40 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Sodoma sareng Gomora (Carita & Dosa)

40 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Sodoma sareng Gomora (Carita & Dosa)
Melvin Allen

Daptar eusi

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan Sodoma jeung Gomora?

Sodom jeung Gomora mangrupa carita konflik kulawarga, kaputusan nu teu bijaksana, usaha perkosa geng, dosa homoseksual, inses. , jeung murka Allah. Éta ogé carita ngeunaan kakuatan doa syafaat sareng kahadean sareng rahmat Allah.

Umat Allah kalibet sareng kota-kota jahat nalika dua anggota kulawarga anu caket - Ibrahim sareng Lut - nuju ngarambat. Lot pindah wetan ka Sodoma jeung Gomora, mikir anjeunna meunang tungtung hadé tina deal. Tapi ampir langsung, Abraham kedah nyalametkeun anjeunna tina serangan koalisi. Engké Lot kudu disalametkeun ku doa Ibrahim jeung rahmat Allah.

Kutipan Kristen ngeunaan Sodoma jeung Gomora

“Ngeunaan homoseksualitas: Ieu sakali ngaluarkeun naraka ti sawarga di Sodoma. .” Charles Spurgeon

"Sodom jeung Gomora bakal nangis pikeun generasi ieu."

Saha Lot dina Kitab Suci?

Kajadian 11:26- 32 nyarioskeun ka urang yén patriark Terah kagungan tilu putra: Abram (saterusna Abraham), Nahor, sareng Haran. Lot mangrupikeun putra Haran sareng keponakan Ibrahim. Bapana Elut maot ngora, ku Ibrahim nyandak anjeunna handapeun jangjangna.

1. Kajadian 12: 1-3 (KJV) "Ayeuna PANGERAN nimbalan ka Abram, "Maneh kaluar ti nagara anjeun, jeung ti kulawarga anjeun, jeung ti imah bapana anjeun, ka hiji tanah anu Kami baris némbongkeun Anjeun: 2 Jeung Kami bakal nyieun. ti thee bangsa gede, jeung kuring bakal ngaberkahan Anjeun, jeung nyieun ngaran anjeun gede; sareng anjeunti kota-kota, jeung nu tumuwuh dina taneuh.”

17. Kajadian 19:24 (ESV) "Geus kitu PANGERAN ngahujanan ka Sadumu jeung Gomora walirang jeung seuneu ti Gusti ti langit."

18. Lamentations 4: 6 "Sabab hukuman tina kajahatan putri umat Kami leuwih badag batan hukuman dosa Sodoma, anu digulingkeun sakedapan, sarta teu aya leungeun anu tetep dina dirina."

19. Amos 4:11 “Maneh ku Kami geus digulingkeun, sakumaha Allah ngaragragkeun Sadumu jeung Gomora, jeung aranjeun lir lir seuneu anu dicabut tina seuneu; Tapi aranjeun tacan mulang deui ka Kami," timbalan PANGERAN. dua malaikat pikeun nyalametkeun Lot jeung kulawargana (Kajadian 19), sanajan taya sahijieun seemed nyadar maranéhanana éta malaikat dina mimitina. Lot ningali aranjeunna di gerbang kota sareng ngajak ka bumina. Anjeunna nyiapkeun tuangeun anu saé pikeun aranjeunna, tapi teras jalma-jalma di kota ngurilingan imahna, nungtut anjeunna ngirim dua lalaki éta supados aranjeunna diperkosa. Elut menta ka jalma-jalma di kota supaya ulah milampah kajahatan kitu, tapi jalma-jalma di kota eta nuduh Lot salaku "urang luar" anu ngahukum maranehna. ka handap panto Lot, nalika malaikat sjob aranjeunna kalayan lolong. Malaikat-malaikat tuluy nitah Lot pikeun manggihan kabéh barayana nu hirup di éta kota jeung kaluar! Yéhuwa rék ngancurkeun éta kota. Lot lumpat ka tunangan putri-putrina pikeun ngingetkeun aranjeunna, tapi aranjeunnapanginten anjeunna bobodoran. Wanci subuh, malaikat-malaikat ngingetkeun ka Elut, ”Cepat! Kaluar ayeuna! Atanapi anjeun bakal dibasmi."

Nalika Elut ragu-ragu, malaikat-malaikat nyepeng panangan anjeunna, panangan pamajikanana, sareng dua putrina, sareng gancang ditarik kaluar ti kota. "Lumpat pikeun hirup anjeun! Tong ningali ka tukang! Tong eureun-eureun di mana-mana nepi ka ka gunung!”

Waktu panonpoe mencrong luhureun cakrawala, Allah nurunkeun seuneu jeung walirang ka kota-kota. Tapi pamajikan Lot neuteup ka tukang sarta robah jadi tihang uyah. Lot jeung dua putri-Na ngungsi ka Soar, terus ka guha di pagunungan. Kalawan tunangan maranéhanana maot sarta sakabeh lalaki séjén maot, putri asa teu boga salaki. Maranehna mabok ramana jeung ngalamun, duanana reuneuh. Putra-putrana jadi kaom Amon jeung Moab.

