50 Pangunahing Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagninilay (Salita ng Diyos Araw-araw)

50 Pangunahing Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagninilay (Salita ng Diyos Araw-araw)
Melvin Allen

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagmumuni-muni?

Tingnan din: 21 Mga Talata sa Bibliya na Nagpapasigla Tungkol sa mga Hamon

Maraming anyo ng pagmumuni-muni sa buong mundo. Ang salitang 'magnilay' ay matatagpuan pa nga sa Kasulatan. Mahalagang magkaroon tayo ng pananaw sa mundo ayon sa Bibliya para tukuyin ang salitang ito, at hindi gumamit ng kahulugang Budismo.

Mga panipi ng Kristiyano tungkol sa pagninilay

“Punan ang iyong isip sa Salita ng Diyos at wala kang puwang para sa mga kasinungalingan ni Satanas.”

“Ang mahalagang layunin ng Kristiyanong pagmumuni-muni ay pahintulutan ang mahiwaga at tahimik na presensya ng Diyos sa loob natin na maging higit at higit hindi lamang isang katotohanan kundi ang realidad. na nagbibigay ng kahulugan, hugis at layunin sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng tayo." — John Main

“Kapag huminto ka sa paggawa, punan mo ang iyong oras sa pagbabasa, pagninilay-nilay, at pananalangin: at habang ang iyong mga kamay ay nagpapagal, hayaan ang iyong puso, hangga't maaari, sa mga banal na kaisipan. ” David Brainerd

“Ibigay ang iyong sarili sa panalangin, sa pagbabasa at pagninilay-nilay sa mga banal na katotohanan: sikaping tumagos hanggang sa kaibuturan ng mga ito at huwag kailanman makuntento sa mababaw na kaalaman.” David Brainerd

“Sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa Banal na Kasulatan ikaw ay nababago sa taong nilayon ng Diyos na maging ikaw. Ang pagninilay ay isang timpla ng iyong mga salita sa Diyos at Kanyang Salita sa iyo; ito ay mapagmahal na pag-uusap sa pagitan mo at ng Diyos sa pamamagitan ng mga pahina ng Kanyang Salita. Ito ay pagsipsip ng Kanyang mga salita sa iyong isipan sa pamamagitan ng mapanalanging pagmumuni-muni at konsentrasyon.” Jim Elliff

“Ang pinakaang karangyaan mo sa kanilang mga anak. 17 Mapasa amin nawa ang biyaya ng Panginoon nating Diyos; itatag mo sa amin ang gawa ng aming mga kamay– oo, itatag mo ang gawa ng aming mga kamay.”

36. Awit 119:97 “Oh gaano ko iniibig ang iyong kautusan! Ito ang aking pagmumuni-muni sa buong araw.

37. Awit 143:5 “Aking inaalala ang mga araw ng una; Pinagbubulay-bulay ko ang lahat ng iyong ginawa; Pinag-iisipan ko ang gawa ng iyong mga kamay.”

38. Awit 77:12 "Aking pagbubulay-bulayin ang lahat ng iyong gawa, at pagbubulay-bulayin ko ang iyong mga makapangyarihang gawa."

Pagninilay-nilay sa Diyos Mismo

Ngunit higit sa lahat, dapat nating tiyakin na makakahanap tayo ng oras para magnilay-nilay sa Diyos Mismo. Napakaganda niya at napakaganda. Ang Diyos ay walang katapusan na BANAL at perpekto - at tayo ay mga piraso lamang ng alabok. Sino tayo na dapat Niyang ibuhos ang Kanyang pagmamahal sa atin nang may awa? Napakabait ng Diyos.

39. Awit 104:34 " Nawa'y maging kalugud-lugod sa kanya ang aking pagmumuni-muni, sapagkat ako'y nagagalak sa Panginoon."

40. Isaiah 26:3 “ Ang matatag na pag-iisip ay Iyong iingatan sa sakdal na kapayapaan , Sapagka't siya'y nagtitiwala sa Iyo."

