25 Prif Adnodau o’r Beibl Am Frad A Anafu (Losing Trust)

25 Prif Adnodau o’r Beibl Am Frad A Anafu (Losing Trust)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am frad?

Mae cael eich bradychu gan ffrind neu aelod o’r teulu yn un o’r teimladau gwaethaf erioed. Weithiau mae'r boen emosiynol yn waeth o lawer na phoen corfforol. Y cwestiwn yw, sut mae delio â brad? Y peth cyntaf mae ein cnawd ni eisiau ei wneud yw cael dial. Os nad yn gorfforol, yna yn ein meddyliau.

Rhaid i ni fod yn llonydd . Rhaid inni dynnu ein meddyliau oddi ar y sefyllfa a rhoi ein ffocws ar Grist.

Os byddwn yn parhau i feddwl am y sefyllfa, yna ni fydd ond yn cynyddu dicter.

Rhaid inni roi ein holl broblemau i'r Arglwydd. Bydd yn tawelu'r storm o'n mewn. Rhaid inni ddilyn esiampl Crist a gafodd ei fradychu hefyd. Edrych faint maddeuodd Duw i ni.

Gadewch i ni faddau i eraill. Rhaid inni orffwys ar yr Ysbryd. Rhaid inni ofyn i’r Ysbryd ein helpu i garu ein gelynion a chael gwared ar unrhyw chwerwder a dicter sy’n llechu yn ein calonnau.

Deall y bydd yr holl bethau anodd sy'n ein hwynebu mewn bywyd Duw yn ei ddefnyddio i'w bwrpas mawr. Yn union fel y dywedodd Joseff, “Roeddech chi'n golygu drwg yn fy erbyn, ond roedd Duw yn ei olygu er daioni.”

Pan fyddwch chi'n gosod eich meddwl ar Grist mae yna deimlad rhyfeddol o heddwch a chariad y bydd E'n eu darparu. Ewch i chwilio am le tawel. Llefain ar Dduw. Gadewch i Dduw helpu eich poen a'ch loes. Gweddïwch dros eich bradwr yn union fel y gweddïodd Crist dros Ei elynion.

Dyfyniadau Cristnogol am frad

“Y peth tristaf am frad ywnid yw byth yn dod oddi wrth eich gelynion.”

“Nid yw maddeuant yn esgusodi eu hymddygiad. Mae maddeuant yn atal eu hymddygiad rhag dinistrio'ch calon.”

“Mae bod yn Gristion yn fodd i faddau i'r anfaddeuol oherwydd bod Duw wedi maddau i'r anfaddeuol ynoch chi.”

“Mae ychydig iawn o frad yn ddigon i achosi marwolaeth ymddiriedaeth.”

“Bydd bywyd yn eich bradychu; Ni fydd Duw byth.”

Brad cyfeillion adnodau o’r Beibl

1. Salm 41:9 Y mae hyd yn oed fy ffrind agosaf yr oeddwn yn ymddiried ynddo, yr hwn a fwytaodd fy bara, wedi codi ei sawdl i’m herbyn. .

2. Salm 55:12-14 Oherwydd nid gelyn sy'n fy sarhau—gallwn i fod wedi delio â hynny— ac nid yw'n un sy'n fy nghasáu ac sy'n codi yn f'erbyn yn awr—gallwn fod wedi cuddio fy hun rhag ef— ond chwi ydyw— dyn a driniais yn gydradd— fy nghyfrinachwr personol, fy nghyfaill agos ! Cawsom gyfeillach dda a'n gilydd ; ac fe gerddon ni gyda'n gilydd yn nhŷ Dduw!

3. Job 19:19 Mae fy ffrindiau agos yn fy nghasáu. Mae'r rhai roeddwn i'n eu caru wedi troi yn fy erbyn.

4. Job 19:13-14 Y mae fy mherthynas yn aros ymhell, a'm cyfeillion wedi troi yn fy erbyn. Mae fy nheulu wedi mynd, ac mae fy ffrindiau agos wedi fy anghofio.

5. Diarhebion 25:9-10 Yn hytrach, cod â’r mater gyda’th gymydog, a phaid â bradychu hyder rhywun arall. Fel arall, bydd unrhyw un sy'n clywed yn gwneud i chi gywilydd, ac ni fydd eich enw drwg byth yn eich gadael.

Rhaid i ni lefain iyr Arglwydd am gymorth gyda theimladau brad

6. Salm 27:10 Hyd yn oed os bydd fy nhad a mam yn cefnu arnaf, mae'r ARGLWYDD yn gofalu amdanaf.

7. Salm 55:16-17 Galwaf ar Dduw, a'r Arglwydd a'm gwared. Bore, hanner dydd, a nos, mi a ymleddais dros y pethau hyn, ac a lefais yn fy nghyfyngder, ac efe a glywodd fy llais.