20. Kajadian 19:12-16 “Dua jelema naranya ka Elut, “Naha maneh boga batur di dieu, minantu lalaki, lalaki atawa awewe, atawa saha-saha di kota maneh? Undurkeun maraneh ti dieu, 13 sabab ieu tempat arek ngancurkeun. Beungeutna ka PANGERAN ka umatna kacida gedena, nepi ka Kami diutus pikeun ngancurkeun eta.” 14 Geus kitu Elut indit kaluar, ngomong ka minantu-mantuna, anu geus diikrarkeun rek kawin ka anak-anak awewe. Saurna, "Geura geura kaluar ti ieu tempat, sabab eta kota teh rek dirusak ku PANGERAN!" Tapi para minantu nganggap manéhna seuseurian. 15 Waktu subuh, malaikat-malaikat ngajurung Elut,pokna, “Cepat! Bawa pamajikan maneh jeung dua budak awewe nu aya di dieu, atawa maneh bakal dibasmi lamun kota dihukum." 16 Sabot anjeunna ragu-ragu, eta lalaki nangkep panangan anjeunna sareng panangan pamajikanana sareng dua putrina, sareng aranjeunna dibawa ka luar kota kalayan salamet, sabab PANGERAN mikawelas ka aranjeunna. "

21. Kajadian 19:18-21 "Tapi saur Elut ka aranjeunna, "Henteu, juragan! 19 Abdi Gusti parantos nampi sihungan di payuneun Gusti, sareng anjeun parantos nunjukkeun kasabaran anu ageung ka abdi nalika nyéépkeun nyawa abdi. Tapi kuring teu bisa kabur ka gunung; musibah ieu bakal nyusul kuring, sarta kuring bakal maot. 20 Tingali, di dieu aya hiji kota anu caket pisan pikeun lumpat, sareng éta leutik. Hayu atuh ngungsi ka dinya-éta pisan leutik, nya? Mangka hirup abdi bakal salamet." 21 Saur-Na, “Sae pisan, ieu pamenta Kami oge baris dikabulkeun; Kami moal ngaragragkeun kota anu anjeun carioskeun.”

Naha pamajikan Elut dirobah jadi tihang uyah?

Malaikat-malaikat marentahkeun sacara ketat. paréntah, "Tong ningali ka tukang!" Tapi pamajikan Lot éta. Manehna ngalanggar parentah Allah langsung.

Naha manehna noleh ka tukang? Panginten anjeunna henteu hoyong nyerah hirupna anu gampang sareng kanyamanan. Alkitab nyebutkeun yén Lot téh jalma jegud, malah saméméh maranéhna pindah ka Lebak Yordan. Numutkeun kana Strong's Exhaustive Concordance, nalika pamajikan Lot melong ka tukang , éta "ningali ati-ati; ku implikasi, pikeun mikaresep kana kasenangan, kahadean atanapi perawatan. "

Sababaraha sarjana nganggap yén dina sababaraha waktos anu garwa Lot nyandak giliran.sabudeureun tur wastfully gaze di imah nya - bari salakina sarta putri-Na anu balap jauh sagancang maranéhna bisa - yén manéhna nungkulan ku gasses walirang sarta awakna ieu encrusted jeung uyah. Malah kiwari, formasi uyah - malah pilar - aya di sabudeureun basisir jeung di cai deet Laut Paeh.

"Inget pamajikan Elut!" Yesus ngingetkeun murid-murid-Na, waktu nubuat ngeunaan datangna deui Putra Manusa.

"Sabab ibarat kilat, mun kilat nyamber ti hiji bagian langit, mancorong ka bagian séjén langit, kitu ogé kilat. Putra Manusa aya dina dinten-Na. . . Ieu sarua jeung kajadian di jaman Lot: maranéhanana dahar, maranéhanana nginum, maranéhanana meuli, maranéhanana ngajual, maranehna melak, jeung maranehna ngawangun; tapi dina poé éta Lot ninggalkeun Sodoma, hujan seuneu jeung walirang ti sawarga jeung ancur kabeh. Ieu bakal sami dina dinten anu Putra Manusa diturunkeun." ( Lukas 17:24, 28-30, 32 )

22. Kajadian 19:26 “Tapi pamajikanana neuteup ka tukangeunana, tuluy jadi tihang uyah.”

23. Lukas 17: 31-33 "Dina dinten éta, anu aya di luhur bumi, sareng anu gaduh harta di jero, teu kedah turun nyandak éta. Kitu ogé, teu saurang ogé di sawah kudu balik pikeun nanaon. 32 Inget ka pamajikan Elut! 33 Sing saha anu ihtiar ngajaga nyawana, bakal leungiteun nyawana, sarta anu miceun nyawana bakal salamet.”

24. Epesus 4: 22-24 "Aranjeun parantos diajar, ngeunaan anjeuncara hirup baheula, pikeun nunda diri heubeul anjeun, nu keur ruksak ku kahayang nipu na; 23 pikeun jadi anyar dina sikep pikiran anjeun; 24 sarta ngagem jati diri anyar, anu diciptakeun pikeun nyarupaan Allah dina kabeneran jeung kasucian anu sajati.”

