50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Y Mab Afradlon (Ystyr)

50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Y Mab Afradlon (Ystyr)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am y Mab Afradlon?

Mae’r rhan fwyaf o bobl wedi clywed am y mab afradlon, ond nid yw pawb yn gwybod beth yw diffiniad y Mab Afradlon. Mae plentyn gwastraffus, di-hid, ac afradlon yn creu plentyn afradlon. Yn y bôn, maen nhw'n dewis byw'n moethus heb ofal am ganlyniadau eu bywyd, ac mae bron yn amhosibl eu teyrnasu i drin eu hadnoddau. Yn anffodus, gyda'r nifer helaeth o opsiynau ar gyfer siopa, gwario, a dulliau o fyw ffordd ddrud o fyw, mae llawer gormod o blant y dyddiau hyn yn troi'n blant afradlon.

Gweld hefyd: 25 Adnod Cymhellol o’r Beibl Ar Gyfer Athletwyr (Y Gwir Ysbrydoledig)

Meddyliwch am berson ifanc yn ei arddegau cyffredin heddiw; ni allant ymdopi heb ddillad dylunydd a choffi ffansi yn eu llaw. Tra bod y rhan fwyaf o blant yn mynd trwy gyfnodau o aeddfedrwydd, nid yw rhai yn gwneud hynny, ac maent yn gadael sgil o wastraff yn eu llwybr. Darganfyddwch ddameg y mab afradlon sy'n debyg i'r byd heddiw a dewch o hyd i obaith i rieni plant afradlon.

Dyfyniadau Cristnogol am y Mab Afradlon

“Y gwahaniaeth rhwng trugaredd a gras? Rhoddodd Mercy ail gyfle i'r mab afradlon. Rhoddodd Grace wledd iddo.” Max Lucado

“Rydym am gael ein hachub rhag ein trallod, ond nid rhag ein pechod. Yr ydym am bechu heb drallod, yn union fel y mynai y mab afradlon etifeddiaeth heb y tad. Cyfraith ysbrydol flaenaf y bydysawd corfforol yw na ellir byth sylweddoli'r gobaith hwn. Mae pechod bob amser yn cyd-fynd â diflastod. Does dimMab Afradlon. Mae yn esiampl dda o'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion unwaith eto. Ar y tu allan, roedden nhw'n bobl dda, ond ar y tu mewn, roedden nhw'n ofnadwy (Mathew 23:25-28). Roedd hyn yn wir am y mab hŷn, a oedd yn gweithio'n galed, yn gwneud yr hyn a ddywedodd ei dad, ac nid oedd yn gwneud i'w deulu na'r dref edrych yn ddrwg.

Pan ddychwelodd ei frawd, roedd yn amlwg o'r hyn a ddywedodd ac a wnaeth nad oedd yn caru ei dad na'i frawd. Fel y Phariseaid, roedd y brawd hŷn wedi seilio pechod ar yr hyn roedd pobl yn ei wneud, nid sut roedden nhw'n teimlo (Luc 18:9-14). Yn y bôn, yr hyn y mae’r brawd hŷn yn ei ddweud yw mai ef oedd yr un oedd yn haeddu’r parti ac nad oedd ei dad yn ddiolchgar am yr holl waith yr oedd wedi’i wneud. Credai fod ei frawd yn anhaeddiannol oherwydd ei bechod, ond ni welodd y mab hynaf ei bechod ei hun.

Nid oedd y brawd hŷn ond yn meddwl amdano’i hun, felly nid oedd yn teimlo’n hapus pan ddaeth ei frawd iau adref. Mae’n poeni cymaint am degwch a chyfiawnder fel na all weld pa mor bwysig yw hi fod ei frawd wedi newid a dod yn ôl. Nid yw’n deall bod “unrhyw un sy’n dweud ei fod yn y goleuni ond yn casáu ei frawd yn dal yn y tywyllwch” (1 Ioan 2:9-11).

30. Luc 15:13 “Ac ymhen ychydig ddyddiau, casglodd y mab ieuengaf bopeth ynghyd a mynd ar daith i wlad bell, ac yno y gwastraffodd ei eiddo mewn bywyd gwyllt.”

