však pýtate, či Boh odpovedá na modlitby kresťanov, ktorí žijú vak sa nemodlíte za odpustenie alebo pokánie, potom je odpoveď nie.

7. Ján 9,31 "Vieme, že Boh nepočúva hriešnikov. Počúva zbožného človeka, ktorý plní jeho vôľu."

8. Žalm 66,18 "Keby som si v srdci pestoval hriech, Pán by ma nepočúval."

9. Príslovia 1,28-29 28 "Vtedy ma budú volať, ale ja sa im neozvem, budú ma hľadať, ale ma nenájdu, 29 lebo nenávideli poznanie a nezvolili si bázeň pred Pánom."

10. Izaiáš 59,2 "Ale tvoje neprávosti ťa odlúčili od tvojho Boha, tvoje hriechy skryli pred tebou jeho tvár, takže ťa nepočuje."

Pozri tiež: O zmysle Boha: Čo znamená? (Je to hriech?)

Hriešnici si zaslúžia peklo

Myslím si, že väčšina kazateľov bagatelizuje hrôzy pekla. Tak ako je nebo oveľa väčšie, než si dokážeme predstaviť, aj peklo je oveľa strašnejšie a desivejšie, než si dokážeme predstaviť. Počul som ľudí hovoriť veci ako: "Budem si peklo užívať." Keby len vedeli, čo hovoria. Keby to vedeli, hneď by padli na tvár a prosili o milosť. Kričali by, kričali a prosili o milosť.

Peklo je miesto večných múk. Písmo hovorí, že je to miesto neuhasiteľného ohňa. V pekle nie je odpočinok! Je to miesto, kde budete večne cítiť vinu a odsúdenie a nebude nič, čo by to odstránilo. Je to miesto vonkajšej tmy, večného utrpenia, miesto neustáleho plaču, kriku a škrípania zubami. Nie je tam spánok, nie je tam odpočinok. Čo je ešte desivejšie, je to, ževäčšina ľudí sa jedného dňa ocitne v pekle.

Keď človek spácha zločin, musí byť potrestaný. Nejde len o to, že ste spáchali zločin. Ide aj o to, proti komu bol zločin spáchaný. Zhrešenie proti svätému Bohu, Stvoriteľovi vesmíru, má za následok oveľa prísnejší trest. Všetci sme zhrešili proti svätému Bohu. Preto si všetci zaslúžime peklo. Existuje však aj dobrá správa. Nemusíte ísť do pekla .

11. Zjavenie 21,8 "Ale čo sa týka zbabelých, neverných, odporných, čo sa týka vrahov, smilníkov, čarodejníkov, modloslužobníkov a všetkých klamárov, ich podiel bude v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť."

12. Zjavenie 20,15 "A ak sa niekoho meno nenašlo zapísané v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera."

13. Matúš 13,42 "A hodí ich do ohnivej pece; tam bude nárek a škrípanie zubami."

14. 2 Tesaloničanom 1,8 "v plamennom ohni, ktorý sa mstí na tých, čo nepoznajú Boha a neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša Krista".

15. Iz 33,14 " Hriešnici na Sione sa zhrozili ; bezbožníkov zachvátilo chvenie "Kto z nás môže žiť so stravujúcim ohňom? Kto z nás môže žiť s ustavičným horením?"

Ježiš prišiel spasiť hriešnikov

Keby boli ľudia spravodliví, potom by nebola potrebná Kristova krv. Nie je však nikto, kto by bol spravodlivý. Všetci nedosiahli Boží štandard. Tí, ktorí veria vo svoju spravodlivosť, nepotrebujú Kristovu spravodlivosť. Kristus prišiel zavolať hriešnikov. Ježiš prišiel zavolať tých, ktorí si uvedomujú svoje hriechy, a tých, ktorí vidia, že potrebujú Spasiteľa. Prostredníctvom Kristovej krvihriešnici sú spasení a oslobodení.

Aký úžasný je náš Boh! Že zostúpil v podobe človeka, aby žil život, ktorý sme my nemohli, a zomrel smrťou, ktorú sme si zaslúžili. Ježiš splnil Otcove požiadavky a na kríži zaujal naše miesto. Zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych za naše hriechy.

