50 Principais versículos da Biblia sobre a Trindade (Trinidade na Biblia)

50 Principais versículos da Biblia sobre a Trindade (Trinidade na Biblia)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a Trindade?

É imposible ser cristián sen ter unha comprensión bíblica da Trindade. Esta verdade atópase en toda a Escritura e solidificouse no Primeiro Consello Ecuménico da igrexa primitiva. Foi a partir desa reunión do consello que se desenvolveu o Credo Atenea. Se estás adorando a un Deus que non é o Deus da Trindade Bíblica, entón non estás adorando ao único Deus verdadeiro da Biblia.

Citas cristiás sobre a Trindade

“Tráeme un verme que poida comprender a un home, e entón mostrareiche un home que poida comprender a Trindade. Deus." – John Wesley

“A todo tipo de persoas lles gusta repetir a afirmación cristiá de que “Deus é amor”. Pero parecen non notar que as palabras "Deus é amor" non teñen significado real a non ser que Deus conteña polo menos dúas persoas. O amor é algo que unha persoa ten por outra. Se Deus era unha soa persoa, entón antes de que o mundo fose feito, El non era amor". – C.S. Lewis

“A doutrina da Trindade, simplemente, é que Deus é absoluta e eternamente unha esencia que subsiste tres persoas distintas e ordenadas sen división e sen replicación da esencia”. John MacArthur

“Se hai un Deus que subsiste en tres persoas, entón demos igual reverencia a todas as persoas da Trindade. Non hai máis nin menos na Trindade;Hai diferentes tipos de servizo, pero o mesmo Señor. 6Hai diferentes tipos de traballo, pero en todos eles e en todos é o mesmo Deus que actúa".

29. Xoán 15:26 "Vou enviarvos de parte do Pai un gran Auxiliar, coñecido como Espírito da verdade. El vén do Pai e indicará a verdade no que me concierne”.

30. Feitos 2:33 "Agora é exaltado ao lugar de honra máis alta no ceo, á dereita de Deus. E o Pai, tal e como prometera, deulle o Espírito Santo para que derramase sobre nós, tal e como ves e escoitas hoxe”.

Cada membro da Divinidade é identificado como Deus

Unha e outra vez nas Escrituras podemos ver que cada membro da Trindade se refire como Deus. Cada Persoa distinta da Divinidade é a súa propia Persoa distinta, aínda que El é Un en esencia ou ser. Deus Pai chámase Deus. Xesucristo o Fillo chámase Deus. O Espírito Santo tamén é chamado Deus. Ningún é "máis" Deus que o outro. Todos son Deus por igual, aínda que funcionan nos seus propios papeis únicos. Ter diferentes papeis non nos fai menos valiosos nin dignos.

31. 2 Corintios 3:17 "O Señor é Espírito, e onde está o Espírito do Señor, hai liberdade".

32. 2 Corintios 13:14 "Que a graza do Señor Xesús Cristo, o amor de Deus e a comunión do Espírito Santo estean con todos vós".

33. Colosenses 2:9 “Porque en Cristo todos osa plenitude da Deidade vive en forma corporal".

34. Romanos 4:17 "Isto é o que significan as Escrituras cando Deus lle dixo: "Fixete pai de moitas nacións". Isto aconteceu porque Abraham creu no Deus que revive aos mortos e que crea cousas novas da nada.”

35. Romanos 4:18 "Aínda que non había razón para a esperanza, Abraham seguía esperando, crendo que sería pai de moitas nacións. Porque Deus lle dixera: "É a cantidade de descendencia que terás!"

36. Isaías 48:16-17 "Achégate a min e escoita isto: desde o primeiro anuncio non falei en segredo. , no momento en que ocorre, estou alí. E agora o Señor Soberano envioume co seu Espírito. Isto é o que di o Señor: o teu Redentor, o Santo de Israel, eu son o Señor, o teu Deus, quen che ensina o que é mellor para ti, quen te indica o camiño que debes seguir".