41. Awit 77:10-12 “ Nang magkagayo'y sinabi ko, Ako'y aapela dito, sa mga taon ng kanang kamay ng Kataastaasan. Aking aalalahanin ang mga gawa ng Panginoon; oo, aalalahanin ko ang iyong mga kababalaghan noong una. Pagbubulay-bulayin ko ang lahat ng iyong gawa, at pagbubulay-bulayin ko ang iyong makapangyarihang mga gawa.”

42. Awit 145:5 “ Sa maluwalhating karilagan ng iyong kamahalan, at sa iyong mga kamangha-manghang gawa, ako ay magbubulay-bulay.”

43. Awit 16:8 “Itinakda ko ang PANGINOON palagisa harap ko: sapagka't siya ay nasa aking kanan, hindi ako matitinag.”

Ang pagbubulay-bulay sa Bibliya ay nagdudulot ng espirituwal na paglago

Ang paggugol ng oras sa pagbubulay-bulay sa Diyos at sa Ang Kanyang Salita ay isang paraan upang tayo ay sumulong sa pagpapabanal. Ang salita ng Diyos ay ang ating espirituwal na pagkain - at kailangan mong magkaroon ng pagkain upang lumago. Ang pagmumuni-muni ay nagbibigay-daan dito na tumagos nang mas malalim at nagbabago sa atin nang higit pa kaysa sa kung babasahin natin ito nang mabilis at panandalian.

44. Awit 119:97-99 “ Oh gaano ko iniibig ang iyong kautusan! Ito ang aking pagninilay sa buong araw. Ang iyong utos ay nagpaparunong sa akin kaysa sa aking mga kaaway, sapagkat ito ay laging nasa akin. Ako ay may higit na pang-unawa kaysa sa lahat ng aking mga guro, sapagkat ang iyong mga patotoo ay aking pagninilay-nilay.”

45. Awit 4:4 “Magalit kayo, at huwag magkasala; magbulay-bulay kayo sa inyong sariling mga puso sa inyong mga higaan, at tumahimik kayo.”

46. Awit 119:78 “Mapahiya ang mga palalo, sapagka't ginawan nila ako ng kasinungalingan; para sa akin, pagbubulay-bulayin ko ang iyong mga tuntunin.”

47. Mga Awit 119:23 “Bagaman ang mga pinuno ay magsasama-sama at sinisiraan ako, ang iyong lingkod ay magbubulay-bulay sa iyong mga kautusan. 24 Ang iyong mga palatuntunan ay aking kaluguran; sila ang aking mga tagapayo.”

48. Roma 12:2 “Huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang sa pamamagitan ng pagsubok ay inyong makilala kung ano ang kalooban ng Dios, kung ano ang mabuti at kaayaaya, at perpekto.”

49. 2 Timothy 3:16-17 “Ang lahat ng Kasulatan ay hininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway,pagtutuwid, at para sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging may kakayahan, na nasangkapan para sa bawat mabuting gawa.”

Tingnan din: 30 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Kapanganakan ni Jesus (Mga Talata sa Pasko)

50. Romans 10:17 "Kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo."

Konklusyon

Gaano kaganda at kahalaga ang konsepto ng Biblikal na Pagninilay. Ito ay hindi ang Buddhist na punong-guro ng Mindfulness at hindi rin ito isang katulad na Buddhist na punong-guro ng pag-alis ng iyong isip sa lahat ng bagay. Ang Pagninilay sa Bibliya ay pinupuno ang iyong sarili at ang iyong isip ng kaalaman sa Diyos.

