30 Adnod Epig o’r Beibl Ynghylch Ymarfer Corff (Cristnogion yn Gweithio Allan)

30 Adnod Epig o’r Beibl Ynghylch Ymarfer Corff (Cristnogion yn Gweithio Allan)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ymarfer corff?

Mae gan y Beibl lawer i’w ddweud am ffitrwydd corfforol a gweithio ein cyrff. Mae ymarfer corff yn hanfodol oherwydd mae gofalu am ein corff yn hanfodol. Mae'r Ysgrythur yn dweud wrthym am anrhydeddu'r Arglwydd â'n cyrff. Gadewch i ni ddangos ein bod yn gwerthfawrogi'r hyn a roddodd Duw inni trwy ymarfer corff a bwyta'n iachach. Dyma ryw 30 adnod ysgogol a phwerus am ymarfer corff.

Mae ymarfer corff dyddiol yn gwneud bywyd yn haws

Mae sawl mantais i weithio allan eich coesau, brest, breichiau, a mwy. Mae ymarfer corff yn eich helpu i reoli eich pwysau, lleihau straen, gwneud pethau, rhoi hwb i egni, cysgu'n well, gwella iechyd esgyrn, a helpu'ch croen. Yn y Beibl, rydyn ni'n sylwi bod yna fanteision i fod yn gryf.

1. Marc 3:27 “Gadewch imi egluro hyn ymhellach. Pwy sy'n ddigon pwerus i fynd i mewn i dŷ dyn cryf ac ysbeilio ei nwyddau? Dim ond rhywun cryfach fyth—rhywun a allai ei glymu ac yna ysbeilio ei dŷ.”

2. Diarhebion 24:5 “Y doeth sydd lawn o nerth, a gŵr gwybodus a gyfoethoga ei nerth.”

3. Diarhebion 31:17 “Mae hi'n amgylchynu ei chanol â chryfder, ac yn cryfhau ei breichiau.”

4. Eseciel 30:24 “Cryfhaf freichiau brenin Babilon, a rhoddaf fy nghleddyf yn ei law, ond drylliaf freichiau Pharo, a bydd yn griddfan o’i flaen fel gŵr marwol glwyfus.”

5. Sechareia 10:12 “Byddaf yn eu cryfhau nhw i mewnyr ARGLWYDD, ac yn ei enw ef y rhodiant,” medd yr ARGLWYDD.”

Y mae duwioldeb yn fwy gwerthfawr

Y mae llawer o fanteision i weithio allan. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gweithio allan yn ysbrydol. Os gallwch chi fynd yn galed yn y gampfa, gwnewch hi'n nod i chi fynd ar drywydd Iesu hyd yn oed yn galetach. Pam? Mae e'n fwy! Mae'n llawer mwy gwerthfawr. Mae'n fwy gwerthfawr. Dylai duwioldeb ddod cyn hyfforddiant corfforol.

6. 1 Timotheus 4:8 “Oherwydd peth gwerth yw hyfforddiant corfforol, ond y mae duwioldeb yn werthfawr ym mhob peth, yn addo’r bywyd presennol a’r bywyd sydd i ddod.”

7. 2 Corinthiaid 4:16 “Felly nid ydym yn colli calon. Er bod ein hunan allanol yn nychu, eto y mae ein hunan fewnol yn cael ei adnewyddu o ddydd i ddydd.”

8. 1 Corinthiaid 9:24-25 “Oni wyddoch fod y rhedwyr i gyd yn rhedeg mewn ras, ond dim ond un sy'n cael y wobr? Rhedeg yn y fath fodd ag i gael y wobr. 25 Mae pawb sy'n cystadlu yn y gemau yn mynd i hyfforddiant llym. Maen nhw'n ei wneud i gael coron na fydd yn para, ond rydyn ni'n ei wneud i gael coron a fydd yn para am byth.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Tatŵs (Adnodau y Mae’n Rhaid eu Darllen)

9. 2 Timotheus 4:7 “Yr wyf wedi ymladd y frwydr dda, yr wyf wedi gorffen y ras, yr wyf wedi cadw'r ffydd.”

10. 2 Pedr 3:11 “Gan fod yr holl bethau hyn i gael eu diddymu felly, pa fath o bobl a ddylech chi fod mewn bywyd o sancteiddrwydd a duwioldeb.”

11. 1 Timotheus 6:6 “Ond mae duwioldeb gyda bodlonrwydd yn fantais fawr.”

Gweld hefyd: 22 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Gadael

Ymffrost yn yr Arglwydd

Maemor hawdd i fod yn feichiog ac yn ofer pan fyddwn yn dechrau sylwi ar newidiadau yn ein corff. Cadwch eich llygaid yn canolbwyntio ar yr Arglwydd fel eich bod yn ymffrostio ynddo. Mae'r ffordd rydyn ni'n gwisgo yn ffordd arall o fod yn ymffrostgar hefyd. Pan fyddwch yn dechrau gweld gwelliannau yn eich corff, byddwch yn ofalus. Mae yn rhaid i ni farnu ein cymhellion dros ddywedyd, gwisgo, a gwneuthur rhai pethau.

12. Jeremeia 9:24 “Ond bydded i'r sawl sy'n ymffrostio am hyn : bod ganddynt y deall i'm hadnabod, mai myfi yw'r ARGLWYDD, sy'n gweithredu caredigrwydd, cyfiawnder a chyfiawnder ar y ddaear, oherwydd yn y rhain yr wyf yn ymhyfrydu,” medd yr ARGLWYDD. .”

