Beibl Vs Quran (Koran): 12 Gwahaniaeth Mawr (Pa Sy'n Cywir?)

Beibl Vs Quran (Koran): 12 Gwahaniaeth Mawr (Pa Sy'n Cywir?)
Melvin Allen

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar ddau lyfr sef yr ysgrythurau sanctaidd ar gyfer tair crefydd. Y Beibl yw'r ysgrythurau sanctaidd i Gristnogion, ac adran yr Hen Destament (Tanakh) yw'r ysgrythur ar gyfer y ffydd Iddewig. Y Koran (Qurʾān) yw'r ysgrythur ar gyfer crefydd Islam. Beth mae'r llyfrau hyn yn ei ddweud wrthym am adnabod Duw, am Ei gariad, ac am iachawdwriaeth?

Hanes y Qur’an a’r Beibl

Ysgrifennwyd adran yr Hen Destament o y Beibl dros ganrifoedd lawer, yn ymestyn o 1446 CC (yn ôl pob tebyg). yn gynharach) i 400 CC. Ysgrifennwyd llyfrau'r Testament Newydd o tua 48 i 100 OC.

Ysgrifennwyd y Coran (Qurʾān) rhwng OC 610-632.

Pwy ysgrifennodd y Beibl?

Ysgrifennwyd y Beibl gan lawer o awduron dros gyfnod o 1500 o flynyddoedd neu fwy. Mae'r Beibl wedi'i anadlu gan Dduw, sy'n golygu mai'r Ysbryd Glân oedd yn llywio ac yn rheoli'r hyn a ysgrifennodd yr awduron. Dyma ffynhonnell eithaf ein hadnabyddiaeth o Dduw, o'r iachawdwriaeth a ddarparwyd trwy'r Arglwydd Iesu Grist, a'n hadnodd anhepgor ar gyfer bywyd beunyddiol.

Ysgrifennodd Moses y Torah (y pum llyfr cyntaf) yn ystod y 40 mlynedd yn dilyn y ymadawiad o'r Aipht, ar ol esgyn mynydd Sinai, lle y llefarodd Duw yn uniongyrchol wrtho. Siaradodd Duw wyneb yn wyneb â Moses, fel gyda ffrind. (Exodus 33:11) Ysgrifennwyd llyfrau’r proffwydi gan lawer o ddynion a ysbrydolwyd gan Dduw. Mae llawer o'r proffwydoliaethau wediMae uffern yn erchyll ac yn dragwyddol (6:128 a 11:107) “ac eithrio fel y mae Allah yn ei ewyllysio.” Mae rhai Mwslemiaid yn credu bod hyn yn golygu na fydd pawb yn aros yn Uffern am byth, ond bydd yn debycach i burdan i fân bechodau fel clecs.

Mae Mwslimiaid yn credu mewn saith haen o uffern, rhai ohonynt dros dro (i Fwslimiaid, Cristnogion, ac Iddewon) ac eraill sy'n barhaol i'r rhai heb ffydd, gwrachod, ac ati.

Mae’r Qurân yn dysgu am Janna fel cartref a gwobr olaf y cyfiawn. (13:24) Yn Janna, mae pobl yn byw yn agos at Allah mewn gardd wynfyd (3:15, 13:23). Mae gan bob gardd blasty (9:72) a bydd y bobl yn gwisgo dillad cyfoethog a hardd (18:31) a chael cymdeithion gwyryf (52:20) o'r enw houris.

Mae'r Qurân yn dysgu bod yn rhaid i rywun ddioddef yn fawr. treialon i fynd i mewn i Janna (nef). (2:214, 3:142) Mae’r Qur’an yn dysgu y gall Cristnogion ac Iddewon cyfiawn fynd i mewn i’r nefoedd hefyd. (2:62)

Dyfyniadau enwog o’r Beibl a’r Qur’an

Dyfyniadau enwog o’r Beibl:

“Felly, os oes neb yn Nghrist, y mae y person hwn yn greadigaeth newydd ; aeth yr hen bethau heibio; wele pethau newydd wedi dod.” (2 Corinthiaid 5:17)

“Cefais fy nghroeshoelio gyda Christ; ac nid myfi sydd yn byw mwyach, ond Crist sydd yn byw ynof fi ; a'r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, yr wyf yn ei fyw trwy ffydd ym Mab Duw, yr hwn a'm carodd ac a'i rhoes ei Hun drosof.” (Galatiaid 2:20)

