50 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Putra Prodigal (Hartina)

50 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Putra Prodigal (Hartina)
Melvin Allen

Naon ceuk Kitab Suci ngeunaan Putra Prodigal?

Seuseueurna jalma parantos ngadangu ngeunaan putra prodigal, tapi henteu sadayana terang definisi prodigal. Anak anu boros, gagabah, sareng boros nyiptakeun budak anu prodigal. Intina, aranjeunna milih hirup mewah tanpa paduli konsékuansi hirupna, sareng ampir teu mungkin pikeun ngatur aranjeunna pikeun ngatur sumber dayana. Hanjakal, kalawan jumlah vast pilihan pikeun balanja, belanja, jeung métode hirup hiji gaya hirup mahal, jauh teuing barudak kiwari robah jadi barudak prodigal.

Pikirkeun rata-rata rumaja kiwari; aranjeunna moal bisa Cope tanpa pakéan desainer sarta kopi fancy dina leungeun maranéhna. Bari lolobana barudak ngaliwatan tahapan kematangan, sababaraha henteu, sarta aranjeunna ninggalkeun hudang runtah di jalur maranéhanana. Panggihan pasemon putra prodigal nyarupaan dunya kiwari sarta manggihan harepan pikeun kolot barudak prodigal.

Kutipan Kristen ngeunaan Putra Prodigal

"Beda antara rahmat sareng rahmat? Mercy masihan putra prodigal kasempetan kadua. Grace masihan anjeunna salametan." Max Lucado

"Urang hayang disalametkeun tina kasangsaraan urang, tapi henteu tina dosa urang. Urang hayang ngalakukeun dosa tanpa kasangsaraan, sakumaha anak prodigal hayang warisan tanpa bapana. Hukum spiritual anu utami di jagat fisik nyaéta harepan ieu moal pernah kawujud. Dosa salawasna marengan kasangsaraan. Aya henteuPutra Prodigal. Anjeunna mangrupikeun conto anu hadé pikeun urang Parisi sareng ahli Taurat sakali deui. Di luar, maranéhanana éta jalma alus, tapi di jero, maranéhanana éta pikareueuseun (Mateus 23:25-28). Ieu bener keur putra heubeul, anu digawé teuas, ngalakukeun naon bapana, sarta teu nyieun kulawargana atawa kota kasampak goréng.

Waktu lanceukna balik, tetela tina omongan jeung lampahna yen manehna teu nyaah ka bapa atawa ka lanceukna. Sapertos urang Parisi, lanceukna ngadasarkeun dosa kana naon anu dilakukeun ku jalma, sanés kumaha parasaanana (Lukas 18: 9-14). Intina, naon anu diomongkeun ku lanceukna nyaéta yén anjeunna anu pantes pésta sareng bapakna henteu nganuhunkeun kana sagala padamelan anu parantos dilakukeun. Anjeunna yakin lanceukna henteu pantes kusabab dosana, tapi putra anu langkung ageung henteu ningali dosana nyalira.

Si lanceuk ngan ukur mikiran dirina sorangan, jadi teu ngarasa bungah lamun lanceukna datang ka imah. Anjeunna hariwang pisan ngeunaan kaadilan sareng kaadilan yén anjeunna henteu tiasa ningali kumaha pentingna lanceukna parantos robih sareng uih deui. Anjeunna teu ngarti yén "saha waé anu nyebutkeun anjeunna aya dina caang tapi hate dulurna tetep dina poek" (1 Yohanes 2:9-11).

30. Lukas 15:13 “Teu lila ti harita, si bungsu ngumpulkeun sagala rupana, tuluy indit ka hiji nagri anu jauh, tuluy ngaburak-barik hartana di alam liar.”

31. Lukas 12:15 "Saur-Na deui ka aranjeunna, "Awas! Hurungkeunngajaga anjeun ngalawan sagala jinis karanjingan; hirup teh lain ku lobana harta.”