Sodom jeung Gomora: Contoh hukuman Allah

Yesus ngagunakeun Banjir jeung ngancurkeun Sodoma jeung Gomora sabagé conto hukuman Allah (Lukas 17). Yésus ngomong yén saacan caah, sanajan diémutan Nuh, teu aya nu nyangka yén caah téh bener-bener kajadian. Aranjeunna ngalungkeun banquets, pesta, sareng kawinan dugi ka waktos Nuh sareng kulawargana lebet kana bahtera sareng hujan turun. Kitu ogé, di Sodoma jeung Gomora, jalma-jalma anu hirupna (kacida dosana) sakumaha biasana. Malah basa Elut buru-buru kaluar pikeun ngingetkeun ka mantu-mantuna anu bakal datang, aranjeunna nganggap anjeunna bobodoran.

Nalika jalma-jalma teu malire kana peringatan-peringatan Allah anu jelas (sareng urang gaduh seueur peringatan dina Perjanjian Anyar ngeunaan wangsulna Yesus), umumna kusabab aranjeunna henteu nganggap aranjeunna bakal dihukum. Seringna, aranjeunna henteu ngaku dosana. Contona, di masarakat urang ayeuna, loba jalma teu nganggap homoseksualitas deui dosa, tapi malah nuduh jalma nu satuju kana Alkitab salaku "haters" atawa "homophobic". Di Finlandia, jalma-jalma ayeuna diadili pikeun "ucapan kebencian" sabab ngutip Roma 1 sareng ayat-ayat Alkitab anu sanés ngeunaan pandangan Allah ngeunaan homoseksualitas.

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Ngajaga Kecap Sadérék

Nalika urangmasarakat twists akhlaq sabudeureun tur nyebutkeun jahat téh alus sarta alus éta jahat, aranjeunna kawas urang Sodoma jeung Gomora. Waktu Lut nyoba ngayakinkeun para pemerkosa homoseks supaya ulah ngarugikeun tamu-tamuna, maranehna nuduh manehna keur ngahakiman, kawas nu sering urang tingali ayeuna.

Banjir jeung karuksakan Sodoma jeung Gomora. ngingetkeun urang yen lamun Allah nyebutkeun pangadilan bakal datang, éta bakal datang, teu paduli kumaha jalma nyoba menerkeun dosa maranéhanana sarta ngarobah moral tibalik ka handap. Upami anjeun teu acan nampi Yesus salaku Jurusalamet anjeun, waktosna ayeuna ! 7 Jeung lamun anjeun teu nuturkeun tungtunan moral Allah sakumaha dirumuskeun dina Firman-Na, waktuna ayeuna tobat jeung taat ka Anjeunna.

25. Yudas 1:7 "Kitu deui, Sadumu sareng Gomora sareng kota-kota sakurilingna nyerahkeun diri kana laku cabul sareng kajahatan. Maranehna dijadikeun conto pikeun jalma-jalma anu nandangan hukuman seuneu anu langgeng.”

26. Mateus 10:15 "Satemenna Kami nyarioskeun ka anjeun, dina dinten kiamat bakal langkung gampang pikeun Sodom sareng Gomora tibatan kota éta."

27. 2 Petrus 2: 4-10 "Sabab lamun Allah henteu nyéépkeun malaikat nalika aranjeunna ngalakukeun dosa, tapi dikirim ka naraka, nempatkeun aranjeunna dina ranté gelap pikeun dicekel pikeun dihukum; 5 Upama Anjeunna henteu nyenangkeun dunya purba waktu Anjeunna ngadatangkeun caah ka jelema-jelema anu durhaka, tapi ngajaga Nuh, anu ngadakwakeun kabeneran, jeung tujuh deui; 6 Upama anjeunna ngahukum kota Sadumu jeung Gomora ku cara ngadurukmaranehna jadi lebu, jeung dijadikeun conto naon nu bakal kajadian ka jalma-jalma durhaka; 7 Sareng upami anjeunna nyalametkeun Lot, jalma anu soleh, anu kasedih ku kalakuan anu jahat tina jalma-jalma durhaka, 8 (sabab éta jalma soleh, hirup di antara aranjeunna unggal dinten, disiksa dina jiwana anu soleh ku kalakuan anu henteu patuh anu anjeunna tingali sareng ngadangu) — 9 Upami kitu, Gusti terang kumaha carana nyalametkeun jalma-jalma anu soleh tina cobaan sareng nahan jalma-jalma anu teu bener pikeun dihukum dina dinten pengadilan. 10 Ieu hususna leres pikeun jalma-jalma anu nuturkeun hawa nafsu anu jahat sareng ngaremehkeun otoritas. Wani jeung angkuh, maranéhna teu sieun numpuk nyiksa ka mahluk langit. "

Sabaraha taun antara Banjir jeung Sodom jeung Gomora?> Silsilah anu dipasihkeun dina Kajadian 11 ngambah silsilah putra Nuh Sem dugi ka Ibrahim. Ti Sem nepi ka kalahiran Ibrahim, urang boga salapan turunan. Abraham yuswa 99 taun nalika Allah ngancurkeun Sodoma sareng Gomora. Ku kituna, ti Banjir nepi ka Sadumu jeung Gomora téh 391 taun.

