50 Prif Adnod y Beibl Am Fyfyrdod (Gair Duw Dyddiol)

50 Prif Adnod y Beibl Am Fyfyrdod (Gair Duw Dyddiol)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am fyfyrdod?

Mae sawl ffurf ar fyfyrdod ledled y byd. Mae’r gair ‘myfyrio’ hyd yn oed i’w gael yn yr Ysgrythur. Mae'n hanfodol bod gennym fyd-olwg Beiblaidd i ddiffinio'r gair hwn, a pheidio â defnyddio diffiniad Bwdhaidd.

Dyfyniadau Cristnogol am fyfyrdod

“Llenwch eich ystyriwch Air Duw ac ni fydd gennych le i gelwyddau Satan.”

“Y nod pwysig mewn myfyrdod Cristnogol yw caniatáu i bresenoldeb dirgel a distaw Duw ynom ddod yn fwyfwy nid yn unig yn realiti ond yn realiti. sy’n rhoi ystyr, siâp a phwrpas i bopeth rydyn ni’n ei wneud, popeth ydyn ni.” — John Main

“Pan ddarfyddoch o lafur, llanwch eich amser mewn darllen, myfyrdod, a gweddi: a thra byddo eich dwylaw yn llafurio, bydded eich calon, cymaint ag y byddo modd, mewn meddyliau dwyfol. ” David Brainerd

“Rho dy hun i weddi, i ddarllen a myfyrdod ar wirioneddau dwyfol: ymdrecha dreiddio i’w gwaelodion, a pheidiwch byth â bod yn fodlon ar wybodaeth arwynebol.” David Brainerd

“Trwy fyfyrio ar yr Ysgrythur fe'ch trawsnewidir i'r person y mae Duw yn bwriadu ichi fod. Mae myfyrdod yn gyfuniad o'ch geiriau i Dduw a'i Air i chi; sgwrs gariadus rhyngot ti a Duw trwy dudalennau ei Air. Mae'n amsugno Ei eiriau i'ch meddwl trwy fyfyrdod gweddigar a chanolbwyntio." Jim Elliff

“Y mwyafeich ysblander i'w plant. 17 Bydded ffafr yr Arglwydd ein Duw yn gorffwys arnom; cadarnha waith ein dwylo i ni – ie, cadarnha waith ein dwylo.”

36. Salm 119:97 “O sut yr wyf yn caru dy gyfraith! Dyna fy myfyrdod drwy'r dydd.”

37. Salm 143:5 “Rwy'n cofio'r dyddiau gynt; Yr wyf yn myfyrio ar y cyfan a wnaethoch; Yr wyf yn myfyrio ar waith dy ddwylo.”

38. Salm 77:12 “Ystyriaf dy holl waith, a myfyriaf ar dy weithredoedd nerthol.”

Myfyrio ar Dduw ei Hun

Ond yn anad dim, rhaid inni sicrhau ein bod yn cael amser i fyfyrio ar Dduw ei Hun. Mae e mor anhygoel ac mor brydferth. Mae Duw yn anfeidrol Sanctaidd a pherffaith – a dim ond darnau meidrol o lwch ydyn ni. Pwy ydym ni, fel y dylasai Efe roddi Ei gariad arnom mor drugarog ? Mae Duw mor rasol.

39. Salm 104:34 “Bydded fy myfyrdod yn bleserus iddo, oherwydd yr wyf yn llawenhau yn yr Arglwydd.”

40. Eseia 26:3 “Cadw meddwl pwyllog mewn heddwch perffaith, oherwydd mae'n ymddiried ynot.”

41. Salm 77:10-12 “Yna dywedais, “Fe apeliaf at hyn, at flynyddoedd deheulaw'r Goruchaf.” Cofiaf weithredoedd yr Arglwydd; ie, cofiaf dy ryfeddodau gynt. Ystyriaf dy holl waith, a myfyriaf ar dy weithredoedd nerthol.”