Gweld hefyd: 20 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Barchu Henuriaid

8. Exodus 14:14 Bydd yr Arglwydd yn ymladd drosoch chi, a dim ond i chi fod yn dawel.

Iesu wedi bradychu

Mae Iesu yn gwybod sut deimlad yw cael eich bradychu. Fe'i bradychwyd ddwywaith.

Pedr yn bradychu Iesu

9. Luc 22:56-61 Gwelodd morwyn ef yn eistedd wrth y tân, yn syllu arno, ac a ddywedodd , " Yr oedd y dyn hwn gydag ef hefyd." Ond gwadodd ef, “Nid wyf yn ei adnabod, wraig!” atebodd. Ychydig yn ddiweddarach, edrychodd dyn arno a dweud, “Rwyt ti'n un ohonyn nhw hefyd.” Ond dywedodd Pedr, "Mr, nid wyf!" Tua awr yn ddiweddarach, dywedodd dyn arall yn bendant, “Yn sicr yr oedd y dyn hwn gydag ef, oherwydd Galilead yw.” Ond dywedodd Pedr, "Mr, ni wn am beth yr wyt yn siarad!" Yn union wedyn, tra roedd yn dal i siarad, canodd ceiliog. Yna trodd yr Arglwydd ac edrych yn union ar Pedr. A chofiodd Pedr air yr Arglwydd, ac fel yr oedd wedi dweud wrtho, “Cyn i'r ceiliog ganu heddiw, fe'm gwadaf deirgwaith.”

Jwdas yn bradychu Jwdas

10. Mathew 26:48-50 Roedd y bradwr, Jwdas , wedi rhoi arwydd a drefnwyd ymlaen llaw iddyn nhw: “Cewch chi wybod pa un i'w arestiopan fyddaf yn ei gyfarch â chusan.” Felly daeth Jwdas yn syth at Iesu. “Cyfarchion, Rabbi!” ebychodd a rhoi'r gusan iddo. Dywedodd Iesu, “Fy ffrind, dos ymlaen a gwna'r hyn y daethost amdano.” Yna dyma'r lleill yn gafael yn Iesu a'i arestio.

Mae Duw yn defnyddio brad

Peidiwch â gwastraffu eich dioddefaint. Defnyddia eich brad i gyfranogi o ddioddefiadau Crist.

11. 2 Corinthiaid 1:5 Canys yn union fel yr ydym ni yn ymgyfrannu yn helaeth yn nioddefiadau Crist, felly hefyd y mae ein cysur yn helaeth trwy Grist.

12. 1 Pedr 4:13 Ond llawenhewch, yn gymaint ag yr ydych yn gyfranog o ddioddefiadau Crist; fel, pan ddatguddir ei ogoniant ef, y byddoch chwithau hefyd yn llawen iawn.

Defnyddiwch eich brad fel cyfle i ddod yn debycach i Grist a thyfu fel Cristion.

13. 1 Pedr 2:23 Ni ddialodd pan gafodd ei sarhau. , na bygwth dial pan ddioddefodd . Gadawodd ei achos yn nwylo Duw, yr hwn sydd bob amser yn barnu yn deg. (Dial yn y Beibl)

14. Hebreaid 12:3 Ystyriwch yr hwn a ddioddefodd y fath elyniaeth oddi wrth bechaduriaid yn ei erbyn ei hun, rhag i chwi flino a cholli calon.

Mae bendith bob amser ym mhob treial. Darganfyddwch y fendith.

15. Mathew 5:10-12 “Mor fendithiol yw’r rhai sy’n cael eu herlid er mwyn cyfiawnder, oherwydd iddynt hwy y mae teyrnas nefoedd yn perthyn! “Mor bendigedig ydych chi pan fydd pobl yn eich sarhau, yn eich erlid, ac yn dweud pob math opethau drwg yn dy erbyn ar gam o'm hachos i! Llawenhewch a byddwch lawen iawn, oherwydd mawr yw eich gwobr yn y nefoedd! Dyna sut y gwnaethon nhw erlid y proffwydi a ddaeth o'ch blaen chi.”

Peidiwch â dod o hyd i ffordd i ddial, ond yn hytrach maddau i eraill yn union fel y maddeuodd Duw i chi.