“Anwylyd, gadewch inni garuEi gilydd; oherwydd oddi wrth Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy'n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Duw.” (1 Ioan 4:7)

Gweld hefyd: Adnod y Dydd - Peidiwch â Barnu - Mathew 7:1

dyfynna’r Qur’an enwog:

“Duw, nid oes duw ond Efe, y Bywiog, y Tragwyddol. Efe a anfonodd i lawr atoch y Llyfr gyda'r Gwirionedd, gan gadarnhau yr hyn a ddaeth o'i flaen; ac anfonodd i lawr y Torah a'r Efengyl.” (3:2-3)

“Dywedodd yr Angylion, “O Mair, mae Duw yn rhoi newyddion da ichi am Air ganddo. Ei enw yw’r Meseia, Iesu, mab Mair, sy’n uchel ei barch yn y byd hwn a’r nesaf, ac yn un o’r rhai agosaf.” (3:45)

“Credwn yn Nuw, ac yn yr hyn a ddatguddiwyd i ni; ac yn yr hyn a ddatguddiwyd i Abraham, ac Ismael, ac Isaac, a Jacob, a'r Patriarchiaid; ac yn yr hyn a roddwyd i Moses, a'r Iesu, a'r proffwydi gan eu Harglwydd.” (3:84)

Cadwraeth y Quran a’r Beibl

Mae’r Qurân yn dweud bod Duw wedi datgelu’r Torah (pum llyfr cyntaf y Beibl), y Salmau, a'r Efengyl yn union fel y datgelodd y Qur'an i Muhammad. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o Fwslimiaid yn meddwl bod y Beibl wedi’i lygru a’i newid dros y blynyddoedd (er nad yw’r Qurʾān yn dweud hyn), tra bod y Qurʾān wedi bod yn ddigyfnewid ac wedi’i gadw’n berffaith.

Pan fyddai Muhammad yn derbyn datguddiad, byddai'n eu hadrodd yn ddiweddarach i'w gymdeithion, a ysgrifennodd hwy i lawr. Ni chafodd y Qurân cyfan ei drefnu yn un llyfr ysgrifenedig tan ar ôl i Muhammad farw. Darganfuwyd llawysgrif Sanaa yn 1972 ayn dyddio o radio carbon o fewn 30 mlynedd i farwolaeth Muhammad. Mae ganddo destun uwch ac isaf, ac mae'r testun uwch fwy neu lai yr un fath â Qur'an heddiw. Mae gan y testun isaf amrywiadau sy'n pwysleisio neu'n egluro adnodau penodol, felly efallai mai rhywbeth fel aralleiriad neu sylwebaeth ydoedd. Beth bynnag, mae'r testun uchaf yn dangos bod y Qur'an wedi'i gadw.//942331c984ee937c0f2ac57b423d2d77.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Ond felly hefyd y Beibl . Yn 175 CC, gorchmynnodd y Brenin Antiochus Epiphanes o Syria i'r Iddewon ddinistrio eu Hysgrythurau ac addoli'r duwiau Groegaidd. Ond cadwodd Jwdas Maccabaeus y llyfrau ac arwain yr Iddewon mewn gwrthryfel llwyddiannus yn erbyn Syria. Er i rannau o’r Beibl gael eu hysgrifennu 2000 o flynyddoedd neu fwy cyn y Qur’an, cadarnhaodd darganfyddiad Sgroliau’r Môr Marw yn 1947 fod gennym yr un Hen Destament o hyd ag a ddefnyddiwyd yn nyddiau Iesu. Mae miloedd o lawysgrifau'r Testament Newydd sy'n dyddio mor bell yn ôl â 300 OC yn cadarnhau bod y Testament Newydd hefyd wedi'i gadw'n rhagluniaethol.

Pam ddylwn i ddod yn Gristion?

Eich bywyd tragwyddol yn dibynnu ar eich ffydd yn Iesu. Yn Islam, nid oes gennych unrhyw sicrwydd o beth fydd yn digwydd pan fyddwch yn marw. Trwy Iesu Grist, mae ein pechodau yn cael eu maddau ac mae ein perthynas â Duw yn cael ei hadfer. Gallwch gael sicrwydd iachawdwriaeth yn Iesu.