Omnisciencia, omnipotencia e omnipresencia das Persoas da Trindade

Xa que cada membro da Trindade é Deus, cada membro é igualmente omnisciencia, omnipotente e omnipresente. Xesús veu á terra plenamente consciente da tarefa que estaba por diante del na cruz. Deus nunca se sorprendeu polo que tiña que pasar. O Espírito Santo xa sabe exactamente en quen habitará. Deus está en todas partes e con todos os seus fillos, así como sentado no seu trono no ceo. Todo isto é posible porque El éDeus.

37. Xoán 10:30 "Eu e o Pai somos un".

38. Hebreos 7:24 "pero como Xesús vive para sempre, ten un sacerdocio permanente."

39. 1 Corintios 2:9-10 "Porén, como está escrito: "O que ningún ollo viu, o que ningún oído escoitou, e o que ningunha mente humana concibiu", as cousas que Deus preparou para os que o aman, 10 estas son as cousas que Deus nos revelou polo seu Espírito. O Espírito investiga todas as cousas, incluso as profundas de Deus.”

40. Xeremías 23:23-24 "Son eu só un Deus preto", declara o Señor, "e non un Deus lonxe? 24¿Quen pode esconderse en lugares secretos para que eu non os vexa? declara o Señor. "Non encho o ceo e a terra?" declara o Señor."

41. Mateo 28:19 "Por iso, id e facede discípulos a todas as nacións, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo".

42. Xoán 14:16-17 "E eu pedirei ao Pai, e el daravos outro defensor para que vos axude e estea convosco para sempre: o Espírito da verdade. O mundo non pode aceptalo, porque nin o ve nin o coñece. Pero ti o coñeces, porque vive contigo e estará en ti".

43. Xénese 1:1-2 “No principio Deus creou os ceos e a terra. 2A terra estaba sen forma e baleira, as tebras estaban sobre a superficie do abismo e o Espírito de Deus flotaba sobre as augas".

44. Colosenses 2:9 “Porque nel todos osa plenitude da Deidade habita en forma corporal.”

45. Xoán 17:3 "Agora esta é a vida eterna: que te coñezan a ti, o único Deus verdadeiro, e a Xesucristo, a quen ti enviaches."

46. Marcos 2:8 "E inmediatamente Xesús, percibindo no seu espírito que así se preguntaban en si mesmos, díxolles: "Por que cuestionades estas cousas no voso corazón?"

A obra da Trindade. na salvación

Cada membro da Trindade está implicado na nosa salvación. Richard Phillips de Ligonier dixo: "O Espírito Santo rexenera precisamente as persoas polas que Xesús ofreceu a súa morte expiatoria". O propósito do Pai para redimir á xente estaba predestinado antes de que comezasen os tempos. A morte de Xesús na cruz foi o único pago axeitado para redimirnos do noso pecado. E o Espírito Santo habita nos crentes para selalos para que a súa salvación sexa duradeira.

47. 1 Pedro 1:1-2 “Pedro, apóstolo de Xesucristo, para os elixidos de Deus, exiliados espallados polas provincias do Ponto, Galacia, Capadocia, Asia e Bitinia, que foron elixidos segundo a presciencia de Deus Pai, mediante a obra santificante do Espírito, para ser obediente a Xesucristo e rociado co seu sangue; A graza e a paz sexan vosas en abundancia".

48. 2 Corintios 1:21-22 “Agora é Deus quen nos fai a nós e a vós permanecer firmes en Cristo. Unxiunos, 22 púxonos o seu selo de propiedade e puxo o seu Espírito nos nosos corazónscomo depósito, garantindo o que está por vir”.

49. Efesios 4:4-6 “Hai un só corpo e un só Espírito, así como foches chamados a unha soa esperanza cando fuches chamado; 5 un Señor, unha fe, un bautismo; 6 un só Deus e Pai de todos, que está por riba de todos e por todos e en todos".

50. Filipenses 2:5-8 "Nas vosas relacións uns cos outros, teñades a mesma mentalidade que Cristo Xesús: 6 quen, sendo Deus por natureza, non consideraba que a igualdade con Deus fose algo para usar. a súa propia vantaxe; 7 máis ben, non se fixo nada tomando a propia natureza de servo, sendo feito a semellanza humana. 8 E sendo atopado en aparencia como un home,

humilouse facéndose obediente ata a morte, ata a morte de cruz!"