13. 1 Corinthiaid 1:31 “Felly, fel y mae'n ysgrifenedig: “Yr un sy'n ymffrostio yn yr Arglwydd. “

14. 1 Timotheus 2:9 “Yn yr un modd hefyd y dylai merched addurno eu hunain mewn dillad parchus, gyda gwyleidd-dra a hunanreolaeth, nid â gwallt plethedig ac aur, neu berlau, neu wisgoedd costus.”

15. Diarhebion 29:23 “Bydd balchder rhywun yn ei ostwng, ond y sawl sy'n ostyngedig o ysbryd yn cael anrhydedd.”

16. Diarhebion 18:12 “Cyn dinistr y mae calon dyn yn uchel, a gostyngeiddrwydd o flaen anrhydedd.”

Ymarfer yn gogoneddu Duw

Ymarfer yn gogoneddu ac yn anrhydeddu Duw trwy ofalu o'r corff a roddodd i ni.

17. 1 Corinthiaid 6:20 “Cawsoch eich prynu am bris. Felly anrhydeddwch Dduw â'ch cyrff.”

18. Rhufeiniaid 6:13 “Peidiwch â chyflwyno rhannau eich corff i bechu fel offer drygioni, ondcyflwyno eich hunain i Dduw fel rhai wedi eu dwyn o farwolaeth i fywyd; a chyflwynwch ranau eich corff iddo yn offer cyfiawnder.”

19. Rhufeiniaid 12:1 “Felly, yr wyf yn eich annog, gyfeillion a chwiorydd, yng ngolwg trugaredd Duw, i offrymu eich cyrff yn aberth byw, sanctaidd a dymunol i Dduw – dyma eich addoliad cywir a chywir.”

20. 1 Corinthiaid 9:27 “Ond yr wyf yn cadw dan fy nghorff, ac yn ei ddarostwng: rhag i mi, wedi i mi bregethu i eraill, fod yn gyfyngwr.”

Ymarfer corff er gogoniant Duw

Os ydym yn onest, yr ydym yn ymdrechu i ymarfer er gogoneddu Duw. Pryd mae’r tro diwethaf i chi ddechrau rhedeg er gogoniant Duw? Pa bryd yw y tro diweddaf i chwi foli yr Arglwydd am y gallu i weithio allan ? Mae Duw mor dda ac mae ffitrwydd corfforol yn gipolwg ar ddaioni Duw. Rwyf wrth fy modd yn anrhydeddu'r Arglwydd trwy weddïo cyn ymarfer corff a hyd yn oed siarad ag Ef wrth weithio allan. Mae pawb yn wahanol. ond yr wyf yn eich annog i weled y llawenydd o ymarfer. Gwelwch faint o fendith ydyw. Ei weld fel cyfle i ogoneddu Duw!

21. 1 Corinthiaid 10:31 “Felly, os ydych chi'n bwyta neu'n yfed, neu beth bynnag rydych chi'n ei wneud, gwnewch y cyfan er gogoniant Duw.”

22. Colosiaid 3:17 “A pha beth bynnag a wnewch ar air neu ar weithred, gwnewch i gyd yn enw’r Arglwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw a’r Tad trwyddo ef.”

23. Effesiaid 5:20 “bob amser yn rhoidiolch i Dduw Dad am bopeth yn enw ein Harglwydd Iesu Grist.”

Adnodau o’r Beibl i annog ymarfer

24. Galatiaid 6:9 “Peidiwn â blino mewn daioni, oherwydd ymhen amser fe fedi cynhaeaf os na roddwn i fyny.”

25. Philipiaid 4:13 “Gallaf wneud pob peth trwy Grist sy’n fy nerthu.”

26. Hebreaid 12:1-2 “Felly, gan fod gennym ni hefyd gwmwl mor fawr o dystion o'n cwmpas, gadewch i ni gael gwared ar bob rhwystr a'r pechod sy'n ein dal mor hawdd, a rhedwn yn ddygn y ras a osodwyd o'n blaenau, 2 yn edrych yn unig ar yr Iesu, Dechreuwr a pherffeithiwr y ffydd, yr hwn, er y llawenydd a osodwyd o'i flaen, a oddefodd y groes, gan ddirmygu'r gwarth, ac sydd wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw.”

27. 1 Ioan 4:4 “Yr ydych chwi, blant annwyl, oddi wrth Dduw ac wedi eu gorchfygu, oherwydd y mae'r hwn sydd ynoch yn fwy na'r hwn sydd yn y byd.”

28. Colosiaid 1:11 “Yn cael eich cryfhau â phob gallu yn ôl ei allu gogoneddus Ef er mwyn i chi gael dygnwch ac amynedd llawn, a llawenydd

29. Eseia 40:31 “Ond y rhai sy'n disgwyl am yr ARGLWYDD a adnewyddant eu nerth; codant ag adenydd fel eryrod; rhedant ac ni flinant; hwy a rodiant, ac ni lesgant.”

30. Deuteronomium 31:6 “Byddwch yn gryf ac yn ddewr. Paid ag ofni na dychryn o'u herwydd, oherwydd yr ARGLWYDD dy Dduwyn mynd gyda chi; ni fydd ef byth yn eich gadael ac yn cefnu arnoch.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.