25 povzbudzujúcich biblických veršov o potrebe Boha

25 povzbudzujúcich biblických veršov o potrebe Boha
Melvin Allen

Biblické verše o potrebe Boha

Vždy počúvame ľudí hovoriť, že Ježiš je všetko, čo potrebujeme, ale vec sa má tak, že On nie je len všetko, čo potrebujeme. Ježiš je všetko, čo máme. Ježiš dáva zmysel životu. Bez Neho nie je žiadna skutočnosť a žiadny zmysel. Všetko sa týka Krista. Bez Krista sme mŕtvi.

Pozri tiež: Je nosenie make-upu hriech? (5 mocných biblických právd)

Náš ďalší dych pochádza od Krista. Naše ďalšie jedlo pochádza od Krista.

Bez Krista nie sme ničím a bez Neho nemôžeme nič urobiť. Sami by sme sa nedokázali zachrániť a ani sme to nikdy nechceli.

Boli sme mŕtvi v hriechu, keď za nás Kristus zomrel a úplne za nás zaplatil.

On je náš jediný nárok na nebo. On je všetko, čo máme. Vďaka nemu môžeme poznať Boha. Vďaka nemu sa môžeme tešiť z Boha.

Vďaka nemu sa môžeme modliť k Bohu. Keď prechádzate skúškami, možno si myslíte, že potrebujem Pána, ale musíte si uvedomiť, že všetko, čo máte, je Pán. Nehľadajte ho len v ťažkostiach, hľadajte ho vždy. Všetko robte na Božiu slávu.

Ježiš Kristus, ktorý bol dokonalý, bol rozdrvený, aby zaplatil tvoje dlhy, pretože ťa miluje. On je jediný spôsob, ako môžu mať hriešnici vzťah so svätým Bohom.

Nevidíš skutočný význam Jeho smrti na kríži za teba? Bol si vykúpený za cenu. Ak ti Boh dal Spasiteľa, keď si bol mŕtvy vo svojich previneniach, čo ti nedá a čo ti nemôže dať. Prečo pochybuješ? Boh prešiel už predtým a prejde znova.

Boh povedal, že tu bude vždy pre vás v ťažkých časoch. Verte, že sa o vás vždy postará. Hľadajte ho prostredníctvom neustálej modlitby nielen vtedy, keď máte zlé dni , ale každý deň svojho života. Rozjímajte nad jeho slovom a verte v jeho zasľúbenia.

Dôveruj mu celým svojím srdcom. On ťa miluje a už vie, o čo ho budeš prosiť, skôr než ho o to požiadaš. Vylej mu svoje srdce, pretože všetko, čo máš, je On.

Citáty

  • "Boha potrebujeme rovnako v pokoji ako v búrke." Jack Hyles
  • "Sluha je nič, ale Boh je všetko." Harry Ironside"
  • "Nech nikdy nezabudnem, že aj v ten najlepší deň potrebujem Boha rovnako zúfalo ako v ten najhorší."

Boh nepotrebuje nás, my potrebujeme jeho.

1. Sk 17, 24-27 "Boh, ktorý stvoril svet a všetko na ňom, je Pánom neba i zeme. Nebýva v svätyniach vytvorených ľudskými rukami a ľudia mu neslúžia, akoby niečo potreboval. On sám dáva každému život, dych a všetko ostatné. Z jedného človeka stvoril každý národ ľudstva, aby žil po celej zemi, určil ročné obdobia a hranice štátovv ktorom žijú, aby mohli Boha hľadať, nejako sa k nemu dostať a nájsť ho. Samozrejme, nikdy nie je ďaleko od nikoho z nás."

2. Jób 22,2 "Môže človek niečím pomôcť Bohu?" Môže mu pomôcť aj múdry človek?

3. Ján 15,5 "Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne, kým ja ostávam v ňom, prináša veľa ovocia, lebo mimo mňa nemôžete nič robiť."

4. Ján 15,16 " Vy ste si nevyvolili mňa, ja som si vybral vás. Určil som vás, aby ste išli a prinášali trvalé ovocie, aby vám Otec dal všetko, o čo budete prosiť, používajúc moje meno."

Čo hovorí Biblia?

5. Ján 14,8 Filip mu povedal: "Pane, ukáž nám Otca, a to nám stačí."

6. Žalm 124, 7-8 "Unikli sme ako vták z pasce lovca. Pasca sa rozbila a my sme unikli. Naša pomoc je v mene Pána , stvoriteľa neba a zeme."

