Mistari 25 Muhimu ya Biblia Kuhusu Wenye Dhambi (Kweli 5 Kuu za Kujua)

Mistari 25 Muhimu ya Biblia Kuhusu Wenye Dhambi (Kweli 5 Kuu za Kujua)
Melvin Allen

Biblia inasemaje kuhusu wenye dhambi?

Maandiko yanaweka wazi kwamba dhambi ni uvunjaji wa sheria ya Mungu. Ni kukosa alama na kupungukiwa na kiwango cha Mungu. Mwenye dhambi ni mtu anayevunja sheria ya Mungu. Dhambi ni dhambi.

Lakini mwenye dhambi ni mhalifu. Hebu tutazame kuona Biblia inasema nini kuhusu wenye dhambi.

Manukuu ya Kikristo kuhusu wenye dhambi

“Kanisa ni hospitali ya wenye dhambi, si makumbusho ya watakatifu. ”

“Ninyi si mtakatifu, asema Ibilisi. Vema, kama sivyo, mimi ni mwenye dhambi, na Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuokoa wenye dhambi. Kuzama au kuogelea, ninamwendea; matumaini mengine, sina.” Charles Spurgeon

“Ushahidi wangu kwamba nimeokoka hauko katika ukweli kwamba ninahubiri, au kwamba ninafanya hili au lile. Tumaini langu lote liko katika hili: kwamba Yesu Kristo alikuja kuokoa wenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi, ninamtumaini, kisha akaja kuniokoa, nami nimeokoka.” Charles Spurgeon

“Sisi si wenye dhambi kwa sababu tunatenda dhambi. Tunafanya dhambi kwa sababu sisi ni wenye dhambi.” R.C. Sproul

Je, sisi tunazaliwa tukiwa wenye dhambi kulingana na Biblia?

Biblia inaweka wazi kwamba sisi sote tumezaliwa wenye dhambi. Kwa asili, sisi ni wenye dhambi na tamaa za dhambi. Kila mwanaume na kila mwanamke amerithi dhambi ya Adamu. Ndiyo maana Maandiko Matakatifu yanatufundisha kwamba kwa asili sisi ni watoto wa ghadhabu.

1. Zaburi 51:5 “Tazama, mimi nalizaliwa katika hali ya uovu, mama yangu alichukua mimba hatiani.mimi.”

2. Waefeso 2:3 “ambao sisi sote tulienenda miongoni mwao hapo kwanza kwa kuzifuata tama za miili yetu, tukizitimiza tamaa za mwili na za nia; nasi kwa tabia yetu tulikuwa wana wa hasira, kama na hao wengine.”

3. Warumi 5:19 “Kwa maana kama vile kwa kuasi kwake mtu mmoja wengi walifanywa wenye dhambi, vivyo hivyo kwa kutii kwake mtu mmoja wengi watafanywa kuwa wenye haki.”

4. Warumi 7:14 “Twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni; lakini mimi si mtu wa rohoni, nimeuzwa kuwa mtumwa wa dhambi.”

5. Zaburi 58:3 “Wasio haki wamejitenga tangu tumboni; wamepotea tangu kuzaliwa kwa kusema uwongo.”

6. Warumi 3:11 “Hakuna afahamuye; hakuna amtafutaye Mungu.”

Je, Mungu hujibu maombi ya wakosefu?

Kuna sehemu nyingi tofauti za swali hili. Ikiwa unauliza je, Mungu anajibu maombi ya makafiri, basi inategemea. Ninaamini kwa sehemu kubwa hapana, lakini Mungu hujibu maombi kulingana na mapenzi Yake na Yeye hujibu maombi ya asiyeamini ya msamaha. Bwana anaweza kuchagua kujibu maombi yoyote ambayo Yeye anaona yanafaa. Hata hivyo, ikiwa unauliza je, Mungu anajibu Wakristo wanaoishi katika dhambi isiyotubu, basi jibu ni hapana. Isipokuwa sala ni ya maghfira au toba.

7. Yohana 9:31 “Tunajua kwamba Mungu hawasikii wenye dhambi . Humsikiliza mcha Mungu afanyaye mapenzi yake.”

8. Zaburi 66:18 “Kama ningalitunza dhambimoyo wangu, Bwana hangesikiliza .”

9. Mithali 1:28-29 28 “Ndipo wataniita, lakini sitaitika; watanitafuta lakini hawataniona, 29 kwa kuwa walichukia maarifa na hawakuchagua kumcha Mwenyezi-Mungu.”

