25 Pagpapasigla ng mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pangangailangan sa Diyos

25 Pagpapasigla ng mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pangangailangan sa Diyos
Melvin Allen

Mga talata sa Bibliya tungkol sa pangangailangan sa Diyos

Lagi nating naririnig na sinasabi ng mga tao na si Jesus lang ang kailangan natin, pero ang mahalaga, hindi lang Siya ang kailangan natin. Si Hesus lang ang mayroon tayo. Nagbibigay si Jesus ng layunin sa buhay. Kung wala Siya ay walang katotohanan at walang kahulugan. Ang lahat ay tungkol kay Kristo. Kung wala si Kristo tayo ay patay.

Ang susunod nating hininga ay nagmumula kay Kristo. Ang aming susunod na pagkain ay mula kay Kristo.

Wala tayo kung wala si Kristo at wala tayong magagawa kung wala Siya. Hindi namin mailigtas ang aming sarili at kahit kailan ay hindi namin ginusto.

Tayo ay patay sa kasalanan nang si Kristo ay namatay para sa atin at binayaran tayo ng buong halaga.

Siya ang tanging angkin natin sa Langit. Siya lang ang meron tayo. Dahil sa Kanya makikilala natin ang Diyos. Dahil sa Kanya tayo ay masisiyahan sa Diyos.

Dahil sa Kanya maaari tayong manalangin sa Diyos. Kapag dumaranas ka ng mga pagsubok ay maiisip mong kailangan ko ang Panginoon, ngunit dapat mong kilalanin na ang tanging mayroon ka ay ang Panginoon. Huwag lamang Siyang hanapin sa hirap, laging hanapin Siya. Gawin ang lahat ng bagay para sa ikaluluwalhati ng Diyos.

Si Hesukristo na perpekto, ay nadurog para bayaran ang iyong mga utang dahil mahal ka Niya. Siya ang tanging paraan upang ang mga makasalanan ay magkaroon ng kaugnayan sa isang Banal na Diyos.

Hindi mo ba nakikita ang tunay na kahalagahan ng pagkamatay Niya sa krus para sa iyo? Binili ka ng isang presyo. Kung binigyan ka ng Diyos ng Tagapagligtas noong patay ka sa iyong mga pagsuway, ano ang hindi Niya ibibigay sa iyo at ano ang hindi Niya maibibigay sa iyo. Bakit nagdududa? Dumaan ang Diyos noon at gagawin Niyadumaan ulit.

Sinabi ng Diyos na lagi Siyang nandiyan para sa iyo sa mahihirap na oras. Magkaroon ng pananampalataya na Siya ay palaging magbibigay para sa iyo. Hanapin Siya sa pamamagitan ng patuloy na pagdarasal hindi lamang kapag may masamang araw ka, kundi sa bawat araw ng iyong buhay. Pagnilayan ang Kanyang Salita at maniwala sa Kanyang mga pangako.

Magtiwala sa Kanya nang buong puso. Mahal ka niya at alam na niya kung ano ang itatanong mo bago mo siya tanungin. Ibuhos mo ang iyong puso sa Kanya, dahil ang lahat ng mayroon ka ay Siya.

Mga Quote

  • “Kailangan natin ang Diyos sa kalmado gaya ng sa bagyo .” Jack Hyles
  • “Ang lingkod ay wala, ngunit ang Diyos ang lahat.” Harry Ironside"
  • "Nawa'y hindi ko makalimutan na sa aking pinakamagagandang araw kailangan ko pa rin ang Diyos na kasing-desperado ko sa aking pinakamasamang araw."

Hindi tayo kailangan ng Diyos kailangan natin Siya.

1. Acts 17:24-27 “Ang Diyos na gumawa ng mundo at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at lupa. Hindi siya nakatira sa mga dambana na ginawa ng mga kamay ng tao, at hindi siya pinaglilingkuran ng mga tao na parang kailangan niya ng anuman. Siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng iba pa. Mula sa isang tao ay ginawa niya ang bawat bansa ng sangkatauhan upang manirahan sa buong mundo, itinatakda ang mga panahon ng taon at ang mga pambansang hangganan kung saan sila nakatira, upang mahanap nila ang Diyos, kahit papaano ay maabot siya, at mahanap siya. Siyempre, hindi siya malayo sa sinuman sa atin.”

2. Job 22:2 “ May magagawa ba ang isang tao para tumulong sa Diyos ? Maaari kahit isang matalinong taomaging matulungin sa kanya?"

3. Juan 15:5 “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin habang ako ay nananatili sa kanya ay nagbubunga ng maraming bunga, sapagkat kung hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa.”

4. John 15:16 “ Hindi mo ako pinili. Pinili kita. Hinirang ko kayo na humayo at magbunga ng walang hanggang bunga, upang ibigay sa inyo ng Ama ang anumang hingin ninyo, gamit ang aking pangalan.”

Ano ang sinasabi ng Bibliya?