42. Salm 145:5 “Ar ysblander gogoneddus dy fawredd, ac ar dy ryfeddodau, y myfyriaf.”

43. Salm 16:8 “Dw i wedi gosod yr ARGLWYDD bob amserger fy mron i: oherwydd ei fod ar fy neheulaw, ni'm symudir.”

Mae myfyrio ar y Beibl yn dod â thyfiant ysbrydol

Treulio amser yn myfyrio ar Dduw ac ar Mae ei Air yn un ffordd i ni symud ymlaen mewn sancteiddhad. Gair Duw yw ein bwyd ysbrydol ni – ac mae’n rhaid i chi gael bwyd i dyfu. Mae myfyrio yn caniatáu iddo dreiddio'n ddyfnach a'n trawsnewid hyd yn oed yn fwy na phe baem yn ei ddarllen yn gyflym ac yn ddi-baid.

44. Salm 119:97-99 “O sut dw i'n caru dy gyfraith! Mae'n fy myfyrdod drwy'r dydd. Y mae dy orchymyn yn fy ngwneud yn ddoethach na'm gelynion, oherwydd y mae gyda mi byth. Y mae gennyf fwy o ddeall na'm holl athrawon, oherwydd dy dystiolaethau di yw fy myfyrdod.”

45. Salm 4:4 “Byddwch ddig, a phaid â phechu; myfyria yn dy galon ar dy welyau, a bydd ddistaw.”

46. Salm 119:78 “Rhodder cywilydd ar y drygionus, oherwydd iddynt wneud cam ag anwiredd; fel i mi, byddaf yn myfyrio ar eich gorchmynion.”

47. Salm 119:23 “Er bod llywodraethwyr yn eistedd gyda'i gilydd ac yn fy athrod, bydd dy was yn myfyrio ar dy orchmynion. 24 Dy ddeddfau yw fy hyfrydwch; nhw yw fy nghynghorwyr.”

48. Rhufeiniaid 12:2 “Peidiwch â chydymffurfio â'r byd hwn, ond byddwch yn cael eich trawsnewid trwy adnewyddiad eich meddwl, er mwyn i chi trwy brofi beth yw ewyllys Duw, beth sy'n dda ac yn gymeradwy. perffaith.”

49. 2 Timotheus 3:16-17 “Y mae'r holl Ysgrythur wedi ei hanadlu gan Dduw ac yn fuddiol i ddysgeidiaeth, er cerydd, ercywiriad, ac i hyfforddi mewn cyfiawnder, fel y byddo gwr Duw yn gymwys, yn barod i bob gweithred dda.”

50. Rhufeiniaid 10:17 “Felly y daw ffydd o glywed, a chlywed trwy air Crist.”

Casgliad

Pa mor hardd a gwerthfawr yw'r cysyniad o Fyfyrdod Beiblaidd. Nid egwyddor Bwdhaidd Ymwybyddiaeth Ofalgar mohono ac nid yw ychwaith yn egwyddor Bwdhaidd debyg o wagio eich meddwl o bob peth. Mae Myfyrdod Beiblaidd yn llenwi'ch hun a'ch meddwl â gwybodaeth am Dduw.

peth pwysig roedd yn rhaid i mi ei wneud oedd darllen Gair Duw a myfyrio arno. Felly y gallai fy nghalon gael ei chysuro, ei hannog, ei rhybuddio, ei cheryddu, a'i chyfarwyddo.” George Muller

“Po fwyaf y darllenwch y Beibl; a pho fwyaf y myfyriwch arno, mwyaf y byddwch yn synnu ato.” Charles Spurgeon

“Pan gawn ddyn yn myfyrio ar eiriau Duw, fy nghyfeillion, y mae’r dyn hwnnw’n llawn hyfdra ac yn llwyddiannus.” Dwight L. Moody

