25 belangrijke bijbelverzen over verraad en pijn (verlies van vertrouwen)

25 belangrijke bijbelverzen over verraad en pijn (verlies van vertrouwen)
Melvin Allen

Wat zegt de Bijbel over verraad?

Verraden worden door een vriend of een familielid is een van de ergste gevoelens ooit. Soms is de emotionele pijn veel erger dan de fysieke pijn. De vraag is, hoe gaan we om met verraad? Het eerste wat ons vlees wil doen is wraak nemen. Is het niet fysiek, dan in onze geest.

We moeten stil zijn. We moeten onze gedachten van de situatie afhalen en ons richten op Christus.

Als we aan de situatie blijven denken, zal dat alleen maar woede opwekken.

We moeten al onze problemen aan de Heer geven. Hij zal de storm in ons kalmeren. We moeten het voorbeeld van Christus volgen, die ook verraden werd. Kijk hoezeer God ons vergaf.

Laten we anderen vergeven. We moeten op de Geest vertrouwen. We moeten de Geest vragen ons te helpen onze vijanden lief te hebben en alle bitterheid en woede in ons hart weg te nemen.

Begrijp dat alle moeilijke dingen die we in ons leven tegenkomen, God zal gebruiken voor zijn grote doel. Net als Jozef zei: "jullie hebben het kwaad tegen mij bedoeld, maar God heeft het ten goede bedoeld."

Als je je gedachten op Christus richt, is er een geweldig gevoel van vrede en liefde dat Hij zal geven. Ga op zoek naar een rustige plek. Huil uit naar God. Sta God toe je pijn en pijn te helpen. Bid voor je verrader, net zoals Christus bad voor zijn vijanden.

Christelijke citaten over verraad

"Het trieste aan verraad is dat het nooit van je vijanden komt."

"Vergeving is geen excuus voor hun gedrag. Vergeving voorkomt dat hun gedrag je hart vernietigt."

"Christen zijn betekent het onvergeeflijke vergeven, omdat God het onvergeeflijke in jou heeft vergeven."

"Een zeer kleine mate van verraad is voldoende om de dood van het vertrouwen te veroorzaken."

Zie ook: 20 belangrijke bijbelverzen over niet van deze wereld

"Het leven zal je verraden, God nooit."

Verraad van vrienden Bijbelverzen

1. Psalm 41:9 Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, degene die mijn brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven.

2. Psalm 55:12-14 Want het is geen vijand die mij beledigt - dat had ik aankunnen - noch is het iemand die mij haat en die nu tegen mij opstaat - ik had mij voor hem kunnen verbergen - maar jij bent het - een man die ik als mijn gelijke behandelde - mijn persoonlijke vertrouweling, mijn goede vriend! We hadden een goede gemeenschap samen; en we wandelden zelfs samen in het huis van God!

3. Job 19:19 Mijn naaste vrienden haten mij. Zij die ik liefhad hebben zich tegen mij gekeerd.

4. Job 19:13-14 Mijn familieleden blijven ver weg, en mijn vrienden hebben zich tegen mij gekeerd. Mijn familie is weg, en mijn goede vrienden hebben mij vergeten.

5. Spreuken 25:9-10 Neem het liever op met je naaste, en verraad het vertrouwen van een ander niet. Anders zal iedereen die het hoort je beschaamd maken, en je slechte reputatie zal je nooit verlaten.

We moeten tot de Heer roepen om hulp met de gevoelens van verraad...

6. Psalm 27:10 Zelfs als mijn vader en moeder mij verlaten, zorgt de HEER voor mij.

7. Psalm 55:16-17 Ik roep God aan, en de Heer zal mij verlossen. s Morgens, 's middags en 's nachts heb ik over deze dingen nagedacht en in mijn benauwdheid geroepen, en Hij heeft mijn stem gehoord.

8.Exodus 14:14 De Heer zal voor u strijden, en u hoeft alleen maar te zwijgen.

Jezus verraden

Jezus weet hoe het voelt om verraden te worden. Hij werd twee keer verraden.

Petrus heeft Jezus verraden

9. Lucas 22:56-61 Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, staarde hem aan en zei: "Deze man was ook bij hem." Maar hij ontkende het: "Ik ken hem niet, vrouw!" antwoordde hij. Even later keek een man hem aan en zei: "Jij bent ook een van hen." Maar Petrus zei: "Meneer, dat ben ik niet!" Ongeveer een uur later beweerde een andere man nadrukkelijk: "Deze man was zeker bij hem, want hij is eenMaar Petrus zei: "Meneer, ik weet niet waar u het over heeft!" Juist toen, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. Toen draaide de Heer zich om en keek Petrus recht aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heer, en hoe Hij hem gezegd had: "Voordat er vandaag een haan kraait, zul je me drie keer verloochenen."

Judas verraadde Judas

10. Mattheüs 26:48-50 De verrader Judas had hun een vooraf afgesproken signaal gegeven: "Jullie zullen weten wie jullie moeten arresteren als ik hem met een kus begroet." Dus Judas kwam meteen naar Jezus toe. "Gegroet, Rabbi!" riep hij uit en gaf hem de kus. Jezus zei: "Mijn vriend, ga je gang en doe waarvoor je gekomen bent." Toen grepen de anderen Jezus en arresteerden hem.

God gebruikt verraad

Verspil je lijden niet. Gebruik je verraad om te delen in het lijden van Christus.