5. Juan 14:8 “Sinabi sa kanya ni Felipe, “ Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sapat na sa amin .”

Tingnan din: 22 Pinakamahusay na Bible Apps Para sa Pag-aaral & Pagbabasa (iPhone at Android)

6. Awit 124:7-8 “Kami ay nakatakas na parang ibon mula sa bitag ng mangangaso. Nasira ang bitag, at kami ay nakatakas. Ang aming tulong ay nasa pangalan ng Panginoon, ang may gawa ng langit at lupa.”

7. Filipos 4:19-20 “At ganap na ibibigay ng aking Diyos ang bawat pangangailangan ninyo ayon sa kanyang maluwalhating kayamanan sa Mesiyas na si Jesus . Ang kaluwalhatian ay sa ating Diyos at Ama magpakailanman! Amen.”

8. Romans 8:32 “Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling Anak, kundi ibinigay para sa ating lahat, paanong hindi niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay na kasama niya?”

9. Awit 40:17 “Kung tungkol sa akin, yamang ako ay dukha at mapagkailangan, ingatan nawa ako ng Panginoon sa kanyang pag-iisip. Ikaw ang aking katulong at aking tagapagligtas. O Diyos ko, huwag kang mag-antala.”

10. Awit 37:4 “Matuwa ka rin sa Panginoon; at ibibigay niya sa iyo ang mga hinahangad ng iyong puso.”

11. Awit 27:5 “ Sapagka't ikukubli niya ako sa kaniyang kanlungan sa araw ng kabagabagan; itatago niyaako sa ilalim ng takip ng kanyang tolda; itataas niya ako sa ibabaw ng bato.”

Tingnan din: 60 Nakaaaliw na Mga Talata ng Bibliya Tungkol sa Sakit At Pagpapagaling (Maysakit)

Nilikha ang mundo para kay Kristo at kay Kristo. Lahat ito ay tungkol sa Kanya.

12. Colosas 1:15-17 “Si Kristo ang nakikitang larawan ng di-nakikitang Diyos. Umiral na siya bago pa likhain ang anumang bagay at pinakamataas sa lahat ng nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Ginawa niya ang mga bagay na nakikita natin at mga bagay na hindi natin nakikita—tulad ng mga trono, kaharian, mga pinuno, at mga awtoridad sa hindi nakikitang mundo. Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya ay umiral bago ang anumang bagay, at pinagsasama-sama niya ang lahat ng nilikha.” – (Talaga bang umiral ang Diyos?)

Si Jesu-Cristo lamang ang ating angkin.

13. 2 Corinthians 5:21 “Sapagkat ginawa ng Diyos Si Kristo, na hindi kailanman nagkasala, ay maging handog para sa ating kasalanan, upang tayo ay matuwid kasama ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo.”

14. Galacia 3:13  “Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging isang sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat: “Sumpa ang bawat isa na nakabitin sa isang poste.”

Ang tanging dahilan na maaari nating hanapin ang Panginoon ay dahil kay Kristo.

15. 2 Mga Taga-Corinto 5:18 “ Ang lahat ng ito ay mula sa Diyos, na siyang nagpapagkasundo sa atin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at nagbigay sa amin ng ministeryo ng pakikipagkasundo.”

16. Deuteronomy 4:29 “Ngunit mula roon ay hahanapin mong muli ang Panginoon mong Diyos. At kung hahanapin mo siya nang buong puso at kaluluwa, gagawin mohanapin mo siya.”

17. James 1:5 “Kung ang sinoman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat nang hindi nanunumbat, at ito ay ibibigay sa kaniya.”

18. Mateo 6:33 “Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.”

19. Hebreo 4:16 “Kaya lumapit tayo nang buong tapang sa trono ng ating mapagbiyayang Diyos . Doon ay tatanggapin natin ang kanyang awa, at makakatagpo tayo ng biyaya na tutulong sa atin kapag kailangan natin ito.”

Patnubayan nawa ng Panginoon

20. Psalm 37:23 “Ang mga hakbang ng tao ay itinatag ng Panginoon, pagka siya ay nalulugod sa kaniyang lakad.”

21. Awit 32:8 “Sinasabi ng PANGINOON, ‘Tuturuan kita sa pinakamabuting landas para sa iyong buhay. Papayuhan at babantayan kita.”

Mga Paalala

22. Hebrews 11:6 “ At hindi maaaring bigyang-kasiyahan ang Diyos kung walang pananampalataya . Ang sinumang gustong lumapit sa kanya ay dapat maniwala na may Diyos at na ginagantimpalaan niya ang mga taos-pusong naghahanap sa kanya.”

23. Kawikaan 30:5 “Ang bawat salita ng Diyos ay nagpapatunay na totoo. Siya ay isang kalasag sa lahat ng lumalapit sa kanya para sa proteksyon.”

24. Hebrews 13:5-6 “Hayaan ang inyong pag-uusap ay walang kasakiman; at masiyahan sa mga bagay na nasa inyo: sapagka't kaniyang sinabi, Kailanman ay hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Upang ating matapang na sabihin, Ang Panginoon ay aking katulong, at hindi ako matatakot kung ano ang gagawin sa akin ng tao."

25. Lucas 1:37 “Sapagkat walang salita mula sa Diyos ang hindi magkukulang.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.