Conclusión

Aínda que exactamente como é posible a Trindade está fóra do alcance da nosa imaxinación, podemos confiar en que Deus nos revele exactamente o que necesitamos saber. É vital que entendamos todo o que poidamos para confesar isto ben. A Trindade preserva a independencia de Deus. Non nos necesita. Non necesitou crear á humanidade para ter relación ou poder expresar as súas características. Deus é moito maior ca nós. El é tan SANTO, tan completamente diferente.

o Pai non é máis Deus que o Fillo e o Espírito Santo. Hai unha orde na Divinidade, pero sen graos; unha persoa non ten maioría ou supereminencia sobre outra, polo que debemos adorar por igual a todas as persoas”. Thomas Watson

“A Trindade é a base do evanxeo, e o evanxeo é unha declaración da Trindade en acción”. J. I. Packer

“Foi toda a Trindade, a que ao comezo da creación dixo: “Fagamos o home”. Era de novo toda a Trindade, que ao comezo do Evanxeo parecía dicir: "Salvemos ao home". J. C. Ryle

“Se hai un Deus que subsiste en tres persoas, damos igual reverencia a todas as persoas da Trindade. Non hai máis nin menos na Trindade; o Pai non é máis Deus que o Fillo e o Espírito Santo. Hai unha orde na Divinidade, pero sen graos; unha persoa non ten maioría ou supereminencia sobre outra, polo que debemos adorar por igual a todas as persoas”. Thomas Watson

“Nun certo sentido a doutrina da Trindade é un misterio que nunca poderemos comprender plenamente. Porén, podemos entender algo da súa verdade resumindo o ensino da Escritura en tres afirmacións: 1. Deus é tres persoas. 2. Cada persoa é plenamente Deus. 3. Hai un só Deus”. Wayne Grudem

“A Trindade é un misterio en dous sentidos. É un misterio no sentido bíblico xa que é unha verdade que eraoculta ata que se revela. Pero tamén é un misterio en que, na súa esencia, é supraracional, en definitiva máis alá da comprensión humana. Só é parcialmente intelixible para o home, porque Deus o revelou nas Escrituras e en Xesucristo. Pero non ten analoxía na experiencia humana, e os seus elementos fundamentais (tres persoas iguais, cada unha posúe a esencia divina completa e simple, e cada unha eternamente relacionada coas outras dúas sen subordinación ontolóxica) transcenden a razón do home. John MacArthur

Aquí está unha parte do Credo de Atenea:

Agora esta é a verdadeira fe:

Que nós crer e confesar

que o noso Señor Xesús Cristo, Fillo de Deus,

é Deus e humano, por igual.

El é Deus desde a esencia do Pai,

enxendrado antes dos tempos;

e é humano dende a esencia da súa nai,

nacido no tempo;

completamente Deus, completamente humano,

Ver tamén: 10 mulleres orando na Biblia (mulleres fieis incribles)

con alma racional e carne humana;

igual ao Pai en canto á divindade,

menos que o Pai en canto á humanidade.

Aínda que é Deus e humano,

Cristo non é dous, senón un.

El é un, non obstante,

non por que a súa divindade se converta en carne,

senón por que Deus tomou a humanidade para si.

É un,

certamente non pola mestura da súa esencia,

senón pola unidade da súa persoa.

Para un só humanoé á vez alma e carne racional,

así tamén o único Cristo é Deus e humano.

El sufriu pola nosa salvación;

baixou ao inferno;

resucitou de entre os mortos;

subiu ao ceo;

está sentado á dereita do Pai;

de alí virá para xulgar os vivos e os mortos.

Na súa chegada todas as persoas levantaranse corporalmente

e darán conta dos seus propios feitos.

Os que fixeron o ben entrarán na vida eterna,

e os que fixeron o mal entrarán no lume eterno.

