Mistari 25 ya Biblia yenye Kutia Moyo Kuhusu Kumhitaji Mungu

Mistari 25 ya Biblia yenye Kutia Moyo Kuhusu Kumhitaji Mungu
Melvin Allen

Mistari ya Biblia kuhusu kumhitaji Mungu

Tunasikia kila mara watu wakisema kwamba Yesu ndiye tu tunachohitaji, lakini jambo ni kwamba, Yeye sio tu tunachohitaji. Yesu ndiye yote tuliyo nayo. Yesu anatoa kusudi la maisha. Bila Yeye hakuna ukweli na hakuna maana. Kila kitu ni kuhusu Kristo. Bila Kristo tumekufa.

Pumzi yetu inayofuata inatoka kwa Kristo. Mlo wetu unaofuata unatoka kwa Kristo.

Sisi si kitu bila Kristo na hatuwezi kufanya lolote bila yeye. Hatukuweza kujiokoa na hatukuwahi hata kutaka.

Tulikuwa wafu katika dhambi wakati Kristo alikufa kwa ajili yetu na kulipa gharama kwa ajili yetu kikamilifu.

Yeye pekee ndiye madai yetu kwa Mbingu. Yeye ndiye yote tuliyo nayo. Kwa sababu yake tunaweza kumjua Mungu. Kwa sababu Yake tunaweza kumfurahia Mungu.

Kwa ajili yake tunaweza kumwomba Mungu. Unapopitia majaribu unaweza kufikiri ninamuhitaji Bwana, lakini lazima utambue kwamba ulicho nacho ni Bwana. Usimtafute tu katika magumu, mtafute Yeye kila wakati. Fanyeni mambo yote kwa utukufu wa Mungu.

Angalia pia: Mistari 22 Muhimu ya Biblia Kuhusu Ubatili (Maandiko ya Kutisha)

Yesu Kristo ambaye alikuwa mkamilifu, alipondwa ili kulipa madeni yako kwa sababu anakupenda. Yeye ndiye njia pekee ambayo wenye dhambi wanaweza kuwa na uhusiano na Mungu Mtakatifu.

Je, huoni umuhimu wa kweli wa Yeye kufa msalabani kwa ajili yako? Ulinunuliwa kwa bei. Ikiwa Mungu alikupa Mwokozi ulipokuwa umekufa katika makosa yako, hatakupa nini na hawezi kukupa nini. Kwa nini shaka? Mungu alitangulia na atafanyapitia tena.

Mungu alisema atakuwepo kwa ajili yako siku zote katika nyakati ngumu. Uwe na imani kwamba atakuandalia kila wakati. Mtafute kupitia maombi ya kuendelea sio tu wakati una siku mbaya, lakini kila siku ya maisha yako. Tafakari Neno Lake na uamini katika ahadi zake.

Mtumaini Yeye kwa moyo wako wote. Anakupenda na tayari anajua utakachomwomba kabla ya kumwomba. Mimina moyo wako Kwake, kwa sababu yote uliyo nayo ni Yeye.

Quotes

  • “Tunamuhitaji Mungu katika utulivu kama vile tufani . Jack Hyles
  • “Mtumishi si kitu, lakini Mungu ni kila kitu.” Harry Ironside”
  • “Nisisahau kamwe kwamba katika siku yangu bora bado ninamhitaji Mungu sana kama nilivyomhitaji katika siku yangu mbaya zaidi.”

Mungu hatuhitaji sisi tunamhitaji.

1. Matendo 17:24-27 “Mungu aliyeufanya ulimwengu na vyote vilivyomo. ndiye Mola Mlezi wa mbingu na ardhi. Yeye haishi katika vihekalu vilivyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu, na hatumikiwi na watu kana kwamba anahitaji chochote. Yeye mwenyewe huwapa kila mtu uhai, pumzi, na kila kitu kingine. Kutoka kwa mtu mmoja alifanya kila taifa la wanadamu kuishi duniani kote, akiweka majira ya mwaka na mipaka ya kitaifa ambamo wanaishi, ili wamtafute Mungu, wamfikie, na kumpata. Bila shaka, yeye hayuko mbali kamwe na yeyote kati yetu.”

Angalia pia: Mistari 50 ya Biblia Kuhusu Mungu Kuwa Pamoja Nasi (Daima!!)

2. Ayubu 22:2 “Je, mtu anaweza kufanya lolote kumsaidia Mungu? Unaweza hata mtu mwenye busarakuwa msaada kwake?"

3. Yohana 15:5 “Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi; Akaaye ndani yangu nikikaa ndani yake, huzaa sana; kwa maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lo lote.”

4. Yohana 15:16 “ Hamkunichagua mimi. Nilikuchagua wewe. Mimi nimewaweka mwende mkazae matunda ya kudumu, ili Baba atawapa chochote mtakachomwomba kwa jina langu.

Biblia yasemaje?

