ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਸੱਟ ਬਾਰੇ 25 ਮੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਉਣਾ)

ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਸੱਟ ਬਾਰੇ 25 ਮੁੱਖ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਉਣਾ)
Melvin Allen

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਬਾਈਬਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਰਦ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ.

ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੱਚਾਈ)

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ।

ਆਓ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੂਥਸਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲੇ ਲਈ ਸੀ।"

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ. ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਆਪਣੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਹਵਾਲੇ

"ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।"

“ਮੁਆਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਾਫ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ”

"ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

"ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਾਫੀ ਹੈ।"

"ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇਗੀ; ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

1. ਜ਼ਬੂਰ 41:9 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅੱਡੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ .

2. ਜ਼ਬੂਰ 55:12-14 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ - ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦਾ ਹੈ - ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ - ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ - ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ - ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ! ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਸੀ; ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ!

3. ਅੱਯੂਬ 19:19 ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

4. ਅੱਯੂਬ 19:13-14 ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।

5. ਕਹਾਉਤਾਂ 25:9-10 ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਓ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਚੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ

6. ਜ਼ਬੂਰ 27:10 ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. ਜ਼ਬੂਰ 55:16-17 ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਚੀਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।

8. ਕੂਚ 14:14 ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯਿਸੂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ

ਯਿਸੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ

9. ਲੂਕਾ 22:56-61 ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ। , "ਇਹ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।" ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਔਰਤ!" ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ।" ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ!" ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਆਦਮੀ ਯਕੀਨਨ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੀਲੀ ਹੈ!" ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ੍ਰੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ!" ਅਜੇ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਤਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅੱਜ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ।"

ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ

10. ਮੱਤੀ 26:48-50 ਗੱਦਾਰ, ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: “ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ। "ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਰੱਬੀ!" ਉਸਨੇ ਚੀਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ।" ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਰੱਬ ਧੋਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

11. 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:5 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।

12. 1 ਪਤਰਸ 4:13 ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ; ਤਾਂ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ।

ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਵਜੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ।

13. 1 ਪੀਟਰ 2:23 ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ , ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ)

14. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:3 ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ।

ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਲੱਭੋ।

15. ਮੱਤੀ 5:10-12 “ਕਿੰਨੇ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ! "ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧੰਨ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ! ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ।”

ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

16. ਰੋਮੀਆਂ 12:14-19 ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਅਨੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਕਰੋ. ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਵੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਪਰ ਨਿਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਓ, ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, “ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।”

17. ਮੱਤੀ 6:14-15 ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

18. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:13 ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

19. ਮੱਤੀ 19:26 ਪਰਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਓ।

20. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:15 ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਾ ਫੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। .

21. ਯਸਾਯਾਹ 26:3 ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਥਿਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

22. ਰੋਮੀਆਂ 8:26 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਾਹਾਕਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ

ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

23. ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 3:13-14 ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ: ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਇਨਾਮ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਦਬਾਇਆ. 24. ਮੱਤੀ 24:9-10 ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂਬਾਈਬਲ

25. ਨਿਆਈਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 16:18-19 ਜਦੋਂ ਦਲੀਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫ਼ਲਿਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਲਿਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਤਾਲੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ

1 ਸਮੂਏਲ 18:9-11 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਊਲ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਡੇਵਿਡ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਛੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੰਗਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਚ ਗਿਆ।
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।