25 देवाच्या गरजेबद्दल बायबलमधील वचने प्रोत्साहित करतात

25 देवाच्या गरजेबद्दल बायबलमधील वचने प्रोत्साहित करतात
Melvin Allen

देवाची गरज असल्याबद्दल बायबलमधील वचने

आपण नेहमी लोकांना असे म्हणताना ऐकतो की आपल्याला फक्त येशूचीच गरज आहे, परंतु गोष्ट अशी आहे की आपल्याला फक्त त्याची गरज नाही. येशू आमच्याकडे आहे. येशू जीवनासाठी एक उद्देश देतो. त्याच्याशिवाय कोणतेही वास्तव आणि अर्थ नाही. सर्व काही ख्रिस्ताबद्दल आहे. ख्रिस्ताशिवाय आपण मेलेले आहोत.

आपला पुढचा श्वास ख्रिस्ताकडून येतो. आमचे पुढील जेवण ख्रिस्ताकडून येते.

आपण ख्रिस्ताशिवाय काहीही नाही आणि त्याच्याशिवाय आपण काहीही करू शकत नाही. आम्ही स्वतःला वाचवू शकलो नाही आणि आमची इच्छाही नव्हती.

जेव्हा ख्रिस्त आमच्यासाठी मेला आणि आमच्यासाठी पूर्ण किंमत चुकली तेव्हा आम्ही पापात मेलेले होतो.

हे देखील पहा: 25 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने जे म्हणतात की येशू देव आहे

तोच आपला स्वर्गाचा हक्क आहे. तोच आपल्याजवळ आहे. त्याच्यामुळेच आपण देवाला ओळखू शकतो. त्याच्यामुळे आपण देवाचा आनंद घेऊ शकतो.

त्याच्यामुळे आपण देवाला प्रार्थना करू शकतो. जेव्हा तुम्ही परीक्षांमधून जात असता तेव्हा तुम्हाला वाटेल की मला परमेश्वराची गरज आहे, परंतु तुम्ही हे ओळखले पाहिजे की तुमच्याकडे फक्त परमेश्वर आहे. फक्त संकटातच त्याला शोधू नका, नेहमी त्याचा शोध घ्या. सर्व काही देवाच्या गौरवासाठी करा.

येशू ख्रिस्त जो परिपूर्ण होता, त्याला तुमचे ऋण फेडण्यासाठी चिरडण्यात आले कारण तो तुमच्यावर प्रेम करतो. पापी लोकांचा पवित्र देवाशी संबंध ठेवण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे.

तो तुमच्यासाठी वधस्तंभावर मरण पावला याचे खरे महत्त्व तुम्हाला दिसत नाही का? तुम्हाला किंमत देऊन विकत घेतले होते. जर तुम्ही तुमच्या अपराधांमध्ये मृत असताना देवाने तुम्हाला तारणहार दिला तर तो तुम्हाला काय देणार नाही आणि तो तुम्हाला काय देऊ शकत नाही. शंका कशाला? देव आधी आला आणि तो येईलपुन्हा या.

देव म्हणाला की तो नेहमीच तुमच्यासाठी कठीण काळात असेल. विश्वास ठेवा की तो नेहमीच तुम्हाला प्रदान करेल. सतत प्रार्थनेद्वारे त्याचा शोध घ्या जेव्हा तुम्हाला वाईट दिवस येतात तेव्हाच नव्हे तर तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक दिवस. त्याच्या वचनावर मनन करा आणि त्याच्या वचनांवर विश्वास ठेवा.

त्याच्यावर मनापासून विश्वास ठेवा. तो तुमच्यावर प्रेम करतो आणि तुम्ही त्याला विचारण्यापूर्वी तुम्ही काय विचारणार आहात हे आधीच माहीत आहे. तुमचे अंतःकरण त्याच्याकडे ओता, कारण तुमच्याजवळ फक्त तोच आहे.

कोट

  • "वादळाप्रमाणेच शांततेतही देवाची गरज असते." जॅक हाइल्स
  • "सेवक काहीच नाही, तर देव सर्व काही आहे." हॅरी आयरनसाइड"
  • "मी कधीही विसरू नये की माझ्या सर्वोत्तम दिवशी मला अजूनही देवाची तितकीच गरज आहे जितकी मला माझ्या सर्वात वाईट दिवशी होती."

देवाला आपली गरज नाही आपल्याला त्याची गरज आहे.