“Gallwn gael meddwl Crist wrth fyfyrio ar Air Duw.” Crystal McDowell

“Myfyrdod yw tafod yr enaid ac iaith ein hysbryd; ac nid yw ein meddyliau crwydrol mewn gweddi ond esgeulusiadau myfyrdod a gwrthgiliadau oddiwrth y ddyledswydd hono ; yn ol fel yr esgeuluswn fyfyrdod, felly y mae ein gweddiau yn anmherffaith, — myfyrdod yn enaid gweddi a bwriad ein hysbryd." Jeremy Taylor

“Cymer hyn fel cyfrinach bywyd Crist ynoch: y mae ei Ysbryd yn trigo yn eich ysbryd mwyaf mewnol. Myfyriwch arno, credwch ynddo, a chofiwch hyd nes y bydd y gwirionedd gogoneddus hwn yn cynhyrchu ynoch ofn a rhyfeddod sanctaidd fod yr Ysbryd Glân yn wir yn aros ynoch!” Gwyliwr Nee

“Mae myfyrdod yn help i wybodaeth; trwy hynny y cyfyd dy wybodaeth. Felly cryfheir eich cof. Felly cynhesir eich calonnau. Trwy hynny fe'ch rhyddheir oddi wrth feddyliau pechadurus. Trwy hyn bydd eich calonnau yn cael eu tiwnio at bob dyledswydd. Trwy hynny byddwch chi'n tyfu i mewngras. Trwy hynny y byddwch yn llenwi holl gên ac holltau eich bywyd, ac yn gwybod sut i dreulio eich amser sbâr, a gwella hynny i Dduw. Trwy hynny byddwch yn tynnu da allan o ddrwg. A thrwy hynny byddwch yn ymddiddan â Duw, yn cael cymundeb â Duw, ac yn mwynhau Duw. Ac atolwg, onid yw yma ddigon o elw i felysu mordaith eich meddyliau mewn myfyrdod?” William Bridge

“Mae'r gair myfyrio fel y'i defnyddir yn yr Hen Destament yn llythrennol yn golygu grwgnach neu fudr a, thrwy awgrym, siarad â chi'ch hun. Pan fyddwn ni’n myfyrio ar yr Ysgrythurau rydyn ni’n siarad â ni ein hunain amdanyn nhw, gan droi drosodd yn ein meddyliau yr ystyron, y goblygiadau, a’r cymwysiadau i’n bywydau ein hunain.” Jerry Bridges

“Heb fyfyrdod, ni fydd gwirionedd Duw yn aros gyda ni. Mae'r galon yn galed, a'r cof yn llithrig — a heb fyfyrdod, collwyd y cwbl! Mae myfyrdod yn argraffu ac yn cau gwirionedd yn y meddwl. Fel y mae morthwyl yn gyrru hoelen i'r pen - felly mae myfyrdod yn gyrru gwirionedd i'r galon. Heb fyfyrdod fe all y Gair a bregethir neu a ddarllenir gynyddu y syniad, ond nid anwyldeb.”

Beth yw myfyrdod Cristnogol?

Nid oes gan fyfyrdod Cristnogol ddim i'w wneud â gwagio ein bywyd. meddyliau, ac nid oes ganddo ddim i'w wneud ychwaith â chanolbwyntio'n galed arnoch chi'ch hun a'r hyn sydd o'ch cwmpas - i'r gwrthwyneb. Rydyn ni i dynnu ein ffocws oddi ar ein hunain a chanolbwyntio ein holl sylw at Air Duw.

1.Salm 19:14 “Bydded y geiriau hyn o fy ngenau a myfyrdod fy nghalon

yn ddymunol yn dy olwg, Arglwydd, fy Nghraig a'm Gwaredwr.”

2. Salm 139:17-18 “Mor werthfawr yw dy feddyliau amdanaf fi, O Dduw. Ni ellir eu rhifo! 18 Ni allaf hyd yn oed eu cyfrif; maent yn fwy na'r grawn o dywod! A phan fydda i'n deffro, rwyt ti'n dal gyda mi!”