Naha anjeun nyaho yén Nuh masih kénéh hirup salila 58 taun mimiti hirup Ibrahim? Nuh hirup 350 taun sanggeus caah (Kajadian 9:28), tapi manéhna maot saméméh Sadumu jeung Gomora. Sem putra Nuh masih hirup sapanjang hirup Ibrahim - anjeunna pupus sanggeus Ibrahim pupus, 502 taun sanggeus caah. Ieu ngandung harti yén hiji saksi mata ngeunaan Banjir masih hirup jeung meureun boga input kana kahirupan Abraham.Ibrahim jeung Lot, kaponakanana, duanana terang yén nalika Gusti nyarios yén Anjeunna bakal ngahukum, Anjeunna leres-leres. Tapi, Lot - sanajan Alkitab nyebutkeun anjeunna jalma soleh - milih cicing di kota jahat, sarta hesitated waktu malaikat ngawartoskeun anjeunna, "Kaluar ti kota AYEUNA!"

28. Kajadian 9:28-29 “Sanggeus caah, Nuh hirup 350 taun. 29 Nuh jumeneng 950 taun, tuluy pupus.”

29. Kajadian 17:1 “Waktu Abram yuswa salapan puluh salapan taun, PANGERAN nembongan ka anjeunna sarta ngandika, “Kami teh Allah Nu Maha Kawasa; lumampah di payuneun Kami satia jeung teu cacad.”

Dimana Sodoma jeung Gomora aya dina Kitab Suci?

Kajadian 13:10 nyebutkeun eta teh. Wewengkon Yordan anu ”cai pisan” ”ngarah ka Zoar”. (Zoar éta hiji kota leutik). "Jadi Lot milih pikeun dirina sakabéh sabudeureun Yordan, sarta Lot indit ka wetan." (Kajadian 13:11)

Tina ayat-ayat ieu, urang terang yén Sodoma sareng Gomora (jeung Zoar) kedah aya di Lebak Walungan Yordan. Oge, waktu Lot misah ti Ibrahim, manéhna indit ka wetan ti lokasi maranéhna deukeut Betel jeung Ai. Éta bakal nempatkeun Sodoma, Gomora, sareng Soar sapanjang Walungan Yordan di kaléreun Laut Paeh sareng wétaneun Bet sareng Ai.

Sababaraha ahli nganggap yén Sodoma sareng Gomora aya kidul atanapi tenggara Laut Paeh atawa dina bagian leutik taneuh anu ngabagi laut kalér jeung kidul. Tapi nu teu make akal pikiran sabab Walungan Yordan eureun diLaut Paeh; teu terus ngalir. Saterusna, daratan kiduleun Laut Mati atawa di wewengkon tengah teu "well-watered" ku sagala bentang imajinasi. Ieu gurun keusik.

30. Kajadian 13:10 "Lot neuteup ka sabudeureun, sarta nempo yén sakabéh dataran Yordan nepi ka Soar caian alus, kawas taman PANGERAN, kawas tanah Mesir. (Ieu saméméh Yéhuwa ngancurkeun Sodoma jeung Gomora.)”

Naha Sodoma jeung Gomora geus kapanggih?

Jangkung el-Hammam téh situs arkéologis di wewengkon subur di sisi wétan Walungan Yordan, ngan kalér-wétaneun Laut Mati. Arkeolog sareng Universitas Internasional Veritas sareng Universitas Trinity Southwest mendakan kota kuno anu dina hiji waktos ngagaduhan sakitar 8000 urang. Arkeolog parantos mendakan barang-barang sapertos karajinan anu dilebur sareng bahan-bahan sanés anu nunjukkeun "kaduruk kota anu suhu luhur." Sababaraha kajadian lumangsung aya dina Jaman Perunggu nu flattened wangunan jeung drove kana taneuh. Arkeolog nu téori yén éta bisa geus struck ku meteor, kalawan dampak "1000 leuwih destructive ti bom atom". Ieu di tempat katuhu - di Lebak Walungan Yordan ngan kalér-wétaneun Laut Mati. Éta ogé ngan genep mil ti Pagunungan Amman - malaikat nitah Lot ngungsi ka pagunungan, jadi aya kudu boga.geus gunung deukeut ka Sadumu.

31. Kajadian 10:19 Watesan urang Kanaan teh ti Sidon, waktu maneh nepi ka Gerar, nepi ka Gaza; dina datangna ka Sodom, jeung Gomora, jeung Adma, jeung Seboim, ka Lasa.”

Palajaran ti Sodoma jeung Gomora

1. Ati-ati jeung saha nu gaul. Pergaulan anu goréng henteu ngan ukur ngaruksak moral anu hadé, tapi anjeun ogé tiasa kasapukeun dina penilaian jalma jahat. Lot nyaho lalaki Sadumu teh jahat. Tapi anjeunna milih pindah ka kota anu pinuh ku maksiat. Anjeunna nempatkeun dirina kana jalan cilaka ku cara ngurilingan dirina kalawan jalma jahat. Hasilna, anjeunna leungit sagalana tapi hirupna jeung kahirupan dua putri-Na. Kaleungitan pamajikanana, imahna, jeung sagala harta bandana, nepi ka hirup di guha.