31. Luc 12:15 Yna dywedodd wrthynt, “Gwyliwch! Byddwch ymlaendy warchod rhag pob math o drachwant; nid yw bywyd yn cynnwys digonedd o eiddo.”

32. 1 Ioan 2:15-17 “Peidiwch â charu'r byd na'r pethau sydd yn y byd. Os oes rhywun yn caru'r byd, nid yw cariad y Tad ynddo ef. 16 Canys yr hyn oll sydd yn y byd, sef chwantau'r cnawd, a chwantau'r llygaid, a balchder bywyd, nid oddi wrth y Tad y mae, ond oddi wrth y byd. 17 Ac y mae'r byd yn mynd heibio i'w chwantau, ond y mae pwy bynnag sy'n gwneud ewyllys Duw yn aros am byth.”

33. Mathew 6:24 “Ni all neb wasanaethu dau feistr; oherwydd naill ai bydd yn casáu'r naill ac yn caru'r llall, neu fel arall bydd yn ffyddlon i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a mammon.”

34. Luc 18:9-14 “I rai oedd yn hyderus o’u cyfiawnder eu hunain ac yn edrych lawr ar bawb arall, dywedodd Iesu’r ddameg hon: 10 “Aeth dau ddyn i fyny i’r deml i weddïo, y naill yn Pharisead a’r llall yn gasglwr trethi. 11 Safodd y Pharisead ar ei ben ei hun a gweddïo, ‘O Dduw, yr wyf yn diolch i ti nad wyf fi fel pobl eraill, yn ysbeilwyr, yn ddrwg-weithredwyr, yn odinebwyr, nac yn debyg i'r casglwr trethi hwn. 12 Dw i'n ymprydio ddwywaith yr wythnos ac yn rhoi degfed ran o'r cyfan dw i'n ei gael.’ 13 “Ond safodd y casglwr trethi o bell. Ni fyddai hyd yn oed yn edrych i fyny i'r nef, ond curodd ei fron a dweud, ‘Duw, trugarha wrthyf, bechadur.’ 14 “Rwy'n dweud wrthych fod y dyn hwn, yn hytrach na'r llall, wedi mynd adref wedi'i gyfiawnhau gerbron Duw. Canys pawb a ddyrchefir eu hunaindarostyngwch, a dyrchefir y rhai a ddarostyngant eu hunain.”

35. Effesiaid 2:3 “Roeddem ni i gyd hefyd yn byw yn eu plith ar un adeg, yn cyflawni blys ein cnawd ac yn cyflawni ei ddymuniadau a'i feddyliau. Fel y gweddill, yr oeddym wrth natur yn blant digofaint.”

36. Diarhebion 29:23 “Y mae balchder yn dod â pherson yn isel, ond y gostyngedig o ran ysbryd yn ennill anrhydedd.”

Beth yw nodweddion y mab afradlon?

Y rhan fwyaf o’r iau pechodau mab yn benaf o haerllugrwydd a narcissism. Nid oedd yn meddwl am neb arall ond ef ei hun gan ei fod yn byw bywyd maddeuol ac yn gwario'r holl arian yr oedd ei dad wedi'i ennill. Ymhellach, roedd ei drachwant hefyd yn ei wneud yn ddiamynedd, fel y mae'r stori'n nodi ei fod eisiau ei etifeddiaeth yn gynnar. Yn y bôn, roedd yn blentyn bach petulant a oedd am i'w chwantau gael eu llenwi ar unwaith heb ddeall canlyniadau ei weithredoedd na hyd yn oed ofalu am y canlyniad.

37. Diarhebion 8:13 “Casineb at ddrygioni yw ofn yr Arglwydd. Yr wyf yn casáu balchder a haerllugrwydd a ffordd drygioni a lleferydd gwyrdroëdig.”

