25 ദൈവത്തെ ആവശ്യമുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോത്സാഹജനകമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

25 ദൈവത്തെ ആവശ്യമുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോത്സാഹജനകമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ
Melvin Allen

ദൈവത്തെ ആവശ്യമുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് യേശുവാണെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നു, എന്നാൽ കാര്യം, അവൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമല്ല. നമുക്കുള്ളതെല്ലാം യേശുവാണ്. യേശു ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം നൽകുന്നു. അവനില്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യവും അർത്ഥവുമില്ല. എല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ്. ക്രിസ്തുവില്ലാതെ നമ്മൾ മരിച്ചവരാണ്.

നമ്മുടെ അടുത്ത ശ്വാസം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത ഭക്ഷണം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ്.

ക്രിസ്തുവില്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല, അവനില്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല.

ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കുകയും നമുക്കുവേണ്ടി പൂർണമായി വില നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നാം പാപത്തിൽ മരിച്ചവരായിരുന്നു.

സ്വർഗ്ഗത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഏക അവകാശവാദം അവനാണ്. നമുക്കുള്ളതെല്ലാം അവനാണ്. അവൻ കാരണം നമുക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാൻ കഴിയും. അവൻ കാരണം നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

അവൻ കാരണം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കർത്താവിനെ ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് കർത്താവാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. പ്രയാസങ്ങളിൽ മാത്രം അവനെ അന്വേഷിക്കരുത്, എപ്പോഴും അവനെ അന്വേഷിക്കുക. എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക.

പൂർണനായിരുന്ന യേശുക്രിസ്തു, അവൻ നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ തകർത്തു. പാപികൾക്ക് പരിശുദ്ധനായ ദൈവവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം അവനാണ്.

അവൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കുരിശിൽ മരിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങളെ വില കൊടുത്താണ് വാങ്ങിയത്. നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷകനെ നൽകിയെങ്കിൽ, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകില്ല, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയാത്തത്. എന്തിനാണ് സംശയം? ദൈവം മുമ്പ് വന്നു, അവൻ ചെയ്യുംവീണ്ടും കടന്നു വരിക.

ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിൽ താൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. അവൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കായി കരുതുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് മോശം ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും തുടർച്ചയായ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവനെ അന്വേഷിക്കുക. അവന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുകയും അവന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക.

പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുക. അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അവനോട് ചോദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇതിനകം അറിയാം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവനിലേക്ക് പകരുക, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് അവനാണ്.

ഉദ്ധരണികൾ

  • "കൊടുങ്കാറ്റിലെന്നപോലെ ശാന്തതയിലും നമുക്ക് ദൈവത്തെ വേണം ." ജാക്ക് ഹൈൽസ്
  • "ദാസൻ ഒന്നുമല്ല, എന്നാൽ ദൈവം എല്ലാം ആകുന്നു." ഹാരി അയൺസൈഡ്"
  • "എന്റെ ഏറ്റവും മോശം ദിവസത്തിലെന്നപോലെ, എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസത്തിലും എനിക്ക് ദൈവത്തെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്."

ദൈവത്തിന് നമ്മെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് അവനെ വേണം.

1. പ്രവൃത്തികൾ 17:24-27 “ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനാണ്. അവൻ മനുഷ്യരുടെ കൈകളാൽ നിർമ്മിച്ച ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ ആളുകൾ അവനെ സേവിക്കുന്നില്ല. അവൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ജീവൻ, ശ്വാസം, മറ്റെല്ലാം നൽകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് അവൻ മനുഷ്യരാശിയുടെ എല്ലാ ജനതയെയും ഭൂമിയിലെമ്പാടും ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു, വർഷത്തിന്റെ ഋതുക്കളും അവർ ജീവിക്കുന്ന ദേശീയ അതിരുകളും നിശ്ചയിച്ചു, അങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുകയും എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ സമീപിക്കുകയും അവനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായും, അവൻ നമ്മിൽ ആരിൽ നിന്നും അകലെയല്ല.

2. ഇയ്യോബ് 22:2 “ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തെ സഹായിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ? ഒരു ജ്ഞാനി പോലും കഴിയുംഅവനെ സഹായിക്കണോ? ”

3. യോഹന്നാൻ 15:5 “ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയാണ്, നിങ്ങൾ ശാഖകളാണ്. ഞാൻ അവനിൽ വസിക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ വസിക്കുന്നവൻ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, കാരണം എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

4. ജോൺ 15:16 “ നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്റെ നാമം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്തും പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതിന്, പോയി നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു.

ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു?

5. യോഹന്നാൻ 14:8 “ഫിലിപ്പ് അവനോടു പറഞ്ഞു, “കർത്താവേ, പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതരൂ, ഞങ്ങൾക്കു മതി. .”

6. സങ്കീർത്തനം 124:7-8 “ഞങ്ങൾ വേട്ടക്കാരന്റെ കെണിയിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കെണി തകർന്നു, ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ സഹായം ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലാണ്.”