3. Salm 119:127 “Yn wir, dw i'n caru dy orchmynion yn fwy nag aur, hyd yn oed yr aur gorau.”

4. Salm 119:15-16 “Byddaf yn myfyrio ar dy orchmynion ac yn cadw fy llygaid ar dy ffyrdd. Ymhyfrydaf yn dy ddeddfau; Nid anghofiaf dy air.”

Myfyrio ar Air Duw ddydd a nos

Mae Gair Duw yn fyw. Dyma'r unig wirionedd y gallwn ddibynnu'n llwyr arno. Mae angen i Air Duw fod yn ganolog i’n bydolwg, ein meddyliau, ein gweithredoedd. Mae'n rhaid i ni ei ddarllen a'i astudio - yn ddwfn. Mae'n rhaid i ni eistedd a myfyrio dros yr hyn rydyn ni wedi'i ddarllen. Mae hynny'n fyfyrio.

5. Josua 1:8 “Ni fydd y Llyfr hwn o'r Gyfraith yn mynd o'ch genau, ond byddwch yn myfyrio arno ddydd a nos, fel y byddwch yn ofalus i wneud yn ôl yr hyn sy'n ysgrifenedig yn mae'n. Oherwydd wedyn byddwch chi'n gwneud eich ffordd yn ffyniannus, ac yna byddwch chi'n cael llwyddiant da.”

Gweld hefyd: 15 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Driniaeth

6. Philipiaid 4:8 “I gloi, gyfeillion, llanwch eich meddyliau â'r pethau da hynny sy'n haeddu canmoliaeth: pethau sy'n wir, yn fonheddig, yn gywir, yn bur, yn hyfryd, ac yn anrhydeddus.”

7. Salm119:9-11 “ Sut gall dyn ifanc gadw ei ffordd yn lân? Trwy ei warchod yn ôl dy air. Â'm holl galon yr wyf yn dy geisio; paid â mi grwydro oddi wrth dy orchmynion! Dw i wedi cadw dy air yn fy nghalon, rhag i mi bechu yn dy erbyn.”

8. Salm 119:48-49 “Dyrchafaf fy nwylo at dy orchmynion, y rhai yr wyf yn eu caru, a myfyriaf ar dy ddeddfau. 49 Cofia dy air i'th was; Rydych chi wedi rhoi gobaith i mi drwyddo.” ( Adnodau o’r Beibl am ufuddhau i Dduw )

9. Salm 119:78-79 “Bydded cywilydd ar y trahaus am fy ngwneud â chelwydd; Byddaf yn myfyrio ar Dy orchmynion. 79 Troed y rhai sy'n dy ofni ataf, a deall dy ddeddfau. 80 Bydded imi ddilyn dy farnedigaethau yn llwyr, fel na'm cywilyddir. 81 Y mae fy enaid yn llewygu gan hiraethu am dy iachawdwriaeth, ond yr wyf wedi rhoi fy ngobaith yn dy air.”

10. Salm 119:15 “Myfyriaf ar dy orchmynion, a chadw fy llygaid ar dy ffyrdd.”

11. Salm 119:105-106 “Y mae dy air yn lamp i'm traed ac yn olau i'm llwybr. 106 Cymerais lw, a chadwaf . Cymerais lw i ddilyn dy reolau di, sy'n seiliedig ar dy gyfiawnder.”

12. Salm 1:1-2 “Gwyn ei fyd y dyn nid yw'n rhodio yng nghyngor y drygionus, nac yn sefyll yn ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd yn sedd gwatwarwyr; ond y mae ei hyfrydwch ef yng nghyfraith yr Arglwydd, ac ar ei gyfraith ef y mae yn myfyrio ddydd a nos.”

Cofio a Myfyrioar yr Ysgrythur

Mae cofio’r Ysgrythur yn hanfodol ym mywyd Cristion. Bydd cofio’r Beibl yn eich helpu i adnabod yr Arglwydd yn well a thyfu yn eich agosatrwydd ag Ef. Pan fyddwn yn amlygu ein meddyliau i'r Beibl nid yn unig y byddwn yn tyfu yn yr Arglwydd, ond byddwn hefyd yn helpu i gadw ein meddyliau yn ganolog ar Grist. Rhesymau eraill i gofio'r Ysgrythur yw trawsnewid eich bywyd gweddi, osgoi cynlluniau Satan, derbyn anogaeth, a mwy.