1. कृत्ये 17:24-27 “ज्याने जग आणि त्यातील सर्व काही निर्माण केले तो देव स्वर्ग आणि पृथ्वीचा प्रभु आहे. तो मानवी हातांनी बनवलेल्या देवस्थानांमध्ये राहत नाही आणि त्याला कशाचीही गरज असल्याप्रमाणे लोकांकडून त्याची सेवा केली जात नाही. तो स्वतः सर्वांना जीवन, श्वास आणि इतर सर्व काही देतो. एका माणसापासून त्याने मानवतेच्या प्रत्येक राष्ट्राला संपूर्ण पृथ्वीवर राहण्यासाठी तयार केले, वर्षाचे ऋतू आणि ते राहतात त्या राष्ट्रीय सीमा निश्चित केल्या, जेणेकरून त्यांनी देवाचा शोध घ्यावा, कसा तरी त्याच्यापर्यंत पोहोचता येईल आणि त्याला शोधता येईल. अर्थात, तो आपल्यापैकी कोणापासूनही दूर नाही.”

2. ईयोब 22:2 “एखादी व्यक्ती देवाला मदत करण्यासाठी काही करू शकते का? शहाणा माणूसही करू शकतोत्याला उपयोगी पडेल?"

3. जॉन 15:5 “मी वेल आहे, तुम्ही फांद्या आहात. जो माझ्यामध्ये राहतो आणि मी त्याच्यामध्ये राहतो तो पुष्कळ फळ देतो, कारण माझ्याशिवाय तुम्ही काहीही करू शकत नाही.”

4. जॉन 15:16 “तुम्ही मला निवडले नाही. मी तुला निवडले. मी तुम्हांला नियुक्त केले आहे की तुम्ही जा आणि चिरस्थायी फळ द्या, जेणेकरून तुम्ही माझ्या नावाचा वापर करून जे काही मागाल ते पिता तुम्हाला देईल.”

बायबल काय म्हणते?

5. जॉन 14:8 “फिलीप त्याला म्हणाला, “प्रभु, आम्हांला पिता दाखवा आणि ते आमच्यासाठी पुरेसे आहे .”

6. स्तोत्र 124:7-8 “आम्ही शिकारीच्या सापळ्यातून पक्ष्याप्रमाणे सुटलो आहोत. सापळा तुटला आहे आणि आम्ही सुटलो आहोत. आमची मदत स्वर्ग आणि पृथ्वी निर्माण करणाऱ्या परमेश्वराच्या नावाने आहे.”

7. फिलिप्पैकर 4:19-20 “आणि माझा देव मशीहा येशूमध्ये त्याच्या वैभवशाली संपत्तीनुसार तुमची प्रत्येक गरज पूर्ण करेल. आपल्या देव आणि पित्याचा गौरव अनंतकाळपर्यंत असो! आमेन.”

8. रोमन्स 8:32 "ज्याने स्वत:च्या पुत्राला वाचवले नाही, तर त्याला आपल्या सर्वांसाठी स्वाधीन केले, तो त्याच्याबरोबर आपल्याला सर्व काही मुक्तपणे कसे देणार नाही?"

9. स्तोत्र 40:17 “माझ्यासाठी, मी गरीब आणि गरजू असल्याने, परमेश्वराने मला त्याच्या विचारात ठेवू दे. तू माझा सहाय्यक आणि माझा रक्षणकर्ता आहेस. देवा, उशीर करू नकोस.”

10. स्तोत्र 37:4 “तुलाही परमेश्वरामध्ये आनंदित कर; आणि तो तुला तुझ्या मनातील इच्छा पूर्ण करेल.”

11. स्तोत्र 27:5 “कारण संकटाच्या दिवशी तो मला त्याच्या आश्रयाला लपवील; तो लपवेलमी त्याच्या तंबूच्या आच्छादनाखाली; तो मला खडकावर उंच करील.”

जग ख्रिस्तासाठी आणि ख्रिस्तामध्ये निर्माण केले गेले. हे सर्व त्याच्याबद्दल आहे.

12. कलस्सियन 1:15-17 “ख्रिस्त हा अदृश्य देवाची दृश्य प्रतिमा आहे. कोणत्याही गोष्टीची निर्मिती होण्यापूर्वी तो अस्तित्वात होता आणि तो सर्व सृष्टीवर सर्वोच्च आहे, कारण त्याच्याद्वारे देवाने स्वर्गीय क्षेत्रात आणि पृथ्वीवर सर्व काही निर्माण केले. आपण ज्या गोष्टी पाहू शकतो आणि ज्या गोष्टी आपण पाहू शकत नाही त्या त्याने बनवल्या - जसे की सिंहासने, राज्ये, शासक आणि अदृष्य जगात अधिकारी. सर्व काही त्याच्याद्वारे आणि त्याच्यासाठी तयार केले गेले. तो इतर कोणत्याही गोष्टीच्या आधी अस्तित्वात होता आणि त्याने सर्व सृष्टी एकत्र ठेवली आहे.” – (देव खरंच अस्तित्वात आहे का?)

