Bībele un Korāns: 12 lielas atšķirības (kas ir pareizi?)

Bībele un Korāns: 12 lielas atšķirības (kas ir pareizi?)
Melvin Allen

Šajā rakstā mēs aplūkosim divas grāmatas, kas ir trīs reliģiju svētie raksti. Bībele ir kristiešu svētie raksti, un Vecās Derības daļa (Tanahs) ir jūdu ticības svētie raksti. Korāns (Qurʾān) ir islāma reliģijas svētie raksti. Ko šīs grāmatas mums stāsta par Dieva iepazīšanu, par Viņa mīlestību un par pestīšanu?

Korāna un Bībeles vēsture

Vecās Derības sadaļā Bībele tika rakstīta daudzus gadsimtus, sākot no 1446. gada p.m.ē. (iespējams, agrāk) līdz 400. gadam p.m.ē. Jaunās Derības grāmatas tika sarakstītas aptuveni no 48. līdz 100. gadam p.m.ē..

Portāls Korāns (Qurʾān) tika uzrakstīts laikā no 610. līdz 632. gadam.

Kas ir sarakstījis Bībeli?

Bībeli rakstījuši daudzi autori 1500 gadu vai ilgākā laika posmā. Bībele ir Dieva iedvests, Tas nozīmē, ka Svētais Gars vadīja un kontrolēja to, ko autori rakstīja. Tā ir galvenais avots mūsu zināšanām par Dievu, par pestīšanu, kas mums sniegta caur Kungu Jēzu Kristu, un mūsu neaizstājams ikdienas dzīves avots.

Mozus uzrakstīja Toru (pirmās piecas grāmatas) 40 gadu laikā pēc iziešanas no Ēģiptes, uzkāpjot Sinaja kalnā, kur Dievs runāja tieši ar viņu. Dievs runāja ar Mozu aci pret aci kā ar draugu. (2.Moz.33:11) Praviešu grāmatas sarakstīja daudzi Dieva iedvesmoti cilvēki. Daudzi pravietojumi jau ir piepildījušies Jēzū, un pārējie drīz piepildīsies.jo strauji tuvojas Jēzus atgriešanās. Rakstus un poētiskās grāmatas sarakstīja ķēniņš Dāvids, viņa dēls ķēniņš Salamans un citi autori, kurus vadīja Svētais Gars.

Jauno Derību sarakstīja mācekļi (apustuļi), kuri staigāja kopā ar Jēzu, redzēja Viņa lielos dziedināšanas darbus un brīnumus un bija liecinieki Viņa nāvei un augšāmcelšanai. To sarakstīja arī Pāvils un citi, kuri nāca pie ticības vēlāk, bet kurus mācīja apustuļi un kuri saņēma tiešu atklāsmi no Dieva.

Kas sarakstīja Korānu?

Saskaņā ar islāma reliģiju pravieti Muhamedu apmeklējis eņģelis 610. gadā pēc Kristus dzimšanas. Muhameds stāsta, ka eņģelis viņam parādījies Hiras alā netālu no Mekas un pavēlējis: "Lasi!" Muhameds atbildējis: "Bet es nemāku lasīt!" Tad eņģelis viņu apskāvis un nolasījis viņam pirmos pantus no Surah Al-Alaq. Korānā ir 114 nodaļas, ko sauc par Surah . Al-Alaq nozīmē sarecējušas asinis, kā eņģelis atklāja Muhamedam, ka Dievs radīja cilvēku no asins recekļa.

Musulmaņi uzskata, ka no šīs pirmās Korāna nodaļas Muhameds turpināja saņemt atklāsmes, kas veido pārējo Korāna daļu, līdz pat savai nāvei 631. gadā.

Cik garš ir Korāns salīdzinājumā ar Bībeli?

Bībele sastāv no 66 grāmatām: 39 Vecajā Derībā un 27 Jaunajā Derībā. Tajā ir aptuveni 800 000 vārdu.

Korānā ir 114 nodaļas un apmēram 80 000 vārdu, tātad Bībele ir apmēram desmit reizes garāka.

Bībeles un Korāna līdzības un atšķirības

Gan Bībelē, gan Korānā ir stāsti un norādes par vieniem un tiem pašiem cilvēkiem: Ādamu, Noasu, Ābrahāmu, Lotu, Īzāku, Ismaēlu, Jēkabu, Jāzepu, Mozu, Dāvidu, Goliātu, Elīsu, Jonu, Mariju, Jāni Kristītāju un pat Jēzu. Tomēr dažas stāstu pamatinformācijas atšķiras.