13. Colosiaid 3:16 “Bydded i air Crist, gyda'i holl ddoethineb a'i gyfoeth, fyw ynoch chi. Defnyddiwch salmau, emynau, a chaneuon ysbrydol i ddysgu a chyfarwyddo eich hunain am garedigrwydd Duw. Canwch i Dduw yn eich calonnau.” (Canu yn y Beibl)

14. Mathew 4:4 “Ond efe a atebodd ac a ddywedodd, Y mae yn ysgrifenedig, ‘Nid ar fara yn unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair a ddaw o enau Duw.”

15. Salm 49: 3 “ Fy ngenau a lefara ddoethineb ; myfyrdod fy nghalon fydd deall.”

16. Salm 63:6 “Pan gofiaf di ar fy ngwely, a myfyrio arnat yng ngwylfeydd y nos.”

17. Diarhebion 4:20-22 “Fy mab, gofala fy ngeiriau; gogwydda dy glust at fy ngeiriau. Na ad iddynt ddianc o'th olwg; cadw nhw o fewn dy galon. Oherwydd y maent yn fywyd i'r rhai sy'n eu cael, ac yn iachâd i'w holl gnawd.”

18. Salm 37:31 “Gwnaethant gyfraith Duw yn eiddo iddynt eu hunain, felly ni lithrant byth oddi ar ei lwybr.”

nerth gweddi a myfyrdod

Gweddïwch cyn ac ar ôl darllen yr Ysgrythur

Ffordd arall o fyfyrio yn ôl y Beibl yw gweddïo cyn darllen yr ysgrythur. Yr ydym i ymgolli yn hollol yn yr Ysgrythyr. Rydyn ni'n dysgu am Dduw ac yn cael ein newid gan ei Air. Mae mor hawdd cydio yn eich ffôn a darllen adnod a meddwl eich bod chi'n dda ar gyfer y diwrnod. Ond nid dyna'r cwbl.

Mae angen inni gymryd eiliad i weddïo – i foli’r Arglwydd am ddarparu Ei Air, i weddïo ei fod yn tawelu ein calonnau ac yn ein helpu i ddeall yr hyn yr ydym yn ei ddarllen. Mae angen inni weddïo ein bod ni’n cael ein newid gan yr hyn rydyn ni’n ei ddarllen fel y gallwn ni ddod yn fwy trawsnewidiol i ddelwedd Crist.

19. Salm 77:6 Dywedais, “Gad imi gofio fy nghân yn y nos; gad imi fyfyrio yn fy nghalon.” Yna gwnaeth fy ysbryd chwilio dyfal.”

20. Salm 119:27 “ Gwna i mi ddeall ffordd dy orchymynion, a myfyriaf ar dy ryfeddodau.”

21. 1 Thesaloniaid 5:16-18 “Byddwch lawen bob amser. 17 Daliwch ati i weddïo bob amser. 18 Waeth beth fydd yn digwydd, byddwch ddiolchgar bob amser, oherwydd dyma ewyllys Duw i chi sy'n perthyn i Grist Iesu.”

22. 1 Ioan 5:14 “Dyma’r hyder sydd gennym wrth nesáu at Dduw: os gofynnwn rywbeth yn ôl ei ewyllys ef y mae ef yn gwrando arnom.”

23. Hebreaid 4:12 “Oherwydd y mae gair Duw yn fyw ac yn weithredol. Yn fwy miniog nag unrhyw gleddyf daufiniog, mae'n treiddio hyd yn oed i rannu enaid ac ysbryd, cymalau amêr; mae'n barnu meddyliau ac agweddau'r galon.”

24. Salm 46:10 “Mae'n dweud, “Byddwch yn llonydd, a gwybyddwch mai myfi yw Duw; Dyrchefir fi ymhlith y cenhedloedd, a dyrchafir fi ar y ddaear.”