11. 2 Korintiërs 1:5 Want zoals wij overvloedig delen in het lijden van Christus, zo is ook onze troost overvloedig door Christus.

12. 1 Petrus 4:13 Maar verblijdt u, daar gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij, wanneer Zijn heerlijkheid zal worden geopenbaard, ook blij moogt zijn met grote vreugde.

Gebruik je verraad als een kans om meer op Christus te gaan lijken en te groeien als christen.

13. 1 Petrus 2:23 Hij nam geen wraak als hij beledigd werd, noch dreigde hij met wraak als hij leed. Hij liet zijn zaak over aan God, die altijd rechtvaardig oordeelt. (Wraak in de Bijbel)

14. Hebreeën 12:3 Want denk aan Hem die zo'n vijandigheid van zondaars tegen Zichzelf heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en de moed verliest.

Er is altijd een zegen in elke beproeving. Zoek de zegen.

15. Mattheüs 5:10-12 "Hoe gezegend zijn zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want het koninkrijk uit de hemel behoort hun toe! "Hoe gezegend zijn jullie wanneer mensen jullie beledigen, vervolgen en ten onrechte allerlei slechte dingen tegen jullie zeggen omwille van mij! Verheug je en wees ontzettend blij, want jullie beloning in de hemel is groot! Zo vervolgden zij de profeten die voor hen kwamenje."

Zoek geen manier om wraak te nemen, maar vergeef anderen zoals God jou heeft vergeven.

16. Romeinen 12:14-19 Zegen hen die u vervolgen. Blijf hen zegenen en vervloek hen nooit. Verheug u met hen die zich verheugen. Huil met hen die huilen. Leef in harmonie met elkaar. Wees niet hoogmoedig, maar ga om met nederige mensen . Denk niet dat u wijzer bent dan u in werkelijkheid bent. Betaal niemand kwaad voor kwaad terug, maar richt uw gedachten op wat goed is in deleef in vrede met alle mensen, voor zover het van u afhangt. Neem geen wraak, beste vrienden, maar laat ruimte voor Gods toorn. Want er staat geschreven: "Mij komt de wraak toe. Ik zal hen vergelden, spreekt de Heer."

17. Mattheüs 6:14-15 Want indien gij anderen hun schuld vergeeft, zal ook uw hemelse Vader u vergeven; maar indien gij anderen hun schuld niet vergeeft, zal ook uw Vader uw schuld niet vergeven.

Hoe kan ik de pijn van verraad overwinnen?

Ik weet dat het moeilijk is in ons eentje, maar we moeten vertrouwen op de kracht van God om te helpen.

18. Filippenzen 4:13 Ik ben tot alles in staat door Hem die mij versterkt.

19. Mattheüs 19:26 Maar Jezus zag hen en zei tot hen: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.

Sta er niet bij stil, dat zal alleen maar bitterheid en haat creëren. Richt je ogen op Christus.

20. Hebreeën 12:15 Zorg ervoor dat niemand tekortschiet in de genade van God en dat er geen wortel van bitterheid ontspruit, die problemen veroorzaakt en daardoor velen verontreinigt.

Zie ook: 30 Epische Bijbelverzen over het vernieuwen van de geest (Hoe dagelijks)

21. Jesaja 26:3 U bewaart in volmaakte vrede degenen wier geest standvastig is, omdat zij op U vertrouwen.

We moeten op de Geest vertrouwen en tot de Geest bidden.

22. Romeinen 8:26 Op dezelfde manier helpt de Geest ons in onze zwakheid. Wij weten niet wat wij moeten bidden, maar de Geest zelf bemiddelt voor ons door woordeloos gekerm.

Omgaan met verraad

Vergeet het verleden, ga verder, en ga door in Gods wil.

23. Filippenzen 3:13-14 Broeders, ik acht mijzelf niet begrepen; maar dit ene doe ik, vergetende wat achter is, en mij uitstrekkende naar wat vóór is, drukkende naar het merkteken, om de prijs der hoge roeping Gods in Christus Jezus.

Herinnering

24. Mattheüs 24:9-10 Dan zult u overgeleverd worden om vervolgd en ter dood gebracht te worden, en u zult door alle volken gehaat worden vanwege mij. In die tijd zullen velen zich van het geloof afkeren en elkaar verraden en haten.

Voorbeelden van verraad in de Bijbel

25. Rechters 16:18-19 Toen Delila besefte dat hij haar alles had onthuld, liet zij de Filistijnse ambtenaren komen en zei tegen hen: "Haast u en kom onmiddellijk hierheen, want hij heeft mij alles verteld." Dus gingen de Filistijnse ambtenaren naar haar toe en brachten hun geld mee. Dus lokte zij hem in slaap op haar schoot, riep een man om zijn zeven haarlokken van zijn hoofd af te scheren, enen begon hem te vernederen. Toen liet zijn kracht hem in de steek.

Saul verraadde David

1 Samuël 18:9-11 Zo hield Saul vanaf dat moment een jaloers oog op David. De volgende dag overviel een kwellende geest van God Saul, en hij begon als een bezetene tekeer te gaan in zijn huis. David speelde op de harp, zoals hij elke dag deed. Maar Saul had een speer in zijn hand, en hij slingerde die plotseling naar David, met de bedoeling hem aan de muur vast te pinnen. Maar David ontsnapte tweemaal aan hem.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.