Ang mahalagang bagay na kailangan kong gawin ay basahin ang Salita ng Diyos at pagnilayan ito. Sa gayon ang aking puso ay maaliw, mahikayat, bigyan ng babala, masaway, at maturuan.” George Muller

“Kung mas marami kang nagbabasa ng Bibliya; at habang pinag-iisipan mo ito, lalo kang mamamangha dito.” Charles Spurgeon

“Kapag nakatagpo tayo ng isang lalaking nagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos, aking mga kaibigan, ang taong iyon ay puno ng katapangan at matagumpay.” Dwight L. Moody

“Maaari nating taglayin ang pag-iisip ni Kristo kapag nagninilay tayo sa Salita ng Diyos.” Crystal McDowell

“Ang pagninilay ay ang dila ng kaluluwa at ang wika ng ating espiritu; at ang ating naliligaw na mga pag-iisip sa panalangin ay mga pagpapabaya lamang sa pagmumuni-muni at pag-urong mula sa tungkuling iyon; ayon sa pagpapabaya natin sa pagmumuni-muni, gayundin ang ating mga panalangin ay hindi perpekto, - ang pagmumuni-muni ay ang kaluluwa ng panalangin at ang intensyon ng ating espiritu." Jeremy Taylor

“Kunin mo ito bilang sikreto ng buhay ni Kristo sa iyo: Ang Kanyang Espiritu ay nananahan sa iyong kaloob-loobang espiritu. Pagnilayan ito, paniwalaan ito, at alalahanin ito hanggang sa ang maluwalhating katotohanang ito ay magbunga sa loob mo ng banal na takot at pagkamangha na ang Banal na Espiritu ay talagang nananahan sa iyo!” Watchman Nee

“Ang pagninilay ay isang tulong sa kaalaman; sa gayon ang iyong kaalaman ay tumaas. Sa gayon ang iyong memorya ay lumalakas. Sa gayon ang iyong mga puso ay nag-iinit. Sa gayon ikaw ay mapapalaya mula sa makasalanang pag-iisip. Sa gayon ang inyong mga puso ay maaayon sa bawat tungkulin. Sa gayon ikaw ay lalagobiyaya. Sa gayon ay pupunuin mo ang lahat ng mga siwang at siwang ng iyong buhay, at alam mo kung paano gugulin ang iyong bakanteng oras, at pagbutihin iyon para sa Diyos. Sa gayon ikaw ay kukuha ng mabuti sa kasamaan. At sa gayon ay makikipag-usap ka sa Diyos, makikipag-ugnayan sa Diyos, at masiyahan sa Diyos. At idinadalangin ko, hindi pa ba sapat ang pakinabang dito upang patamisin ang paglalakbay ng iyong mga iniisip sa pagninilay-nilay?” William Bridge

“Ang salitang pagninilay-nilay gaya ng paggamit sa Lumang Tipan ay literal na nangangahulugang bumulung-bulong o bumulong at, sa implikasyon, makipag-usap sa sarili. Kapag binubulay-bulay natin ang Kasulatan, pinag-uusapan natin ang mga ito sa ating sarili, anupat ibinabalik sa ating isipan ang mga kahulugan, implikasyon, at mga aplikasyon sa ating sariling buhay.” Jerry Bridges

“Kung walang pagninilay-nilay, ang katotohanan ng Diyos ay hindi mananatili sa atin. Ang puso ay matigas, at ang alaala ay madulas—at walang pagninilay-nilay, lahat ay mawawala! Ang pagmumuni-muni ay tumatatak at nagpapatibay ng katotohanan sa isip. Kung paanong ang martilyo ay nagtutulak ng pako sa ulo—kaya ang pagmumuni-muni ay nagtutulak ng katotohanan sa puso. Kung walang pagninilay-nilay ang Salita na ipinangaral o binasa ay maaaring magpapataas ng paniwala, ngunit hindi pagmamahal.”

Ano ang Kristiyanong pagmumuni-muni?

Ang Kristiyanong pagmumuni-muni ay walang kinalaman sa pag-alis ng laman ng ating isip, at wala rin itong kinalaman sa pagtutok nang husto sa iyong sarili at kung ano ang nakapaligid sa iyo – medyo kabaligtaran. Dapat nating alisin ang ating pagtuon sa ating sarili at ituon ang ating buong isipan ng pansin sa Salita ng Diyos.