25. Mathew 6:6 “Ond pan weddïwch, dos ymaith ar eich pen eich hun, oll yn unig, a chaewch y drws ar eich ôl, a gweddïa ar dy Dad yn ddirgel, a bydd dy Dad, sy’n gwybod dy gyfrinachau, yn dy wobrwyo.”

26. 1 Timotheus 4:13-15 “Hyd nes i mi ddod, ymroddwch i ddarlleniad cyhoeddus yr Ysgrythur, i anogaeth, i ddysgeidiaeth. Paid ag esgeuluso'r rhodd sydd gennyt, a roddwyd i ti trwy broffwydoliaeth pan roddodd cyngor yr henuriaid eu dwylo arnat. Ymarfer y pethau hyn, ymgolli ynddynt, er mwyn i bawb weld eich cynnydd.”

Myfyriwch ar ffyddlondeb a chariad Duw

Agwedd arall ar fyfyrdod yw myfyrio ar ffyddlondeb a chariad Duw. Mae mor hawdd prysuro ac esgeuluso amgyffred y realiti faint y mae Ef yn ein caru a'r sicrwydd sydd gennym o fewn Ei ffyddlondeb. Mae Duw yn ffyddlon. Ni fydd byth yn diystyru Ei addewidion.

27. Salm 33:4-5 “Canys uniawn yw gair yr Arglwydd, a’i holl waith ef a wneir mewn ffyddlondeb. 5 Y mae efe yn caru cyfiawnder a chyfiawnder; Y mae y ddaear yn llawn o ffyddlondeb yr Arglwydd.”

28. Salm 119:90 “Mae dy ffyddlondeb yn parhau ar hyd y cenedlaethau; Ti a sefydlodd y ddaear, ac y mae yn parhau.”

29. Salm 77:11 “ Gwnafcofia weithredoedd yr Arglwydd; ie, cofiaf dy ryfeddodau gynt.”

Gweld hefyd: 15 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Y Pechod Anfaddeuol

30. Salm 119:55 “Yr wyf yn cofio dy enw yn y nos, O Arglwydd, ac yn cadw dy gyfraith.”

31. Salm 40:10 “Ni chuddiais dy gyfiawnder yn fy nghalon; Llefarais am Dy ffyddlondeb a'th iachawdwriaeth; Ni chuddiais dy gariad a'th wirionedd rhag y gynulleidfa fawr.”

Myfyrio ar weithredoedd mawr Duw

Gallwn dreulio oriau lawer yn myfyrio ar y mawrion. gweithredoedd yr Arglwydd. Mae wedi gwneud cymaint drosom – a chymaint o bethau godidog trwy'r holl greadigaeth i gyhoeddi Ei ogoniant. Yr oedd myfyrio ar bethau yr Arglwydd yn bwnc cyffredin i'r Salmydd.

32. Salm 111:1-3 “Molwch yr Arglwydd! Diolchaf i'r Arglwydd â'm holl galon, yng nghwmni'r uniawn ac yn y gynulleidfa. 2 Mawr yw gweithredoedd yr Arglwydd ; Cânt eu hastudio gan bawb sy'n ymhyfrydu ynddynt. 3 Gogoneddus a mawreddog yw ei waith, A'i gyfiawnder sydd yn dragywydd.”

33. Datguddiad 15:3 “a chanasant gân Moses gwas Duw a’r Oen: “Mawr a rhyfeddol yw dy weithredoedd, O Arglwydd Dduw Hollalluog! Cyfiawn a chywir yw dy ffyrdd, O Frenin y cenhedloedd!”

34. Rhufeiniaid 11:33 “O, ddyfnder cyfoeth doethineb a gwybodaeth Duw! Mor anchwiliadwy Ei farnedigaethau, ac anolrheiniadwy ei ffyrdd Ef!”

35. Salm 90:16-17 “Dangosir dy weithredoedd i’th weision,
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.