50 hlavních biblických veršů o Kristově kříži (mocné)

50 hlavních biblických veršů o Kristově kříži (mocné)
Melvin Allen

Kříž, na kterém Ježíš zemřel, je věčným pohřebištěm hříchu. Když se Ježíš rozhodl vzít na svá bedra břemeno našeho hříchu, rozhodl se také vzít na sebe trest a zemřít, aby člověk mohl žít věčně. Lidé se rozhodli, že Ježíš zemře římskou smrtí na kříži, a tak se symbolem Božího zaslíbení stal kříž, aby ukázal svou lásku k lidstvu.

Jelikož Ježíš za nás zemřel na kříži, stává se kříž symbolem smrti i života pro všechny, kdo se rozhodli přijmout dar, že Ježíš za nás přijímá náš trest. Abychom lépe porozuměli této oběti, podívejme se blíže na mnoho různých způsobů, jakými kříž ovlivňuje život a víru. Hlubší porozumění kříži vám pomůže plně pochopit velikost tohoto daru.

Křesťanské citáty o kříži

"Kříž je středem světových dějin; Kristovo vtělení a ukřižování našeho Pána jsou osou, kolem níž se točí všechny události věků. Kristovo svědectví bylo duchem proroctví a rostoucí Ježíšova moc je duchem dějin." Alexander MacLaren

"Jeho zdrcené volání na kříži: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí," ukazuje Boží srdce vůči hříšníkům." John R. Rice

"Když Kristus bojoval na kalvárském kopci a krvácel na něm, jeho cílem bylo vymýtit sebelásku a vštípit lidem do srdce lásku k Bohu. Jedna může růst jen tehdy, když druhá klesá." Walter J. Chantry

"Bůh z kříže prohlašuje: Miluji tě." Billy Graham

"Život je promarněný, pokud nepochopíme slávu kříže, neuchováme si ho jako poklad, kterým je, a nepřimkneme se k němu jako k nejvyšší ceně každého potěšení a nejhlubší útěše v každé bolesti. To, co pro nás kdysi bylo bláznovstvím - ukřižovaný Bůh -, se musí stát naší moudrostí a naší mocí a naší jedinou chloubou na tomto světě." John Piper

"Jen v Kristově kříži získáme moc, když jsme bezmocní. Najdeme sílu, když jsme slabí. Zakusíme naději, když je naše situace beznadějná. Jen v kříži je pokoj pro naše neklidná srdce." Michael Youssef

"Pro mrtvého Krista musím udělat všechno, živý Kristus dělá všechno za mě." - Andrew Murray

"Nejsprostším symbolem v dějinách lidstva je kříž, který však ve své ošklivosti zůstává nejvýmluvnějším svědectvím o lidské důstojnosti." R. C. Sproul

"Kříž nám ukazuje závažnost našeho hříchu - ale také nám ukazuje nezměrnou Boží lásku." Billy Graham

"1 kříž + 3 hřeby = 4givin."

"Spása přichází skrze kříž a ukřižovaného Krista." Andrew Murray

"Strašlivě zkresluje význam kříže, když současní proroci sebeúcty říkají, že kříž je svědectvím mé nekonečné hodnoty. Biblický pohled je takový, že kříž je svědectvím nekonečné hodnoty Boží slávy a svědectvím nesmírnosti hříchu mé pýchy." John Piper

"Dlouhodobé vítězství nelze nikdy oddělit od dlouhodobého stání na základech kříže." Strážce Nee

"Na kříži se nejzářivěji projevuje jak Boží zákon, tak Boží milost, je zde oslavena jak Boží spravedlnost, tak Jeho milosrdenství. Ale na kříži jsme také nejvíce pokořeni. Na kříži přiznáváme Bohu i sami sobě, že nemůžeme udělat vůbec nic, čím bychom si zasloužili spasení." Jerry Bridges

Co říká Bible o kříži?

Pavel se v Novém zákoně mnohokrát zmiňuje o kříži a v mnoha dopisech věřícím jej používá jako odkaz na Ježíšovu oběť. Několik relevantních veršů v listu Kolosanům upřesňuje záměr Kristovy oběti. V Kolosanům 1,20 se píše: "a skrze něho smířil se sebou všechno, ať už věci pozemské nebo nebeské, skrze krev svého kříže." Později v Kolosanům 2,14,Pavel říká: "zrušil dluh, který se skládal z nařízení proti nám a byl nám nepřátelský, a odstranil ho z cesty, když ho přibil na kříž."

