25 svarbios Biblijos eilutės apie nusidėjėlius (5 pagrindinės tiesos, kurias reikia žinoti)

25 svarbios Biblijos eilutės apie nusidėjėlius (5 pagrindinės tiesos, kurias reikia žinoti)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie nusidėjėlius?

Šventajame Rašte aiškiai pasakyta, kad nuodėmė - tai Dievo įstatymo pažeidimas. Tai yra nesilaikymas ir neatitikimas Dievo standarto. Nusidėjėlis yra tas, kuris pažeidžia Dievo įstatymą. Nuodėmė yra nusikaltimas.

Tačiau nusidėjėlis yra nusikaltėlis. Pažvelkime, ką Biblija sako apie nusidėjėlius.

Krikščioniškos citatos apie nusidėjėlius

"Bažnyčia yra ligoninė nusidėjėliams, o ne muziejus šventiesiems."

"Tu nesi šventasis", - sako velnias. Na, jei nesu, esu nusidėjėlis, o Jėzus Kristus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių. Nuskęsti ar plaukti, einu pas Jį; kitos vilties neturiu." Čarlzas Sperdžonas (Charles Spurgeon)

"Mano įrodymas, kad esu išgelbėtas, slypi ne tame, kad pamokslauju, ar kad darau tą ar aną. Visa mano viltis slypi tame, kad Jėzus Kristus atėjo išgelbėti nusidėjėlių. Esu nusidėjėlis, pasitikiu Juo, tada Jis atėjo manęs išgelbėti, ir aš esu išgelbėtas." Charlesas Spurgeonas

"Esame nusidėjėliai ne todėl, kad nusidedame. Mes nusidedame todėl, kad esame nusidėjėliai." R. C. Sproul

Ar pagal Bibliją mes gimstame nusidėjėliais?

Biblija aiškiai sako, kad visi gimstame nusidėjėliais. Iš prigimties esame nuodėmingi ir turime nuodėmingų troškimų. Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris paveldėjo Adomo nuodėmę. Štai kodėl Šventasis Raštas mus moko, kad iš prigimties esame rūstybės vaikai.

1. Ps 51, 5: "Štai aš gimiau neteisybėje, ir nuodėmėje mane pagimdė mano motina".

2. Efeziečiams 2,3 "Tarp kurių ir mes visi kadaise elgėmės pagal savo kūno geismus, tenkindami kūno ir proto troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai , kaip ir kiti".

3. Rom 5, 19 "Nes kaip per vieno žmogaus nepaklusnumą daugelis tapo nusidėjėliais, taip per vieno žmogaus paklusnumą daugelis taps teisūs".

4. Romiečiams 7,14 "Mes žinome, kad įstatymas yra dvasinis, o aš esu nedvasingas, parduotas kaip nuodėmės vergas".

5. Ps 58, 3: "Nedorėliai nuo pat įsčių išsižada, nuo pat gimimo klaidžioja, kalbėdami melą".

6. Rom 3, 11: "Nėra nė vieno, kuris suprastų, nėra nė vieno, kuris ieškotų Dievo".

Ar Dievas atsako į nusidėjėlių maldas?

Jei klausiate, ar Dievas atsako į netikinčiųjų maldas, tai priklauso nuo to, ar Dievas atsako į jų maldas. Manau, kad dažniausiai ne, tačiau Dievas atsako į maldas pagal savo valią ir atsako į netikinčiojo maldą už atleidimą. Viešpats gali nuspręsti atsakyti į bet kokią maldą, kuri jam atrodo tinkama. Tačiau jei klausiate, ar Dievas atsako į krikščionių, gyvenančiųJei meldžiama už atleidimą ar atgailą, atsakymas yra ne. Nebent meldžiama už atleidimą ar atgailą.

Taip pat žr: Ar žolės rūkymas yra nuodėmė? (13 biblinių tiesų apie marihuaną)

7. Jn 9, 31: "Mes žinome, kad Dievas neklauso nusidėjėlių. Jis klauso dievobaimingo žmogaus, kuris vykdo jo valią".

8. Ps 66, 18: "Jei būčiau puoselėjęs nuodėmę savo širdyje, Viešpats nebūtų išklausęs".

9. Patarlių 1,28-29 28 "Tada jie šauksis manęs, bet aš neatsiliepsiu, ieškos manęs, bet neras, 29 nes jie nekentė pažinimo ir nepasirinko bijoti Viešpaties".