Korāns neko nesaka par Jēzus mācīšanas un dziedināšanas kalpošanu un noliedz Jēzus dievišķību. Korāns arī noliedz, ka Jēzus tika sists krustā un augšāmcēlās.

Gan Bībelē, gan Korānā teikts, ka Jēzus piedzima no jaunavas Marijas (Marijas); pēc sarunas ar eņģeli Gabriēlu viņa ieņēma bērnu caur Svēto Garu.

Marija, Jēzus māte, ir vienīgā sieviete, kas Korānā ir minēta vārdā, bet Bībelē ir minētas 166 sievietes, tostarp vairākas pravietes: Mirjama, Hulda, Debora, Anna un četras Filipa meitas.

Radīšana

Bībele saka, ka Dievs sešās dienās radīja debesis un zemi, nakti un dienu, visas zvaigznes, visus augus, dzīvniekus un cilvēkus. (1. Mozus 1) Dievs no pirmā vīrieša Ādama ribas radīja pirmo sievieti Ievu kā palīgu un pavadoni vīrietim un no sākuma noteica laulību. (1. Mozus 2) Bībele saka, ka Jēzus sākumā bija ar Dievu, ka Jēzus bija Dievs, un ka caur Jēzu viss ir radīts. (Jņ.ev.1:1-3). (Jņ.ev.1:1-3).

Korāns saka, ka debesis un zeme bija savienotas kopā kā viens veselums, pirms Dievs tās atdalīja (21:30); tas saskan ar 1. Mozus 1:6-8. Korāns saka, ka Dievs radīja nakti un dienu, sauli un mēnesi; tās visas peld kopā, katra savā orbītā (21:33). Korāns saka, ka Dievs sešās dienās radīja debesis un zemi, un visu, kas ir starp tām (7:54). Korāns saka, ka Dievs radīja cilvēku.no receklis (gabals bieza sarecējušas asinis). (96: 2). (96: 2)

Dievs vs Allah

Nosaukums Allah gadsimtiem ilgi tika lietots Arābijā pirms Muhameda, apzīmējot augstāko dievu (no 360), ko pielūdza arābi. ka'aba (kubs - sena akmens struktūra Lielajā mošejā Mekā, Saūda Arābijā, ko, kā uzskata, uzcēlis Ābrahāms).

Allah Korānā ir pilnīgi atšķirīgs no Dieva ( Jahve) no Bībeles. Allah ir tālu un tālu. Viens nevar zināt Allah personīgā veidā; Allah ir pārāk svēts, lai cilvēks varētu būt personīgas attiecības ar viņu. (3:7; 7:188). Allah ir viens (nevis Trīsvienība). Mīlestība nav uzsvērts ar Allah. Apgalvot, ka Jēzus ir Dieva Dēls, ir shirk , lielākais grēks islāmā.

Jahve, Bībeles Dievs , var iepazīt un vēlas iepazīt personīgi - tādēļ Viņš sūtīja Savu Dēlu Jēzu, lai atjaunotu attiecības starp Dievu un cilvēku. Jēzus lūdza, lai Viņa mācekļi "būtu viens, kā Mēs esam viens - es viņos un Tu Manī, - lai viņi būtu pilnīgi vienoti." (Jņ.17:22-23) "Dievs. ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, paliek Dievā, un Dievs paliek viņā." (1.Jņ.4:16) Pāvils lūdzās par ticīgajiem: "Lai Kristus ticībā iemājo jūsu sirdīs. Tad jūs, mīlestībā iesakņojušies un nostiprināti, kopā ar visiem svētajiem būsiet spēkā aptvert Kristus mīlestības garumu, platumu, augstumu un dziļumu un pazīt šo mīlestību, kas pārspēj atziņu,lai jūs būtu piepildīti ar visu Dieva pilnību." (Efeziešiem 3:17-19).

Grēks

Bībele saka, ka grēks ienāca pasaulē, kad Ādams un Ieva nepaklausīja Dieva pavēlei un ēda no laba un ļauna atziņas koka. Grēks atnesa pasaulē nāvi (Rom.5:12, 1.Moz.gr.2:16-17, 3:6) Bībele saka, ka visi ir grēkojuši (Rom.3:23) un ka grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvātā dāvana ir mūžīgā dzīvība caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu (Rom.6:23).

