25 bátorító bibliai vers arról, hogy szükségünk van Istenre

25 bátorító bibliai vers arról, hogy szükségünk van Istenre
Melvin Allen

Bibliai versek arról, hogy szükségünk van Istenre

Mindig azt halljuk az emberektől, hogy Jézus minden, amire szükségünk van, de a helyzet az, hogy Ő nem csak minden, amire szükségünk van. Jézus minden, amink van. Jézus ad célt az életnek. Nélküle nincs valóság és nincs értelme. Minden Krisztusról szól. Krisztus nélkül halottak vagyunk.

A következő lélegzetvételünk Krisztustól származik. A következő étkezésünk Krisztustól származik.

Krisztus nélkül semmik vagyunk, és nélküle semmit sem tehetünk. Magunkat nem tudnánk megmenteni, és nem is akartuk soha.

Halottak voltunk a bűnben, amikor Krisztus meghalt értünk, és teljes egészében kifizette értünk az árat.

Ő az egyetlen igényünk a mennyországra. Ő mindenünk, amink van. Miatta ismerhetjük meg Istent. Miatta élvezhetjük Istent.

Miatta tudunk imádkozni Istenhez. Amikor megpróbáltatásokon mész keresztül, azt gondolhatod, hogy szükségem van az Úrra, de fel kell ismerned, hogy mindened az Úr. Ne csak a nehézségek idején keresd Őt, mindig keresd Őt. Tégy mindent Isten dicsőségére.

Jézus Krisztus, aki tökéletes volt, összetört, hogy kifizesse az adósságodat, mert szeret téged. Ő az egyetlen módja annak, hogy a bűnösöknek kapcsolatuk legyen a Szent Istennel.

Nem látod annak igazi jelentőségét, hogy Ő meghalt érted a kereszten? Megvásárolt téged. Ha Isten adott neked egy Megváltót, amikor halott voltál a vétkeidben, mit nem ad neked, és mit nem adhat neked. Miért kételkedsz? Isten már korábban is átjött, és újra át fog jönni.

Isten azt mondta, hogy mindig ott lesz melletted a nehéz időkben. Legyen hited, hogy mindig gondoskodni fog rólad. Keresd Őt folyamatos imával, nem csak akkor, amikor rossz napjaid vannak, hanem életed minden napján. Meditálj az Ő Igéjén, és higgy az Ő ígéreteiben.

Bízz benne teljes szívedből. Ő szeret téged, és már tudja, hogy mit fogsz kérni, mielőtt te kérdeznéd Őt. Öntsd ki neki a szívedet, mert neked csak Ő van.

Idézetek

  • "Istenre éppúgy szükségünk van a nyugalomban, mint a viharban." Jack Hyles
  • "A szolga semmi, de Isten minden." Harry Ironside"
  • "Soha ne felejtsem el, hogy a legjobb napomon is ugyanolyan kétségbeesetten szükségem van Istenre, mint a legrosszabb napomon."

Istennek nincs szüksége ránk, nekünk van szükségünk rá.

1. ApCsel 17,24-27 "Az Isten, aki a világot és mindent, ami benne van, az ég és a föld Ura. Ő nem emberi kéz által készített szentélyekben lakik, és nem szolgálják őt az emberek, mintha szüksége lenne valamire. Ő maga ad mindenkinek életet, lélegzetet és minden mást. Egyetlen emberből teremtette az emberiség minden nemzetét, hogy éljen az egész földön, meghatározta az évszakokat és az országhatárokat.amelyen belül élnek, hogy keressék Istent, hogy valahogyan elérjék és megtalálják őt. Természetesen soha nincs messze egyikünktől sem".

Lásd még: 30 fontos bibliai vers a szívről (Az ember szíve)

2. Jób 22:2 " Tud-e az ember bármit is tenni, hogy segítsen Istennek ? Tud-e még egy bölcs ember is segíteni neki ?"

3. János 15:5 "Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok az ágak. Aki bennem marad, míg én benne maradok, az sok gyümölcsöt terem, mert rajtam kívül semmit sem tehetsz."

4. János 15:16 " Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Én rendeltelek ki titeket, hogy menjetek és teremjetek maradandó gyümölcsöt, hogy az Atya megadja nektek, amit csak kértek, az én nevemet használva." Ez az én nevem.

Mit mond a Biblia?

5. János 14:8 "Fülöp így szólt hozzá: " Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és elég nekünk".

6. Zsoltárok 124:7-8 "Megmenekültünk, mint a madár a vadász csapdájából. A csapda széttört, és mi megmenekültünk. Segítségünk az Úr nevében van, az ég és a föld teremtőjében." A mi segítségünk az Úr nevében van.

7. Filippi 4:19-20 "És az én Istenem teljes mértékben ellátja minden szükségeteket az ő dicsőséges gazdagsága szerint a Messiás Jézusban. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké mindörökkön örökké!" Ámen.