38. Diarhebion 16:18 (NKJV) “Y mae balchder yn mynd o flaen dinistr, ac ysbryd uchel cyn cwymp.”

39. Diarhebion 18:12 (NLT) “Y mae gorthrymder yn mynd cyn dinistr; mae gostyngeiddrwydd yn rhagflaenu anrhydedd.”

40. 2 Timotheus 3:2-8 “Oherwydd dim ond eu hunain a'u harian y bydd pobl yn eu caru. Byddant yn ymffrostgar ac yn falch, yn gwatwarus wrth Dduw, yn anufudd i'w rhieni, ac yn anniolchgar. Byddan nhwystyried dim byd sanctaidd. 3 Bydded anghariadus ac anfaddeuol ; byddant yn athrod eraill ac nid oes ganddynt hunanreolaeth. Byddan nhw'n greulon ac yn casáu'r hyn sy'n dda. 4 Byddan nhw'n bradychu eu ffrindiau, yn fyrbwyll, yn ymffrostio â balchder, ac yn caru pleser yn hytrach na Duw. 5 Byddan nhw'n ymddwyn yn grefyddol, ond byddan nhw'n gwrthod y gallu a allai eu gwneud nhw'n dduwiol. Cadwch draw oddi wrth bobl felly! 6 Nhw yw'r rhai sy'n gweithio eu ffordd i mewn i gartrefi pobl ac yn ennill hyder merched bregus sy'n cael eu beichio gan euogrwydd pechod ac sy'n cael eu rheoli gan chwantau amrywiol. 7 (Y mae'r gwragedd hyn am byth yn dilyn dysgeidiaeth newydd, ond ni allant byth ddeall y gwirionedd.) 8 Mae'r athrawon hyn yn gwrthwynebu'r gwirionedd fel y gwrthwynebodd Jannes a Jambres Moses. Mae ganddyn nhw feddyliau truenus a ffydd ffug.”

41. 2 Timotheus 2:22 “Felly ffowch rhag nwydau ieuenctid a dilyn cyfiawnder, ffydd, cariad, a thangnefedd, ynghyd â'r rhai sy'n galw ar yr Arglwydd o galon lân.”

42. 1 Pedr 2:11 “Anwylyd, yr wyf yn attolwg i chwi fel dieithriaid a phererinion, ymatal rhag chwantau cnawdol, y rhai sydd yn rhyfela yn erbyn yr enaid.”

A gollodd y mab afradlon ei iachawdwriaeth?

Mae'r mab afradlon am droi yn ôl at Dduw. Nid yw llawer o Gristnogion ond yn sôn am weithredoedd y tad yn y stori ac yn sôn am ba mor garedig a chariadus oedd Ef i’w fab, ond mae’r stori’n canolbwyntio ar groesawu’r mab yn ôl ar ôl bywyd o bechod. Y gwir ywbod y mab ieuengaf wedi newid ei feddwl. Gwelodd mor ddrwg oedd pethau heb ei dad, gwelodd nad oedd neb yn gofalu cymaint am ei sefyllfa ag oedd gan ei dad, a gwelodd o'r diwedd y byddai'n cael ei drin yn well fel gwas nag i ffwrdd oddi wrth ei dad. Newidiodd ei galon, gwelodd y broblem gyda'i ffyrdd, a darostyngodd ei hun o flaen ei dad.

43. Joel 2:13 “Rhwygwch eich calon ac nid eich dillad.” Dychwel yn awr at yr Arglwydd dy Dduw, Canys grasol a thrugarog yw efe, Yn araf i ddigio, yn helaeth mewn trugaredd Ac yn edifarhau rhag drygioni.”

44. Hosea 14:1 Dychwel, O Israel, at yr Arglwydd dy Dduw, oherwydd tramgwyddaist oherwydd dy anwiredd.”

45. Eseia 45:22 “Trowch ataf fi, a byddwch gadwedig holl gyrrau'r ddaear; Canys myfi yw Duw, ac nid oes arall.”

46. Luc 15:20-24 “Felly cododd ac aeth at ei dad. “Ond tra oedd yn dal ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef, a bu'n dosturiol wrtho; rhedodd at ei fab, taflu ei freichiau o'i gwmpas a'i gusanu. 21 “Dywedodd y mab wrtho, ‘O Dad, pechais yn erbyn y nef ac yn dy erbyn. Nid wyf bellach yn deilwng i gael fy ngalw yn fab i ti.’ 22 “Ond dywedodd y tad wrth ei weision, ‘Cyflym! Dewch â'r wisg orau a'i rhoi amdano. Rhowch fodrwy ar ei fys a sandalau ar ei draed. 23 Dygwch y llo wedi ei besgi a lladd ef. Dewch i ni gael gwledd a dathlu. 24 Canys fy mab hwn oedd farw, ac y mae yn fyw eto; collwyd ef ac y maedod o hyd.’ Felly dyma nhw'n dechrau dathlu.”