Viz_také: Mohou křesťané jíst vepřové maso? Je to hřích? (Hlavní pravda)

V listu Filipanům 2,5-8 Pavel výmluvně popisuje smysl kříže slovy: "Mějte v sobě takový postoj, jaký byl i v Kristu Ježíši, který jako on již existoval v Boží podobě, nepovažoval rovnost s Bohem za něco, co by se dalo uchopit, ale vyprázdnil se. podle v podobě služebníka a narodil se v lidské podobě. A když se ukázal jako člověk, ponížil se tím, že se stal poslušným až k smrti: smrti na kříži." Všechny tyto verše ukazují, že záměrem kříže bylo sloužit jako pohřební místo pro hřích.

1. Koloským 1,20 "a skrze něho smířit se sebou všechno, jak pozemské, tak nebeské, tím, že smířil svou krví, prolitou na kříži".

2. Koloským 2,14 "když smazal rukopis požadavků, které byly proti nám a které se nám příčily. A odstranil ho z cesty, když ho přibil na kříž".

3. 1. Korintským 1,17 "Vždyť Kristus mě neposlal křtít, ale hlásat evangelium, a to ne výmluvnými slovy, aby Kristův kříž nebyl zbaven své moci."

4. Filipským 2,5-8 "Ve svých vzájemných vztazích mějte stejné smýšlení jako Kristus Ježíš, 6 který, ačkoli je svou podstatou Bůh, nepovažoval rovnost s Bohem za něco, čeho by mohl využít ke svému prospěchu, 7 ale sám se učinil ničím, když přijal přirozenost služebníka a stal se podobným člověku. 8 A nalezen ve vzhledu jako člověk, ponížil se tím, že se stal poslušnýmsmrt - dokonce smrt na kříži!"

5. Galatským 5,11 "Bratři a sestry, jestliže stále hlásám obřízku, proč jsem stále pronásledován? V tom případě bylo pohoršení kříže zrušeno."

6. Jan 19,17-19 "Nesa svůj kříž, vyšel na místo Lebky (které se aramejsky nazývá Golgota). 18 Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva další - jednoho z každé strany a Ježíše uprostřed. 19 Pilát dal připravit nápis, který připevnil na kříž. Bylo na něm napsáno: Ježíš Nazaretský, král židovský."

Jaký je význam kříže v Bibli?

Zatímco pro Ježíše byl kříž fyzickým místem smrti, pro hřích se stal místem smrti duchovní. Nyní kříž symbolizuje spásu, protože Kristus zemřel na kříži, aby nás zachránil před trestem za hřích. Před Ježíšem znamenal jednoduchý tvar smrt, protože to byl v té době běžný trest pro Římany i Řeky. Nyní kříž nabízí naději jako symbol lásky a slib, který Bůh dodržuje, ževykoupení.

Již v 1. Mojžíšově 3,15 Bůh slibuje zachránce, kterého vydal na kříži. Ještě před svou smrtí na kříži Ježíš řekl svým učedníkům: "A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezl svůj život, ztratí ho, a kdo ztratil svůj život kvůli mně, nalezne ho." Ježíš nám dal život tím, že ztratil svůj vlastní, čímž ukázal, že nejvíceneuvěřitelnou lásku: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele" (Jan 15,13).

7. 1 Petr 2,24 "On sám nesl naše hříchy" na svém těle na kříži, abychom zemřeli hříchům a žili pro spravedlnost; "jeho ranami jste byli uzdraveni".

8. Židům 12,2 "upíráme oči na Ježíše, průkopníka a dovršitele víry. Pro radost, která mu byla uložena, vytrpěl kříž, pohrdl jeho potupou a usedl po pravici Božího trůnu."

9. Izajáš 53,4-5 "Jistěže vzal na sebe naši bolest a nesl naše utrpení, ale my jsme ho považovali za potrestaného od Boha, jím zasaženého a sužovaného. 5 Ale on byl proboden pro naše přestoupení, byl rozdrcen pro naše nepravosti; trest, který nám přinesl pokoj, byl na něm, a jeho ranami jsme uzdraveni." (Izajáš 53,6)

10. Jan 1,29 "Druhého dne uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!" A tak se mu zjevil.

11. Jan 19,30 "Když tedy Ježíš přijal kyselé víno, řekl: "Je dokonáno!" Sklonil hlavu a vydal svého ducha."

12. Marek 10,45 "Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé."

Byl Ježíš ukřižován na kříži nebo na kůlu?

Ježíš byl ukřižován na kříži, nikoli na kůlu, nicméně ať už na kříži nebo na kůlu, účel se nemění - zemřel za naše hříchy. Všechny čtyři apoštolské knihy podávají důkaz o zařízení Ježíšova skonu. V Matoušově evangeliu lidé nad jeho hlavu položili: "Toto je Ježíš, král židovský." To nás vede k domněnce, že tam bylo břevno kříže, stejné břevno, které nesl Ježíš.