16. Rhufeiniaid 12:14-19 Bendithiwch y rhai sy'n erlid ti. Daliwch ati i'w bendithio, a pheidiwch byth â'u melltithio. Llawenhewch gyda'r rhai sy'n llawenhau. Llefain gyda'r rhai sy'n crio. Byw mewn cytgord â'i gilydd. Peidiwch â bod yn drahaus, ond ymgysylltwch â phobl ostyngedig. Peidiwch â meddwl eich bod yn ddoethach nag yr ydych mewn gwirionedd. Peidiwch â thalu drwg i neb yn ôl am ddrygioni, ond canolbwyntiwch eich meddyliau ar yr hyn sy'n iawn yng ngolwg pawb. Os yn bosibl, cyn belled ag y mae'n dibynnu arnoch chi, byw mewn heddwch â phawb. Peidiwch â dial, gyfeillion annwyl, ond gadewch le i ddigofaint Duw. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig, “I mi y mae dialedd. Talaf yn ôl iddynt, medd yr Arglwydd.”

17. Mathew 6:14-15 Canys os maddeuwch i eraill eu camweddau, bydd eich Tad nefol hefyd yn maddau i chwi, ond os na faddeuwch i eraill eu camweddau, ni faddau eich Tad eich camweddau chwi ychwaith.

Sut gallaf orchfygu poen brad?

Gwn ei bod yn anodd ar ein pennau ein hunain, ond rhaid inni ymddiried yn nerth Duw i helpu.

18. Philipiaid 4:13 Yr hwn sydd yn fy nerthu i, a allaf fi wneuthur pob peth.

19. Mathew 19:26 OndYr Iesu a edrychodd arnynt, ac a ddywedodd wrthynt, Gyda dynion y mae hyn yn amhosibl; ond gyda Duw y mae pob peth yn bosibl.

Peidiwch ag aros arno a fydd yn creu chwerwder a chasineb yn unig. Gosodwch eich llygaid ar Grist.

20. Hebreaid 12:15 Gwnewch yn siŵr nad yw neb yn syrthio'n fyr o ras Duw, ac nad oes unrhyw wreiddyn chwerwder yn codi, gan achosi trallod a thrwy hynny, gan halogi llawer. .

21. Eseia 26:3 Byddwch yn cadw mewn perffaith heddwch y rhai y mae eu meddyliau yn ddiysgog, oherwydd eu bod yn ymddiried ynoch.

Gweld hefyd: 25 Prif Adnod y Beibl Am Hyder Yn Nuw (Cryfder)

Rhaid inni ddibynnu ar yr Ysbryd a gweddïo ar yr Ysbryd.

22. Rhufeiniaid 8:26 Yn yr un modd, mae'r Ysbryd yn ein helpu ni yn ein gwendid. Ni wyddom am beth y dylem weddïo, ond y mae'r Ysbryd ei hun yn eiriol drosom trwy riddfanau di-eiriau.

Ymdrin â brad

Anghofiwch y gorffennol, symudwch ymlaen, a pharhewch yn ewyllys Duw.

23. Philipiaid 3:13-14 Frodyr, Nid wyf yn cyfrif fy hun i wedi dal: ond yr un peth hwn yr wyf yn ei wneud, gan anghofio'r pethau sydd o'r tu ôl, ac estyn allan at y pethau sydd o'r blaen, yr wyf yn pwyso tuag at y nod am wobr uchel alwad Duw yng Nghrist Iesu.

Atgof

24. Mathew 24:9-10 Yna fe'ch trosglwyddir i'ch erlid a'ch rhoi i farwolaeth, a byddwch yn cael eich casáu gan yr holl genhedloedd oherwydd ohonof fi. Bryd hynny bydd llawer yn troi cefn ar y ffydd ac yn bradychu a chasáu ei gilydd.

Enghreifftiau o frad yn yBeibl

25. Barnwyr 16:18-19 Pan sylweddolodd Delila ei fod wedi datgelu popeth iddi, anfonodd at swyddogion y Philistiaid a dweud wrthynt, “Brysiwch, a dewch yma ar unwaith, oherwydd wedi dweud popeth wrthyf.” Felly dyma swyddogion y Philistiaid yn mynd ati a dod â'u harian gyda nhw. Felly hi a'i hudodd i syrthio i gysgu ar ei glin, galwodd am ddyn i eillio ei saith clo o wallt oddi ar ei ben, ac felly dechreuodd ei fychanu. Yna ei nerth gadawodd ef.

Saul a fradychodd Dafydd

1 Samuel 18:9-11 Felly o hynny ymlaen bu Saul yn cadw llygad cenfigennus ar Ddafydd. Trannoeth dyma ysbryd poenydio oddi wrth Dduw yn llethu Saul, a dechreuodd rygnu yn ei dŷ fel gwallgofddyn. Yr oedd Dafydd yn canu y delyn, fel y gwnai bob dydd. Ond yr oedd gan Saul waywffon yn ei law, a thaflodd ef yn ddisymwth at Ddafydd, gan fwriadu ei binio at y mur. Ond dihangodd Dafydd ef ddwywaith.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.