“A gwyddom fod gan Fab Duwtyred, ac a roddes i ni ddeall, fel yr adwaenom yr Hwn sydd wir; a ninnau yn yr Hwn sydd wir, yn ei Fab lesu Grist. Dyma'r gwir Dduw a bywyd tragwyddol. (1 Ioan 5:20)

Os cyffeswch â’ch genau Iesu yn Arglwydd a chredwch yn eich calon fod Duw wedi ei gyfodi Ef oddi wrth y meirw, fe’ch achubir. (Rhufeiniaid 10:10)

Mae bod yn wir Gristion yn rhoi dianc rhag uffern inni a’r sicrwydd cadarn y byddwn ni’n mynd i’r nefoedd pan fyddwn ni’n marw. Ond mae cymaint mwy i'w brofi fel gwir Gristion!

Fel Cristnogion, rydyn ni’n profi llawenydd annisgrifiadwy yn cerdded mewn perthynas â Duw. Fel plant Duw, gallwn weiddi arno, “Abba! (Dad!) Tad.” (Rhufeiniaid 8:14-16) Ni all dim ein gwahanu oddi wrth gariad Duw! (Rhufeiniaid 8:37-39)

Pam aros? Cymerwch y cam hwnnw ar hyn o bryd! Credwch yn yr Arglwydd Iesu Grist a chewch eich achub!

eisoes wedi ei gyflawni yn Iesu, a bydd y gweddill yn dod i ben yn fuan wrth i Iesu ddod yn ôl yn gyflym. Ysgrifennwyd yr ysgrifau a'r llyfrau barddonol gan y Brenin Dafydd, ei fab y Brenin Solomon, a chan awduron eraill a gyfarwyddwyd gan yr Ysbryd Glân.

Ysgrifennwyd y Testament Newydd gan y disgyblion (apostolion) oedd yn cerdded gyda Iesu, yn gweld ei iachâd a'i wyrthiau mawr, ac yn dystion o'i farwolaeth a'i atgyfodiad. Fe'i hysgrifennwyd hefyd gan Paul ac eraill a ddaeth i ffydd yn ddiweddarach, ond a ddysgwyd gan yr apostolion ac a dderbyniodd ddatguddiad uniongyrchol gan Dduw.

Pwy ysgrifennodd y Quran?

Yn ôl crefydd Islam, ymwelodd angel â’r proffwyd Muhammad yn 610 OC. Dywedodd Muhammad fod yr angel wedi ymddangos iddo yn yr ogof Hira, yn agos at Mecca a gorchmynnodd iddo: “Darllenwch!” Ymatebodd Muhammad, “Ond ni allaf ddarllen!” Yna cofleidiodd yr angel ef ac adrodd iddo adnodau cyntaf y Surah Al-Alaq. Mae'r Qurʾān yn cynnwys 114 o benodau o'r enw Surah . Mae Al-Alaq yn golygu gwaed wedi'i gelu, fel y datgelodd yr angel i Muhammad fod Duw wedi creu dyn o geulad gwaed.

O'r bennod gyntaf hon o'r Qurʾān, Mwslemiaid yn credu bod Muhammad wedi parhau i dderbyn datguddiadau, sy'n ffurfio gweddill y Qur'an, nes iddo farw yn 631 OC.

Am faint o amser mae'r Quran o'i gymharu â'r Beibl?

Mae'r Beibl yn cynnwys 66 o lyfrau: 39 yn yr Hen Destament a 27 yn y NewyddTestament. Mae ganddo tua 800,000 o eiriau.

Mae’r Qurân yn cynnwys 114 o benodau ac mae tua 80,000 o eiriau, felly mae’r Beibl tua deg gwaith yn hirach.

Cyffelybiaethau a gwahaniaethau rhwng y Beibl a’r Quran

Mae’r Beibl a’r Qurân yn cynnwys straeon a chyfeiriadau am yr un bobl: Adda, Noa, Abraham, Lot, Isaac , Ishmael, Jacob, Joseph, Moses, Dafydd, Goliath, Eliseus, Jona, Mair, Ioan Fedyddiwr, a hyd yn oed Iesu. Fodd bynnag, mae rhai o fanylion sylfaenol y straeon yn wahanol.

Nid yw’r Qurân yn dweud dim am ddysgeidiaeth a gweinidogaeth iacháu Iesu ac mae’n gwadu dwyfoldeb Iesu. Mae'r Qurân hefyd yn gwadu i Iesu gael ei groeshoelio a'i atgyfodi.

Mae'r Beibl a'r Qurân yn dweud i Iesu gael ei eni o'r forwyn Fair (Maryam); ar ôl siarad â'r angel Gabriel, beichiogodd trwy'r Ysbryd Glân.