32. 1 Yohanes 2:15-17 “Ulah nyaah ka dunya atawa ka nu aya di dunya. Lamun aya jalma mikanyaah dunya, kanyaah Rama teu aya dina manéhna. 16 Sabab sakabeh anu aya di dunya — kahayang daging, kahayang panon, jeung kareueus hirup teh lain ti Rama, tapi ti dunya. 17 Jeung dunya teh bakal sirna katut kahayang-kahayangna, tapi sing saha anu ngalampahkeun pangersa Allah, tetep langgeng.”

33. Mateus 6:24 “Moal aya anu bisa ngawula ka dua juragan; pikeun boh anjeunna bakal hate nu hiji jeung mikanyaah nu séjén, atawa nu sejenna anjeunna bakal satia ka hiji jeung nganggap hina nu séjén. Anjeun teu bisa ngawula ka Allah jeung Mamon.”

34. Lukas 18: 9-14 "Ka sababaraha anu yakin kana kabeneran sorangan sareng ngahina ka batur, Yesus nyarioskeun misil kieu: 10 "Dua jalma angkat ka Bait Allah pikeun neneda, anu saurang urang Parisi, anu saurang deui mulung pajeg. 11 Urang Parisi nangtung sorangan bari ngadoa, ’Nun Allah, abdi muji sukur ka Gusti, abdi henteu sapertos jalmi-jalmi anu sanesna — rampog, jarahat, jinah — komo deui sapertos tukang mulung pajeg ieu. 12 Abdi puasa dua kali saminggu sareng masihan sapersapuluh tina sagala kameunangan.’ 13 “Tapi tukang mulung pajeg nangtung ti kajauhan. Anjeunna malah teu neuteup ka langit, tapi neunggeul dadana bari ngomong, ‘Nun Gusti, hampura ka abdi, jalmi nu dosa.’ 14 “Kaula nyarioskeun ka aranjeun, yen ieu jelema, ti batan nu sejen, balik ka imahna anu bener di payuneun Allah. Pikeun sakabéh jalma anu exalt diri bakaldihinakeun, sing saha anu ngarendahkeun diri bakal diluhurkeun.”

Tempo_ogé: 50 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Méré Ka Batur (Berehan)

35. Epesus 2: 3 "Sadaya urang ogé hirup di antara aranjeunna dina hiji waktos, minuhan cravings daging urang jeung indulging kahayang jeung pikiran na. Sapertos anu sanés, kami sacara alami mangrupikeun anak-anak murka.”

36. Siloka 29:23 “Kasombongan matak ngarendahkeun jalma, tapi jalma anu rendah haténa meunang kahormatan.”

Naon ciri-cirina budak nu prodigal?

Seuseueurna nu ngora. dosa putra lolobana tina sombong jeung narsis. Manéhna teu mikiran batur iwal dirina sorangan sabab manéhna hirup indulgent jeung méakkeun kabéh duit bapana earned. Saterusna, karanjingan na ogé ngajadikeun anjeunna teu sabar, sabab carita nunjukkeun hayang warisan na mimiti. Intina, manéhna téh budak ngora anu hayang dicumponan kahayangna tanpa ngarti kana balukar tina kalakuanana atawa malahan paduli kana hasilna.

37. Siloka 8:13 “Sieun ka PANGERAN nya eta hate kana kajahatan. Kasombongan, kaangkuhan, sareng jalan anu jahat sareng omongan anu sesat. Siloka 16:18 (NKJV) ”Kasombongan miheulaan kabinasaan, jeung sumanget angkuh méméh ragrag.”