Gobeithio i rieni plant afradlon

Gall plentyn ystyfnig ddysgu safbwynt Duw i rieni. Y ffordd y gall ein plant droi i ffwrdd oddi wrth ein doethineb a'n gwybodaeth, rydym hefyd yn gwneud yr un peth iddo. Dyma'r newyddion da, fodd bynnag, i rieni sydd am i'w plant afradlon ddychwelyd, nid yw Duw wedi eich gadael chi na'ch plentyn. Ar ben hynny, mae Duw yn eich caru chi a'ch plentyn. Mae'n clywed eich awydd am newid ac yn parhau i roi cyfle i'ch plentyn weld gwallau eu ffyrdd. Yn gyntaf, fodd bynnag, mae angen iddynt benderfynu newid.

Dechreuwch drwy ymddiried eich plentyn afradlon i Dduw. Ni allwch newid eu calon, ond gall Duw. Ni allwn warantu y bydd meibion ​​neu ferched afradlon yn dychwelyd at yr Arglwydd nac yn edifarhau am eu drygioni, fel y rhoddodd Duw ewyllys rydd iddynt. Ond gallwn ni ymddiried os ydyn ni’n “hyfforddi plentyn yn y ffordd y dylai fynd, hyd yn oed pan fydd yn hŷn na fydd yn cefnu arno” (Diarhebion 22:6). Yn lle hynny, treuliwch eich amser yn gweddïo a pheidiwch â mynd yn ffordd Duw. Mae ganddo gynllun ar gyfer dyfodol eich plentyn, nid un o ddinistr (Jeremeia 29:11).

Yn ogystal, mae plant, pobl ifanc yn eu harddegau, ac oedolion ifanc yn aml yn crwydro wrth iddynt ddatblygu ac aeddfedu. Mae hyn yn iach ac yn nodweddiadol. Mae'n hanfodol i rieni beidio â gorymateb pan fydd eu hoedolion sy'n datblygu yn edrych ar wahanol ffydd, credoau gwleidyddol, neu bryderon diwylliannol o safbwyntiau amrywiol. Dylai rhieni gynnig amser i'w planti archwilio, gofyn cwestiynau, osgoi darlithio, a gwrando ar yr hyn y maent yn ei ddysgu. Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc yn eu harddegau yn cymryd blynyddoedd i ddeall eu ffydd, credoau, a hunaniaeth bersonol.

Er y dylai rhieni gofleidio afradlon gyda charedigrwydd a maddeuant, ni ddylent ddatrys eu problemau drostynt. Efallai y bydd eich mab neu ferch yn mynegi euogrwydd, ond mae angen trawsnewid gwir edifeirwch. Os bydd rhieni'n rhuthro i achub eu hafradlon, gallant ei atal rhag cyfaddef methiannau sy'n annog addasiadau pwysig.

47. Salm 46:1-2 “Duw yw ein noddfa a’n nerth, yn gymorth presennol mewn cyfyngder. 2 Am hynny nid ofnwn ni, Er symud y ddaear, Ac er cludo'r mynyddoedd i ganol y môr.”

48. Luc 15:29 “Ond tra oedd yn dal i fod ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef a thosturiodd wrtho; rhedodd at ei fab, a thaflodd ei freichiau o'i gwmpas a'i gusanu.”

49. 1 Pedr 5:7 “Bwriwch eich holl ofid arno oherwydd ei fod yn gofalu amdanoch chi.”

50. Diarhebion 22:6 “Dechreuwch blant ar y ffordd y dylent fynd, a hyd yn oed pan fyddant yn hen ni fyddant yn troi oddi wrthi.”