2. Kaluar ayeuna! Upami anjeun hirup pikeun diri sorangan sareng hirup dina pola dunya, kaluar ayeuna. Yesus geura-giru balik, jeung anjeun hayang jadi di sisi katuhu sajarah. Tobat tina dosa anjeun, tinggalkeun gaya hirup amoral anjeun, nampi Yesus salaku Jurusalamet anjeun, sareng siap pikeun mulang deui!

3. Tong ningali ka tukang! Lamun anjeun geus ninggalkeun sababaraha nurun kajahatan tukangeun anjeun - immorality, addictions, atawa naon bae - ulah ningali deui kana urut gaya hirup anjeun. Fokus kana naon anu aya di hareup! "Hilap naon anu aya di tukangeun sareng ngahontal payuneun naon anu aya di payun, kuring teras-terasan ka arah tujuan pikeun hadiah tina panggero Gusti ka luhur.bakal jadi berkah: 3 Jeung kuring bakal ngaberkahan jalma anu ngaberkahan Anjeun, jeung kutukan jalma nu kutukan Anjeun: jeung ku Anjeun bakal sadaya kulawarga bumi diberkahan.”

2. Kajadian 11:27 "Ieu riwayat Terah. Terah puputra Abram, Nahor, jeung Haran. Haran puputra Lot.”

3. Kajadian 11:31 "Terah nyandak Abram putrana, putuna Lot bin Haran, sareng minantu awéwé Sarai, garwa Abram putrana, sareng aranjeunna angkat ti Ur urang Kasdim pikeun angkat ka Kanaan. Tapi nalika aranjeunna sumping ka Harran, aranjeunna netep di dinya."

2> Kumaha carita Ibrahim sareng Elut? 11) waktu Terah bapana Ibrahim pindah ti Ur (di Mesopotamia kidul) ka Kanaan (tanah nu saterusna jadi Israil). Manéhna indit jeung putrana Ibrahim, pamajikan Ibrahim Sarah, jeung Lot incuna. Aranjeunna dugi ka Haran (di Turki), sareng netep di dinya. Terah maot di Haran, sarta nalika Abraham yuswa 75 taun, Allah disebut anjeunna ninggalkeun Haran sarta indit ka tanah Allah bakal némbongkeun anjeunna (Kajadian 12). Abraham angkat ka Kanaan sareng Sarah sareng Lot.

Ibrahim sareng Lot duanana beunghar, sareng seueur pisan domba, embe, sareng sapi (Kajadian 13). Lahan (deukeut ka Betel jeung Ai, deukeut Yérusalém kiwari) teu bisa nampung boh lalaki jeung dombana. Pikeun hiji hal, aranjeunna henteu hiji-hijina jalma di dinya - aranjeunna ngabagi tanah sareng urang Périzi sareng Kanaan.Kristus Yesus." (Pilipi 3:14)

32. 1 Korinta 15:33 "Ulah kasasabkeun: "Pergaulan anu goréng ngaruksak karakter anu hadé."

33. Paribasa 13:20 "Jalan sareng anu wijaksana sareng janten wijaksana, sabab baturna anu bodo bakal cilaka."

34. Jabur 1: 1-4 (KJV) "Bagja jalma anu henteu nuturkeun naséhat jalma-jalma jahat, henteu nangtung di jalan jalma-jalma dosa, sareng henteu linggih dina korsi jalma-jalma anu hina. 2 Tapi kabungahan-Na nyaéta kana hukum PANGERAN; sarta dina hukum-Na doth anjeunna tapa beurang jeung peuting. 3 Sarta anjeunna bakal kawas tangkal dipelak di sisi walungan cai, nu brings mudik buahna dina mangsa na; daunna ogé moal layu; jeung naon bae manéhna bakal makmur. 4 Jalma-jalma jahat mah lain kitu, tapi ibarat halimun anu kabawa angin.”

35. Jabur 26: 4 "Kuring henteu calik sareng jalma-jalma anu bohong, sareng henteu pendak sareng jalma-jalma munafik."

36. Kolosa 3: 2 (NIV) "Pikiran anjeun kana hal-hal anu di luhur, sanés hal-hal dunya."

37. 1 Petrus 1:14 "Sikepna sapertos budak anu taat. Ulah ngantep hirup anjeun dikuasai ku hawa nafsu, sakumaha anu baheula."

38. Pilipi 3:14 "Jadi kuring lumpat langsung ka tujuan pikeun meunang hadiah, nya eta panggero Allah ngaliwatan Kristus Yesus kana kahirupan di luhur." teu inget naon anu lumangsung dina jaman baheula. Tong mikirkeun kajadian anu baheula, 19 sabab kuring ngalakukeun anu anyar! Ayeuna anjeun bakal tumuwuh kawas tutuwuhan anyar. Pastianjeun terang ieu leres. Kami malah bakal nyieun jalan di gurun keusik, sarta walungan bakal ngalir ngaliwatan éta taneuh garing."

