Mistari 25 Mikuu ya Biblia Kuhusu Usaliti na Kuumiza (Kupoteza Imani)

Mistari 25 Mikuu ya Biblia Kuhusu Usaliti na Kuumiza (Kupoteza Imani)
Melvin Allen

Biblia inasema nini kuhusu usaliti?

Kusalitiwa na rafiki au mtu wa familia ni mojawapo ya hisia mbaya zaidi kuwahi kutokea. Nyakati fulani maumivu ya kihisia-moyo ni mabaya zaidi kuliko yale ya kimwili. Swali ni je, tunashughulikiaje usaliti? Jambo la kwanza ambalo mwili wetu unataka kufanya ni kulipiza kisasi. Ikiwa sio kimwili, basi katika akili zetu.

Lazima tutulie . Ni lazima tutoe mawazo yetu mbali na hali hiyo na kuweka mtazamo wetu kwa Kristo.

Ikiwa tutaendelea kufikiria kuhusu hali hiyo, basi itajenga hasira tu.

Lazima tumpe Bwana shida zetu zote. Atatuliza dhoruba ndani yetu. Ni lazima tufuate mfano wa Kristo ambaye pia alisalitiwa. Angalia jinsi Mungu alivyotusamehe.

Angalia pia: Mistari 21 Muhimu ya Biblia Kuhusu Kumlenga Mungu

Tuwasamehe wengine. Ni lazima tutulie juu ya Roho. Ni lazima tumwombe Roho atusaidie kuwapenda adui zetu na kuondoa uchungu na hasira yoyote inayonyemelea mioyoni mwetu.

Fahamu kuwa magumu yote tunayokumbana nayo maishani Mungu atayatumia kwa kusudi lake kuu. Kama vile Yusufu alivyosema, “mlikusudia mabaya juu yangu, lakini Mungu alikusudia kuwa jema.”

Unapoweka mawazo yako kwa Kristo kuna amani ya ajabu na hisia za upendo ambazo Yeye atatoa. Nenda utafute mahali tulivu. Mlilie Mungu. Mruhusu Mungu akusaidie maumivu na maumivu yako. Ombea msaliti wako kama vile Kristo alivyowaombea adui zake.

Mkristo ananukuu kuhusu usaliti

“Jambo la kusikitisha zaidi kuhusu usaliti ni kwambakamwe haitoki kwa adui zako.”

“Msamaha hausamehe tabia zao. Msamaha huzuia tabia zao kuharibu moyo wako.”

“Kuwa Mkristo maana yake ni kusamehe wasio na udhuru kwa sababu Mungu amesamehe wasio na udhuru ndani yako.

"Kiwango kidogo sana cha usaliti kinatosha kusababisha kifo cha uaminifu."

“Maisha yatakusaliti; Mungu hatawahi.”

Usaliti wa marafiki Mistari ya Biblia

1. Zaburi 41:9 Hata rafiki yangu wa karibu niliyemtumaini,aliyekula mkate wangu,ameniinulia kisigino chake. .

2. Zaburi 55:12-14 BHN - Kwa maana si adui anitukanaye—ningeweza kukabiliana nayo—wala si mtu anayenichukia na ambaye sasa anasimama dhidi yangu—ningeweza kujificha kutoka kwake. yeye—lakini ni wewe—mwanamume ambaye nilimtendea kama mwenzangu—msiri wangu wa kibinafsi, rafiki yangu wa karibu! Tulikuwa na ushirika mzuri pamoja; na hata tulitembea pamoja katika nyumba ya Mungu!

3. Ayubu 19:19 Rafiki zangu wa karibu wananichukia . Wale niliowapenda wamenigeuka.

4. Ayubu 19:13-14 Ndugu zangu wanakaa mbali, Na rafiki zangu wamenigeuka. Familia yangu imetoweka, na marafiki zangu wa karibu wamenisahau.

5. Mithali 25:9-10 Badala yake, jadiliana na jirani yako, na usisaliti imani ya mtu mwingine. La sivyo, yeyote atakayesikia atakuaibisha, na sifa yako mbaya haitakuacha kamwe .