39. Siloka 18:12 (NLT) ”Kasombongan miheulaan kabinasaan; rendah diri miheulaan kahormatan.”

40. 2 Timoteus 3: 2-8 "Sabab jalma ngan ukur nyaah ka dirina sareng artosna. Maranehna bakal reueus jeung reueus, ngahina ka Allah, teu nurut ka kolot, jeung teu sukur. Aranjeunna bakalnganggap nanaon suci. 3 Maranehna bakal teu nyaah jeung teu ngahampura; bakal ngafitnah batur jeung teu boga kontrol diri. Maranehna bakal kejem jeung hate naon anu hade. 4 Maranehna bakal ngahianat ka batur-baturna, jadi gagabah, sombong ku kareueus, jeung leuwih resep kana kasenangan batan ka Allah. 5 Maranehna bakal ibadah, tapi bakal nolak kakawasaan anu bisa ngajadikeun maranehna jadi saleh. Jauhan jalma kitu! 6 Maranehna teh jelema-jelema anu gawena asup ka imah jelema-jelema jeung meunang kapercayaan ti awewe-awewe anu rentan anu kabeuratan ku dosa jeung dikawasa ku rupa-rupa kahayang. 7 (Awéwé-awéwé kitu salawasna nuturkeun ajaran-ajaran anyar, tapi maranéhna moal bisa ngarti kana bebeneran.) 8 Ieu guru-guru ngalawan bebeneran, sakumaha Yanes jeung Yambres ngalawan Musa. Maranéhna boga akal budi jeung iman palsu.”

41. 2 Timoteus 2: 22 "Janten kabur karep nonoman sareng udag kabeneran, iman, kanyaah, sareng katengtreman, sareng jalma-jalma anu nyauran Gusti tina haté anu murni."

42. 1 Petrus 2:11 “Saderek-saderek anu dipikaasih, sim kuring saparakanca, sabage urang asing sareng para jamaah haji, sing singgah ti hawa nafsu jasmani, anu perang ngalawan jiwa.”

Naha putra nu prodigal kaleungitan kasalametanana?

Putra nu prodigal téh rék balik deui ka Allah. Seueur urang Kristen ngan ukur nyarioskeun kalakuan bapa dina carita sareng nyarioskeun kumaha bageur sareng asih Anjeunna ka putrana, tapi caritana museurkeun kana putrana anu disambut deui saatos hirup dosa. Kabeneran ayayén putra bungsu robah pikiran na. Manéhna nempo kumaha goréngna kaayaan tanpa bapana, manéhna nempo yén teu saurang ogé paduli kaayaanana saperti bapana, sarta ahirna manéhna nempo yén manéhna bakal dianggap leuwih alus salaku hamba ti jauh ti bapana. Manéhna ngarobah haténa, nempo masalah jeung cara maranéhanana, sarta humbled dirina saméméh bapana.

43. Joel 2: 13 "Jeung nyéépkeun haté anjeun, sanés baju anjeun." Ayeuna balik deui ka PANGERAN Allah maraneh, sabab Mantenna teh welas asih jeung welas asih, Lambat bendu, loba asihna, jeung tobat tina kajahatan.”

44. Hosea 14: 1 "Balik deui, eh urang Israil, ka PANGERAN Allah anjeun, sabab anjeun titajong kusabab kajahatan anjeun."

45. Yesaya 45:22 “Balik ka Kami jeung salamet, sakabeh tungtung bumi; Sabab Kami teh Allah, taya lian.”

46. Lukas 15:20-24 “Geus kitu anjeunna gugah, indit ka bapana. “Tapi ari masih jauh keneh, ramana katenjo jeung karunya; anjeunna lumpat ka putrana, threw leungeun-Na sabudeureun anjeunna jeung dicium anjeunna. 21 "Putrana nyarios ka anjeunna, 'Bapa, abdi parantos dosa ka sawarga sareng ka anjeun. Abdi henteu pantes deui disebat putra anjeun.’ 22 “Tapi ceuk bapa ka abdi-abdina, ‘Gancang! Bawa jubah anu panghadéna teras pasangkeun ka anjeunna. Pasangkeun cingcin dina ramo-Na jeung sendal dina sukuna. 23 Bawa anak sapi gajihan, peuncit. Hayu urang salametan sarta ngagungkeun. 24 Sabab ieu anak Kami geus maot, geus hirup deui; anjeunna leungit na téhkapanggih.’ Ku kituna maranéhanana mimiti ngagungkeun.”