7. Filipským 4,19-20 "A môj Boh naplno uspokojí každú vašu potrebu podľa svojho slávneho bohatstva v Mesiášovi Ježišovi. Sláva patrí nášmu Bohu a Otcovi na veky vekov!" Amen.

8. Rimanom 8,32 "Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám s ním nedal zadarmo aj všetko?"

9. Žalm 40, 17 "Čo sa týka mňa, keďže som chudobný a núdzny , nech ma Pán zachová vo svojich myšlienkach. Ty si môj pomocník a môj záchranca." "Môj Bože, neotáľaj."

10. Žalm 37,4 "Aj ty sa teš v Hospodinovi, a on ti splní túžby tvojho srdca."

11. Žalm 27,5 " Veď ma ukryje vo svojom prístreší v deň súženia, ukryje ma pod prístreškom svojho stanu, vyzdvihne ma vysoko na skalu."

Svet bol stvorený pre Krista a v Kristovi. Všetko je o ňom.

12. Kol 1, 15-17 "Kristus je viditeľný obraz neviditeľného Boha. On existoval skôr, ako bolo čokoľvek stvorené, a je najvyšší nad všetkým stvorením, lebo skrze neho Boh stvoril všetko v nebeských sférach i na zemi. On stvoril veci, ktoré vidíme, i tie, ktoré nevidíme - napríklad tróny, kráľovstvá, vládcov a autority v neviditeľnom svete. Všetko bolo stvorené skrze neho a pre neho.On existoval skôr než čokoľvek iné a drží všetko stvorenie pohromade." - (Existuje Boh naozaj?)

Ježiš Kristus je náš jediný nárok.

13. 2. Korinťanom 5,21 "Veď Boh ustanovil Krista, ktorý nikdy nezhrešil, za obetu za náš hriech, aby sme sa skrze Krista napravili s Bohom."

14. Galaťanom 3,13 "Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sa stal za nás kliatbou , lebo je napísané: "Prekliaty je každý, kto je zavesený na stĺpe."

Jediný dôvod, prečo môžeme hľadať Pána, je Kristus.

15. 2. Korinťanom 5,18 "Toto všetko je od Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia."

16. Deuteronómium 4,29 "Ale odtiaľ budeš znova hľadať Hospodina, svojho Boha. A ak ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou, nájdeš ho."

17. Jakub 1,5 "Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro všetkým bez výčitiek, a bude mu daná."

Pozri tiež: 25 dôležitých biblických veršov o vzbure (Šokujúce verše)

18. Matúš 6,33 "Ale hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude pridané."

19. Židom 4,16 "Prichádzajme teda smelo k trónu nášho milostivého Boha. Tam sa nám dostane jeho milosrdenstva a nájdeme milosť, ktorá nám pomôže, keď ju budeme najviac potrebovať."

Nech Pán vedie

20. Žalm 37,23 "Kroky človeka sú upevnené Hospodinom, keď sa mu páči jeho cesta."

21. Žalm 32,8 "Hospodin hovorí: "Budem ťa viesť po najlepšej ceste tvojho života. Budem ti radiť a bdieť nad tebou."

Pripomienky

22. Židom 11,6 "A bez viery sa nemožno páčiť Bohu. Každý, kto chce k nemu prísť, musí veriť, že Boh existuje a že odmeňuje tých, ktorí ho úprimne hľadajú."

23. Príslovia 30,5 "Každé Božie slovo sa osvedčí. On je štítom pre všetkých, ktorí k nemu prichádzajú po ochranu."

24. Žid 13,5-6 "Vaše obcovanie nech je bez žiadostivosti a buďte spokojní s tým, čo máte, lebo on povedal: Nikdy ťa neopustím ani ťa nezanechám. Aby sme mohli smelo povedať: Pán je môj pomocník , a nebudem sa báť, čo mi urobí človek."

25. Lukáš 1,37 "Lebo žiadne Božie slovo nikdy nezlyhá."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznávačom Božieho slova a oddaným študentom Biblie. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v službe v rôznych službách si Melvin vyvinul hlboké ocenenie pre transformačnú silu Písma v každodennom živote. Je držiteľom bakalárskeho titulu z teológie na renomovanej kresťanskej vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu biblických štúdií. Poslaním Melvina ako autora a blogera je pomáhať jednotlivcom lepšie porozumieť Písmu a aplikovať nadčasové pravdy do svojho každodenného života. Keď Melvin nepíše, rád trávi čas so svojou rodinou, spoznáva nové miesta a zapája sa do verejnoprospešných prác.