1.Awit 19:14 " Nawa'y ang mga salitang ito ng aking bibig at ang pagmumuni-muni ng aking puso

ay maging kalugud-lugod sa iyong paningin, Panginoon, aking Bato at aking Manunubos."

2. Awit 139:17-18 “Napakahalaga ng iyong mga pag-iisip tungkol sa akin, O Diyos. Hindi sila mabilang! 18 Hindi ko man sila mabilang; mas marami sila sa mga butil ng buhangin! At pagkagising ko, ikaw pa rin ang kasama ko!”

3. Awit 119:127 “Tunay na mahal ko ang iyong mga utos ng higit pa sa ginto, maging sa pinakamainam na ginto.”

4. Awit 119:15-16 “Pagbubulay-bulayin ko ang iyong mga tuntunin at itutuon ko ang aking mga mata sa iyong mga daan. Ako ay magagalak sa iyong mga palatuntunan; Hindi ko makakalimutan ang iyong salita."

Pagninilay sa Salita ng Diyos araw at gabi

Ang Salita ng Diyos ay buhay. Ito ang tanging katotohanan na lubos nating maaasahan. Ang Salita ng Diyos ay kailangang maging sentro ng ating pananaw sa mundo, ating mga iniisip, ating mga aksyon. Kailangan natin itong basahin at pag-aralan – malalim. Kailangan nating umupo at pag-isipan ang ating nabasa. Iyon ay pagmumuni-muni.

5. Joshua 1:8 “ Ang Aklat ng Kautusan na ito ay hindi mahihiwalay sa iyong bibig, kundi pagbubulay-bulayin mo ito araw at gabi, upang iyong maingat na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat sa ito. Sapagkat kung magkagayon ay gagawin mong masagana ang iyong lakad, at pagkatapos ay magkakaroon ka ng magandang tagumpay."

6. Filipos 4:8 “Sa pagtatapos, mga kaibigan ko, punuin ninyo ang inyong mga isip ng mga bagay na mabuti at nararapat papurihan: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, dalisay, kaibig-ibig, at marangal.”

7. Awit119:9-11 “ Paano mapapanatili ng isang binata na dalisay ang kaniyang lakad? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Buong puso kong hinahanap ka; huwag mo akong ipaalam sa iyong mga utos! Inimbak ko ang iyong salita sa aking puso, upang hindi ako magkasala laban sa iyo.”

8. Awit 119:48-49 “Itataas ko ang aking mga kamay sa Iyong mga utos, na aking iniibig, at pagbubulay-bulayin ko ang Iyong mga palatuntunan. 49 Alalahanin mo ang iyong salita sa iyong lingkod; Binigyan mo ako ng pag-asa sa pamamagitan nito." ( Mga talata sa Bibliya tungkol sa pagsunod sa Diyos )

9. Awit 119:78-79 “Nawa'y mapahiya ang mga palalo dahil sa pagbaluktot sa akin ng kasinungalingan; Ako ay magbubulay-bulay sa Iyong mga tuntunin. 79 Nawa'y bumalik sa akin ang mga natatakot sa iyo, silang nakakaunawa sa iyong mga palatuntunan. 80 Nawa'y sundin ko nang buong puso ang iyong mga utos, upang hindi ako mapahiya. 81 Nanglulupaypay ang aking kaluluwa sa pananabik sa iyong pagliligtas, ngunit inilagak ko ang aking pag-asa sa iyong salita.”

10. Awit 119:15 “Pagbubulay-bulayin ko ang iyong mga tuntunin at itutuon ko ang aking mga mata sa iyong mga daan.”

11. Awit 119:105-106 “Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. 106 Ako ay nanumpa, at aking tutuparin ito. Nanumpa ako na susundin ko ang iyong mga tuntunin, na batay sa iyong katuwiran.”

12. Awit 1:1-2 “Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, o tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak; ngunit ang kanyang kaluguran ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kanyang kautusan ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi.”