Harepan kolot budak prodigal

Murangkalih anu nyimpang bisa ngajarkeun pandangan Allah ka kolot. Cara barudak urang tiasa ngajauhan hikmah sareng pangaweruh urang, urang ogé ngalakukeun hal anu sami ka Anjeunna. Ieu warta alus, sanajan, pikeun kolot nu hayang barudak prodial maranéhanana balik, Allah teu ninggalkeun anjeun atawa anak anjeun. Saterusna, Allah mikanyaah anjeun jeung anak anjeun. Anjeunna ngadangu kahayang anjeun pikeun perobahan sareng teras masihan kasempetan ka anak anjeun pikeun ningali kasalahanana. Kahiji, kumaha oge, aranjeunna kedah mutuskeun pikeun ngarobah.

Mimitian ku masrahkeun anak nu hijrah ka Allah. Anjeun teu bisa ngarobah haté maranéhanana, tapi Allah bisa. Urang teu bisa ngajamin yén putra atawa putri prodigal bakal balik deui ka Yéhuwa atawa tobat tina kajahatan maranéhna, sakumaha Allah masihan aranjeunna kabebasan milih. Tapi urang tiasa percanten yén upami urang "ngalatih murangkalih dina jalan anu kedah dilampahkeun, sanaos ageung anjeunna moal ngantep éta" (Siloka 22: 6). Gantina, méakkeun waktu anjeun ngado'a jeung ulah meunang di jalan Allah. Anjeunna gaduh rencana pikeun masa depan anak anjeun, sanés karusakan (Yeremia 29: 11).

Salaku tambahan, murangkalih, rumaja, sareng déwasa ngora sering nyimpang nalika mekar sareng dewasa. Ieu séhat sareng khas. Penting pisan pikeun kolot henteu overreact nalika déwasa ngembang ningali agama, kapercayaan politik, atanapi masalah budaya anu béda tina pandangan anu béda. Kolot kedah nawiskeun waktos ka budaknangajajah, nanyakeun, ulah ceramah, sarta ngadangukeun naon maranéhna diajar. Seuseueurna rumaja butuh sababaraha taun kanggo ngartos iman, kapercayaan, sareng jati diri pribadina.

Sanaos kolot kedah nangkeup anak-anak prodigals kalayan kahadean sareng hampura, aranjeunna henteu kedah ngabéréskeun masalahna pikeun aranjeunna. Putra atawa putri Anjeun bisa nganyatakeun kasalahan, tapi tobat nyata perlu transformasi. Lamun kolotna buru-buru nyalametkeun budakna, maranéhna bisa ngahalangan manéhna pikeun ngaku gagal anu ngajurung parobahan penting.

47. Jabur 46: 1-2 "Allah mangrupikeun pangungsian sareng kakuatan urang, pitulung anu sumping dina kasusah. 2 Ku sabab kitu urang moal sieun, najan bumi diancurkeun, jeung gunung-gunung dialungkeun ka tengah laut.”

48. Lukas 15:29 Tapi waktu anjeunna masih jauh jauh, bapana nempo manéhna sarta pinuh ku karunya ka manéhna; lumpat ka anakna, dipangku jeung dicium.”

49. 1 Petrus 5: 7 "Paskeun sagala kahariwang anjeun ka Anjeunna, sabab anjeunna paduli ka anjeun."

50. Paribasa 22:6 "Murangkalih dijalankeun kana jalan anu kedah dilampahkeun, sareng sanaos sepuh aranjeunna moal nyimpang." diajarkeun ngaliwatan pasemon pikeun nembongkeun jalan ka kasalametan. Perumpamaan putra prodigal nyorot kanyaah Gusti pikeun jalma-jalma dosa anu ngajauhan dunya sareng milih nuturkeun Anjeunna. Anjeunna bakal muka panangan-Na sareng nampi deui kana lipatan-Na kalayan hajatan sareng cinta. Ieupasemon bisa ngajarkeun urang jadi loba lamun urang daék ningali niat haté Allah. Tungtungna, kawas putra prodigal dina pasemon, Allah bisa mawa anak prodigal anjeun deui ka jalan katuhu.