Mair, mam Iesu, yw'r unig wraig a grybwyllir wrth ei henw yn y Qurān, tra bod y Beibl yn crybwyll 166 o ferched wrth eu henwau, gan gynnwys sawl proffwydes : Miriam, Huldah, Deborah, Anna, a phedair merch Philip.

Creadigaeth

Mae’r Beiblyn dweud mai Duw greodd y nefoedd a’r ddaear, nos a dydd, yr holl sêr a’r holl blanhigion ac anifeiliaid a bodau dynol mewn chwe diwrnod. (Genesis 1) Creodd Duw y wraig gyntaf, Efa, allan o asen y dyn cyntaf, Adda, yn gynorthwyydd ac yn gydymaith i'r dyn, ac ordeiniwyd priodas o'r dechrau. (Genesis 2)Mae'r Beibl yn dweud bod Iesu gyda Duw yn y dechreuad, mai Iesu oeddDduw, a thrwy Iesu y crewyd pob peth. (Ioan 1:1-3)

Mae’r Qurʾān yn dweud bod y nefoedd a’r ddaear wedi’u huno fel un uned, cyn i Dduw eu gwahanu (21:30); mae hyn yn cyd-fynd â Genesis 1:6-8. Mae'r Qurān yn dweud creodd Duw y nos a'r dydd, a'r haul a'r lleuad; maent i gyd yn nofio ar hyd, pob un yn ei orbit (21:33). Mae’r Qurân yn dweud bod Duw wedi creu’r nefoedd a’r ddaear, a phopeth sydd rhyngddyn nhw, mewn chwe diwrnod. (7:54) Mae’r Qurân yn dweud bod Duw wedi creu dyn o geuled (darn o waed trwchus wedi’i geulo). (96:2)

Duw vs Allah

Defnyddiwyd yr enw Allah am ganrifoedd yn Arabia cyn Muhammed, gan ddynodi'r duw uchaf (ymysg 360) a addolir yn y ka'aba (y ciwb - adeiledd carreg hynafol yn y Mosg Mawr ym Mecca, Saudi Arabia y credwyd iddo gael ei adeiladu gan Abraham).

Mae Allah yn y Qurân yn hollol wahanol i Dduw ( Yahweh) y Beibl. Mae Allah yn bell ac yn anghysbell. Ni all un adnabod Allah mewn ffordd bersonol; Mae Allah yn rhy sanctaidd i ddyn gael perthynas bersonol ag ef. (3:7; 7:188). Mae Allah yn un (nid yn Drindod). Nid yw cariad yn cael ei bwysleisio gydag Allah. Mae honni mai Iesu yw Mab Duw yn shirk , pechod mwyaf Islam.

Mae’r ARGLWYDD, Duw’r Beibl , yn gallu cael ei adnabod, ac mae’n dymuno cael ei adnabod mewn ffordd bersonol – hynny ywpam anfonodd Ei Fab Iesu i adfer y berthynas rhwng Duw a dyn. Gweddïodd Iesu ar i’w ddisgyblion “fod yn un fel Rydyn ni’n un – myfi ynddyn nhw a Ti ynof fi – iddyn nhw fod yn gwbl unedig.” (Ioan 17:22-23) “Duw yw cariad, ac y mae'r un sy'n aros mewn cariad yn aros yn Nuw, a Duw yn aros ynddo ef.” (1 Ioan 4:16) Gweddïodd Paul dros y credinwyr, “ar i Grist drigo yn eich calonnau trwy ffydd. Yna bydd gennych chwi, wedi eich gwreiddio a'ch seilio mewn cariad, allu, ynghyd â'r holl saint, i amgyffred hyd a lled, ac uchder a dyfnder cariad Crist, ac i adnabod y cariad hwn sy'n rhagori ar wybodaeth, fel y'ch llanwer. â holl gyflawnder Duw." (Effesiaid 3:17-19)

Pechod

Mae’r Beibl yn dweud bod pechod wedi dod i mewn i’r byd pan anufuddhaodd Adda ac Efa i orchymyn Duw a bwyta o bren gwybodaeth da a drwg. Daeth pechod â marwolaeth i’r byd (Rhufeiniaid 5:12, Genesis 2:16-17, 3:6) Mae’r Beibl yn dweud bod pawb wedi pechu (Rhufeiniaid 3:23), ac mai marwolaeth yw cyflog pechod, ond y rhodd rad o Dduw y mae bywyd tragywyddol trwy lesu Grist ein Harglwydd. (Rhufeiniaid 6:23)