Pagsasaulo at Pagbubulay-bulayon Scripture

Ang pagsasaulo ng Kasulatan ay mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Ang pagsasaulo ng Bibliya ay tutulong sa iyo na mas makilala ang Panginoon at lumago ang iyong matalik na kaugnayan sa Kanya. Kapag inilantad natin ang ating isipan sa Bibliya, hindi lamang tayo lalago sa Panginoon, ngunit tutulong din tayo na panatilihing nakasentro ang ating isipan kay Kristo. Ang iba pang mga dahilan sa pagsasaulo ng Kasulatan ay upang baguhin ang iyong buhay panalangin, iwasan ang mga pakana ni Satanas, makatanggap ng pampatibay-loob, at higit pa.

13. Colosas 3:16 "Hayaan ang salita ni Cristo kasama ang buong karunungan at kayamanan nito ay mabuhay sa iyo. Gumamit ng mga salmo, himno, at espirituwal na mga awit upang turuan at turuan ang iyong sarili tungkol sa kabaitan ng Diyos. Umawit kayo sa Diyos sa inyong mga puso.” (Pag-awit sa Bibliya)

14. Mateo 4:4 “Ngunit sumagot Siya at sinabi, Nasusulat, Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.”

15. Awit 49: 3 “Ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan; ang pagbubulay-bulay ng aking puso ay magiging pang-unawa.”

16. Awit 63:6 “Kapag naalaala kita sa aking higaan, at nagbubulay-bulay sa iyo sa mga pagbabantay sa gabi.”

17. Kawikaan 4:20-22 “Anak ko, mag-ingat ka sa aking mga salita; Ikiling mo ang iyong tainga sa aking mga salita. Huwag silang makatakas sa iyong paningin; panatilihin ang mga ito sa loob ng iyong puso. Sapagka't sila'y buhay sa mga nakasumpong sa kanila, at kagalingan sa lahat ng kanilang laman."

18. Awit 37:31 “Ginawa nilang sarili nila ang batas ng Diyos, kaya hindi sila maliligaw sa kanyang landas kailanman.”

Angkapangyarihan ng panalangin at pagninilay

Manalangin bago at pagkatapos mong basahin ang Kasulatan

Ang isa pang paraan ng pagninilay ayon sa Bibliya ay ang manalangin bago ka magbasa ng banal na kasulatan. Tayo ay dapat lubusang malubog sa Banal na Kasulatan. Natututo tayo tungkol sa Diyos at binago ng Kanyang Salita. Napakadaling kunin ang iyong telepono at magbasa ng isang talata at isipin na maganda ka para sa araw na iyon. Ngunit hindi iyon ganap.

Kailangan nating maglaan ng ilang sandali upang manalangin – upang purihin ang Panginoon sa pagbibigay ng Kanyang Salita, upang manalangin na patahimikin Niya ang ating mga puso at tulungan tayong maunawaan ang ating binabasa. Kailangan nating ipagdasal na tayo ay mabago sa ating binabasa upang tayo ay maging mas mabago sa larawan ni Kristo.

19. Awit 77:6 “Aking sinabi, “Alalahanin ko ang aking awit sa gabi; hayaan mo akong magnilay sa aking puso.” Pagkatapos ay gumawa ng masigasig na paghahanap ang aking espiritu.”

20. Awit 119:27 “ Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin, at pagbubulay-bulayin ko ang iyong mga kamangha-manghang gawa.”

21. 1 Tesalonica 5:16-18 “Lagi kayong magalak. 17 Palaging patuloy na manalangin. 18 Anuman ang mangyari, lagi kayong magpasalamat, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na kay Cristo Jesus.”

22. 1 Juan 5:14 “Ito ang ating pagtitiwala sa paglapit sa Diyos: na kung tayo ay humingi ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban ay dinirinig niya tayo.”

23. Hebrews 4:12 “Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, tumatagos ito kahit hanggang sa paghahati ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan atutak; hinuhusgahan nito ang mga iniisip at saloobin ng puso.”