kajahatan anu teu aya korban, sareng sadaya ciptaan bakal musnah kusabab pemberontakan manusa ka Gusti." R. C. Sproul

"Kuring geus nyaho hiji Allah anu boga titik lemes keur pemberontak, anu recruited jalma kawas Daud jina, nu whiner Yermia, nu ngahianat Peter, sarta abuser hak asasi manusa Saul of Tarsus. Abdi parantos terang ka Allah anu Putra-Na ngajantenkeun anak-anak anu prodigals pahlawan carita-Na sareng piala palayanan-Na. Philip Yancey

“Putra Prodigal sahenteuna leumpang ka imah ku sukuna sorangan. Tapi saha anu leres-leres tiasa muja Cinta éta anu bakal muka gerbang anu luhur pikeun budak anu prodigal anu dibawa najong, bajoang, ambek-ambekan, sareng ngaléngkah panonna ka unggal arah pikeun kasempetan kabur?" C.S. Lewis

Naon nu dimaksud Putra Prodigal?

Putra Prodigal nyaritakeun carita bapa jegud jeung dua putra. Salaku carita unfolds, urang diajar putra bungsu, putra prodigal, hayang bapana ngadistribusikaeun sumur na mimiti jadi putra bisa ninggalkeun sarta hirup tina warisan na. Anakna ninggalkeun imah pikeun ngabubarkeun duit bapana, tapi kalaparan di nagara éta gancang ngahabisan duitna. Kalawan henteu hartosna pikeun ngarojong dirina, putra nyandak pakasaban nyoco babi nalika anjeunna emut kaayaanana bapana sarta mutuskeun pikeun balik ka imah.

Waktu manéhna balik ka imah, haténa robah. Dipinuhan ku tobat, anjeunna hoyong hirup salaku hamba di bumi ramana sabab terang anjeunna henteu pantes deui hirup sapertos budak.putra sanggeus kabiasaan kaliwat. Sabalikna, bapana ngabagéakeun putrana anu leungit ku rangkulan, cium, sareng salametan! Anakna geus datang ka imah saméméh manéhna leungit ka wickedness dunya, tapi ayeuna geus balik ka imah manéhna milik.

Ayeuna waktu si bapa manggil putrana anu cikal ti sawah pikeun mantuan nyiapkeun pesta wilujeng sumping, si cikal nolak. Anjeunna henteu kantos ngantunkeun ramana atanapi naroskeun warisan ti mimiti, sareng anjeunna henteu nyéépkeun hirupna. Sabalikna, putra nu cikal hirup dewasa, digawé di sawah jeung ngawula ka bapana. Anjeunna parantos ningali kanyeri sareng nyeri anu disababkeun ku kahirupan lanceukna anu boros, boros sareng percaya yén anjeunna putra anu unggul. Bapana ngingetkeun anak pangkolotna yén lanceukna maot pikeun kulawarga, pikeun hirup gaya hirup anu prodigal tapi parantos sumping ka bumi, sareng ieu patut dirayakeun sareng girang.

Bapa anu ngahampura perumpamaan ngalambangkeun Allah, anu ngahampura jalma-jalma dosa anu murtad ti dunya anu jahat, teras balik ka Anjeunna. Putra bungsu ngawakilan anu leungit, sareng lanceukna ngagambarkeun kabeneran diri. Perumpamaan ieu museurkeun kana pamulihan hubungan anu percaya sareng Bapa, sanés konversi jalma anu ngalakukeun dosa. Dina pasemon ieu, kahadéan bapana overshadows dosa putra urang, sakumaha anak prodigal tobat kusabab kahadean bapana (Rum 2: 4). Urang ogé diajar pentingna haté jeung sikep asih.

1. Lukas 15:1(ESV) "Ayeuna tukang-mulung pajeg sareng jalma-jalma dosa sadayana sumping ka ngadangu anjeunna."

2. Lukas 15:32 (NIV) "Tapi urang kedah ngagungkeun sareng bungah, sabab dulur anjeun ieu parantos maot sareng hirup deui; anjeunna leungit sarta kapanggih.”

