25 Pangunahing Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagkakanulo At Nasaktan (Pagkawala ng Tiwala)

25 Pangunahing Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagkakanulo At Nasaktan (Pagkawala ng Tiwala)
Melvin Allen

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagtataksil?

Ang pagtataksil ng isang kaibigan o miyembro ng pamilya ay isa sa pinakamasamang pakiramdam kailanman. Minsan ang emosyonal na sakit ay mas malala kaysa sa pisikal na sakit. Ang tanong, paano natin haharapin ang pagtataksil? Ang unang bagay na gustong gawin ng ating laman ay makaganti. Kung hindi physically, sa isip natin.

Dapat tahimik lang tayo. Dapat nating alisin ang ating isipan sa sitwasyon at ituon ang ating pagtuon kay Kristo.

Kung patuloy nating iisipin ang sitwasyon, mabubuo lamang ito ng galit.

Dapat ibigay lahat ng problema natin kay Lord. Papatahimikin niya ang bagyo sa loob natin. Dapat nating tularan ang halimbawa ni Kristo na ipinagkanulo rin. Tingnan mo kung gaano tayo pinatawad ng Diyos.

Magpatawad tayo sa iba. Dapat tayong manalig sa Espiritu. Dapat nating hilingin sa Espiritu na tulungan tayong mahalin ang ating mga kaaway at alisin ang anumang pait at galit na nakakubli sa ating mga puso.

Unawain na lahat ng mahihirap na bagay na kinakaharap natin sa buhay ay gagamitin ito ng Diyos para sa Kanyang dakilang layunin. Katulad ng sinabi ni Joseph, "sinadya mo ang masama laban sa akin, ngunit sinadya ito ng Diyos para sa kabutihan."

Kapag itinuon mo ang iyong isip kay Kristo mayroong isang kahanga-hangang kapayapaan at pagmamahal na damdamin na Kanyang ibibigay. Humanap ka ng tahimik na lugar. Sumigaw sa Diyos. Hayaan ang Diyos na tulungan ang iyong sakit at sakit. Manalangin para sa iyong nagkanulo tulad ng ipinanalangin ni Kristo para sa Kanyang mga kaaway.

Christian quotes tungkol sa pagtataksil

“Ang pinakamalungkot na bagay sa pagtataksil ay iyonhindi ito nanggaling sa iyong mga kaaway.”

"Hindi pinahihintulutan ng pagpapatawad ang kanilang pag-uugali. Pinipigilan ng pagpapatawad ang kanilang pag-uugali na sirain ang iyong puso."

"Ang ibig sabihin ng pagiging isang Kristiyano ay patawarin ang hindi mapapatawad dahil pinatawad na ng Diyos ang hindi mapapatawad sa iyo."

"Ang napakaliit na antas ng pagkakanulo ay sapat na upang maging sanhi ng pagkamatay ng pagtitiwala."

“Ipagkakanulo ka ng buhay; Ang Diyos ay hindi kailanman.”

Pagkanulo sa mga kaibigan Mga talata sa Bibliya

1. Awit 41:9 Maging ang aking pinakamatalik na kaibigan na aking pinagtiwalaan, ang kumain ng aking tinapay, ay nagtaas ng kaniyang sakong laban sa akin .

2. Awit 55:12-14 Sapagka't hindi kaaway ang nang-iinsulto sa akin— Nakaya ko sana iyon— ni ang napopoot sa akin at ngayon ay bumangon laban sa akin— Naitago ko sana ang aking sarili mula sa siya— ngunit ikaw iyon— isang lalaking itinuring kong kapantay ko— ang aking personal na katiwala, ang aking malapit na kaibigan! Nagkaroon kami ng magandang pagsasamahan; at sabay tayong lumakad sa bahay ng Diyos!

3. Job 19:19 Kinasusuklaman ako ng aking malalapit na kaibigan . Ang mga mahal ko ay tumalikod sa akin.

4. Job 19:13-14 Ang aking mga kamag-anak ay lumalayo, at ang aking mga kaibigan ay tumalikod sa akin . Wala na ang pamilya ko, at nakalimutan na ako ng mga malalapit kong kaibigan.

5. Kawikaan 25:9-10 Sa halip, iharap mo ang bagay sa iyong kapwa, at huwag mong ipagkanulo ang tiwala ng ibang tao. Kung hindi, ipapahiya ka ng sinumang makarinig, at hindi ka iiwan ng iyong masamang reputasyon .