Casgliad

Iesu yn aml a ddysgir trwy ddamhegion i ddangos y ffordd i iachawdwriaeth. Mae dameg y mab afradlon yn amlygu’r cariad sydd gan Dduw tuag at bechaduriaid sy’n troi cefn ar y byd ac yn dewis ei ddilyn. Bydd yn agor ei freichiau ac yn eu derbyn yn ôl i'w gorlan gyda dathliad a chariad. hwngall dameg ddysgu cymaint inni os ydym yn fodlon gweld bwriad calon Duw. Yn olaf, fel y mab afradlon yn y ddameg, gall Duw ddod â'ch plentyn afradlon yn ôl i'r llwybr iawn.

trosedd heb ddioddefwyr, ac mae’r holl greadigaeth yn destun dadfeiliad oherwydd gwrthryfel dynolryw oddi wrth Dduw.” R. C. Sproul

“Dw i wedi dod i adnabod Duw sydd â lle meddal i wrthryfelwyr, sy'n recriwtio pobl fel y godinebwr Dafydd, y gwyngalchwr Jeremeia, y bradwr Pedr, a'r troseddwr hawliau dynol Saul o Tarsus. Dw i wedi dod i adnabod Duw y gwnaeth ei Fab afradlon yn arwyr ei straeon a thlysau ei weinidogaeth.” Philip Yancey

“O leiaf cerddodd y Mab Afradlon adref ar ei draed ei hun. Ond pwy all addoli'r Cariad hwnnw a fydd yn agor y pyrth uchel i afradlon sy'n cael ei ddwyn i mewn gan gicio, brwydro, digio, a gwibio ei lygaid i bob cyfeiriad am gyfle i ddianc?" C.S. Lewis

Beth yw ystyr y Mab Afradlon?

Mae'r Mab Afradlon yn adrodd hanes tad cyfoethog a chanddo ddau fab. Wrth i’r stori fynd rhagddi, dysgwn fod y mab iau, y mab afradlon, am i’w dad ddosbarthu ei ffynnon yn gynnar fel y gall y mab adael a byw oddi ar ei etifeddiaeth. Gadawodd y mab gartref i wastraffu arian ei dad, ond mae newyn yn y wlad yn prysur ddisbyddu ei arian. Heb unrhyw fodd i gynnal ei hun, mae’r mab yn cymryd swydd yn bwydo moch pan fydd yn cofio digonedd ei dad ac yn penderfynu mynd adref.

Pan mae'n mynd adref, mae'r galon wedi newid. Yn llawn edifeirwch, mae eisiau byw fel gwas yng nghartref ei dad oherwydd ei fod yn gwybod nad yw bellach yn deilwng o fyw fel gwas.mab ar ôl ei ymddygiad yn y gorffennol. Yn hytrach, mae ei dad yn croesawu ei fab coll gyda chwtsh, cusan, a gwledd! Yr oedd ei fab wedi dyfod adref cyn ei golli i ddrygioni y byd, ond yn awr y mae wedi dyfod adref i ba le y perthyna.

Nawr pan fydd y tad yn galw ei fab hynaf i mewn o'r caeau i helpu i baratoi'r parti croeso adref, mae'r mab hynaf yn gwrthod. Ni adawodd ei dad na gofyn am ei etifeddiaeth yn gynnar, ac ni wastraffodd ei fywyd. Yn hytrach, roedd y mab hŷn yn byw bywyd aeddfed yn gweithio yn y caeau ac yn gwasanaethu ei dad. Mae wedi gweld y loes a’r boen a achosir gan fywyd gwastraffus, afradlon ei frawd ac mae’n credu mai ef yw’r mab goruchaf. Mae’r tad yn atgoffa ei blentyn hynaf bod ei frawd wedi marw i’r teulu, i ffwrdd i fyw bywyd afradlon ond wedi dod adref, ac mae hyn yn werth ei ddathlu a’i orfoleddu.

Mae tad maddeugar y ddameg yn symbol o Dduw, sy’n maddau i’r pechaduriaid hynny sy’n troi cefn ar y byd drygionus ac yn hytrach yn troi ato. Mae'r mab iau yn cynrychioli'r colledig, ac mae'r brawd neu chwaer hŷn yn darlunio'r hunangyfiawnder. Mae’r ddameg hon yn canolbwyntio ar adfer cysylltiad crediniwr â’r Tad, nid ar dröedigaeth pechadur. Yn y ddameg hon, mae daioni’r tad yn cysgodi pechodau’r mab, wrth i’r mab afradlon edifarhau oherwydd caredigrwydd ei dad (Rhufeiniaid 2:4). Rydym hefyd yn dysgu pwysigrwydd y galon ac agwedd o gariad.