Zástup navíc Ježíšovi výslovně říká, aby sestoupil z kříže, pokud je Synem Božím. Ačkoli před Kristem existovaly čtyři podoby kříže, které se používaly k ukřižování, a to, která z nich byla použita pro Ježíše, může být vždy nejisté. Řecké slovo pro kříž zní stauros a překládá se jako "špičatý kůl nebo bledý" (Elwell, 309), což ponechává určitý prostor pro výklad. Římané používali několik forem křížů, včetně kůlu, kůlu a obráceného kříže, a dokonce i kříž svatého Ondřeje, který měl tvar písmene X.

Jiné verše v Bibli dodávají více důvěryhodnosti tradičnímu kříži, který se vyskytuje v téměř celé křesťanské symbolice. Ve 20. kapitole Janova evangelia Tomáš řekl, že neuvěří, že viděl Ježíše, dokud neuvidí díry po hřebech na Ježíšových rukou, a hřeby se nepoužívaly na kůl nebo tyč, ale na kříž, aby držely natažené ruce. Bez ohledu na to, na jaké verzi kříže Ježíš byl, byl na něm proto, aby záměrně zemřel provykoupení.

13. Skutky 5,30 "Bůh našich předků vzkřísil Ježíše z mrtvých - kterého jste zabili pověšením na kříž."

14. Matouš 27,32 "Když vyšli, našli muže z Kyrény, jménem Šimon. Toho přinutili, aby nesl jeho kříž".

15. Matouš 27,40 "Tak se na sebe podívej!" křičeli na něj. "Říkal jsi, že zničíš chrám a ve třech dnech ho znovu postavíš. Tak jestli jsi Boží Syn, zachraň se a sestup z kříže."

Význam kříže

Celý Starý zákon Bible vede k Novému zákonu, aby vedl k Ježíši Kristu a jeho smrti na kříži za vykoupení lidstva. Ve Starém zákoně vidíme dva hlavní faktory, hříšné lidi, kteří nemohou dodržovat Zákon (Desatero), spolu s rodokmenem a proroctvím, které vedou k jednomu člověku - Ježíši. Vše, co bylo předtím, vede k Ježíši. Bůh nikdy neopustil své drahé lidi.Nejprve byl s námi na zemi, pak poslal svého Syna a po něm Ducha svatého, aby nás vedl a udržoval v kontaktu s Trojicí.

Všechny tyto faktory vedou k důležitosti kříže. Bez kříže bychom uvízli v pasti, abychom přijali trest za své hříchy. "Neboť odplatou za hřích je smrt, ale milostivým darem Božím je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu." Kdyby Ježíš nezemřel na kříži, museli bychom zemřít, aby mohla být prolita krev, která by přikryla naše hříchy. Ježíšova krev byla schopna přikrýt všechny naše hříchy, protože bylbez hříchu.

Nyní kříž místo toho, aby symbolizoval smrt, symbolizuje vykoupení a lásku. Kříž se stal největší obětí a příběhem lásky, jaký kdy byl vyprávěn, darem od Stvořitele. Pouze díky kříži můžeme žít navždy s Bohem, protože Ježíš naplnil Zákon a vytvořil způsob, jak člověk může být v Boží přítomnosti i ve své hříšné přirozenosti.

16. 1. Korintským 1:18 "Neboť poselství kříže je bláznovstvím pro ty, kdo hynou, ale pro nás, kteří jsme spaseni, je to Boží moc."

17. Efezským 2,16 "a v jednom těle smířil oba s Bohem skrze kříž, kterým usmrtil jejich nepřátelství".

18. Galatským 3,13-14 "Kristus nás však vysvobodil z prokletí, které vyslovil Zákon. Když byl pověšen na kříži, vzal na sebe prokletí za naše provinění. Vždyť v Písmu je psáno: "Proklet je každý, kdo je pověšen na dřevo." 14 Skrze Ježíše Krista Bůh požehnal pohanům stejným požehnáním, jaké slíbil Abrahamovi, abychom my, kteří jsme věřící, přijalizaslíbeného Ducha svatého skrze víru."

19. Římanům 3,23-24 "všichni totiž zhřešili a chybí jim Boží sláva, 24 a všichni jsou ospravedlněni jeho milostí skrze vykoupení, které přišlo skrze Krista Ježíše."

20. 1. Korintským 15,3-4 "To, co jsem přijal, jsem vám totiž předal jako prvořadé: že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, 4 že byl pohřben a že byl vzkříšen třetího dne podle Písem."

21. Římanům 6,23 "Mzdou hříchu je smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu."