Membros da Trindade comunicándose entre si

Unha forma de coñecer a Trindade son os versículos da Biblia que mostran aos membros da Trindade comunicándose cun outro. Non só se usan palabras en plural, como a palabra "nós" e "o noso", senón que tamén hai numerosos exemplos de que o nome de Deus se usa en plural, como "Elohim" e "Adonai".

1. Xénese 1:26 "Entón Deus dixo: "Fagamos ao home á nosa imaxe, segundo a nosa semellanza; e que dominen sobre os peixes do mar, sobre as aves do ceo, sobre o gando e sobre todos os animais salvaxes da terra, e sobre todos os reptiles que se arrastran pola terra".

2. Xénese 3:22 "Entón o Señor Deus dixo: "Velaí, o home fíxose coma un de nós, coñecendo o ben e o mal; e agora, podería estender a man, e taméntoma da árbore da vida, come e vive para sempre”.

3. Xénese 11:7 "Veña, baixemos e confundamos a súa lingua para que non se entendan".

4. Isaías 6:8 "Entón oín a voz do Señor, que dicía: "A quen enviarei e quen irá por nós?" Entón dixen: "Aquí estou. Envíame!"

5. Colosenses 1:15-17 “El é a imaxe do Deus invisible, o primoxénito de toda a creación. 16 Porque por El foron creadas todas as cousas, tanto no ceo como na terra, visibles e invisibles, sexan tronos ou dominios ou gobernantes ou autoridades; todas as cousas foron creadas por El e para El. 17 El está antes de todas as cousas, e nel todas as cousas se manteñen.

6. Lucas 3:21-22 "Cando tamén Xesús foi bautizado e estaba orando, o ceo abriuse e o Espírito Santo baixou sobre el corporalmente, como unha pomba, e veu unha voz do ceo. Ti es o meu Fillo amado; contigo estou moi contento".

Por que é importante a Trindade?

Deus ten que ser unha trinidade para que todos os seus atributos sexan manifestados, demostrados e glorificados. Un dos atributos de Deus é o Amor. E se non houbese Trindade, entón Deus non podería ser amor. O amor require que alguén faga o amor, alguén para ser amado e unha relación entre eles. Se Deus non fose tres seres nunha soa divindade, entón non podería ser amor.

7. 1 Corintios 8:6 "pero para nós só hai un Deus,o Pai, de quen todas as cousas veu e para quen vivimos; e só hai un Señor, Xesucristo, polo cal todas as cousas foron e polo que vivimos".

8. Feitos 20:28 “Vexade por vós mesmos e por todo o rabaño do que o Espírito Santo os fixo superintendentes. Sede pastores da igrexa de Deus, que mercou co seu propio sangue".

9. Xoán 1:14 “O Verbo fíxose carne e fixo a súa morada entre nós. Vimos a súa gloria, a gloria do único Fillo, que veu do Pai cheo de graza e de verdade”.

10. Hebreos 1:3 “O Fillo é o resplandor da gloria de Deus e a representación exacta do seu ser, sustentando todas as cousas coa súa poderosa palabra. Despois de ter purificado os pecados, sentouse á dereita da Maxestade no ceo".

A doutrina da Trindade: só hai un Deus

Repetidamente nas Escrituras podemos ver que Deus é UN. A doutrina da Trindade ensínanos que Deus existe eternamente como tres Persoas distintas (o Pai, o Fillo e o Espírito Santo) e, sen embargo, todas son unha en esencia. Cada Persoa é plenamente Deus, pero son UN en ser. Este é un misterio que nas nosas mentes humanas finitas non podemos comprender por completo, e está ben.

11. Isaías 44:6 “Así fala o Señor, o Rei de Israel, e o seu redentor, o Señor dos exércitos; Eu son o primeiro, e son o último; e ao meu lado non hai Deus”.

12. 1 Xoán5:7 "Porque tres son os que dan testemuño no ceo: o Pai, a Palabra e o Espírito Santo; e estes tres son un".

13. Deuteronomio 6:4 "Escoita, Israel! O Señor é o noso Deus, o Señor é un!"

14. Marcos 12:32 "O mestre da lei relixiosa respondeu: "Ben dito, Mestre. Dixeches a verdade dicindo que só hai un Deus e non hai outro".