Lazima tulieBwana kwa ajili ya msaada kwa hisia za usaliti

6. Zaburi 27:10 Hata kama baba yangu na mama yangu wataniacha, BWANA atanijali.

7. Zaburi 55:16–17 Namwita Mungu, naye Bwana ataniokoa. Asubuhi, mchana, na usiku, nilitafakari juu ya mambo haya na kupiga kelele katika shida yangu, naye akasikia sauti yangu.

8. Kutoka 14:14 BHN - Mwenyezi-Mungu atawapigania ninyi, nanyi mnapaswa kunyamaza tu.

Yesu amesalitiwa

Yesu anajua jinsi unavyohisi kusalitiwa. Alisalitiwa mara mbili.

Petro alimsaliti Yesu

9. Lk 22:56-61 Mjakazi akamwona ameketi karibu na moto, akamkazia macho, akasema. , "Mtu huyu pia alikuwa pamoja naye." Lakini akakana, "Simjui, mwanamke!" alijibu. Baadaye kidogo, mtu mmoja alimtazama na kusema, “Wewe pia ni mmoja wao.” Lakini Petro akasema, “Bwana, mimi siye!” Yapata saa moja baadaye, mtu mwingine akasema kwa mkazo, “Hakika mtu huyu alikuwa pamoja naye, kwa sababu yeye ni Mgalilaya!” Lakini Petro akasema, “Bwana, sijui unalosema!” Wakati huo huo, alipokuwa bado anaongea, jogoo akawika. Kisha Bwana akageuka na kumtazama Petro moja kwa moja. Ndipo Petro akalikumbuka neno la Bwana, na jinsi alivyomwambia, Kabla jogoo hajawika leo, utanikana mara tatu.

Yuda alimsaliti Yuda

10. Mathayo 26:48-50 Yule msaliti, Yuda, alikuwa amewapa ishara aliyoipanga, akisema, Mtajua ni yupi wa kumkamata.ninapomsalimia kwa busu.” Kwa hiyo Yuda akaja moja kwa moja kwa Yesu. “Salamu, Rabi!” alifoka na kumpa busu. Yesu alisema, “Rafiki yangu, endelea na ufanye ulilolijia. Kisha wale wengine wakamshika Yesu na kumkamata.

Angalia pia: Aya 30 za Epic za Bibilia Kuhusu Kufanya Upya Akili (Jinsi Ya Kila Siku)

Mungu anatumia usaliti

Usipoteze mateso yako. tumieni usaliti wenu ili mshiriki mateso ya Kristo.

11. 2 Wakorintho 1:5 Maana kama vile tunavyoshiriki mateso ya Kristo kwa wingi, vivyo hivyo faraja yetu inaongezeka kwa njia ya Kristo.

12. 1 Petro 4:13 Lakini furahini kwa kuwa mmeshiriki mateso ya Kristo; ili utukufu wake utakapofunuliwa, nanyi mfurahi kwa furaha tele.

Tumia usaliti wako kama fursa ya kufanana zaidi na Kristo na kukua kama Mkristo.

13. 1 Petro 2:23 Hakulipiza kisasi alipotukanwa. , wala kutishia kulipiza kisasi alipoteseka. Aliacha kesi yake mikononi mwa Mungu, ambaye daima anahukumu kwa haki. (Revenge in the Bible)

14. Waebrania 12:3 Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili uadui wa namna hii na watendao dhambi juu yake, msije mkachoka na kukata tamaa.

Daima kuna baraka katika kila mtihani. Tafuta baraka.

15. Mathayo 5:10-12 “Heri walio kuudhiwa kwa ajili ya haki, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao! “Heri ninyi watu watakapowatukana, kuwaudhi na kuwasema kila namnamambo mabaya juu yenu kwa uongo kwa ajili yangu ! Furahini na kushangilia kwa maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni! Ndivyo walivyowatesa manabii waliokuja kabla yenu.”

Usitafute njia ya kulipiza kisasi, bali wasamehe wengine kama vile Mungu alivyokusamehe.

16. Warumi 12:14-19 Wabariki wale wanaowatesa. wewe. Endeleeni kuwabariki, wala msiwalaani kamwe. Furahini pamoja na wale wanaoshangilia. Lieni pamoja na wale wanaolia. Kuishi kwa maelewano na kila mmoja. Usiwe na kiburi, bali shirikiana na watu wanyenyekevu. Usijifikirie kuwa una hekima kuliko ulivyo kweli. Usimlipe mtu ovu kwa ubaya, bali elekeza mawazo yako katika yaliyo mema machoni pa watu wote. Ikiwezekana, kwa kadiri inavyowategemea ninyi, kaeni kwa amani na watu wote. Wapendwa msilipize kisasi, bali mwachieni nafasi ghadhabu ya Mungu. Kwa maana imeandikwa, “Kisasi ni juu yangu. nitawalipa, asema BWANA.”