Korāns atkarībā no grēka rakstura lieto dažādus vārdus, kas apzīmē grēku. Dhanb attiecas uz lieliem grēkiem, piemēram, lepnumu, kas kavē ticību, un šie grēki ir elles uguns vērti. (3:15-16). Sayyi'a ir maznozīmīgi grēki, kas var tikt piedoti, ja viens izvairās no nopietniem dhanb grēks. (4:31) Ithm ir apzināti grēki, piemēram, nepatiesa sievas apsūdzēšana. (4:20-24). Shirk ir ithm (4:116) Korāns māca, ka, ja cilvēks grēko, viņam ir jālūdz piedošana Dievam un jāatgriežas pie Viņa. (11:3) Korāns māca, ka Dievs neņems vērā to grēkus, kuri tic Muhameda mācībai un dara labus darbus. (47:2) Ja viņi ir kādam nodarījuši pāri, viņiem ir jāizlīdzina grēki, lai Dievs piedotu. (2:160)

Jēzus vs Muhameds

Bībele pierāda, ka Jēzus Viņš ir tieši tas, par ko Viņš teica, ka Viņš ir - pilnībā Dievs un pilnībā cilvēks. Viņš ir Dieva Dēls un otra Trīsvienības (Tēvs, Dēls un Svētais Gars) Persona. Jēzus tika sists krustā un augšāmcēlās no nāves, lai glābtu visus, kas uz Viņu paļaujas. Vārds "Kristus" nozīmē "Mesija" (svaidītais), kuru Dievs sūtīja glābt cilvēkus. Vārds Jēzus nozīmē Glābējs vai Izglābējs.

Korāns māca, ka Isa (Jēzus), Marijas (Marijas) dēls bija tikai vēstnesis, tāpat kā daudzi citi vēstneši (pravieši) pirms viņa. Tā kā Jēzus ēda pārtiku tāpat kā citas būtnes, viņi saka, ka viņš bija mirstīgs, nevis Dievs, jo Dievs neēd pārtiku. (66:12).

Tomēr Korāns arī saka, ka Jēzus bija al-Masih (Mesija) un ka Dievs lika Jēzum sekot Dieva pēdās, apstiprinot to, kas tika atklāts pirms Jēzus Torā, un ka Dievs deva Jēzum Evaņģēliju ( Injil) , kas ir ceļvedis un gaisma tiem, kas atvairās no ļaunā. (5:46-47) Korāns māca, ka Jēzus atgriezīsies kā zīme, kas iezīmēs tiesas dienu (43:61). Kad dievbijīgie musulmaņi piemin Jēzus vārdu, viņi pievieno "miers ar Viņu".

Musulmaņi ciena Muhameds kā vislielāko pravieti - lielāku par Jēzu - un pēdējo pravieti (33:40). viņš tiek uzskatīts par perfektu ticīgo un ideālas uzvedības paraugu. Muhameds bija mirstīgais, bet ar neparastām īpašībām. Muhameds tiek godāts, bet ne pielūgts. viņš nav dievs, tikai cilvēks. Muhameds bija grēcīgs, tāpat kā visi cilvēki, un viņam bija jālūdz piedošana par saviem grēkiem (47:19), lai gan lielākā daļa musulmaņu saka, ka viņam nebijalieli grēki, tikai nelieli pārkāpumi.

Pestīšana

Bībele māca, ka visi cilvēki ir grēcinieki un ir pelnījuši nāvi un sodu ellē.

Glābšana nāk tikai caur ticību Jēzus nāvei un augšāmcelšanai par mūsu grēkiem. "Tici uz Kungu Jēzu, un tu tiksi pestīts" Ap.d.16:3.

Dievs tik ļoti mīlēja cilvēkus, ka sūtīja Savu Dēlu Jēzu mirt mūsu vietā un uzņemties sodu par mūsu grēkiem:

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību." (Jāņa ev.3:16).

"Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība; kas noraida Dēlu, tas dzīvību neredzēs, bet Dieva dusmas paliek uz viņu." (Jņ.ev.3:36).

"Ja tu ar savu muti apliecināsi: "Jēzus ir Kungs," un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu būsi pestīts. Jo ar savu sirdi tu tic un esi taisnots, un ar savu muti tu apliecini un esi pestīts." (Rom.10:9-10).

Korāns māca, ka Dievs ir žēlsirdīgs un pieņem grēku nožēlu tiem, kas grēko nezināšanā un nožēlot ātri. Ja kāds turpina grēkot un pēc tam nožēlo grēkus tieši pirms nāves, viņiem netiks piedots. Šiem cilvēkiem un tiem, kas noraida ticību, ir lemts "sods visvairāk smags." (4:17).