10. Isaya 59:2 “Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu; dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia.”

Wenye dhambi wanastahili jehanamu

Naamini wahubiri wengi wanadharau maovu ya kuzimu. Kama vile mbingu ni kubwa zaidi kuliko tunavyoweza kufikiria, kuzimu ni ya kutisha na ya kutisha kuliko tunavyoweza kufikiria. Nimesikia watu wakisema mambo kama "Nitafurahia kuzimu." Laiti wangejua wanachosema. Laiti wangejua wangeanguka kifudifudi sasa hivi na kuomba rehema. Wangepiga kelele, na kupiga kelele, na kuomba rehema.

Jahannamu ni mahali pa adhabu ya milele. Maandiko yanasema ni mahali pa moto usiozimika. Hakuna raha kuzimu! Ni mahali ambapo utahisi hatia na hukumu kwa milele na hakutakuwa na kitu cha kuiondoa. Ni mahali pa giza la nje, mateso ya milele, mahali pa kulia mara kwa mara, kupiga mayowe, na kusaga meno. Hakuna kulala. Hakuna kupumzika. Kinachotisha zaidi ni kwamba watu wengi siku moja watajikuta kuzimu.

Mwanaume anapofanya uhalifu, lazima aadhibiwe. Suala sio tu kwamba umefanya uhalifu. Suala pia niuhalifu ulifanywa dhidi ya nani. Kutenda dhambi dhidi ya Mungu mtakatifu, Muumba wa ulimwengu wote mzima hutokeza adhabu kali zaidi. Sisi sote tumetenda dhambi dhidi ya Mungu mtakatifu. Kwa hiyo, sote tunastahili kuzimu. Hata hivyo, kuna habari njema. Sio lazima uende kuzimu.

11. Ufunuo 21:8 “Bali waoga, na wasioamini, na wachukizao, na wauaji, na wazinzi, na wachawi, na hao waabuduo sanamu, na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti, ambalo ndilo kifo cha pili.”

Angalia pia: Mistari 25 ya Biblia yenye Kutia Moyo Kuhusu Kusafiri (Kusafiri Salama)

12. Ufunuo 20:15 “Na ikiwa jina la mtu ye yote halikuonekana limeandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto.”

13. Mathayo 13:42 “Na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno.”

14. 2 Wathesalonike 1:8 “katika mwali wa moto akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu, na wao wasioitii Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo.”

15. Isaya 33:14 “ Wenye dhambi katika Sayuni wameingiwa na hofu; Kutetemeka kumewashika wasiomcha Mungu “Ni nani kati yetu awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kati yetu awezaye kuishi na kuungua daima?”

Yesu alikuja kuokoa wenye dhambi

Kama wanadamu wangekuwa wenye haki, basi kusingekuwa na haja ya damu ya Kristo. Hata hivyo, hakuna walio waadilifu. Wote wamepungukiwa na kiwango cha Mungu. Wale wanaotumainia haki yao hawahitaji haki ya Kristo. Kristo alikuja kuitawenye dhambi. Yesu alikuja kuwaita wale wanaojua dhambi zao na wale wanaoona hitaji lao la Mwokozi. Kwa damu ya Kristo wenye dhambi wanaokolewa na kuwekwa huru.

Mungu wetu ni wa ajabu sana! Kwamba angeshuka katika umbo la mwanadamu kuishi maisha ambayo hatungeweza na kufa kifo tunachostahili. Yesu alikidhi mahitaji ya Baba na akachukua nafasi yetu msalabani. Alikufa, akazikwa, na alifufuka kwa ajili ya dhambi zetu.

Injili inakuwa ya kweli na ya karibu sana unapotambua kwamba Yesu hakuja tu kutuokoa. Alikuja haswa kukuokoa wewe . Anakujua kwa jina na alikuja kukuokoa. Amini kifo chake, kuzikwa, na kufufuka Kwake kwa niaba yako. Amini kwamba dhambi zako zote zimepatanishwa. Amini kwamba amekuondolea Jahannamu yako.

16. Marko 2:17 “Yesu aliposikia hayo, akawaambia, Wenye afya hawahitaji daktari, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita watu wema, bali wenye dhambi.”