17. Mathayo 6:14-15 Kwa maana mkiwasamehe wengine makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi pia; lakini msipowasamehe wengine makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu.

Ninawezaje kushinda uchungu wa kusalitiwa?

Najua ni vigumu sisi wenyewe, lakini ni lazima tutegemee nguvu za Mungu ili kusaidia.

18. Wafilipi 4:13 Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu.

19. Mathayo 19:26 LakiniYesu akawatazama, akawaambia, Kwa wanadamu hili haliwezekani; lakini kwa Mungu yote yanawezekana.

Usikae juu yake ambayo italeta uchungu na chuki tu. mkaze macho yenu kwa Kristo.

20. Waebrania 12:15 Hakikisheni mtu ye yote asiipungukie neema ya Mungu, wala shina la uchungu lisichipuke na kusababisha taabu na kuwatia wengi unajisi. .

21. Isaya 26:3 Utawaweka katika amani kamilifu wale walio na nia thabiti, kwa sababu wanakutumaini wewe.

Ni lazima tumtegemee Roho na kumwomba Roho.

22. Warumi 8:26 Vivyo hivyo Roho hutusaidia udhaifu wetu. Hatujui tunapaswa kuomba nini, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusiko na neno.

Kushughulika na usaliti

Kusahau yaliyopita, songa mbele, na uendelee katika mapenzi ya Mungu.

23. Wafilipi 3:13-14 Ndugu. sijidhanii nafsi yangu kuwa nimekwisha kushika; lakini natenda neno hili moja tu; nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele; nakaza mwendo, niifikilie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu.

Ukumbusho

24. Mathayo 24:9-10 Kisha mtatiwa katika mateso na kuuawa, nanyi mtakuwa mkichukiwa na mataifa yote kwa sababu yangu. Wakati huo wengi watajitenga na imani na kusalitiana na kuchukiana.

Mifano ya usaliti katikaBiblia

25. Waamuzi 16:18-19 BHN - Delila alipoona kwamba alikuwa amemweleza mambo yote, akatuma watu kuwaita maofisa wa Wafilisti na kuwaambia, “Fanyeni haraka mje hapa mara moja, kwa maana amewaamuru waende hapa. ameniambia kila kitu.” Kwa hiyo maofisa wa Wafilisti wakamwendea na kuleta fedha zao pamoja nao. Basi akamshawishi alale juu ya mapaja yake, akamwita mtu amnyoe nywele zake saba za kichwa, na hivyo akaanza kumfedhehesha. Kisha nguvu zake zikamtoka.

Sauli alimsaliti Daudi

1 Samweli 18:9-11 Basi tangu wakati huo na kuendelea Sauli akamkazia macho Daudi kwa wivu. Siku iliyofuata, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjaa Sauli, naye akaanza kupiga kelele nyumbani kwake kama mwendawazimu. Daudi alikuwa akipiga kinubi, kama alivyofanya kila siku. Lakini Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake, naye akamrushia Daudi kwa ghafula, akikusudia kumchoma ukutani. Lakini Daudi akamtoroka mara mbili.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ni mwamini mwenye shauku katika neno la Mungu na mwanafunzi aliyejitolea wa Biblia. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika huduma mbalimbali, Melvin amekuza uthamini wa kina kwa nguvu ya mabadiliko ya Maandiko katika maisha ya kila siku. Ana shahada ya kwanza katika Theolojia kutoka chuo cha Kikristo kinachojulikana na kwa sasa anafuata Shahada ya Uzamili katika masomo ya Biblia. Kama mwandishi na mwanablogu, dhamira ya Melvin ni kuwasaidia watu binafsi kupata ufahamu mkubwa wa Maandiko na kutumia kweli zisizo na wakati katika maisha yao ya kila siku. Wakati haandiki, Melvin hufurahia kutumia wakati na familia yake, kuchunguza maeneo mapya, na kushiriki katika huduma za jamii.