Mae’r Qurân yn defnyddio geiriau gwahanol am bechod, yn dibynnu ar eu natur. Mae Dhanb yn cyfeirio at bechodau mawr megis balchder sy'n atal ffydd, ac mae'r pechodau hyn yn deilwng o dân uffern. (3:15-16) Mae Sayyi'a yn fân bechodau y gellir eu maddau os bydd rhywun yn osgoi pechod dhanb difrifol. (4:31)Mae Ithm yn bechodau bwriadol, megis cyhuddo gwraig ar gam. (4:20-24) Mae Shirk yn bechod ithm sy’n golygu ymuno â duwiau eraill ag Allah. (4:116) Mae’r Qurân yn dysgu, os bydd rhywun yn pechu, y dylen nhw ofyn i Allah am faddeuant a throi’n ôl ato. (11:3) Mae’r Qurân yn dysgu y bydd Allah yn diystyru pechodau’r rhai sydd â ffydd yn nysgeidiaeth Muhammad ac yn gwneud gweithredoedd da. (47:2) Os ydyn nhw wedi gwneud cam â rhywun, mae’n rhaid iddyn nhw wneud iawn i Allah faddau. (2:160)

Iesu vs Muhammad

Mae'r Beibl yn dangos mai Iesu yn union yw pwy ddywedodd E Efe - yn gwbl Dduw ac yn llawn ddyn. Ef yw Mab Duw a'r ail Berson yn y Drindod (Tad, Mab, ac Ysbryd Glân). Cafodd Iesu ei groeshoelio a'i gyfodi oddi wrth y meirw i achub pawb sy'n ymddiried ynddo. Mae’r gair “Crist” yn golygu “Meseia” (un eneiniog), wedi’i anfon gan Dduw i achub y bobl. Mae'r enw Iesu yn golygu Gwaredwr neu Waredwr.

Mae'r Qurân yn dysgu mai dim ond un oedd Isa (Iesu), mab Maryam (Mair). negesydd, fel llawer o genhadau eraill (prophwydi) o'i flaen. Oherwydd bod Iesu yn bwyta bwyd fel bodau eraill, maen nhw'n dweud ei fod yn farwol, nid yn Dduw, oherwydd nid yw Allah yn bwyta bwyd. (66:12)

Fodd bynnag, mae’r Qurân hefyd yn dweud mai Iesu oedd yr al-Masih (Meseia) a bod Duw wedi achosi i Iesu ddilyn yn ôl troed Duw, gan gadarnhau’r hyn a ddatgelwyd gerbron Iesu yn y Torah, a hynny Rhoddodd Duw Iesuyr Efengyl ( Injil) , sy'n ganllaw ac yn oleuni i'r rhai sy'n atal drygioni. (5:46-47) Mae’r Qurân yn dysgu y bydd Iesu yn dychwelyd fel arwydd o Ddydd y Farn (43:61). Pan mae Mwslemiaid selog yn sôn am enw Iesu, maen nhw’n ychwanegu “tangnefedd iddo.”

Mae Mwslimiaid yn parchu Muhammad fel y proffwyd mwyaf – mwy na Iesu – a’r proffwyd olaf (33:40 ). Ystyrir ef yn gredwr perffaith ac yn fodel o ymddygiad delfrydol. Roedd Muhammad yn farwol, ond gyda rhinweddau anghyffredin. Muhammad yn cael ei anrhydeddu, ond nid addoli. Nid duw mohono, dim ond dyn. Roedd Muhammad yn bechadurus, fel pob dyn, ac roedd yn rhaid iddo ofyn maddeuant am ei bechodau (47:19), er bod y rhan fwyaf o Fwslimiaid yn dweud nad oedd ganddo unrhyw bechodau mawr, dim ond mân droseddau.

Iachawdwriaeth

Mae'r Beibl yn dysgu bod pawb yn bechaduriaid ac yn werth marwolaeth a chosb yn uffern.