1. Luc 15:1(ESV) “Yn awr yr oedd y casglwyr trethi a'r pechaduriaid oll yn nesau i'w wrando.”

2. Luc 15:32 (NIV) “Ond roedd yn rhaid inni ddathlu a bod yn llawen, oherwydd roedd eich brawd hwn wedi marw ac yn fyw eto; collwyd ef, a cheir ef.”

3. Effesiaid 2:8-9 “Oherwydd gras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd—a hyn nid oddi wrthych eich hunain, rhodd Duw ydyw— 9 nid trwy weithredoedd, fel na all neb ymffrostio.”

4. Luc 15:10 (NKJV) “Yn yr un modd, rwy'n dweud wrthych, y mae llawenydd yng ngŵydd angylion Duw dros un pechadur sy'n edifarhau.”

5. 2 Pedr 3:9 “Nid yw'r Arglwydd yn araf yn cadw ei addewid, fel y mae rhai yn deall arafwch. Yn hytrach y mae efe yn amyneddgar gyda chwi, heb ddymuno i neb farw, ond pawb i ddyfod i edifeirwch.”

6. Actau 16:31 A dywedasant, “Cred yn yr Arglwydd Iesu, a chadwedig fyddi, ti a’th deulu.”

7. Rhufeiniaid 2:4 “Neu a wyt ti’n meddwl yn ysgafn am gyfoeth ei garedigrwydd a’i ataliaeth a’i amynedd, heb wybod fod caredigrwydd Duw yn eich arwain i edifeirwch?”

8. Exodus 34:6 “Yna aeth yr ARGLWYDD heibio o flaen Moses a galw: “Trugarog a graslon yw'r ARGLWYDD, yr ARGLWYDD, sy'n araf i ddigio, yn llawn defosiwn a ffyddlondeb.”

9. Salm 31:19 “Mor fawr yw dy ddaioni a roddaist i’r rhai sy’n dy ofni, yr hwn a roddaist gerbron meibion ​​dynion i’r rhai sy’n llochesu ynot.”

10. Rhufeiniaid 9:23“Beth pe bai'n gwneud hyn i wneud cyfoeth ei ogoniant yn hysbys i lestri ei drugaredd, y rhai a baratôdd efe ymlaen llaw i ogoniant.”

Y Mab Afradlon a maddeuant

Mae’r Phariseaid yn y Beibl a llawer o bobl heddiw yn credu bod yn rhaid iddyn nhw wneud gwaith i ennill iachawdwriaeth pan mewn gwirionedd, yr unig beth sydd angen i ni ei wneud yw troi cefn ar bechod (Effesiaid 2:8-9). Roedden nhw'n gobeithio cael bendithion gan Dduw ac ennill bywyd tragwyddol trwy fod yn dda yn debyg i'r mab hynaf yn y ddameg. Fodd bynnag, nid oeddent yn deall gras Duw, ac nid oeddent yn gwybod beth oedd yn ei olygu i faddau.

Felly, nid yr hyn a wnaethant a'u rhwystrodd rhag tyfu, ond yr hyn na wnaethant. Dyma beth a'u trodd oddi wrth Dduw (Mathew 23:23-24). Roedden nhw’n ddig pan dderbyniodd Iesu a maddau i bobl anhaeddiannol am nad oedden nhw’n gweld bod angen Gwaredwr arnyn nhw hefyd. Yn y ddameg hon, gwelwn ddarluniad clir o'r mab ieuangaf yn byw bywyd o bechod ac luddew cyn iddo droi cefn ar ffyrdd y byd i ddychwelyd i freichiau ei dad.

Y modd y cymerodd y tad y mab Yn ôl i mewn i'r teulu mae darlun o sut y dylem drin pechaduriaid sy'n dweud eu bod yn edifar (Luc 17:3; Iago 5:19-20). Yn y stori fer hon, gallwn ddeall yr ystyr ein bod ni i gyd yn methu â chyrraedd Gogoniant Duw a’i angen Ef ac nid y byd am iachawdwriaeth (Rhufeiniaid 3:23). Trwy ras Duw yn unig y cawn ein hachub, nid trwy'r pethau da a wnawn (Effesiaid2:9). Rhannodd Iesu’r ddameg hon i’n dysgu pa mor barod yw Duw i faddau i’r rhai sy’n dychwelyd i’w freichiau agored.