10. Iz 59, 2 "Bet tavo kaltės atskyrė tave nuo tavo Dievo, tavo nuodėmės paslėpė nuo tavęs jo veidą, kad jis negirdėtų".

Nusidėjėliai nusipelno pragaro

Manau, kad dauguma pamokslininkų sumenkina pragaro baisumus. Kaip dangus yra daug didesnis, nei mes galime įsivaizduoti, taip ir pragaras yra daug siaubingesnis ir baisesnis, nei mes galime įsivaizduoti. Girdėjau žmones sakant tokius žodžius: "Man patiks pragaras." Jei tik jie žinotų, ką sako. Jei žinotų, jie dabar kristų veidu į žemę ir maldautų pasigailėjimo. Jie rėktų, šauktų ir maldautų pasigailėjimo.

Pragaras - tai amžina kančių vieta. Šventajame Rašte sakoma, kad tai neužgesinamos ugnies vieta. Pragare nėra poilsio! Tai vieta, kur amžinai jausite kaltę ir pasmerkimą, ir niekas negalės jo pašalinti. Tai išorinės tamsos, amžinų kančių, nuolatinio verksmo, rėkimo ir dantų griežimo vieta. Čia nėra miego, nėra poilsio. Dar baisiau yra tai, kaddauguma žmonių vieną dieną atsidurs pragare.

Kai žmogus padaro nusikaltimą, jis turi būti nubaustas. Problema yra ne tik tai, kad padarėte nusikaltimą. Problema yra ir tai, prieš ką tas nusikaltimas buvo padarytas. Nusidėjus prieš šventą Dievą, visatos Kūrėją, gresia daug griežtesnė bausmė. Mes visi nusidėjome prieš šventą Dievą. Todėl visi nusipelnėme pragaro. Tačiau yra ir gerų naujienų. Jums nereikia eiti į pragarą.

11. Apreiškimo 21:8 "O bailiems, neištikimiems, pasibjaurėtiniems, žmogžudžiams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams teks dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera, o tai yra antroji mirtis".

12. Apreiškimo 20, 15: "Ir jei kieno vardo nerado įrašyto gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą".

Taip pat žr: 25 įkvepiančios krikščioniškos "Instagram" paskyros, kurias reikia sekti

13. Mato 13,42 "Ir įmes juos į ugnies krosnį; ten bus verksmas ir dantų griežimas".

14. 2 Tesalonikiečiams 1,8 "liepsnojančioje ugnyje, keršijančioje tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Evangelijai".

15. Iz 33, 14 " Siono nusidėjėliai išsigando; drebulys apėmė bedievius "Kas iš mūsų gali gyventi su deginančia ugnimi? Kas iš mūsų gali gyventi su nuolatiniu degimu?".

Jėzus atėjo išgelbėti nusidėjėlių

Jei žmonės būtų teisūs, tuomet Kristaus kraujo nereikėtų. Tačiau nėra nė vieno, kuris būtų teisus. Visi neatitinka Dievo standarto. Tiems, kurie pasitiki savo teisumu, Kristaus teisumo nereikia. Kristus atėjo pašaukti nusidėjėlių. Jėzus atėjo pašaukti tų, kurie suvokia savo nuodėmes, ir tų, kurie mato, kad jiems reikia Gelbėtojo. Per Kristaus kraująnusidėjėliai išgelbėjami ir išlaisvinami.

Koks nuostabus yra mūsų Dievas! Kad Jis nužengė žmogaus pavidalu gyventi tokio gyvenimo, kokio mes negalėjome, ir mirti tokia mirtimi, kokios nusipelnėme. Jėzus įvykdė Tėvo reikalavimus ir užėmė mūsų vietą ant kryžiaus. Jis mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė už mūsų nuodėmes.

Evangelija tampa tokia tikra ir artima, kai suvokiate, kad Jėzus atėjo ne tik mūsų išgelbėti. Jis atėjo specialiai išgelbėti jūs . jis pažįsta tave vardu ir atėjo tavęs išgelbėti. tikėk Jo mirtimi, palaidojimu ir prisikėlimu už tave. tikėk, kad visos tavo nuodėmės buvo atpirktos. tikėk, kad Jis pasiėmė tavo pragarą.