Personai ir jāievēro Pieci pīlāri kas jāsaglabā:

Skatīt arī: 20 svarīgi iemesli, kāpēc vajadzētu lasīt Bībeli (Dieva Vārdu) katru dienu
  1. Ticības apliecinājums (šahada): "Nav cita Dieva, kā vien Dievs, un Muhameds ir Dieva sūtnis."
  2. Lūgšana (salāts): piecas reizes dienā: rītausmā, pusdienlaikā, pēcpusdienā, saulrietā un pēc tumsas iestāšanās.
  3. Žēlastība (zakats): noteiktas ienākumu daļas ziedošana trūcīgiem kopienas locekļiem.
  4. Gavēšana (sawm): Ramadāna, islāma kalendāra devītā mēneša, dienas gaišajā laikā visi pieaugušie, kas ir veseli, atturas no ēdiena un dzēriena.
  5. Svētceļojums (hadžs): ja veselības stāvoklis un finansiālās iespējas to atļauj, katram musulmanim vismaz vienu reizi jāapmeklē svētā pilsēta Meka Saūda Arābijā.

Korāns māca, ka cilvēku šķīstī labie darbi (7:6-9), taču pat tie var neglābt cilvēku - tas ir atkarīgs no Allāha, kurš ir paredzējis ikviena cilvēka mūžīgo nākotni. (57:22) Pat Muhameds nebija pārliecināts par savu pestīšanu. (31:34; 46:9). Musulmanis nevar izjust pestīšanas prieku vai pārliecību par to. (7:188).

Pēcnāves dzīve

Bībele māca, ka Jēzus ir padarījis nāvi bezspēcīgu un ar Evaņģēliju (labo vēsti par pestīšanu) ir apgaismojis ceļu uz dzīvību un nemirstību. (2. Tim. 1:10).

Bībele māca, ka tad, kad ticīgais mirst, viņa dvēsele neatrodas viņa miesā un ir mājās pie Dieva. (2.Kor.5:8).

Bībele māca, ka cilvēkiem debesīs ir pagodināti, nemirstīgi ķermeņi, kas vairs nepiedzīvo ne skumjas, ne slimības, ne nāvi (Atkl.gr.21:4; 1.Kor.15:53).

Bībele māca, ka elle ir briesmīga vieta, kur valda neapdzēšama uguns (Mk.ev.9:44). Tā ir soda (Mt.ev.23:33) un mokas (Lk.ev.16:23) un "melnā tumsa" (Jūdas 1:13), kur būs raudāšana un zobu trīcēšana (Mt.ev.8:12; 22:13; 25:30).

Kad Dievs sūta cilvēku uz elli, viņš tur paliek uz visiem laikiem (Atklāsmes gr.20:20). (Atkl.gr.20:20).

Bībele māca, ka ikviens, kura vārds nebūs ierakstīts dzīvības grāmatā, tiks iemests uguns ezerā (Atkl.gr.20:11-15).

Korāns māca, ka pēc nāves ir dzīvība un ka ir tiesas diena, kad mirušie tiks atdzīvināti, lai tiktu tiesāti.

Korāns apraksta Džahannamu (pēcnāves dzīvi ļaundariem) kā liesmojošu uguni un bezdibeni. (25:12) Elle ir briesmīga un mūžīga (6:128 un 11:107), "izņemot gadījumus, kad Allah to vēlas." Daži musulmaņi uzskata, ka tas nozīmē, ka ne visi paliks ellē uz visiem laikiem, bet tā būs drīzāk kā šķīstītava par tādiem maznozīmīgiem grēkiem kā tenkošana.

Musulmaņi tic septiņiem elles slāņiem, no kuriem daži ir īslaicīgi (musulmaņiem, kristiešiem un ebrejiem), bet citi ir pastāvīgi - neticīgajiem, raganām utt.

Korāns māca par Džannu kā taisno galīgo mājvietu un atlīdzību. (13:24) Džannā cilvēki dzīvo Allah tuvumā svētlaimes dārzā (3:15, 13:23). Katrā dārzā ir savrupmāja (9:72), un cilvēki valkās bagātīgas un skaistas drēbes (18:31), un viņiem būs jaunavas pavadones (52:20), ko sauc par houris.

Korāns māca, ka ir jāiztur lieli pārbaudījumi, lai nokļūtu Džannā (debesīs). (2:214, 3:142) Korāns māca, ka arī taisni kristieši un ebreji var iekļūt debesīs. (2:62).

Slavenas Bībeles un Korāna citāti

Slaveni Bībeles citāti:

"Tātad, ja kāds ir Kristū, tas ir jauns radījums; vecais ir pagājis, redzi, ir nācis jauns." (2. Korintiešiem 5:17).

Skatīt arī: 25 iedrošinoši Bībeles pantiņi par stingru nostāju

"Es kopā ar Kristu esmu krustā sists, un vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus, un to dzīvi, ko tagad dzīvoju miesā, dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani mīlējis un atdevis Sevi par mani." (Gal.2:20).

"Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un ikviens, kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu." (1.Jāņa 4:7).

Slavenas Korāna citāti:

"Dievs, nav cita dieva, kā vien Viņš, Dzīvais, Mūžīgais. Viņš sūtīja jums Grāmatu ar Patiesību, apstiprinot to, kas bija pirms tam, un Viņš sūtīja Toru un Evaņģēliju." (3:2-3).

"Eņģeļi sacīja: "Ak, Marija, Dievs tev dod labu vēsti par Vārdu no Viņa. Viņa vārds ir Mesija, Jēzus, Marijas dēls, labi novērtēts šajā un nākamajā pasaulē, un viens no tuvākajiem." (3:45).

"Mēs ticam Dievam, un tajā, kas mums atklājās; un tajā, kas tika atklāts Ābrahamam, un Ismaēlam, un Īzākam, un Īzākam, un Jēkabam, un patriarhiem; un tajā, kas tika dota Mozum, un Jēzum, un praviešiem no sava Kunga." (03:84).

Korāna un Bībeles saglabāšana

Korānā teikts, ka Dievs atklājis Toru (pirmās piecas Bībeles grāmatas), Psalmus un Evaņģēliju, tāpat kā atklājis Muhamedam Korānu. Tomēr lielākā daļa musulmaņu uzskata, ka Bībele gadu gaitā ir bojāta un pārveidota (lai gan Korānā tas nav teikts), savukārt Korāns ir nemainīgs un perfekti saglabājies.

Kad Muhameds saņēma atklāsmes, viņš vēlāk tās nolasīja saviem pavadoņiem, kuri tās pierakstīja. Viss Korāns tika sakārtots vienā rakstītā grāmatā tikai pēc Muhameda nāves. Sanaa Rokraksts tika atrasts 1972. gadā, un tas ir datēts ar radioaktīvo oglekli 30 gadu laikā pēc Muhameda nāves. Tam ir augšējais un apakšējais teksts, un augšējais teksts ir praktiski tāds pats kā mūsdienu Korāns. Apakšējā tekstā ir variācijas, kas uzsver vai precizē dažus pantus, tāpēc tas varētu būt bijis kaut kas līdzīgs parafrāzei vai komentāram. Katrā ziņā augšējais teksts pierāda, ka Korāns bijapreserved.//942331c984ee937c0f2ac57b423d2d77.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Taču tāda bija arī Bībele. 175. gadā p. m. ē. Sīrijas ķēniņš Antiohs Epifāns pavēlēja ebrejiem iznīcināt savus Svētos Rakstus un pielūgt grieķu dievus. Taču Jūda Makabejs saglabāja grāmatas un vadīja ebrejus veiksmīgā sacelšanās pret Sīriju. Lai gan daļa Bībeles tika sarakstīta 2000 vai vairāk gadu pirms Korāna, 1947. gadā atklātie Nāves jūras svitki apstiprināja, ka mums joprojām ir Bībeles teksts.Tūkstošiem Jaunās Derības manuskriptu, kas datējami ar 300. gadu pēc Kristus dzimšanas, apstiprina, ka arī Jaunā Derība tika saglabāta providenciāli.

Kāpēc man vajadzētu kļūt par kristieti?

Jūsu mūžīgā dzīve ir atkarīga no jūsu ticības Jēzum. Islāmā jums nav nekādas garantijas par to, kas notiks pēc nāves. Pateicoties Jēzum Kristum, mūsu grēki ir piedoti un mūsu attiecības ar Dievu ir atjaunotas. Jūs varat gūt pārliecību par glābšanu Jēzū.

"Un mēs zinām, ka Dieva Dēls ir nācis un devis mums saprašanu, lai mēs pazīstam To, kas ir patiess, un mēs esam tajā, kas ir patiess, Viņa Dēlā Jēzū Kristū. Tas ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība." (1.Jņ.5:20).

Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu būsi pestīts. (Rom.10:10).

Kļūstot par patiesu kristieti, mēs izglābjamies no elles un iegūstam stingru pārliecību, ka pēc nāves nonāksim debesīs. Taču, būdami patiesi kristieši, mēs varam piedzīvot vēl daudz ko citu!

Kā kristieši mēs piedzīvojam neaprakstāmu prieku, dzīvojot attiecībās ar Dievu. Kā Dieva bērni mēs varam saukt Viņu: "Abba! (Tētis!) Tēvs!" (Rom.8:14-16) Nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības! (Rom.8:37-39).

Kāpēc gaidīt? Speriet šo soli jau tagad! Tici Kungam Jēzum Kristum, un tu būsi glābts!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.