11. Luc 15:22-24 “Ond dywedodd y tad wrth ei weision, Dygwch allan y wisg orau, a gwisgwch hi amdano; a rhodded fodrwy ar ei law, ac esgidiau am ei draed : 23 A dod yma y llo bras, a lladd ef ; a bwytawn, a bydd lawen : 24 Canys fy mab hwn a fu farw, ac sydd fyw drachefn ; collwyd ef, a cheir ef. A dyma nhw'n dechrau bod yn llawen.”

12. Rhufeiniaid 3: 23-25 ​​“Oherwydd y mae pawb wedi pechu ac yn methu â chyflawni gogoniant Duw, 24 ac mae pawb wedi'u cyfiawnhau'n rhydd trwy ei ras trwy'r prynedigaeth a ddaeth trwy Grist Iesu. 25 Cyflwynodd Duw Grist yn aberth cymod, trwy dywalltiad ei waed, i'w dderbyn trwy ffydd. Gwnaeth hyn i ddangos ei gyfiawnder, oherwydd yn ei ymataliad yr oedd wedi gadael y pechodau a gyflawnwyd ymlaen llaw heb eu cosbi.”

13. Luc 17:3 “Felly gwyliwch eich hunain. “Os pecha dy frawd neu chwaer yn dy erbyn, cerydda hwynt; ac os edifarhant, maddeu iddynt.”

14. Iago 5:19-20 “Fy mrodyr a chwiorydd, os bydd un ohonoch yn crwydro oddi wrth y gwirionedd a rhywun i ddod â'r person hwnnw yn ôl, 20 cofiwch hyn: Bydd pwy bynnag sy'n troi pechadur oddi wrth gyfeiliornadau eu ffordd yn eu hachub rhag marwolaeth a chudd. dros lu o bechodau.”

15. Luc 15:1-2 “Roedd y casglwyr trethi a'r pechaduriaid i gyd yn ymgasglu o gwmpas i glywed Iesu. 2 Eithr y Phariseaid adywedodd athrawon y gyfraith, “Y mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwy.”

16. Mathew 6:12 “A maddau inni ein dyledion, fel y maddeuwyd ninnau i’n dyledwyr.”

17. Colosiaid 3:13 “gan oddef eich gilydd ac, os bydd gan un gŵyn yn erbyn un arall, maddau i'w gilydd; fel y maddeuodd yr Arglwydd i chwi, felly y mae yn rhaid i chwithau hefyd faddau.”

19. Effesiaid 4:32 “Byddwch garedig a thrugarog wrth eich gilydd, gan faddau i’ch gilydd, yn union fel y maddeuodd Duw i chi yng Nghrist.”

20. Mathew 6:14-15 “Oherwydd os maddeuwch i bobl eraill pan fyddant yn pechu yn eich erbyn, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chi. 15 Ond os na maddeuwch i eraill eu pechodau, ni fydd eich Tad yn maddau eich pechodau chwi.”

21. Mathew 23:23-24 “Gwae chwi, athrawon y gyfraith a Phariseaid, ragrithwyr! Rydych chi'n rhoi degfed ran o'ch sbeisys - mintys, dil a chwmin. Ond yr ydych wedi esgeuluso materion pwysicach y gyfraith—cyfiawnder, trugaredd a ffyddlondeb. Dylech fod wedi ymarfer yr olaf, heb esgeuluso'r cyntaf. 24 Chwi arweinwyr dall! Rydych chi'n straenio gnat ond yn llyncu camel.”

22. Luc 17:3-4 “Byddwch ar eich gwyliadwriaeth. Os pecha dy frawd, cerydda ef, ac os edifarha, maddau iddo. 4 Ac os pecha efe yn dy erbyn seithwaith yn y dydd, a dyfod yn ôl atat seithwaith, gan ddywedyd, Yr wyf yn edifarhau, y mae yn rhaid i ti faddau iddo.”

Pwy oedd y mab afradlon yn y Beibl?