40. Lukas 17:32 (NLT) "Inget naon anu lumangsung ka pamajikan Elut!"

Bonus

Lukas 17:28-30 “Sarua oge dina jaman loba. Jalma-jalma dahar jeung nginum, meuli jeung ngajual, melak jeung ngawangun. 29 Tapi dina poe Elut kaluar ti Sodoma, turun hujan seuneu jeung walirang ti langit, ngancurkeun maranehna kabeh. 30 "Eta bakal siga kieu dina poe Putra Manusa diturunkeun."

Kacindekan

Carita Sodoma jeung Gomora méré sababaraha wawasan penting ngeunaan Allah. karakter. Anjeunna hates jahat - Anjeunna hates perversion seksual jeung kekerasan ka arah batur. Anjeunna ngadangukeun ceurik korban sareng nyalametkeun aranjeunna. Anjeunna ngahukum sareng ngahukum jalma-jalma jahat. Tapi, Anjeunna oge welas asih. Manéhna ngupingkeun pamenta Ibrahim pikeun Sodoma jeung Gomora sarta sapuk pikeun nyésakeun kota-kota jahat demi sapuluh jalma bener! Mantenna ngutus malaikat-malaikat-Na pikeun nyalametkeun Lot jeung kulawargana. Urang boga Hakim nu adil nu ngahukum nu jahat, tapi urang oge boga Rama nu welas asih nu ngutus Putra-Na sorangan pikeun nyalametkeun urang tina dosa.

[1] //biblehub.com/hebrew/5027.htm

Wewengkon ieu boga iklim semi-gersang, jadi angon maranéhanana bentrok ngaliwatan jukut nu sadia jeung watering tempat. Anjeunna ngondang Lot pikeun milih tanah mana anu dipikahoyong, sareng Ibrahim bakal netep ka arah anu sanés. Lot milih Lebak Walungan Yordan, anu loba cai; Anjeunna angkat ka wetan sareng domba-dombana sareng netepan di deukeut kota Sadumu, caket Laut Paeh. (Kajadian 13)

"Ayeuna urang Sadumu teh doraka pisan ka PANGERAN." ( Kajadian 13:13 )

Teu lila sanggeus Lot pindah ka Lebak Yordan, perang lumangsung. Kota-kota Lebak Yordania kungsi jadi vassal Elam (modern Iran) tapi barontak jeung nyatakeun kamerdikaan maranéhanana. Pasukan koalisi opat raja ti Sumer (Irak kidul), Elam, jeung wewengkon Mésopotamia séjén nyerbu Lebak Yordan, sarta nyerang lima raja di Lebak Laut Mati. Raja-raja Mesopotamia narajang, raja-raja Lebak Yordan kabur ka gunung-gunung, sawareh balad-baladna ragrag kana liang tar ku kagegelan.

Elot jeung sagala milikna direbut ku raja Elam, tuluy diangkut deui ka Iran. Tapi salah saurang anak buah Elut kabur sarta lumpat ngabéjaan ka Ibrahim, anu ngempur jeung 318 urang Amori jeung sekutu-sekutuna. Peuting-peuting narajang urang Elam sarta nyalametkeun Elut jeung kulawargana, tukang-tukang ngangon jeung sagala harta banda.

4.Kajadian 13: 1 "Abram angkat ka Mesir, angkat ka kaler ka Negeb, sareng istrina sareng Elut sareng sadaya harta milik aranjeunna."

5. Kajadian 13:11 "Ku kituna Elut milih pikeun dirina sakabeh dataran Walungan Yordan, teras angkat ka wetan. Dua lalaki papisah.”

6. Kajadian 19:4-5 “Samemeh sare, kabeh jelema-jelema ti sakuliah kota Sadumu, boh nu ngora boh nu geus kolot, ngurilingan eta imah. 5 Maranehna ngagero ka Elut, "Dimana jelema-jelema anu datang ka maneh peuting ieu? Bawa aranjeunna kaluar ka kami supados kami tiasa bobogohan sareng aranjeunna.”

7. Kajadian 13: 5-13 "Ayeuna Elut, anu mudik sareng Abram, ogé ngagaduhan domba sareng sapi sareng kemah. 6 Tapi tanahna teu bisa nampung maranehna bari tetep babarengan, sabab harta banda sakitu lobana, nepi ka teu bisa cicing babarengan. 7 Geus kitu timbul pasea antara pangon-pangon Abram jeung pangon-pangon Elut. Urang Kanaan jeung urang Péris ogé hirup di éta waktu harita. 8Saur Abram ka Elut, "Ulah aya pasea antara kuring jeung maneh, atawa antara pangangonan maneh jeung kaula, sabab urang teh sadulur. 9 Naha henteu sadayana tanah sateuacan anjeun? Hayu urang bagéan parusahaan. Upami anjeun ka kénca, kuring bakal ka katuhu; Upami anjeun ka katuhu, abdi bakal ka kénca." 10 Elut neuteup ka sabudeureun, sarta nempo yén sakabéh dataran Walungan Yordan ka arah Soar ieu watered well, kawas taman Gusti, kawas tanah Mesir. (Ieu sateuacan Gusti ngancurkeun Sodoma sareng Gomora.) 11Jadi Lot milih pikeun dirina sakabeh dataran Yordan jeung indit ka arah wétan. Dua lalaki papisah: 12 Abram cicing di tanah Kanaan, sedengkeun Lot cicing di antara kota-kota dataran sareng masangkeun kemahna di deukeut Sadumu. 13 Ayeuna urang Sadumu teh jahat jeung loba dosana ka PANGERAN.”