8. Róma 8:32 "Aki a saját Fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne adna vele együtt ingyen nekünk is mindent?".

9. Zsoltárok 40:17 "Ami engem illet, mivel szegény és szűkölködő vagyok, az Úr tartson meg engem gondolatban. Te vagy az én segítőm és megmentőm. Ó, Istenem, ne késlekedj!".

10. Zsoltárok 37:4 "Gyönyörködj te is az Úrban, és megadja neked szíved kívánságait".

11. Zsoltárok 27:5 " Mert elrejt engem az ő oltalmába a nyomorúság napján ; elrejt engem sátra fedele alá; magasra emel engem egy sziklára."

A világ Krisztusért és Krisztusban teremtetett. Minden Róla szól.

12. Kolossé 1:15-17 "Krisztus a láthatatlan Isten látható képmása. Ő már létezett, mielőtt bármi is meg lett volna teremtve, és ő a legfőbb minden teremtés felett, mert Isten általa teremtett mindent a mennyei birodalmakban és a földön. Ő teremtette a látható és a nem látható dolgokat - például a trónokat, királyságokat, uralkodókat és hatalmakat a láthatatlan világban. Minden általa és érte lett teremtve.Ő létezett minden más előtt, és ő tartja össze az egész teremtést." - - (Tényleg létezik Isten?)

Jézus Krisztus az egyetlen követelésünk.

13. 2 Korinthus 5:21 "Mert Isten Krisztust, aki sohasem vétkezett, a mi bűneinkért való áldozattá tette, hogy Krisztus által helyreállítsuk az Istennel való kapcsolatunkat".

14. Galata 3:13 "Krisztus megváltott minket a törvény átkától azáltal, hogy átokká lett értünk, mert meg van írva: "Átkozott mindenki, aki póznára van akasztva".".

Az egyetlen ok, amiért kereshetjük az Urat, az Krisztus.

15. 2 Korinthus 5:18 " Mindez Istentől van, aki Krisztus által megbékélt minket önmagával, és nekünk adta a megbékélés szolgálatát."

16. 5Mózes 4:29 "De onnan ismét keresni fogod az Urat, a te Istenedet. És ha teljes szívedből és lelkedből keresed őt, megtalálod őt." Ez a mondat így hangzik: "Az Úr, a te Istened.

17. Jakab 1:5 "Ha valakinek közületek bölcsességben van hiánya, kérje Istentől, aki bőkezűen, szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és megadatik neki".

18. Máté 6:33 "De keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek hozzáadatnak hozzátok".

19. Zsidókhoz írt levél 4:16 "Jöjjünk tehát bátran a mi kegyelmes Istenünk trónjához. Ott megkapjuk az ő kegyelmét, és kegyelmet találunk, hogy segítsen rajtunk, amikor a legnagyobb szükségünk van rá.".

Hagyd, hogy az Úr vezessen

20. Zsoltárok 37:23 "Az ember lépteit az Úr szilárdítja meg, amikor gyönyörködik az ő útján".

21. Zsoltárok 32:8 "Ezt mondja az Úr: "Én vezetlek téged életed legjobb útján, tanácsot adok neked, és vigyázok rád".

Lásd még: 60 erőteljes bibliai vers a napi imáról (Erő Istenben)

Emlékeztetők

22. Zsidókhoz írt levél 11:6 " És lehetetlen Istennek tetszeni hit nélkül. Aki hozzá akar jönni, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, és hogy megjutalmazza azokat, akik őszintén keresik őt.".

23. Példabeszédek 30:5 "Isten minden szava igaznak bizonyul. Ő pajzsa mindazoknak, akik hozzá fordulnak védelemért."

24. Zsidókhoz írt levél 13:5-6 "Legyen a ti társalgásotok sóvárgás nélkül, és elégedjetek meg azzal, amitek van, mert azt mondta: "Soha el nem hagylak, és el nem hagylak." Hogy bátran mondhassuk: "Az Úr az én segítőm, és nem félek attól, amit ember tesz velem."".

25. Lukács 1:37 "Mert Istentől egyetlen szó sem marad el".
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen szenvedélyes híve Isten szavának, és elkötelezett tanulmányozója a Bibliának. Több mint 10 éves, különböző szolgálatokban szerzett tapasztalattal Melvin mélyen megbecsüli a Szentírás átalakító erejét a mindennapi életben. Bachelor fokozatot szerzett teológiából egy jó hírű keresztény főiskolán, jelenleg pedig bibliatudományi mesterképzést folytat. Szerzőként és bloggerként Melvin küldetése, hogy segítsen az egyéneknek jobban megérteni a Szentírást, és alkalmazza az időtlen igazságokat mindennapi életükben. Amikor nem ír, Melvin szívesen tölt időt a családjával, új helyeket fedez fel, és részt vesz a közösségi szolgálatban.