25 povzbudivých veršů z Bible o tom, že potřebujeme Boha

25 povzbudivých veršů z Bible o tom, že potřebujeme Boha
Melvin Allen

Biblické verše o potřebě Boha

Vždycky slyšíme, že Ježíš je všechno, co potřebujeme, ale jde o to, že on není jen to, co potřebujeme. Ježíš je všechno, co máme. Ježíš dává smysl životu. Bez něho není žádná skutečnost a žádný smysl. Všechno se týká Krista. Bez Krista jsme mrtví.

Náš další dech pochází od Krista. Naše další jídlo pochází od Krista.

Bez Krista nejsme ničím a bez Něho nic nedokážeme. Sami bychom se nedokázali zachránit a ani jsme to nikdy nechtěli.

Byli jsme mrtví v hříchu, když za nás Kristus zemřel a plně za nás zaplatil.

On je náš jediný nárok na nebe. On je vše, co máme. Díky němu můžeme Boha poznat. Díky němu se můžeme z Boha těšit.

Díky němu se můžeme modlit k Bohu. Když procházíte zkouškami, možná si říkáte, že potřebuji Pána, ale musíte si uvědomit, že všechno, co máte, je Pán. Nehledejte ho jen v těžkostech, hledejte ho vždycky. Všechno dělejte k Boží slávě.

Ježíš Kristus, který byl dokonalý, byl rozdrcen, aby zaplatil vaše dluhy, protože vás miluje. On je jediný způsob, jak mohou hříšníci navázat vztah se svatým Bohem.

Copak nevidíš skutečný význam toho, že za tebe zemřel na kříži? Byl jsi vykoupen za cenu. Jestliže ti Bůh dal Spasitele, když jsi byl mrtvý ve svých proviněních, co ti nedá a co ti nemůže dát. Proč pochybovat? Bůh prošel dříve a projde znovu.

Bůh řekl, že tu pro vás bude vždy i v těžkých časech. Věřte, že se o vás vždy postará. Hledejte ho prostřednictvím neustálé modlitby, nejen když máte špatné dny , ale každý den svého života. Rozjímejte o jeho slově a věřte v jeho zaslíbení.

Důvěřuj mu celým svým srdcem. Miluje tě a ví, o co ho chceš požádat, ještě než ho o to požádáš. Vylévej mu své srdce, protože všechno, co máš, je On.

Citáty

  • "Boha potřebujeme stejně v klidu jako v bouři." Jack Hyles
  • "Sluha je nic, ale Bůh je všechno." Harry Ironside"
  • "Kéž nikdy nezapomenu, že i ve svůj nejlepší den potřebuji Boha stejně zoufale jako v den nejhorší."

Bůh nepotřebuje nás, my potřebujeme jeho.

1. Sk 17,24-27 "Bůh, který stvořil svět a všechno na něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí ve svatyních vytvořených lidskýma rukama a lidé mu neslouží, jako by něco potřeboval. On sám dává každému život, dech a všechno ostatní. Z jednoho člověka stvořil všechny národy lidstva, aby žily po celé zemi, určil roční období a hranice států. 2. Bůh, který stvořil svět a všechno na něm, je Pánem nebe i země.v němž žijí, aby mohli Boha hledat, nějak po něm sáhnout a najít ho. Samozřejmě, že nikdy není daleko od nikoho z nás."

2. Jób 22,2 "Může člověk něčím pomoci Bohu? Může mu být nápomocen i moudrý člověk?".

3. Jan 15,5 "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já zůstávám v něm, přináší hojné ovoce, protože beze mne nemůžete nic dělat."

4. Jan 15,16 " Vy jste si nevyvolili mě, já jsem si vyvolil vás. Ustanovil jsem vás, abyste šli a přinášeli trvalé ovoce, aby vám Otec dal, o cokoli budete prosit, a to s použitím mého jména."

Co říká Bible?

5. Jan 14,8 "Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí.""

6. Žalm 124,7-8 "Unikli jsme jako pták z pasti lovce. Past byla rozbita a my jsme unikli. Naše pomoc je ve jménu Hospodina , stvořitele nebe a země." (Žalm 124,7-8).

