25 pagrindinės Biblijos eilutės apie išdavystę ir skriaudą (praradus pasitikėjimą)

25 pagrindinės Biblijos eilutės apie išdavystę ir skriaudą (praradus pasitikėjimą)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie išdavystę?

Būti išduotam draugo ar šeimos nario yra vienas blogiausių jausmų. Kartais emocinis skausmas būna daug stipresnis už fizinį. Kyla klausimas, kaip elgtis išdavystės atveju? Pirmiausia mūsų kūnas nori atkeršyti. Jei ne fiziškai, tai mintyse.

Turime būti ramūs. Turime atsitraukti nuo situacijos ir sutelkti dėmesį į Kristų.

Jei nuolat galvosime apie situaciją, tai tik didins pyktį.

Visas savo problemas turime atiduoti Viešpačiui. Jis nuramins mumyse audrą. Turime sekti Kristaus, kuris taip pat buvo išduotas, pavyzdžiu. Pažvelkite, kiek daug Dievas mums atleido.

Atleiskime kitiems. Turime pasikliauti Dvasia. Turime prašyti Dvasios, kad ji padėtų mums mylėti savo priešus ir pašalintų mūsų širdyse slypintį kartėlį bei pyktį.

Supraskite, kad visus sunkius dalykus, su kuriais susiduriame gyvenime, Dievas panaudos savo didingam tikslui. Kaip Juozapas sakė: "Tu norėjai pikto prieš mane, bet Dievas norėjo gero".

Kai nukreipiate savo mintis į Kristų, atsiranda nuostabus ramybės ir meilės jausmas, kurį Jis suteiks. Eikite ir susiraskite ramią vietą. Šaukitės Dievo. Leiskite Dievui padėti jūsų skausmui ir skriaudai. Melskitės už savo išdaviką taip, kaip Kristus meldėsi už savo priešus.

Krikščioniškos citatos apie išdavystę

"Liūdniausia, kad išdavystė niekada neateina iš tavo priešų."

"Atleidimas nepateisina jų elgesio. Atleidimas neleidžia jų elgesiui sugriauti jūsų širdies."

Taip pat žr: 25 padrąsinančios Biblijos eilutės apie kančią

"Būti krikščionimi reiškia atleisti neatleistiniems, nes Dievas atleido neatleistinus dalykus tavyje."

"Užtenka labai mažos išdavystės, kad pasitikėjimas žlugtų."

"Gyvenimas tave išduos, o Dievas - niekada."

Draugų išdavystė Biblijos eilutės

1. Ps 41, 9. Net mano artimiausias draugas, kuriuo pasitikėjau, tas, kuris valgė mano duoną, pakėlė prieš mane savo kulną.

2. Ps 55, 12-14. Juk tai ne priešas, kuris mane įžeidinėja - su tuo galėjau susitvarkyti, - ir ne tas, kuris manęs nekenčia ir dabar kyla prieš mane - nuo jo galėjau pasislėpti, - bet tai tu - žmogus, kurį laikiau sau lygiu - savo asmeniniu patikėtiniu, artimu draugu! Mes gerai bendravome kartu; ir net kartu vaikščiojome Dievo namuose!

3. Job 19, 19 Mano artimi draugai manęs nekenčia. Tie, kuriuos mylėjau, nusigręžė nuo manęs.

4. Job 19, 13-14 Mano giminės liko toli, ir mano draugai nusigręžė nuo manęs. Mano giminės nebėra, ir mano artimi draugai mane užmiršo.

5. Patarlių 25, 9-10. Vietoj to pasikalbėk su savo artimu ir neišduok kito žmogaus pasitikėjimo. Kitaip kiekvienas, kuris išgirs, tave sugėdins, ir tavo bloga reputacija niekada tavęs nepaliks.

Turime šauktis Viešpaties pagalbos dėl išdavystės jausmų.

6. Ps 27, 10. Net jei mano tėvas ir motina mane apleistų, Viešpats rūpinasi manimi.

7. Ps 55, 16-17. Šaukiuosi Dievo, ir Viešpats mane išgelbės. Rytą, vidurdienį ir naktį aš tai svarstydavau ir šaukdavau savo varge, ir jis išgirsdavo mano balsą.