17. Luka 5:32 “Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi, wapate kutubu.”

18. 1 Timotheo 1:15 “Hili ni neno la kuaminiwa, linalostahili kukubalika kabisa: Kristo Yesu alikuja ulimwenguni kuwaokoa wenye dhambi, ambao mimi ni mwovu zaidi kati yao.”

19. Luka 18:10-14 “Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na mwingine mtoza ushuru. 11 Yule Farisayo akasimama peke yake na kusali: ‘Mungu, nakushukuru kwamba mimi ndiyesi kama watu wengine, wanyang'anyi, watenda mabaya, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. 12 Mimi hufunga mara mbili kwa juma na kutoa sehemu ya kumi ya kila kitu ninachopata.’ 13 “Lakini mtoza ushuru akasimama kwa mbali. Hakutaka hata kutazama mbinguni, bali alijipiga kifua na kusema, ‘Mungu, nihurumie mimi mwenye dhambi.’ 14 “Nawaambia ninyi kwamba mtu huyu alikwenda nyumbani akiwa amehesabiwa haki mbele za Mungu kuliko yule mwingine. Kwa maana wote wajikwezao watashushwa, na wale wajinyenyekezao watakwezwa.” (Aya za Biblia za unyenyekevu)

20. Warumi 5:8-10 “Lakini Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu, tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa kuwa sasa tumehesabiwa haki kwa damu yake, si zaidi sana tutaokolewa na ghadhabu ya Mungu kwa yeye! Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui za Mungu tulipatanishwa naye kwa mauti ya Mwana wake, si zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa kwa uzima wake!”

21. 1 Yohana 3:5 “Mnajua ya kuwa yeye alionekana ili aziondoe dhambi; na ndani yake hamna dhambi.”

Angalia pia: Mistari 22 ya Biblia Yenye Msaada Kuhusu Kutamani (Kuwa na Tamaa)

Je, Wakristo ni watenda dhambi?

Jibu la swali hili ni ndiyo na hapana. Sisi sote tumefanya dhambi na sisi sote tumerithi asili ya dhambi. Hata hivyo, unapoweka tumaini lako kwa Kristo utakuwa kiumbe kipya kilichozaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu. Huonekani tena kuwa mwenye dhambi, bali unaonekana kuwa mtakatifu. Mungu anapowatazama wale walio ndani ya Kristo huona kazi kamilifu ya Mwanawe na Yeyehufurahi. Kuzaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu haimaanishi kwamba hatushindani na dhambi. Hata hivyo, tutakuwa na tamaa na mapenzi mapya na hatutatamani tena kuishi katika dhambi. Hatutafanya mazoezi yake. Je, mimi bado ni mwenye dhambi? Ndiyo! Hata hivyo, huo ndio utambulisho wangu? Hapana! Thamani yangu inapatikana katika Kristo si utendaji wangu na katika Kristo ninaonekana kuwa sina doa.

22. 1 Yohana 1:8, “Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu.”

23. 1 Wakorintho 1:2 “kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa kuwa watakatifu, pamoja na wale ambao kila mahali waliitia Jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wao na wetu. .”

24. 2 Wakorintho 5:17 “Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita; tazama, yamekuwa mapya.”

25. 1 Yohana 3:9-10 “Hakuna mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa maana uzao wa Mungu wakaa ndani yake; naye hawezi kuendelea kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili ni dhahiri kwamba walio watoto wa Mungu na kwamba ni watoto wa Ibilisi, mtu ye yote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake.

2>Bonus

Yakobo 4:8 “Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Osheni mikono yenu, enyi wakosefu, na itakaseni mioyo yenu, enyi wenye nia mbili.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ni mwamini mwenye shauku katika neno la Mungu na mwanafunzi aliyejitolea wa Biblia. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika huduma mbalimbali, Melvin amekuza uthamini wa kina kwa nguvu ya mabadiliko ya Maandiko katika maisha ya kila siku. Ana shahada ya kwanza katika Theolojia kutoka chuo cha Kikristo kinachojulikana na kwa sasa anafuata Shahada ya Uzamili katika masomo ya Biblia. Kama mwandishi na mwanablogu, dhamira ya Melvin ni kuwasaidia watu binafsi kupata ufahamu mkubwa wa Maandiko na kutumia kweli zisizo na wakati katika maisha yao ya kila siku. Wakati haandiki, Melvin hufurahia kutumia wakati na familia yake, kuchunguza maeneo mapya, na kushiriki katika huduma za jamii.