Evanjelium sa stáva takým skutočným a dôverným, keď si uvedomíte, že Ježiš neprišiel len preto, aby nás zachránil. Prišiel konkrétne preto, aby zachránil vy . pozná ťa po mene a prišiel ťa spasiť. Ver v Jeho smrť, pochovanie a vzkriesenie za teba. Ver, že všetky tvoje hriechy boli odčinené. Ver, že ťa zbavil pekla.

16. Marek 2,17 "Keď to Ježiš počul, povedal im: "Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."

17. Lukáš 5,32 "Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov k pokániu."

18. 1 Timoteovi 1,15 "Tu je dôveryhodný výrok, ktorý si zaslúži plné prijatie: Kristus Ježiš prišiel na svet, aby zachránil hriešnikov - z ktorých som ja ten najhorší."

19. Lukáš 18,10-14 "Dvaja muži išli do chrámu, aby sa modlili, jeden farizej a druhý mýtnik. 11 Farizej stál sám a modlil sa: "Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia - zlodeji, zločinci, cudzoložníci -, ba ani ako tento mýtnik. 12 Postím sa dvakrát do týždňa a dávam desatinu zo všetkého, čo dostanem." 13 "Ale mýtnik stál opodiaľ. Ani sa nepozrel naneba, ale bil sa do pŕs a hovoril: "Bože, zmiluj sa nado mnou, hriešnikom." 14 "Hovorím vám, že tento človek skôr ako ten druhý odišiel domov ospravedlnený pred Bohom. Lebo všetci, čo sa povyšujú, budú ponížení, a tí, čo sa ponižujú, budú povýšení." 15 "A tak sa to stalo. (Biblické verše o pokore)

20. Rimanom 5,8-10 "Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám týmto: Keď sme ešte boli hriešnici, Kristus zomrel za nás. Keďže sme teraz ospravedlnení jeho krvou, o čo viac budeme skrze neho spasení od Božieho hnevu! Lebo ak sme, keď sme boli Božími nepriateľmi, boli s ním zmierení skrze smrť jeho Syna, o čo viac, keď sme boli zmierení, budeme spasení skrze jeho život!"

21. 1 Ján 3,5 "Viete, že sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom niet hriechu."

Sú kresťania hriešnici?

Odpoveď na túto otázku je áno aj nie. Všetci sme zhrešili a všetci sme zdedili hriešnu prirodzenosť. Keď však vložíte svoju dôveru do Krista, stanete sa novým stvorením znovuzrodeným z Ducha Svätého. Už vás nevnímame ako hriešnika, ale ako svätého. Keď sa Boh pozerá na tých, ktorí sú v Kristovi, vidí dokonalé dielo svojho Syna a raduje sa. Znovuzrodenie z Ducha Svätého neznamenáznamená, že nebudeme bojovať s hriechom. Budeme však mať nové túžby a náklonnosti a už nebudeme chcieť žiť v hriechu. Nebudeme ho praktizovať. Som stále hriešnik? Áno! Je to však moja identita? Nie! Moja hodnota sa nachádza v Kristovi, nie v mojom výkone a v Kristovi som vnímaný ako nepoškvrnený.

22. 1 Ján 1,8: "Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a pravda nie je v nás."

23. 1 Kor 1,2 "Božej cirkvi, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným za svätých spolu so všetkými, ktorí na každom mieste vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista, svojho i nášho Pána."

24. 2 Korinťanom 5,17 "Ak je teda niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré sa pominulo, hľa, prišlo nové."

25. 1 Jn 3, 9-10 " Nikto, kto sa narodil z Boha, nepraktizuje hriech , lebo v ňom zostáva Božie semeno; a nemôže stále hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Z toho je zrejmé, kto je Božie dieťa a kto je dieťa diabla: kto nepraktizuje spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata."

Bonus

Jakub 4,8 "Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Umyte si ruky, vy hriešnici, a očistite si srdcia , vy dvojzmyselníci."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznávačom Božieho slova a oddaným študentom Biblie. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v službe v rôznych službách si Melvin vyvinul hlboké ocenenie pre transformačnú silu Písma v každodennom živote. Je držiteľom bakalárskeho titulu z teológie na renomovanej kresťanskej vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu biblických štúdií. Poslaním Melvina ako autora a blogera je pomáhať jednotlivcom lepšie porozumieť Písmu a aplikovať nadčasové pravdy do svojho každodenného života. Keď Melvin nepíše, rád trávi čas so svojou rodinou, spoznáva nové miesta a zapája sa do verejnoprospešných prác.