7. ഫിലിപ്പിയർ 4:19-20 “എന്റെ ദൈവം മിശിഹാ യേശുവിൽ അവന്റെ മഹത്വമുള്ള സമ്പത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി നൽകും. മഹത്വം എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവും ആകുന്നു! ആമേൻ.”

8. റോമർ 8:32 "സ്വന്തം പുത്രനെ രക്ഷിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അവനെ ഏല്പിച്ചവൻ, അവനോടൊപ്പം എല്ലാം സൗജന്യമായി നമുക്കു നൽകാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?"

9. സങ്കീർത്തനം 40:17 “ഞാൻ ദരിദ്രനും ദരിദ്രനുമായതിനാൽ കർത്താവ് എന്നെ തന്റെ ചിന്തകളിൽ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. നീ എന്റെ സഹായിയും രക്ഷകനുമാകുന്നു. എന്റെ ദൈവമേ, താമസിക്കരുതേ.”

10. സങ്കീർത്തനം 37:4 “യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്ക; അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കു തരും.”

11. സങ്കീർത്തനം 27:5 “ കഷ്ടദിവസത്തിൽ അവൻ എന്നെ തന്റെ സങ്കേതത്തിൽ മറയ്ക്കും ; അവൻ മറയ്ക്കുംഅവന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ മറവിൽ ഞാൻ; അവൻ എന്നെ ഒരു പാറമേൽ ഉയർത്തും.

ലോകം ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടിയും ക്രിസ്തുവിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാം അവനെക്കുറിച്ചാണ്.

12. കൊലൊസ്സ്യർ 1:15-17 “അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃശ്യരൂപമാണ് ക്രിസ്തു. എന്തും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും അത്യുന്നതനാണ്, കാരണം സ്വർഗ്ഗീയ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാം അവനിലൂടെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതും കാണാൻ കഴിയാത്തതുമായ സിംഹാസനങ്ങൾ, രാജ്യങ്ങൾ, ഭരണാധികാരികൾ, അധികാരികൾ എന്നിങ്ങനെ അദൃശ്യമായ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു. അവനിലൂടെയും അവനുവേണ്ടിയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ മറ്റെന്തിനേക്കാളും മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ഒരുമിച്ചു നിർത്തുന്നു. – (ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ അസ്തിത്വമുണ്ടോ?)

യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അവകാശവാദം.

13. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:21 “ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാത്ത ക്രിസ്തു, നമ്മുടെ പാപത്തിനുള്ള വഴിപാടായി, അങ്ങനെ നാം ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവമുമ്പാകെ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്.”

14. ഗലാത്യർ 3:13  “ക്രിസ്തു നമുക്കു ശാപമായിത്തീർന്നുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽനിന്നു നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു, കാരണം “തൂണിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന ഏവനും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ” എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

നമുക്ക് കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരേയൊരു കാരണം ക്രിസ്തുവാണ്.

15. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:18 “ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്നോട് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുകയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ നൽകുകയും ചെയ്തു.”

16. ആവർത്തനം 4:29 “എന്നാൽ അവിടെനിന്ന് നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ വീണ്ടും അന്വേഷിക്കും. പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെയും ആത്മാവോടെയും നിങ്ങൾ അവനെ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുംഅവനെ കണ്ടെത്തുക."

17. യാക്കോബ് 1:5 "നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ, നിന്ദയില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഉദാരമായി നൽകുന്ന ദൈവത്തോട് അവൻ യാചിക്കട്ടെ, അത് അവന് ലഭിക്കും."

18. മത്തായി 6:33 "എന്നാൽ ആദ്യം ദൈവരാജ്യവും അവന്റെ നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, എന്നാൽ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും."

19. എബ്രായർ 4:16 “അതിനാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൃപയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടെ വരാം . അവിടെ നമുക്ക് അവന്റെ കരുണ ലഭിക്കും, നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കൃപ കണ്ടെത്തും.

കർത്താവ് നയിക്കട്ടെ

ഇതും കാണുക: നിങ്ങളെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

20. സങ്കീർത്തനം 37:23 “മനുഷ്യൻ തന്റെ വഴിയിൽ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കാലടികൾ യഹോവയാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു.”

ഇതും കാണുക: 25 സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൽകർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

21. സങ്കീർത്തനം 32:8 “യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ‘നിന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പാതയിലൂടെ ഞാൻ നിന്നെ നയിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയും നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ

22. എബ്രായർ 11:6 “ വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ് . അവന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ദൈവം ഉണ്ടെന്നും ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും വിശ്വസിക്കണം.

23. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 30:5 “ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ വചനവും സത്യമാണ്. സംരക്ഷണത്തിനായി തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അവൻ ഒരു പരിചയാണ്.

24. എബ്രായർ 13:5-6 “നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണം അത്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ; ഉള്ളതു കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടുവിൻ; ഞാൻ നിന്നെ ഒരുനാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കയുമില്ല എന്നു അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് എന്റെ സഹായിയാണ്, മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും.

25. ലൂക്കോസ് 1:37 "ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാക്കും ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ല."
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.