3. Epesus 2: 8-9 "Sabab éta ku kurnia anjeun disalametkeun, ku iman - sareng ieu sanés tina diri anjeun, éta kurnia Allah - 9 sanés ku padamelan, supados teu aya anu tiasa sombong." 5

4. Lukas 15:10 (NKJV) "Nya kitu, Kami nyebutkeun ka anjeun, aya kabagjaan di payuneun malaikat-malaikat Allah tina hiji jalma dosa anu tobat."

5. 2 Petrus 3: 9 "Gusti henteu lambat dina nedunan jangji-Na, sakumaha anu kahartos ku sababaraha urang lambat. Sabalikna Mantenna teh sabar ka aranjeun, lain hayang aya nu binasa, tapi sing saha bae anu rek tobat.”

6. Rasul 16:31 "Jeung ceuk maranehna, "Percanten ka Gusti Yesus, sareng anjeun bakal disimpen, anjeun sareng kulawarga anjeun."

7. Rum 2: 4 "Atawa naha anjeun nganggap enteng tina kabeungharan kahadean sareng kasabaran sareng kasabaran-Na, henteu terang yén kahadean Allah nyababkeun anjeun tobat?"

8. 34:6 “PANGERAN ngaliwat ka payuneun Musa, tuluy ngadawuh: “PANGERAN, PANGERAN Allah, welas asih jeung welas asih, lila-lila bendu, loba kanyaah jeung kasatiaan.”

9. Jabur 31:19 "Sabaraha agung kahadean Gusti anu ku Gusti disimpen pikeun jalma anu sieun ka Gusti, anu parantos dipasihkeun ka jalma-jalma anu nyalindung ka Gusti ka payuneun umat manusa!"

10. Rum 9:23"Kumaha lamun Anjeunna ngalakukeun ieu sangkan kabeungharan kamulyaan-Na dipikawanoh ka wadah rahmat-Na, saha Anjeunna disiapkeun sateuacanna pikeun kamulyaan."

Putra Prodigal jeung panghampura

Urang Parisi dina Kitab Suci jeung loba jalma kiwari percaya yén maranéhna kudu ngalakukeun pagawéan pikeun meunangkeun kasalametan padahal, hiji-hijina hal anu kudu urang pigawé nyaéta ngajauhan dosa (Epesus 2:8-9). Maranéhna miharep meunang berkah ti Allah jeung meunang hirup langgeng ku cara jadi alus sarua jeung putra cikal dina misil. Tapi, maranéhna teu ngarti kurnia Allah, jeung maranéhna teu nyaho naon hartina ngahampura.

Tempo_ogé: Medi-Share Vs Liberty HealthShare: 12 Bedana (Gampang)

Jadi, lain naon anu dilampahkeunana anu ngalantarankeun maranehna tumuwuh, tapi anu henteu dilakonan. Ieu anu nyababkeun aranjeunna jauh ti Allah (Mateus 23: 23-24). Maranéhna ambek waktu Yésus narima jeung ngahampura jalma-jalma nu teu pantes lantaran teu ningali yén maranéhna ogé butuh Jurusalamet. Dina misil ieu, urang ningali gambaran anu jelas ngeunaan putra bungsu anu hirup dosa sareng rakus sateuacan anjeunna ngajauhan jalan dunya pikeun uih deui ka panangan ramana.

Cara ramana nyandak putrana. balik deui ka kulawarga mangrupa gambaran kumaha urang kudu ngubaran jelema nu ngalakukeun dosa nu nyebutkeun aranjeunna punten (Lukas 17:3; James 5:19-20). Dina carita pondok ieu, urang bisa ngarti hartos yén urang sadayana ragrag pondok tina Kamulyaan Allah jeung butuh Anjeunna jeung teu dunya pikeun kasalametan (Rum 3:23). Urang disalametkeun ngan ku rahmat Allah, sanés ku hal-hal anu saé anu urang laksanakeun (Epesus2:9). Yesus ngabagikeun misil ieu pikeun ngajarkeun urang kumaha kersa Allah ngahampura jalma-jalma anu balik deui kana panangan-Na.