Dapat tayong sumigawang Panginoon para sa tulong sa mga damdamin ng pagkakanulo

6. Awit 27:10 Kahit iwanan ako ng aking ama at ina, ang Panginoon ay nagmamalasakit sa akin.

7. Awit 55:16–17 Tumawag ako sa Diyos, at ililigtas ako ng Panginoon. Umaga, tanghali, at gabi, pinag-isipan ko ang mga bagay na ito at sumigaw ako sa aking kabagabagan, at narinig niya ang aking tinig.

8.Exodus 14:14 Ipaglalaban ka ng Panginoon, at kailangan mong tumahimik.

Nagkanulo si Jesus

Alam ni Jesus kung ano ang pakiramdam ng ipagkanulo. Dalawang beses siyang ipinagkanulo.

Nagkanulo si Pedro kay Jesus

9. Lucas 22:56-61 Nakita siya ng isang alilang babae na nakaupo sa tabi ng apoy, tinitigan siya, at sinabi. , “Ang lalaking ito ay kasama rin niya.” Ngunit itinanggi niya ito, "Hindi ko siya kilala, babae!" sagot niya. Maya-maya, tumingin sa kanya ang isang lalaki at sinabing, “Isa ka rin sa kanila.” Ngunit sinabi ni Pedro, "Ginoo, hindi ako!" Pagkaraan ng mga isang oras, may isa pang lalaki na mariing iginiit, “Tiyak na kasama niya ang taong ito, sapagkat siya ay isang Galilean!” Ngunit sinabi ni Pedro, "Ginoo, hindi ko alam kung ano ang iyong sinasabi!" Noon, habang nagsasalita pa siya, tumilaok ang manok. Pagkatapos ay lumingon ang Panginoon at tumingin ng diretso kay Pedro. At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, at kung paano niya sinabi sa kaniya, Bago tumilaok ang manok ngayon, ikakaila mo akong tatlong ulit.

Si Judas ay ipinagkanulo si Judas

10. Mateo 26:48-50 Ang taksil, si Judas, ay nagbigay sa kanila ng isang nakatakdang senyales: “Malalaman ninyo kung sino ang huhulihin.kapag binati ko siya ng halik.” Kaya dumiretso si Judas kay Hesus. “Pagbati, Rabbi!” bulalas niya at binigyan siya ng halik. Sinabi ni Jesus, "Kaibigan, magpatuloy ka at gawin mo kung ano ang iyong naparito." Pagkatapos ay sinunggaban ng iba si Jesus at dinakip siya.

Ginagamit ng Diyos ang pagkakanulo

Huwag sayangin ang iyong pagdurusa. Gamitin ang iyong pagkakanulo upang makibahagi sa mga paghihirap ni Kristo.

11. 2 Corinthians 1:5 Sapagkat kung paanong kami ay nakikibahagi nang sagana sa mga paghihirap ni Cristo, gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Cristo.

12. 1 Pedro 4:13 Datapuwa't mangagalak kayo, yamang kayo'y mga karamay sa mga pagdurusa ni Cristo; upang, kung ang kaniyang kaluwalhatian ay nahayag, ay mangagalak din naman kayo ng labis na kagalakan.

Gamitin ang iyong pagkakanulo bilang isang pagkakataon upang maging higit na katulad ni Kristo at lumago bilang isang Kristiyano.

13. 1 Pedro 2:23 Hindi siya gumanti nang siya ay ininsulto , ni nagbabanta ng paghihiganti kapag siya ay nagdusa. Iniwan niya ang kanyang kaso sa mga kamay ng Diyos, na laging humahatol nang patas. (Revenge in the Bible)

14. Hebrews 12:3 Para isaalang-alang Siya na nagtiis ng gayong poot ng mga makasalanan laban sa Kanyang sarili, upang hindi kayo mapagod at mawalan ng loob.

Palaging may pagpapala sa bawat pagsubok. Hanapin ang pagpapala.

15. Mateo 5:10-12 “ Napakapalad ng mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian mula sa langit! “Mapalad kayo sa tuwing inaalipusta kayo ng mga tao, pinag-uusig, at pinagsasabihan ng kung anu-anomasasamang bagay laban sa iyo nang kasinungalingan dahil sa akin! Magalak at lubos na magalak, sapagkat ang inyong gantimpala sa langit ay malaki! Ganyan nila pinag-usig ang mga propeta na nauna sa iyo.”

Huwag kang humanap ng paraan para makapaghiganti, bagkus patawarin mo ang iba tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos.