15. Romanos 3:30 "xa que só hai un Deus, que xustificará os circuncidados pola fe e os incircuncisos pola mesma fe".

16. Santiago 2:19 "Ti dis que tes fe, porque cres que hai un só Deus. Bo para ti! Mesmo os demos cren isto, e tremen de terror".

17. Efesios 4:6 "Un só Deus e Pai de todos, que está sobre todos, en todos, e vive por todos".

18. 1 Corintios 8:4 "Polo tanto, en canto ao comer das cousas sacrificadas aos ídolos, sabemos que non hai tal cousa como ídolo no mundo, e que non hai Deus senón un só."

19. Zacarías 14:9 “E o Señor será o rei de toda a terra; e nese día o Señor será o único, e o seu nome será o único".

20. 2 Corintios 8:6 “pero para nós só hai un Deus, o Pai, de quen todas as cousas veu e para quen vivimos; e só hai un Señor, Xesucristo, polo cal todas as cousas foron e polo que vivimos”.

A Trindade e o amor de Deus polo seu pobo

Deus ama. nósplena e completamente. Ámanos porque é amor. O amor que se comparte entre os membros da Trindade reflíctese no seu amor por nós: os herdeiros adoptivos de Cristo. Deus ámanos por mor da graza. El escolleu querernos, a pesar de nós mesmos. É só pola graza que o Pai nos derrama co mesmo amor que lle ten ao seu Fillo. Xoán Calvino dixo: "Ese amor que o Pai celestial ten cara á Cabeza esténdese a todos os membros, de xeito que non ama a ninguén senón en Cristo".

21. Xoán 17: 22-23 "A gloria que me deches eu deille a eles, para que sexan un como nós somos un, eu en eles e ti en min, para que eles poidan fágase perfectamente un, para que o mundo saiba que ti me enviaches e os amaches como ti amaches a min".

22. Isaías 9:6 "Porque un neno nos nace, un fillo nos dá, e o goberno estará sobre os seus ombreiros. E chamarase conselleiro marabilloso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz".

23. Lucas 1:35 "O anxo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altísimo cubrirache con sombra. Así que o neno que nacerá será santo, e chamarase Fillo de Deus".

24. Xoán 14:9-11 "Xesús respondeulle: "Estivo contigo todo este tempo, Filipe, e aínda non sabes quen son? Quen me viu, viu ao Pai! Entón, por que me pides que llo enseñe? 10 Non ticre que eu estou no Pai e o Pai está en min? As palabras que falo non son miñas, pero o meu Pai que vive en min fai a súa obra por medio de min. 11 Crede só que eu estou no Pai e que o Pai está en min. Ou polo menos créa polo traballo que me viches facer".

25. Romanos 15:30 "Queridos irmáns e irmás, pídovos, no nome do noso Señor Xesucristo, que vos unites á miña loita rogando a Deus por min. Fai isto polo teu amor por min, que che deu o Espírito Santo”.

Ver tamén: 21 versículos bíblicos alarmantes sobre o vudú

26. Gálatas 5:22-23 "Pero o froito do Espírito é amor, gozo, paz, paciencia, bondade, bondade, fidelidade, 23 mansedume e dominio propio. Contra tales cousas non hai lei.”

A Trindade ensínanos comunidade e unidade

A Trindade ensínanos que somos creados para a comunidade. Aínda que algúns de nós somos introvertidos e necesitamos moito menos "socializar" que os extrovertidos, todos eventualmente necesitaremos comunidade. Os humanos están feitos para vivir en comunidade uns cos outros e ter relacións con outros humanos. Podemos sabelo porque estamos feitos a imaxe de Deus. E Deus mesmo existe dentro da comunidade da Divinidade.

27. Mateo 1:23 "A virxe concibirá e dará a luz un fillo, e chamaranlle Emanuel (que significa Deus connosco)."

28. 1 Corintios 12 :4-6 “Hai diferentes clases de dons, pero o mesmo Espírito os distribúe. 5
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.