8.Iš 14,14 Viešpats kovos už tave, o tu tik tylėk.

Jėzus išdavė

Jėzus žino, koks jausmas būti išduotam. Jis buvo išduotas du kartus.

Petras išdavė Jėzų

9. Lk 22, 56-61. Viena tarnaitė, pamačiusi jį sėdintį prie ugnies, pažvelgė į jį ir pasakė: "Šitas vyras irgi buvo su juo." Bet jis paneigė: "Aš jo nepažįstu, moterie!" - atsakė jis. Po kiek laiko vienas vyras pažvelgė į jį ir pasakė: "Tu irgi esi vienas iš jų." Bet Petras atsakė: "Pone, nesu!" Maždaug po valandos kitas vyras ryžtingai tvirtino: "Šitas vyras tikrai buvo su juo, nes jis yraGalilėjietis!" Bet Petras atsakė: "Pone, aš nežinau, apie ką tu kalbi!" Kaip tik tuo metu, jam tebekalbant, užgiedojo gaidys. Tada Viešpats atsisuko ir pažvelgė tiesiai į Petrą. Petras prisiminė Viešpaties žodžius ir tai, kaip jis jam buvo pasakęs: "Kol šiandien dar neužgiedojo gaidys, tu tris kartus manęs išsižadėsi."

Judas išdavė Judas

10. Mt 26, 48-50. Išdavikas Judas , davė jiems iš anksto sutartą ženklą: "Žinosite, kurį suimti, kai pasveikinsiu jį bučiniu." Taigi Judas priėjo tiesiai prie Jėzaus: "Sveikinu tave, Rabi!" - sušuko jis ir pabučiavo jį. Jėzus tarė: "Mano drauge, eik ir daryk, ko atėjai." Tada kiti sugriebė Jėzų ir jį suėmė.

Dievas naudoja išdavystę

Nešvaistykite savo kančios veltui. Pasinaudokite savo išdavyste, kad dalyvautumėte Kristaus kančiose.

11. 2 Korintiečiams 1,5 Nes kaip mes gausiai dalyvaujame Kristaus kentėjimuose, taip ir mūsų paguoda gausi per Kristų.

12. 1 Pt 4, 13 Bet džiaukitės, nes esate Kristaus kentėjimų dalininkai, kad, kai apsireikš jo šlovė, taip pat džiūgautumėte su didžiuliu džiaugsmu.

Naudokitės išdavyste kaip galimybe tapti panašesniems į Kristų ir augti kaip krikščionims.

13. 1 Pt 2, 23 Jis neatkeršijo, kai buvo įžeistas, ir negrasino kerštu, kai nukentėjo. Jis paliko savo bylą Dievo, kuris visada teisingai teisia, rankose. (Atpildas Biblijoje).

14. Hebrajams 12,3 Juk pagalvokite apie Tą, kuris iškentė tokį nusidėjėlių priešiškumą sau pačiam, kad nenusidėtumėte ir nenusimintumėte.

Kiekviename išbandyme visada yra palaiminimas. Raskite palaiminimą.

15. Mt 5, 10-12 " Kaip palaiminti tie, kurie persekiojami dėl teisumo, nes jiems priklauso dangaus karalystė!" Kaip palaiminti jūs, kai žmonės jus įžeidinėja, persekioja ir dėl manęs melagingai kalba apie jus visokius piktus dalykus! Džiaukitės ir be galo linksminkitės, nes jūsų atlygis danguje didelis! Taip persekiojo pranašus, atėjusius prieš tai!jus."

Neieškokite būdų atkeršyti, bet atleiskite kitiems taip, kaip Dievas atleido jums.