5. Yohana 14:8 Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba, na yatutosha. .”

6. Zaburi 124:7-8 “Tumeponyoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Mtego umekatika, na tumetoroka. Msaada wetu u katika jina la Bwana, Muumba wa mbingu na nchi.”

7. Wafilipi 4:19-20 “Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake ndani ya Masiya Yesu. Utukufu una Mungu na Baba yetu milele na milele! Amina.”

8. Warumi 8:32 “Yeye asiyemwachilia Mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye?

9. Zaburi 40:17 “Nami kwa kuwa mimi ni maskini na mhitaji, Bwana na anihifadhi katika mawazo yake. Wewe ni msaidizi wangu na mwokozi wangu. Ee Mungu wangu, usikawie.”

10. Zaburi 37:4 “Nawe utajifurahisha katika BWANA; naye atakupa haja za moyo wako.”

11. Zaburi 27:5 “Kwa maana atanificha katika kibanda chake siku ya taabu; atafichamimi chini ya kifuniko cha hema yake; ataniinua juu ya mwamba.”

Ulimwengu uliumbwa kwa ajili ya Kristo na katika Kristo. Yote yanamhusu Yeye.

12. Wakolosai 1:15-17 “Kristo ni sura inayoonekana ya Mungu asiyeonekana. Alikuwepo kabla ya kitu chochote kuumbwa na ni mkuu zaidi juu ya viumbe vyote, kwa maana kupitia yeye Mungu aliumba kila kitu katika makao ya mbinguni na duniani. Aliumba vitu tunavyoweza kuona na vitu ambavyo hatuwezi kuona—kama vile viti vya enzi, falme, watawala, na mamlaka katika ulimwengu usioonekana. Kila kitu kiliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Yeye alikuwepo kabla ya kitu kingine chochote, naye anashikilia uumbaji wote pamoja.” – (Je, Mungu yuko kweli?)

Yesu Kristo ndiye dai letu pekee.

13. 2 Wakorintho 5:21 “Kwa maana Mungu aliumba Kristo ambaye hakutenda dhambi kamwe, awe dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate kufanywa waadilifu na Mungu kwa njia ya Kristo.”

14. Wagalatia 3:13  “Kristo alitukomboa katika laana ya torati kwa kufanyika laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa: “Amelaaniwa kila mtu anayetundikwa kwenye mti.

Sababu pekee ambayo tunaweza kumtafuta Bwana ni kwa sababu ya Kristo.

16. Kumbukumbu la Torati 4:29 “Lakini kutoka huko mtamtafuta tena BWANA, Mungu wenu; Na ukimtafuta kwa moyo wako wote na roho yako yote, utamtafutakumtafuta.”

17. Yakobo 1:5 “Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa.

18. Mathayo 6:33 “Bali utafuteni kwanza ufalme wake, na haki yake; na hayo yote mtazidishiwa.

19. Waebrania 4:16 “Basi na tukikaribie kiti cha enzi cha Mungu wetu mwenye neema kwa ujasiri . Hapo tutapokea rehema zake, na tutapata neema ya kutusaidia tunapohitaji sana.”

Bwana na aongoze

20. Zaburi 37:23 “Hatua za mtu zaimarishwa na BWANA, Aipendapo njia yake.

21. Zaburi 32:8 “BWANA asema, Nitakuongoza katika njia iliyo bora ya maisha yako; Nitakushauri na kukuangalia.”

Vikumbusho

22. Waebrania 11:6 “ Na bila imani haiwezekani kumpendeza. Yeyote anayetaka kuja kwake lazima aamini kwamba Mungu yuko na kwamba huwapa thawabu wale wanaomtafuta kwa unyoofu.”

23. Mithali 30:5 “Kila neno la Mungu ni kweli. Yeye ni ngao kwa wote wanaomjia kumlinda.”

24. Waebrania 13:5-6 “Mwenendo wenu uwe bila choyo; muwe radhi na vitu mlivyo navyo; Ili tuseme kwa ujasiri, Bwana ndiye msaidizi wangu, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini."

25. Luka 1:37 “Kwa maana hakuna neno la Mungu litakalokosa kushindwa.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ni mwamini mwenye shauku katika neno la Mungu na mwanafunzi aliyejitolea wa Biblia. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika huduma mbalimbali, Melvin amekuza uthamini wa kina kwa nguvu ya mabadiliko ya Maandiko katika maisha ya kila siku. Ana shahada ya kwanza katika Theolojia kutoka chuo cha Kikristo kinachojulikana na kwa sasa anafuata Shahada ya Uzamili katika masomo ya Biblia. Kama mwandishi na mwanablogu, dhamira ya Melvin ni kuwasaidia watu binafsi kupata ufahamu mkubwa wa Maandiko na kutumia kweli zisizo na wakati katika maisha yao ya kila siku. Wakati haandiki, Melvin hufurahia kutumia wakati na familia yake, kuchunguza maeneo mapya, na kushiriki katika huduma za jamii.