7. Filipským 4,19-20 "A můj Bůh plně uspokojí každou vaši potřebu podle svého slavného bohatství v Mesiáši Ježíši. Sláva patří našemu Bohu a Otci na věky věků!" Amen.

8. Římanům 8,32 "Ten, který neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny, jak by nám s ním nedal zadarmo i všechno?".

9. Žalm 40,17 "Pokud jde o mne, protože jsem chudý a nuzný , ať mě Hospodin zachová ve svých myšlenkách. Ty jsi můj pomocník a můj zachránce. Ó můj Bože, neotálej."

10. Žalm 37,4 "I ty se těš v Hospodinu, a on ti splní touhy tvého srdce."

11. Žalm 27,5 "Vždyť mě v den soužení ukryje ve svém přístřeší, schová mě pod příkrov svého stanu, vyzdvihne mě vysoko na skálu."

Svět byl stvořen pro Krista a v Kristu. Všechno je o něm.

12. Koloským 1,15-17 "Kristus je viditelný obraz neviditelného Boha. On existoval dříve, než bylo cokoli stvořeno, a je nadřazen všemu stvoření, neboť skrze něho Bůh stvořil všechno v nebeských říších i na zemi. On stvořil věci, které vidíme, i ty, které nevidíme - například trůny, království, vládce a úřady v neviditelném světě. Všechno bylo stvořeno skrze něho a pro něho." 12. Koloským 1,15-17 "Kristus je viditelný obraz neviditelného Boha.On existoval dříve než cokoli jiného a drží celé stvoření pohromadě." - (Existuje Bůh?)

Ježíš Kristus je náš jediný nárok.

13. 2. Korintským 5:21 "Vždyť Bůh učinil Krista, který nikdy nezhřešil, obětí za naše hříchy, abychom byli skrze Krista usmířeni s Bohem."

14. Galatským 3,13 "Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona tím, že se za nás stal prokletím , neboť je psáno: "Prokletý je každý, kdo je pověšen na kůl." A tak se Kristus stal prokletým.

Jediným důvodem, proč můžeme hledat Pána, je Kristus.

15. 2. Korintským 5:18 "To vše je od Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a dal nám službu smíření."

16. Deuteronomium 4,29 "Odtud však budeš znovu hledat Hospodina, svého Boha, a budeš-li ho hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho".

Viz_také: 8 cenných vlastností, které hledejte u zbožného manžela

17. Jakub 1,5 "Jestliže se někomu z vás nedostává moudrosti, ať prosí Boha, který dává štědře všem bez výčitek, a bude mu dána."

18. Matouš 6,33 "Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno."

19. Židům 4,16 "Přistupme tedy směle k trůnu našeho milostivého Boha. Tam se nám dostane jeho milosrdenství a nalezneme milost, která nám pomůže, když ji budeme nejvíce potřebovat."

Nechť Pán vede

20. Žalm 37,23 "Kroky člověka jsou upevněny Hospodinem, když se mu líbí na jeho cestě."

21. Žalm 32,8 "Hospodin říká: 'Povedu tě po nejlepší cestě tvého života, budu ti radit a bdít nad tebou." A tak se stane, že se ti dostane pomoci.

Připomínky

Viz_také: 50 epických biblických veršů Potrat (Odpouští Bůh?) 2023 Study

22. Židům 11,6 "A bez víry se nelze líbit Bohu. Každý, kdo k němu chce přijít, musí věřit, že Bůh existuje a že odměňuje ty, kdo ho upřímně hledají."

23. Přísloví 30,5 "Každé Boží slovo se osvědčuje jako pravdivé. On je štítem všem, kdo k němu přicházejí pro ochranu."

24. Židům 13,5-6 "Vaše obcování ať je bez chamtivosti a spokojte se s tím, co máte, neboť on řekl: "Nikdy tě neopustím a neopustím tě." Abychom mohli směle říci: "Hospodin je můj pomocník , a nebudu se bát, co mi člověk udělá."" A tak je to i v tomto případě.

25. Lukáš 1,37 "Vždyť žádné Boží slovo nikdy nezklame."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.