येशू ख्रिस्त हा आमचा एकमेव दावा आहे.

13. 2 करिंथकर 5:21 “देवाने बनवलेले ख्रिस्त, ज्याने कधीही पाप केले नाही, ते आमच्या पापाचे अर्पण व्हावे, जेणेकरून आम्ही ख्रिस्ताद्वारे देवासमोर नीतिमान बनू शकू.”

हे देखील पहा: शत्रूंबद्दल 50 शक्तिशाली बायबल वचने (त्यांच्याशी वागणे)

14. गलतीकर 3:13  “ख्रिस्ताने आपल्यासाठी शाप बनून नियमशास्त्राच्या शापापासून आपली सुटका केली, कारण असे लिहिले आहे: “जो कोणी खांबाला टांगलेला आहे तो शापित आहे.”

आपण प्रभूला शोधू शकतो याचे एकमेव कारण म्हणजे ख्रिस्त.

15. 2 करिंथकर 5:18 "हे सर्व देवाकडून आले आहे, ज्याने ख्रिस्ताद्वारे आमचा स्वतःशी समेट केला आणि आम्हाला समेटाची सेवा दिली."

16. Deuteronomy 4:29 “पण तिथून तुम्ही तुमचा देव परमेश्वर याचा पुन्हा शोध घ्याल. आणि जर तुम्ही त्याला मनापासून आणि आत्म्याने शोधले तर तुम्हाला मिळेलत्याला शोधा."

17. जेम्स 1:5 "जर तुमच्यापैकी कोणाकडे शहाणपणाची कमतरता असेल, तर त्याने देवाकडे मागावे, जो निंदा न करता सर्वांना उदारतेने देतो, आणि ते त्याला दिले जाईल."

18. मॅथ्यू 6:33 "परंतु प्रथम देवाचे राज्य आणि त्याचे नीतिमत्व मिळवा, म्हणजे या सर्व गोष्टी तुम्हाला जोडल्या जातील."

19. इब्री 4:16 “म्हणून आपण आपल्या कृपाळू देवाच्या सिंहासनाकडे धैर्याने येऊ या. तेथे आम्हाला त्याची दया प्राप्त होईल आणि जेव्हा आम्हाला सर्वात जास्त गरज असेल तेव्हा आम्हाला मदत करण्याची कृपा मिळेल.”

प्रभूने मार्गदर्शन करावे

20. स्तोत्र 37:23 "मनुष्याची पावले परमेश्वराकडून स्थिर होतात, जेव्हा त्याला त्याच्या मार्गात आनंद होतो."

21. स्तोत्र 32:8 “परमेश्वर म्हणतो, ‘मी तुला तुझ्या जीवनासाठी सर्वोत्तम मार्ग दाखवीन. मी तुला सल्ला देईन आणि तुझ्यावर लक्ष ठेवीन.”

स्मरणपत्रे

22. इब्री 11:6 “आणि विश्वासाशिवाय देवाला संतुष्ट करणे अशक्य आहे. जो कोणी त्याच्याकडे येऊ इच्छितो त्याने विश्वास ठेवला पाहिजे की देव अस्तित्वात आहे आणि जे त्याला प्रामाणिकपणे शोधतात त्यांना तो प्रतिफळ देतो.”

23. नीतिसूत्रे 30:5 “देवाचे प्रत्येक वचन खरे ठरते. त्याच्याकडे संरक्षणासाठी येणाऱ्या सर्वांसाठी तो ढाल आहे.”

24. इब्री लोकांस 13:5-6 “तुमचे संभाषण लोभरहित असू द्या; आणि जे काही तुमच्याकडे आहे त्यात समाधानी राहा, कारण तो म्हणाला आहे, मी तुला कधीही सोडणार नाही आणि तुला सोडणार नाही. यासाठी की, आपण धैर्याने म्हणू शकतो की, परमेश्वर माझा सहाय्यक आहे आणि मनुष्य माझ्याशी काय करेल याची मला भीती वाटणार नाही.”

25. लूक 1:37 "कारण देवाचे कोणतेही वचन कधीही चुकणार नाही."
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.