Dim ond trwy ffydd ym marwolaeth Iesu ac atgyfodiad dros ein pechodau y daw iachawdwriaeth. “Cred yn yr Arglwydd Iesu, a chewch eich achub” Actau 16:3

Carodd Duw bobl gymaint, nes iddo anfon ei Fab Iesu i farw yn ein lle ni a chymryd y gosb am ein pechodau:<1

“Canys felly y carodd Duw y byd, nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio â mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.” (Ioan 3:16)

“Pwy bynnag sy’n credu yn y Mab, mae ganddo fywyd tragwyddol. Pwy bynnag sy'n gwrthod y Mab, ni fydd yn gweld bywyd. Yn hytrach, mae digofaint Duw yn aros arno.”(Ioan 3:36)

“Os cyffeswch â’ch genau, ‘Iesu yw’r Arglwydd,’ a chredwch yn eich calon fod Duw wedi ei gyfodi Ef oddi wrth y meirw, byddwch yn gadwedig. Oherwydd â'th galon yr wyt yn credu ac yn gyfiawn, ac â'th enau yr wyt yn cyffesu ac yn gadwedig.” (Rhufeiniaid 10:9-10)

Mae’r Qurân yn dysgu bod Allah yn drugarog ac yn derbyn edifeirwch y rhai sy’n pechu mewn anwybodaeth ac yn edifarhau’n gyflym. Os bydd rhywun yn parhau i bechu ac yna'n edifarhau ychydig cyn iddo farw, ni fydd yn cael maddeuant. Mae’r bobl hyn a’r rhai sy’n gwrthod ffydd wedi’u tynghedu i “gosb fwyaf difrifol.” (4:17)

Rhaid i berson ddilyn y Pum Colofn i gael ei achub:

  1. Proffesiwn Ffydd (shahada):” Nid oes duw ond Duw, a Muhammad yw Negesydd Duw.”
  2. Gweddi (salat): bum gwaith y dydd: ar doriad gwawr, hanner dydd, canol prynhawn, machlud, ac wedi iddi dywyllu.
  3. Alms ( zakat): rhoi cyfran sefydlog o incwm i aelodau'r gymuned mewn angen.
  4. Ymprydio (sawm): yn ystod oriau golau dydd Ramadan, nawfed mis y calendr Islamaidd, mae pob oedolyn iach yn ymatal rhag bwyd a diod.
  5. Pererindod (hajj): os yw iechyd a chyllid yn caniatáu, rhaid i bob Mwslim wneud o leiaf un ymweliad â dinas sanctaidd Mecca, yn Saudi Arabia.

Mae'r Qurʾān yn dysgu bod a person yn cael ei buro trwy weithredoedd da (7:6-9), ond efallai na fydd hyd yn oed y rhai hynny yn achub y person - mae i fyny i Allah, sydd wedi rhagordeinio tragwyddoldeb pawbdyfodol. (57:22) Doedd gan hyd yn oed Muhammad ddim sicrwydd o’i iachawdwriaeth. (31:34; 46:9). Ni all Mwslim brofi llawenydd na sicrwydd iachawdwriaeth. (7:188)

Ar ôl-fywyd

Mae’r Beibl yn dysgu bod Iesu wedi gwneud marwolaeth yn ddi-rym ac wedi goleuo’r ffordd i fywyd ac anfarwoldeb trwy’r Efengyl (newyddion da iachawdwriaeth). (2 Timotheus 1:10)

Mae’r Beibl yn dysgu, pan fydd crediniwr yn marw, fod ei enaid yn absennol o’i gorff ac yn gartrefol gyda Duw. (2 Corinthiaid 5:8)

Mae’r Beibl yn dysgu bod gan bobl yn y nefoedd gyrff anfarwol gogoneddus na fyddant yn profi tristwch, salwch na marwolaeth mwyach (Datguddiad 21:4, 1 Corinthiaid 15:53).

Mae’r Beibl yn dysgu bod uffern yn lle arswydus o dân na ellir ei ddiffodd (Marc 9:44). Mae’n fan barn (Mathew 23:33) a phoenedigaeth (Luc 16:23) a “thywyllwch du” (Jwdas 1:13) lle bydd wylofain a rhincian dannedd (Mathew 8:12, 22:13,). 25:30).

Pan mae Duw yn anfon person i uffern, maen nhw yno am byth. (Datguddiad 20:20)

Mae’r Beibl yn dysgu y bydd enw unrhyw un nad yw wedi’i ysgrifennu yn llyfr y bywyd yn cael ei daflu i’r llyn tân. (Datguddiad 20:11-15)

Gweld hefyd: 50 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Yr Ysbryd Glân (Arweiniad)

Mae’r Qurân yn dysgu bod bywyd ar ôl marwolaeth a bod Dydd y Farn pan fydd y meirw yn atgyfodi i fywyd i gael eu barnu.

Mae'r Qurʾān yn disgrifio Jahannam (marwolaeth i rai sy'n gwneud drwg) fel y tân tanllyd a'r affwys. (25:12)
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.