25 svarīgākie Bībeles panti par nodevību un ievainojumu (uzticības zaudēšanu)

25 svarīgākie Bībeles panti par nodevību un ievainojumu (uzticības zaudēšanu)
Melvin Allen

Ko Bībele saka par nodevību?

Ja kāds draugs vai ģimenes loceklis mūs nodod, tas ir viena no vissmagākajām sajūtām. Dažreiz emocionālās sāpes ir daudz smagākas nekā fiziskās. Jautājums ir, kā mums izturēt nodevību? Pirmais, ko mūsu miesa grib atriebties, ir atriebties. Ja ne fiziski, tad domās.

Mums ir jābūt klusiem. Mums ir jānovirzās no situācijas un jākoncentrējas uz Kristu.

Ja mēs turpināsim domāt par šo situāciju, tas tikai vairos dusmas.

Mums visas savas problēmas ir jāatdod Kungam. Viņš nomierinās vētru mūsos. Mums ir jāseko Kristus piemēram, kurš arī tika nodots. Paskatieties, cik daudz Dievs mums piedod.

Skatīt arī: Cik vecs tagad ir Dievs? (9 Bībeles patiesības, kas jāzina šodien)

Piedosim citiem. Mums ir jāpaļaujas uz Garu. Mums ir jālūdz Gars, lai Viņš palīdz mums mīlēt savus ienaidniekus un izdzēš mūsu sirdīs slēpto rūgtumu un dusmas.

Saprotiet, ka visas grūtās lietas, ar kurām saskaramies dzīvē, Dievs izmantos Savam lielajam mērķim. Tāpat kā Jāzeps teica: "Tu gribi pret mani ļaunu, bet Dievs to gribēja par labu." Dievs to gribēja par labu.

Kad tu savu prātu vērsti uz Kristu, ir apbrīnojams miers un mīlestības sajūta, ko Viņš nodrošinās. Ej, atrodi klusu vietiņu. Kliedz Dievam. Ļauj Dievam palīdzēt tavām sāpēm un ievainojumiem. Lūdz par savu nodevēju, tāpat kā Kristus lūdza par saviem ienaidniekiem.

Kristiešu citāti par nodevību

"Visbēdīgākais ir tas, ka nodevība nekad nenāk no taviem ienaidniekiem."

"Piedošana neattaisno viņu uzvedību. Piedošana neļauj viņu uzvedībai sagraut jūsu sirdi."

"Būt kristietim nozīmē piedot nepiedodamo, jo Dievs tev ir piedodis nepiedodamo."

"Pietiek ar ļoti mazu nodevības pakāpi, lai izraisītu uzticības nāvi."

"Dzīve tevi nodos, bet Dievs - nekad."

Draugu nodevība Bībeles panti

1. Psalmi 41:9 Pat mans tuvākais draugs, kuram es uzticējos, tas, kas ēda manu maizi, pacēla savu papēdi pret mani.

2. Psalmi 55:12-14. Jo tas nav ienaidnieks, kas mani apvaino - ar to es būtu varējis tikt galā, - nedz arī tas nav kāds, kas mani ienīst un tagad pret mani vēršas - es būtu varējis no viņa paslēpties, - bet tas esi tu - cilvēks, pret kuru es izturējos kā pret sev līdzīgu - mans personīgais uzticības persona, mans tuvākais draugs! Mums bija laba sadraudzība kopā; un mēs pat kopā gājām Dieva namā!

3. Ījabs 19:19 Mani tuvākie draugi mani ienīst. Tie, kurus es mīlēju, ir vērsušies pret mani.

4. Ījaba 19:13-14 Mani radinieki paliek tālu, un mani draugi ir novērsušies no manis. Manas ģimenes vairs nav, un mani tuvākie draugi mani ir aizmirsuši.

5. Salamana pamācības 25:9-10. Tā vietā pārrunā to ar savu tuvāko un neizdod svešu uzticību. Citādi ikviens, kas dzird, tevi apkauno, un tava sliktā slava tevi neatstās.

Mums ir jālūdzam Kungu pēc palīdzības saistībā ar nodevības sajūtām.