16. Mk 2, 17 "Tai išgirdęs, Jėzus jiems tarė: "Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau pašaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių".

17. Lk 5, 32: "Aš atėjau šaukti atgailai ne teisiųjų, bet nusidėjėlių".

18. 1 Timotiejui 1,15 "Štai patikimas ir vertas visiško pritarimo posakis: Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių, iš kurių aš esu blogiausias."

19. Lk 18, 10-14 "Du vyrai nuėjo į šventyklą melstis: vienas fariziejus, o kitas muitininkas. 11 Fariziejus stovėjo vienas ir meldėsi: "Dieve, dėkoju tau, kad nesu kaip kiti žmonės - plėšikai, piktadariai, svetimautojai - ar net kaip šis muitininkas. 12 Aš pasninkauju du kartus per savaitę ir atiduodu dešimtąją dalį viso, ką gaunu. 13 O muitininkas stovėjo atokiau. Jis net nepakėlė akių įdangų, bet mušėsi į krūtinę ir sakė: "Dieve, pasigailėk manęs, nusidėjėlio". 14 "Sakau jums, kad šis vyras labiau negu kitas grįžo namo išteisintas Dievo akivaizdoje. Nes visi, kurie save aukština, bus pažeminti, o kurie save žemina, bus išaukštinti". (Nuolankumo Biblijos eilutės)

20. Rom 5, 8-10 "Bet Dievas savo meilę mums įrodo tuo: kai dar buvome nusidėjėliai, Kristus numirė už mus. Kadangi dabar esame išteisinti jo krauju, juo labiau per jį būsime išgelbėti nuo Dievo rūstybės! Juk jei, būdami Dievo priešai, buvome sutaikinti su juo per jo Sūnaus mirtį, juo labiau, sutaikinti, būsime išgelbėti per jo gyvenimą!"

21. 1 Jn 3, 5 "Jūs žinote, kad Jis pasirodė, kad panaikintų nuodėmes, ir Jame nėra nuodėmės".

Ar krikščionys yra nusidėjėliai?

Atsakymas į šį klausimą yra "taip" ir "ne". Mes visi nusidėjome ir paveldėjome nuodėmingą prigimtį. Tačiau kai pasitikite Kristumi, tapsite nauju kūriniu, atgimusiu iš Šventosios Dvasios. Į jus nebežiūrima kaip į nusidėjėlį, bet kaip į šventąjį. Kai Dievas žvelgia į tuos, kurie yra Kristuje, Jis mato tobulą savo Sūnaus darbą ir džiaugiasi. Gimti iš naujo iš Šventosios Dvasios nereiškiaTačiau mes turėsime naujus troškimus bei jausmus ir nebenorėsime gyventi nuodėmėje. Mes nebetrokšime jos praktikuoti. Ar aš vis dar esu nusidėjėlis? Taip! Tačiau ar tai yra mano tapatybė? Ne! Mano vertė yra Kristuje, o ne mano veikloje, ir Kristuje aš esu laikomas nepriekaištingu.

22. 1 Jn 1, 8: "Jei sakome, kad neturime nuodėmės, apgaudinėjame patys save, ir nėra mumyse tiesos".

23. 1 Kor 1, 2 "Dievo bažnyčiai Korinte, pašventintiems Kristuje Jėzuje, pašauktiems būti šventaisiais kartu su visais, kurie visur šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo, jų ir mūsų Viešpaties".

24. 2 Korintiečiams 5,17 "Taigi jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Sena praėjo, štai atėjo nauja".

25. 1 Jn 3, 9-10: "Nė vienas, gimęs iš Dievo, nesistengia nusidėti, nes Dievo sėkla pasilieka jame, ir jis negali nuolat nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo. Iš to matyti, kas yra Dievo vaikai, o kas - velnio vaikai: kas nepraktikuoja teisumo, tas nėra iš Dievo, ir kas nemyli savo brolio, tas nėra iš Dievo".

Premija

Jokūbo 4,8 "Artinkitės prie Dievo, ir jis priartės prie jūsų. Nusiplaukite rankas, nusidėjėliai, ir apvalykite širdis, dviveidžiai".
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.