Salfaat Ibrahim pikeun Sadumu

Sababaraha dekade sanggeus Ibrahim nyalametkeun anjeunna, Elut teu aya. leuwih lila hirup angon nomaden, tapi geus pindah ka kota jahat Sodom jeung pamajikanana jeung dua putri-Na. Allah patepung jeung Abraham, sarta dina Kajadian 18, wangsit rencana-Na pikeun Sodoma. Allah ngadawuh ka Ibrahim, ”Sedoma jeung Gomora teh kacida gedena, dosana kacida gedena.” (Kajadian 18:20)

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Isukan (Ulah Hariwang)

Abraham mimiti negosiasi jeung Allah pikeun nyalametkeun Sadumu sabab Lot, kaponakanana, cicing di dinya. "Naha anjeun bakal ngabasmi anu soleh sareng anu jahat? Kumaha upami di dinya aya 50 jalmi soleh?”

Gusti Allah nyarios ka Ibrahim yen upami Mantenna mendakan 50 jalmi soleh di Sodoma, Anjeunna bakal ngabela kota. Tapi Ibrahim teu yakin lamun Sodoma boga 50 jalma soleh. Anjeunna disawalakeun handap - ka 45, 40, 30, 20, sarta tungtungna 10. Allah jangji Abraham yén lamun Anjeunna kapanggih 10 jalma taqwa di Sodoma, Anjeunna bakal luang kota. (Kajadian 18:16-33)

8. Kajadian 18:20 (NASB) "Jeung PANGERAN nimbalan, "Sambat Sodom jeung Gomora estu gede, sarta dosa maranéhanana kacida gedena."

9. Kajadian 18:22-33(ESV) "Ibrahim naroskeun ka Sadumu 22 Geus kitu jalma-jalma baralik ti dinya teras angkat ka Sodom, tapi Ibrahim tetep nangtung di payuneun PANGERAN. 23 Geus kitu Ibrahim ngadeukeutan, saurna, "Naha maneh bakal mupus jelema bener jeung nu jahat? 24 Upamana bae di jero kota aya lima puluh jelema bener. Naha anjeun badé mupus éta tempat sareng henteu nyéépkeun éta pikeun lima puluh jalma soleh anu aya di dinya? 25 Jauh pisan pikeun anjeun ngalakukeun hal sapertos kitu, maehan anu leres sareng anu jahat, supados anu leres sapertos anu jahat! Jauh pisan ti anjeun! Naha Hakim saalam dunya moal ngalakukeun anu adil?" 26PANGERAN nimbalan, "Lamun Kami di Sodoma manggihan lima puluh jelema bener di eta kota, Kami bakal nyenangkeun sakabeh tempat keur maranehna." 27 Waler Ibrahim, "Tuh, sim kuring parantos nyarios ka Gusti, abdi teh mung lebu sareng lebu. 28 Upamana lima ti lima puluh jelema bener teh kurang. Naha anjeun bakal ngancurkeun sakumna kota kusabab kakurangan lima?" Saur anjeunna, "Kuring moal ngancurkeun éta upami kuring mendakan opat puluh lima di dinya." 29 Anjeunna nyarios deui ka anjeunna, saurna, "Upami aya opat puluh di dinya." Anjeunna ngawaler, "Demi opat puluh urang moal ngalakukeun éta." 30 Saur anjeunna, "Aduh Gusti ulah bendu, abdi bade nyarios. Upamana aya tilu puluh di dinya.” Waler-Na, "Kuring moal ngalakukeun éta, upami kuring mendakan tilu puluh di dinya." 31 Saur anjeunna, "Tuh, abdi parantos nyarios ka Gusti. Anggap aya dua puluh di dinya.” Jawabna, “Demi dua puluh, Kami moalngancurkeun eta.” 32 Saur anjeunna, "Aduh Gusti ulah bendu, abdi bade nyarios deui sakali ieu. Upamana sapuluh kapanggih di dinya.” Anjeunna ngawaler, "Demi sapuluh urang moal ngancurkeun éta." 33 Geus kitu PANGERAN angkat ka Ibrahim, sarta Ibrahim balik deui ka tempatna.”

Naon dosa Sodoma jeung Gomora?