6. Psalmi 27:10 Pat ja mans tēvs un māte mani pamet, Tas Kungs rūpējas par mani.

7. Psalmi 55:16-17 Es piesaucu Dievu, un Tas Kungs mani izglābs. No rīta, pusdienlaikā un naktī es pārdomāju šīs lietas un saucu savā bēdā, un Viņš dzird manu balsi.

8.2.Moz.gr.14:14 Tas Kungs cīnīsies tavā labā, un tev būs tikai klusēt.

Jēzus nodeva

Jēzus zina, kā ir justies, kad tevi nodod. Viņš tika nodots divas reizes.

Pēteris nodeva Jēzu

9. Lk. 22:56-61 Kāda kalpone, ieraudzījusi viņu, sēžot pie uguns, skatījās uz viņu un sacīja: "Arī šis cilvēks bija ar viņu." Bet viņš noliedza: "Es viņu nepazīstu, sieviete!" Viņš atbildēja: "Es viņu nepazīstu!" Pēc brīža kāds vīrietis paskatījās uz viņu un teica: "Arī tu esi viens no viņiem." Bet Pēteris sacīja: "Kungs, es neesmu!" Apmēram pēc stundas cits vīrietis uzsvērti apgalvoja: "Šis cilvēks noteikti bija ar viņu, jo viņš ir noGalilejietis!" Bet Pēteris sacīja: "Kungs, es nezinu, par ko jūs runājat!" Tieši tad, kamēr viņš vēl runāja, atskanēja gailis. Tad Kungs pagriezās un paskatījās tieši uz Pēteri. Un Pēteris atcerējās Tā Kunga vārdu un to, kā Viņš viņam bija teicis: "Pirms šodien gailis iekriksēs, tu mani trīs reizes noliegsi."

Jūda nodeva Jūdu

10. Mt. 26:48-50. Izdevēja Jūda , kas bija viņiem devis iepriekš norunātu signālu: "Jūs zināsiet, kuru arestēt, kad es viņu sveicināšu ar skūpstu." Tad Jūda piegāja tieši pie Jēzus. "Sveiciens, Rabi!" viņš iesaucās un noskūpstīja Viņu. Jēzus sacīja: "Draugs, ej un dari, pēc kā esi nācis." Tad citi satvēra Jēzu un arestēja Viņu.

Dievs izmanto nodevību

Neiznieko savas ciešanas. Izmanto savu nodevību, lai piedalītos Kristus ciešanās.

11. 2. Korintiešiem 1:5 Jo, kā mēs bagātīgi piedalāmies Kristus ciešanās, tā arī mūsu mierinājums ir bagātīgs caur Kristu.

12. 1.Pēt.4:13 Bet priecājieties, jo jūs esat Kristus ciešanu līdzdalībnieki, lai, kad atklāsies Viņa godība, jūs arī priecātos ar lielu prieku.

Izmantojiet savu nodevību kā iespēju kļūt līdzīgam Kristum un augt kā kristietim.

13. 1.Pēt.2:23 Viņš neatriebās, kad viņu apvainoja, nedz draudēja atriebties, kad viņš cieta. Viņš atstāja savu lietu Dieva rokās, kurš vienmēr spriež taisnīgi. (Atriebība Bībelē).

Skatīt arī: Vai zāles smēķēšana ir grēks? (13 Bībeles patiesības par marihuānu)

14. Ebr.12:3 Jo ņemiet vērā To, kas panesa tādu grēcinieku naidīgumu pret Sevi, lai jūs nenogurtu un nezaudētu drosmi.

Katrā pārbaudījumā vienmēr ir kāda svētība. Atrodiet svētību.

15. Mt.5:10-12 " Cik svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo tiem pieder debesu valstība!" "Cik jūs esat svētīgi, kad vien cilvēki jūs apvaino, vajā un nepatiesi runā pret jums visādas ļaunas lietas manis dēļ! Priecājieties un priecājieties, jo jūsu atalgojums debesīs ir liels!" Tā viņi vajāja praviešus, kas bija nākuši pirms jums.jums."

Nemeklē veidu, kā atriebties, bet gan piedod citiem, tāpat kā Dievs tev ir piedevis.