16. Roma 12:14-19 Pagpalain ang mga umuusig. ikaw. Patuloy na pagpalain sila, at huwag na huwag silang isumpa. Magalak kasama ng mga nagsasaya. Umiyak kasama ang mga umiiyak. Mamuhay nang naaayon sa isa't isa. Huwag maging mapagmataas, ngunit makihalubilo sa mga taong mapagkumbaba. Huwag isipin na ikaw ay mas matalino kaysa sa iyong tunay. Huwag mong gantihan ng masama ang masama sa sinuman, ngunit ituon mo ang iyong pag-iisip sa kung ano ang tama sa paningin ng lahat ng tao. Kung maaari, hangga't ito ay nakasalalay sa iyo, mamuhay nang payapa sa lahat ng tao. Huwag maghiganti, mahal na mga kaibigan, ngunit mag-iwan ng puwang para sa poot ng Diyos. Sapagkat nasusulat, “Akin ang paghihiganti. Babayaran ko sila, sabi ng Panginoon.”

17. Mateo 6:14-15 Sapagkat kung patatawarin ninyo ang iba sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit, ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang iba sa kanilang mga kasalanan, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.

Paano ko malalampasan ang sakit ng pagtataksil?

Alam kong mahirap ito sa ating sarili, ngunit dapat tayong magtiwala sa lakas ng Diyos na tumulong.

18. Filipos 4:13 Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin.

19. Mateo 19:26 NgunitTiningnan sila ni Jesus, at sinabi sa kanila, Sa mga tao ito ay hindi maaaring mangyari; ngunit sa Diyos ang lahat ng bagay ay posible.

Huwag mong pag-isipan ito na lilikha lamang ng pait at poot. Ituon mo ang iyong mga mata kay Kristo.

20. Hebrews 12:15 Siguraduhin mong walang sinumang magkukulang sa biyaya ng Diyos at walang ugat ng kapaitan na sumisibol, na nagdudulot ng kaguluhan at sa pamamagitan nito ay nagpaparumi sa marami. .

21. Isaiah 26:3 Iyong iingatan sa sakdal na kapayapaan yaong ang mga pag-iisip ay matatag, sapagka't sila'y nagtitiwala sa iyo.

Dapat tayong umasa sa Espiritu at manalangin sa Espiritu.

22. Romans 8:26 Sa parehong paraan, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipagdasal, ngunit ang Espiritu mismo ay namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng walang salita na mga daing.

Pagharap sa pagtataksil

Kalimutan ang nakaraan, magpatuloy, at magpatuloy sa kalooban ng Diyos.

23. Filipos 3:13-14 Mga kapatid, Hindi ko ibinibilang ang aking sarili na nakahawak: ngunit ang isang bagay na ito ay ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at inaabot ko ang mga bagay na nasa harapan, ako'y nagsisilapit sa marka para sa gantimpala ng mataas na pagtawag ng Dios kay Cristo Jesus.

Tingnan din: Lutheranism Vs Catholicism Paniniwala: (15 Major Differences)

Paalaala

Tingnan din: 21 Nakababahala na Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Mga Spells (Nakakagulat na Katotohanang Malaman)

24. Mateo 24:9-10 Kung magkagayo'y ibibigay kayo upang pag-usigin at papatayin, at kapopootan kayo ng lahat ng mga bansa sapagkat sa akin. Sa panahong iyon, marami ang tatalikod sa pananampalataya at magtataksil at magkapopootan.

Mga halimbawa ng pagtataksil saBibliya

25. Mga Hukom 16:18-19 Nang matanto ni Delila na isiniwalat niya ang lahat sa kanya, ipinatawag niya ang mga opisyal ng Filisteo at sinabi sa kanila, “Magmadali kayong pumunta rito, sapagkat siya sinabi niya sa akin ang lahat." Kaya't pinuntahan siya ng mga opisyal ng Filisteo at dinala ang kanilang pera. Kaya't hinikayat niya siya na matulog sa kanyang kandungan, tinawag ang isang lalaki na ahit ang kanyang pitong hibla ng buhok mula sa kanyang ulo, at kaya sinimulan siyang hiyain. Pagkatapos ay iniwan siya ng kanyang lakas.

Si Saul ay nagkanulo kay David

1 Samuel 18:9-11 Kaya't mula noon si Saul ay naninibugho kay David. Kinabukasan, isang nagpapahirap na espiritu mula sa Diyos ang nanaig kay Saul, at nagsimula siyang magmukmok sa kanyang bahay na parang baliw. Si David ay tumutugtog ng alpa, gaya ng ginagawa niya araw-araw. Ngunit si Saul ay may sibat sa kanyang kamay, at bigla niyang inihagis iyon kay David, na nagbabalak na isaksak siya sa dingding. Ngunit dalawang beses siyang tinakasan ni David.
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.