24. Awit 46:10 “Sinasabi niya, “Tumahimik ka, at kilalanin mo na ako ang Diyos; Itataas ako sa gitna ng mga bansa, itataas ako sa lupa.”

25. Mateo 6:6 “Ngunit kapag ikaw ay nananalangin, umalis kang mag-isa, at isara mo ang pinto sa likuran mo at Manalangin ka sa iyong Ama ng lihim, at ang iyong Ama, na nakakaalam ng iyong mga lihim, ay gagantimpalaan ka."

26. 1 Timoteo 4:13-15 “Hanggang sa ako'y pumarito, italaga mo ang iyong sarili sa madlang pagbabasa ng Kasulatan, sa pangangaral, sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na mayroon ka, na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng hula nang ipatong sa iyo ng konseho ng matatanda ang kanilang mga kamay. Isagawa ang mga bagay na ito, isawsaw ang iyong sarili sa mga ito, upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad."

Pagninilay-nilay ang katapatan at pagmamahal ng Diyos

Ang isa pang aspeto ng pagninilay-nilay ay ang pagninilay-nilay sa katapatan at pagmamahal ng Diyos. Napakadaling maging abala at pabayaan na maunawaan ang katotohanan kung gaano Niya tayo kamahal at ang katiyakan na mayroon tayo sa loob ng Kanyang katapatan. Ang Diyos ay tapat. Hindi Niya kailanman babalewalain ang Kanyang mga pangako.

27. Awit 33:4-5 “Sapagka't ang salita ng Panginoon ay matuwid, At ang lahat ng Kanyang gawain ay ginagawa sa pagtatapat. 5 Iniibig niya ang katuwiran at katarungan; Ang lupa ay puno ng kagandahang-loob ng Panginoon.”

28. Awit 119:90 “Ang iyong katapatan ay nagpapatuloy sa lahat ng salinlahi; Itinatag mo ang lupa, at nananatili ito.”

29. Awit 77:11 “ I willalalahanin ang mga gawa ng Panginoon; oo, aalalahanin ko ang iyong mga kababalaghan noong una.”

30. Awit 119:55 “Aking inaalala ang iyong pangalan sa gabi, Oh Panginoon, at tinutupad ang iyong kautusan.”

31. Awit 40:10 “Hindi ko itinago ang Iyong katuwiran sa loob ng aking puso; Ako ay nagsalita ng Iyong katapatan at Iyong pagliligtas; Hindi ko ikinubli ang Iyong kagandahang-loob at ang Iyong katotohanan mula sa dakilang kongregasyon.”

Pagnilayan ang mga dakilang gawa ng Diyos

Maaari tayong gumugol ng marami, maraming oras sa pagninilay-nilay sa dakila gawa ng Panginoon. Napakaraming ginawa Niya para sa atin - at napakaraming magagandang bagay sa buong sangnilikha upang ipahayag ang Kanyang kaluwalhatian. Ang pagninilay sa mga bagay ng Panginoon ay isang karaniwang paksa para sa Salmista.

32. Awit 111:1-3 “Purihin ang Panginoon! Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko, Sa piling ng matuwid at sa kapulungan. 2 Dakila ang mga gawa ng Panginoon; Pinag-aaralan sila ng lahat ng natutuwa sa kanila. 3 Dakila at marilag ang Kanyang gawa, at ang Kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman.”

33. Pahayag 15:3 “At inawit nila ang awit ng lingkod ng Diyos na si Moises at ng Kordero: “Dakila at kamangha-mangha ang Iyong mga gawa, O Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat! Matuwid at totoo ang Iyong mga daan, O Hari ng mga bansa!”

34. Roma 11:33 “O, ang lalim ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos! Kay di-masaliksik ang Kanyang mga paghatol, at ang Kanyang mga daan!”

35. Awit 90:16-17 “Ipakita nawa ang iyong mga gawa sa iyong mga lingkod,
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.