16. Rom.12:14-19 Svētī tos, kas tevi vajā. Turpini tos svētīt un nekad viņus nesodi. Priecājies kopā ar tiem, kas priecājas. Raudi kopā ar tiem, kas raud. Dzīvojiet saskaņā cits ar citu. Neesiet augstprātīgi, bet biedrojieties ar pazemīgiem cilvēkiem. Nedomājiet, ka esat gudrāki, nekā patiesībā esat. Neatmaksājiet nevienam ar ļaunu par ļaunu, bet koncentrējiet savas domas uz to, kas ir pareizi.visu cilvēku priekšā. ja iespējams, ciktāl tas ir atkarīgs no jums, dzīvojiet mierā ar visiem cilvēkiem. nemācieties , dārgie draugi, bet atstājiet vietu Dieva dusmām. jo ir rakstīts: "Atriebība pieder Man. Es atmaksāšu tiem, saka Tas Kungs." Ja jums ir iespējams, dzīvojiet mierā ar visiem cilvēkiem.

17. Mt.ev.6:14-15 Jo, ja jūs piedodat citiem viņu pārkāpumus, tad arī jūsu Debesu Tēvs jums piedos; bet, ja jūs nepiedodat citiem viņu pārkāpumus, tad arī jūsu Tēvs jums nepiedos jūsu pārkāpumus.

Kā es varu pārvarēt nodevības sāpes?

Es zinu, ka mums pašiem ir grūti, bet mums ir jāpaļaujas uz Dieva spēku, lai Viņš mums palīdzētu.

18. Filipiešiem 4:13 Es visu varu darīt caur To, kas mani stiprina.

19. Mt.ev.19:26 Bet Jēzus, tos uzlūkojis, sacīja viņiem: Cilvēkiem tas ir neiespējami, bet Dievam viss ir iespējams.

Nepārdzīvojiet par to, jo tas tikai radīs rūgtumu un naidu. Pievērsiet savu skatienu Kristum.

20. Ebr.12:15 Rūpējieties, lai neviens nepazustu no Dieva žēlastības un lai neizaugtu rūgtuma sakne, kas rada nepatikšanas un ar to daudzus aptraipa.

21. Jesajas 26:3 Tu uzturēsi pilnīgā mierā tos, kuru prāts ir nelokāms, jo tie paļaujas uz Tevi.

Mums jāpaļaujas uz Garu un jālūdzas uz Garu.

22. Rom.8:26 Tāpat arī Gars palīdz mums mūsu vājumā. Mēs nezinām, par ko mums jālūdz, bet pats Gars aizlūdz par mums bezvārdu nopūtās.

Kā tikt galā ar nodevību

Aizmirstiet pagātni, ejiet uz priekšu un turpiniet pildīt Dieva gribu.

23. Filipiešiem 3:13-14 Brāļi, es neuzskatu sevi par uzvarētāju, bet vienu es daru: aizmirstot, kas ir aiz muguras, un tiecoties uz to, kas ir priekšā, es tiecos uz to, kas ir priekšā, un tieku uz augsto Dieva aicinājuma balvu Kristū Jēzū.

Atgādinājums

24. Mt.24:9-10 Tad jūs tiksiet nodoti vajāšanai un nonāvēšanai, un jūs būsiet visu tautu ienīsti manis dēļ. Tajā laikā daudzi novērsīsies no ticības, cits citu nodos un ienīstu.

Nodevības piemēri Bībelē

25. Ties.16:18-19 Kad Dalila saprata, ka viņš viņai visu atklājis , viņa sūtīja pēc filistiešu amatpersonām un sacīja tām: "Steidzieties un tūlīt nāciet šurp, jo viņš man visu ir izstāstījis." Tad filistiešu amatpersonas devās pie viņas un atnesa sev līdzi naudu. Tad viņa vilināja viņu aizmigt sev klēpī, aicināja kādu vīru, lai noskūtu viņa septiņas matu cirtas no viņa galvas, untā sāka pazemot viņu. Tad viņa spēks pameta viņu.

Sauls nodeva Dāvidu

1.Sam.gr.18:9-11 Un tā no tā laika Sauls greizsirdīgi vēroja Dāvidu. Nākamajā dienā mokošs gars no Dieva pārņēma Saulu, un viņš sāka savā namā plosīties kā traks. Dāvids spēlēja arfu, kā to darīja katru dienu. Bet Saula rokā bija šķēps, un viņš pēkšņi to metās pret Dāvidu, gribēdams viņu piespiest pie sienas. Bet Dāvids viņam divreiz izglābās.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.