16. Rom 12, 14-19 Palaiminkite tuos, kurie jus persekioja. Ir toliau juos laiminkite ir niekada jų nekeikite. Džiaukitės su besidžiaugiančiais. Verkite su verkiančiais. Gyvenkite santarvėje vieni su kitais. Nebūkite arogantiški, bet bendraukite su nuolankiais žmonėmis. Nemanykite, kad esate išmintingesni, nei esate iš tikrųjų. Niekam neatsakykite piktu už pikta, bet sutelkite savo mintis į tai, kas teisingavisų žmonių akyse. Jei įmanoma, kiek tai priklauso nuo jūsų, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Ne keršykite , brangūs draugai, bet palikite vietos Dievo rūstybei. Juk parašyta: "Kerštas priklauso man. Aš jiems atkeršysiu, skelbia Viešpats".

17. Mt 6, 14-15. Jei jūs atleisite kitiems jų kaltes, ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums, bet jei jūs neatleisite kitiems jų kaltės, ir jūsų Tėvas neatleis jūsų kaltės.

Kaip įveikti išdavystės skausmą?

Žinau, kad mums patiems sunku, bet turime pasitikėti Dievo stiprybe, kad jis padėtų.

18. Filipiečiams 4,13 Aš visa galiu padaryti per Tą, kuris mane stiprina.

19. Mt 19,26 Bet Jėzus, pažvelgęs į juos, tarė: "Žmonėms tai neįmanoma, o Dievui viskas įmanoma.

Nesigilinkite į tai, nes tai tik sukels kartėlį ir neapykantą. Nukreipkite akis į Kristų.

20. Hebrajams 12,15 Rūpinkitės, kad niekas nenusidėtų Dievo malonei ir kad neiškiltų rūstybės šaknis, kelianti rūpesčius ir daugelį sutepianti.

21. Iz 26, 3 Tu saugosi visiškoje ramybėje tuos, kurių mintys tvirtos , nes jie pasitiki tavimi.

Turime pasikliauti Dvasia ir melstis Dvasiai.

22. Rom 8, 26. Taip pat ir Dvasia padeda mums mūsų silpnume. Mes nežinome, už ką turėtume melstis, bet pati Dvasia užtaria mus be žodžių dejuojančiais užtarėjais.

Susidorojimas su išdavyste

Pamirškite praeitį, judėkite pirmyn ir toliau vykdykite Dievo valią.

Taip pat žr: Perfekcionizmas be nuodėmės yra erezija: (7 biblinės priežastys, kodėl)

23. Filipiečiams 3,13-14. Broliai, aš nelaikau savęs pasiekusiu, bet viena darau: užmiršęs tai, kas už nugaros, ir siekdamas to, kas pirma, veržiuosi į tikslą dėl aukštojo Dievo pašaukimo Kristuje Jėzuje prizo.

Priminimas

24. Mt 24, 9-10. Tuomet jūs būsite atiduoti persekioti ir nužudyti, ir jūsų dėl manęs ims nekęsti visos tautos. Tuo metu daugelis nusigręš nuo tikėjimo, išduos ir ims nekęsti vieni kitų.

Išdavystės pavyzdžiai Biblijoje

25. Teisėjų 16,18-19. Kai Dalila suprato, kad jis jai viską atskleidė , ji pasiuntė pas filistinų pareigūnus ir pasakė jiems: "Skubiai atvykite čia, nes jis man viską papasakojo." Taigi filistinų pareigūnai nuvyko pas ją ir atsinešė pinigų. Ji suviliojo jį užmigti jai ant kelių, pasišaukė žmogų, kad nuskustų jam nuo galvos septynias plaukų sruogas, irtaip ėmė jį žeminti. Tada jį apleido jėgos.

Saulius išdavė Dovydą

1 Samuelio 18,9-11 Taigi nuo to laiko Saulius pavydžiai stebėjo Dovydą. Kitą dieną Dievo kankinanti dvasia užvaldė Saulių, ir jis pradėjo siautėti savo namuose kaip pamišėlis. Dovydas, kaip ir kiekvieną dieną, grojo arfa. Bet Saulius turėjo rankoje ietį ir staiga metė ją į Dovydą, norėdamas priremti jį prie sienos. Tačiau Dovydas du kartus jo išvengė.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.