11. Lukas 15:22-24 (KJV) “Tapi bapa nimbalan ka abdi-abdina, Bawakeun jubah anu pang alusna, anggokeunana; jeung kurungkeun cingcin dina leungeun-Na, jeung sapatu dina suku-Na: 23 Jeung bawa ka dieu anak sapi gajih, sarta peuncit eta; jeung hayu urang dahar, jeung senang: 24 Pikeun ieu anak kuring geus maot, sarta hirup deui; anjeunna leungit, sarta kapanggih. Jeung maranéhna mimiti riang.”

12. Rum 3: 23-25 ​​"Kanggo sadayana parantos dosa sareng kakurangan tina kamulyaan Allah, 24 sareng sadayana dibenerkeun ku kurnia-Na ngaliwatan panebusan anu sumping ku Kristus Yesus. 25 Al Masih ku Allah geus dipaparinkeun minangka kurban panebus dosa, ku cara ngocorkeun getih-Na, supaya ditarima ku iman. Anjeunna ngalakukeun ieu pikeun nunjukkeun kabeneran-Na, sabab dina kasabaran-Na anjeunna ngantepkeun dosa-dosa anu dilakukeun sateuacanna tanpa dihukum."

13. Lukas 17: 3 "Jadi jaga diri anjeun. “Lamun lanceuk-lanceuk dosa ka maneh, tegor; jeung lamun maranehna tobat, hampura.”

14. Yakobus 5: 19-20 "Dulur-dulur, upami aya anu nyimpang tina bebeneran sareng aya anu ngabalikeun deui jalma éta, 20 émut kieu: Sing saha waé anu nyéépkeun jalma anu ngalakukeun dosa tina jalanna anu salah bakal nyalametkeun aranjeunna tina maot sareng panutup. leuwih loba dosana.”

15. Lukas 15:1-2 “Ayeuna tukang-tukang mulung pajeg jeung jelema-jelema dosa kabeh karumpul ngadarenge ka Isa. 2 Tapi urang Parisi jeungguru-guru agama ngaromong kieu, "Ieu jelema teh ngabagéakeun jelema-jelema dosa, tuluy dahar jeung maranéhna."

16. Mateus 6:12 "Jeung hampura dosa kami, sakumaha kami ogé geus ngahampura nu boga hutang urang."

17. Kolosa 3:13 “Sing silih asah, silih hampura; Sakumaha PANGERAN parantos ngahampura ka anjeun, anjeun ogé kedah ngahampura.”

19. Epesus 4:32 "Silih welas asih, silih hampura, sakumaha dina Kristus Allah ngahampura ka aranjeun."

20. Mateus 6: 14-15 "Sabab upami anjeun ngahampura jalma anu dosana ka anjeun, Bapa anjeun anu di sawarga ogé bakal ngahampura anjeun. 15 Tapi lamun maraneh henteu ngahampura dosa batur, Rama maraneh moal ngahampura dosa maraneh.”

21. Mateus 23: 23-24 "Cilaka anjeun, guru-guru agama sareng urang Parisi, anjeun munafik! Anjeun masihan sapersapuluh tina bungbu - mint, dill jeung jinten. Tapi maneh geus ngalalaworakeun perkara anu leuwih penting tina hukum-hukum, kaadilan, welas asih jeung kasatiaan. Anjeun kudu geus latihan dimungkinkeun, tanpa neglecting urut. 24 Eh pituduh buta! Anjeun nyaring kutu tapi ngelek onta.”

22. Lukas 17:3-4 “Sing waspada. Lamun adi anjeun dosa, rebuked manéhna, jeung lamun manéhna tobat, dihampura manéhna. 4 Sareng upami anjeunna dosa ka anjeun tujuh kali dina sadinten, sareng dugi ka tujuh kali deui ka anjeun, saurna, 'Abdi tobat,' anjeun kedah ngahampura anjeunna. Kitab Suci?