Dosa utami nyaéta homoseksualitas sareng perkosa geng. Dina Kajadian 18:20, Yéhuwa nyarios yén Anjeunna kantos nguping "ngagorowok" atanapi "jerit kasusah" ti Sodoma sareng Gomora, nunjukkeun yén jalma-jalma dikorbankeun pisan. Dina carita, urang terang yén sadaya lalaki di kota (iwal Lot) milu homoseksualitas sareng perkosa geng, sakumaha Kajadian 19:4-5 nyarios yén sadayana lalaki, Nu ngora jeung nu kolot , ngurilingan imah Elut, tuluy nungtut supaya ngintunkeun dua jelema nu keur cicing di imahna (katingalina teu nyahoeun yen maranehna teh malaikat), supaya maranehna bisa hubungan seks jeung maranehna. Keukeuh Elut sangkan malaikat-malaikat cicing di imahna bisa jadi lantaran jalma-jalma urang Sodomi geus biasa nyiksa nu ngaliwat.

Yudas 1:7 nyebutkeun yén Sadumu jeung Gomora jeung kota-kota di sabudeureunana geus ngalakonan cabul jeung kahayang nu teu wajar (anéh. daging).

Yehezkiel 16:49-50 ngécéskeun yén dosa Sodoma ngalegaan sanggeus perkosaan homoseksual, sanajan petikan ieu, ditulis genep abad saterusna, bisa jadi ngarujuk ka Sodoma nu leuwih anyar, diwangun deui. "Lah, ieu kasalahan anjeunSadérék Sodom: manéhna jeung anak-anak awéwéna sombong, loba dahareun, jeung gampang kaurus, tapi teu nulungan nu miskin jeung malarat. Ku kituna, maranéhanana éta angkuh jeung ngalakonan abominations saméméh Kami. Ku sabab eta, ku Kami dicabut nalika Kami ningali eta.”

Urang Sadumu ngararasakeun kasenangan sénsual bari teu malire kana pangabutuh jalma-jalma nu miskin, cacad, jeung nu nalangsa. Petikan nunjukkeun yén teu nganggap kasual ieu anu malarat bari nyéépkeun daging nyababkeun abominations - depravity seksual. Dina Yesaya 1, Allah ngabandingkeun Yuda jeung Yerusalem jeung Sodoma jeung Gomora, ngabejaan aranjeunna. Leupaskeun kajahatan anjeun tina paningal Kami. Eureun ngalakukeun jahat, diajar ngalakukeun kahadéan. Nyuhunkeun kaadilan, tuduhkeun ka nu aniaya, pasihan kaadilan pikeun yatim, bela perkara randa." (Yesaya 1:16-17)

Seueur urang Kristen nganggap teu malire jalma miskin sareng tertindas janten dosa "saeutik" (sanaos Gusti henteu). Tapi hal ieu, sanajan dianggap dosa "leutik" - kawas henteu muji sukur ka Allah - ngakibatkeun spiral handap depravity, pamikiran bingung, upended moralitas, homoseksualitas, sarta abject sinfulness (tingali Rum 1:18-32).

10. Yudas 1: 7 "Sapertos Sodoma sareng Gomora sareng kota-kota sakurilingna, anu sami-sami ngalaksanakeun cabul sareng ngudag hawa nafsu anu teu wajar, janten conto ku ngalaman hukuman seuneu anu langgeng."

11. Kajadian 18:20 "Jeung PANGERAN ngandika, "Kusabab ceurikSadumu jeung Gomora teh kacida gedena, sabab dosana kacida beuratna.”

12. Kajadian 19:4-5 “Samemeh sare, kabeh jelema-jelema ti sakuliah kota Sadumu, boh nu ngora boh nu geus kolot, ngurilingan eta imah. 5 Maranehna ngagero ka Elut, "Dimana jelema-jelema anu datang ka maneh peuting ieu? Bawa aranjeunna kaluar ka kami supados kami tiasa bobogohan sareng aranjeunna.”

13. Yehezkiel 16:49-50 "Ayeuna ieu dosa adina anjeun Sodom: Manehna jeung putri-Na anu sombong, overfed jeung teu paduli; maranehna teu nulungan nu miskin jeung malarat. 50 Maranehna angkuh jeung milampah kajijikan ka Kami. Ku sabab kitu, Kami ngajauhan aranjeunna sakumaha anu anjeun tingali."

14. Yesaya 3: 9 "Eksprési beungeut maranéhanana bear saksi ngalawan aranjeunna, sarta aranjeunna nembongkeun dosa maranéhanana kawas Sodom; Aranjeunna malah teu nyumputkeun eta. Cilaka maranéhna! Sabab geus mawa kajahatan ka diri sorangan.”

15. Yeremia 23:14 "Oge di antara nabi-nabi Yerusalem Kami geus katempo hiji hal pikareueuseun: committing zinah jeung leumpang dina bohong; Jeung maranéhna nguatkeun leungeun evildoers, ku kituna teu saurang geus balik ti wickedness-Na. Ka Kami kabeh geus jadi kawas Sodoma, jeung pangeusina kawas Gomora.

Kumaha Sadumu jeung Gomora ditumpes?

16. Kajadian 19: 24-25 nyarios, "Tuluy PANGERAN ngahujanan walirang sareng seuneu ka Sodoma sareng Gomora ti PANGERAN ti sawarga, sareng Anjeunna ngaragragkeun kota-kota éta, sareng sakumna daérah sakurilingna, sareng sadaya pangeusina.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.