Storïau ffuglenol am ffuglen yw damhegionpobl i wneud pwynt am Dduw. Er nad oes yr un o'r cymeriadau yn real, yr ydym yn adnabod y mab afradlon; ef yw unrhyw un sy'n troi i ffwrdd oddi wrth Dduw ac yna'n dod yn ôl. Mae'n berson coll sydd wedi ildio i ffyrdd y byd. Gwyddom ei fod yn berson a oedd yn wastraffus ac yn gwario ei arian heb feddwl a'i fod ar goll yn ysbrydol.

Roedd hanes y mab afradlon yn drosiad o bobl a oedd wedi ildio i ffordd ddrwg o fyw. Yn y lleoliad agos, roedd y mab afradlon yn symbol i'r casglwyr trethi a'r pechaduriaid y treuliodd Iesu amser gyda nhw a'r Phariseaid hefyd. Mewn termau modern, mae'r mab afradlon yn symbol o bob pechadur sy'n gwastraffu rhoddion Duw ac yn gwrthod y siawns y mae Ef yn ei roi iddynt newid a chredu'r Efengyl.

Cymerodd y mab afradlon fantais ar ras Duw. Fel arfer diffinnir gras fel ffafr nad yw rhywun yn ei haeddu nac yn ei hennill. Roedd ganddo dad cariadus, lle braf i fyw, bwyd, cynllun ar gyfer y dyfodol, ac etifeddiaeth, ond rhoddodd y cyfan i fyny er mwyn pleserau tymor byr. Yn ogystal, roedd yn meddwl ei fod yn gwybod sut i fyw yn well na'i dad (Eseia 53: 6). Mae'r rhai sy'n dychwelyd at Dduw, fel y mab afradlon, yn dysgu bod angen arweiniad Duw arnyn nhw (Luc 15:10).

23. Luc 15:10 “Yn yr un modd, rwy'n dweud wrthych, y mae gorfoledd yng ngŵydd angylion Duw dros un pechadur sy'n edifarhau.”

24. Luc 15:6 “yn dod adref, ac yn galw ei ffrindiau a'i gymdogion ynghyd i ddweud wrthynt,‘Llawenhewch gyda mi, oherwydd cefais fy nefaid colledig!”

Gweld hefyd: 20 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Segurdod (Beth Yw Segurdod?)

25. Luc 15:7 “Yn yr un modd, rwy'n dweud wrthych y bydd mwy o lawenydd yn y nefoedd dros un pechadur sy'n edifarhau nag dros naw deg naw o rai cyfiawn nad oes angen iddynt edifarhau.”

26. Mathew 11:28-30 “Dewch ataf fi, bawb sy'n llafurio ac yn llwythog, a rhoddaf orffwystra i chwi. 29 Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf, canys addfwyn ydwyf fi a gostyngedig o galon, a chwi a gewch orffwystra i'ch eneidiau. 30 Canys fy iau sydd esmwyth, a'm baich sydd ysgafn.”

27. Ioan 1:12 “Ond i bawb a’i derbyniodd ef, y rhai a gredasant yn ei enw, efe a roddes yr hawl i ddod yn blant i Dduw.”

28. Eseia 53:6 “Yr ydym ni i gyd, fel defaid, wedi mynd ar gyfeiliorn, pob un ohonom wedi troi i'n ffordd ein hunain; a'r Arglwydd a osododd arno ef ein hanwiredd ni oll.”

29. 1 Pedr 2:25 “Oherwydd “yr oeddech fel defaid yn mynd ar gyfeiliorn,” ond yn awr yr ydych wedi dychwelyd at Fugail a Goruchwyliwr eich eneidiau.”

Pa bechod a gyflawnodd y mab afradlon?<3

Gwnaeth y mab ieuengaf y camgymeriad o feddwl ei fod yn gwybod sut i fyw a dewisodd fywyd o bechod a dinistr dros ddilyn ei dad. Fodd bynnag, trodd oddi wrth ei fywyd pechadurus ar ôl gweld cyfeiliornad ei ffyrdd. Tra oedd ei bechodau yn fawr, edifarhaodd a throdd oddi wrth bechod. Ac eto, roedd pechodau’r brawd hŷn yn fwy ac yn amlygu calon dyn.

Erys y mab hynaf y cymeriad mwyaf trasig yn Dameg y
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.