Pasemon nyaeta carita rekaan ngeunaan fiksiminijalma pikeun nyieun titik ngeunaan Allah. Bari taya sahiji karakter nu nyata, kami nyaho putra prodigal; nya eta saha-saha anu ngajauhan Allah tuluy balik deui. Anjeunna jalma leungit anu masihan kana jalan dunya. Urang terang yén anjeunna mangrupikeun jalma anu boros sareng nyéépkeun artosna tanpa mikir sareng anjeunna leungit sacara rohani.

Carita ngeunaan anak anu prodigal mangrupikeun métafora pikeun jalma anu pasrah kana cara hirup anu goréng. Dina setting langsung, putra prodigal éta simbol pikeun mulung pajeg jeung jelema nu ngalakukeun dosa nu Yesus méakkeun waktu jeung urang Parisi ogé. Dina istilah modéren, putra prodigal ngalambangkeun sadaya jalma dosa anu miceunan kurnia Allah sareng nampik kasempetan anu dipasihkeun ku Anjeunna pikeun ngarobih sareng percanten kana Injil.

Putra anu murka nyandak kauntungan tina kurnia Allah. Grace biasana dihartikeun salaku ni'mat nu batur teu pantes atawa earn. Anjeunna kagungan bapa asih, tempat nice a hirup, dahareun, rencana pikeun mangsa nu bakal datang, sarta warisan, tapi anjeunna masihan eta kabeh pikeun pleasures jangka pondok. Salaku tambahan, anjeunna panginten terang kumaha hirup langkung saé tibatan ramana (Yesaya 53: 6). Jalma anu balik deui ka Allah, sapertos putra prodigal, diajar yén aranjeunna peryogi pituduh Allah (Lukas 15:10).

23. Lukas 15: 10 "Nya kitu, kuring nyarioskeun ka anjeun, aya kabungahan di payuneun malaikat-malaikat Allah pikeun hiji jalma dosa anu tobat."

24. Lukas 15: 6 "Balik ka bumi, teras nyalukan babaturan sareng tatanggana pikeun nyarios ka aranjeunna,‘Sing bungah jeung Kami, sabab Kami geus manggihan domba Kami anu leungit!”

25. Lukas 15: 7 "Ku cara anu sami, kuring nyarioskeun ka anjeun yén bakal aya kabagjaan anu langkung ageung di sawarga kusabab hiji jalma dosa anu tobat ti batan salapan puluh salapan jalma soleh anu henteu kedah tobat."

26. Mateus 11: 28-30 "Hayu ka Kami, sadayana anu kesel sareng kabeurat beurat, sareng kuring bakal masihan anjeun istirahat. 29 Anggo jodo Kami, sareng diajar ti Kami, sabab Kami lemah lembut sareng rendah haté, sareng anjeun bakal mendakan istirahat pikeun jiwa anjeun. 30 Sabab jodo Kami gampang, jeung beban Kami hampang.”

27. John 1:12 "Tapi ka sadaya anu nampi anjeunna, anu percaya kana namina, anjeunna masihan hak janten putra-putra Allah."

28. Yesaya 53:6 "Urang kabeh, kawas domba, geus sesat, unggal urang geus balik ka jalan sorangan; sareng Gusti parantos nimbalan ka anjeunna kajahatan urang sadayana.”

29. 1 Petrus 2:25 "Kanggo "anjeun sapertos domba anu sesat," tapi ayeuna anjeun parantos wangsul deui ka Angon sareng Pengawas jiwa anjeun>

Putra nu bungsu nyieun kasalahan mikiran manehna nyaho kumaha carana hirup jeung milih hirup dosa jeung karuksakan tinimbang nuturkeun bapana. Tapi, manéhna nolak tina kahirupan dosana sanggeus ningali kasalahanana. Nalika dosa-dosana ageung, anjeunna tobat sareng tobat tina dosa. Tapi, dosa lanceukna leuwih gedé jeung nyorot haté manusa.

Putra pangkolotna tetep karakter paling tragis dina Parable of the
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.