22. Římanům 5,21 "aby jako hřích vládl smrtí, tak i milost vládla spravedlností a přinesla věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána."

23. Římanům 4,25 "Byl vydán na smrt za naše hříchy a byl vzkříšen k životu pro naše ospravedlnění."

24. Galatským 2:16 "Víme však, že člověk není ospravedlněn[a] ze skutků Zákona, ale z víry v Ježíše Krista, a tak jsme i my uvěřili v Krista Ježíše, abychom byli ospravedlněni z víry v Krista, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude nikdo ospravedlněn."

Trojice a kříž

Ježíš v Janově evangeliu 10,30 odvážně prohlásil: "Já a Otec jsme jedno." Ano, vzal na sebe lidskou podobu tím, že se narodil ženě a žil ve smrtelném těle, ale nebyl sám. Zatímco zemřelo pouze jeho tělo, Bůh a Duch svatý ho neopustili, ale byli po celou dobu s ním. Jako jsou tři jedno, Bůh a Duch svatý jsou božští, a ne hmotní. V podstatě se Trojice na kříži nezrušila.Bůh Ježíše neopustil, stejně jako Duch svatý. Nebyli však tělesní a byli tam místo toho v duchu.

Mnoho lidí se domnívá, že když Ježíš na kříži řekl: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" Byl to důkaz, že ho Bůh opustil, aby zemřel sám, ale opak je pravdou. Ježíš na sebe bral náš trest a stal se jedním z nás, aby přijal naši smrt. Stejně tak nám vzal slova z úst. Neptáme se Boha: Proč jsem sám? Proč tu nejsi pro mě? Jeho výrok umožnil lidské přirozenosti, aby sepochybování o Bohu a nedostatek víry, aby s ním zemřel spolu s hříchem.

Navíc tento verš navazuje na Žalm 22 jako přímý citát, který umožňuje Ježíši naplnit další proroctví. Zatímco Ježíš v těle byl na kříži, Bůh vydal svého Syna na smrt a zůstal s ním, zatímco Duch působil v Ježíši, aby mu dal sílu tím, že použil Ducha. Jsou tým, každý má svou specifickou úlohu.

25. Izajáš 9,6 "Neboť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, a vláda bude na jeho rameni a jeho jméno bude znít Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje."

26. Jan 10,30 "Já a Otec jsme jedno."

27. 1 Jan 3,16 "Lásku poznáváme podle toho, že on za nás položil svůj život, a my bychom měli položit život za bratry a sestry."

Biblické verše o Ježíšově smrti na kříži

Matouš přináší příběh Ježíšovy smrti na kříži, po něm následují Marek, Lukáš a Jan. Každé vyprávění začíná tím, že Jidáš Ježíše zradil a poslal ho před místodržitele Piláta s obviněním, že Ježíš tvrdí, že je židovským králem. Pilát si umyl ruce a nechal rozhodnutí na Židech, kteří se rozhodli Ježíše ukřižovat na kříži.

Myšlenkový obraz Ježíšovy smrti vykresluje scénu hrůzy a nenávisti k pravdě. Jakmile se rozhodnutí dalo do pohybu, lidé nařídili Ježíše zbičovat zařízením s několika provazy, z nichž každý byl zakončen ostrým předmětem. Ještě než šel na kříž, jeho vlastní lidé mu stáhli kůži z kůže. Oblékli ho jako krále s trnovou korunou a přitom se mu vysmívali a plivali na něj s nevídanou prudkostí.pomsta.

Ježíš vzal na sebe kříž, který nesl na Golgotu s pomocí muže jménem Šimon, když byl příliš slabý na to, aby dál táhl mohutné břevno. Odmítl nápoj, který měl zmírnit jeho bolest, než mu přibili ruce a nohy na kříž, aby na něm poníženě visel před svými vrahy. I v poslední chvíli svého života Ježíš prokázal svou lásku tím, že zachránil člověka na kříži vedle sebe.

Několik hodin visel na kříži a krvácel, svaly měl napjaté a syrové. Často omdléval bolestí způsobenou hřeby, znameními na zádech a bodci kolem hlavy. V devátou hodinu, když už byla bolest jeho těla příliš velká, Ježíš vzýval Boha, když propouštěl svého ducha k Bohu. Teprve tehdy lidé souhlasili, že Ježíš je skutečně Boží Syn.

28. Skutky 2,22-23 "Izraelité, poslouchejte: Ježíš Nazaretský byl člověk, kterého vám Bůh přisoudil zázraky, divy a znameními, jež skrze něj Bůh mezi vámi konal, jak sami víte. 23 Tento člověk vám byl vydán podle Božího promyšleného plánu a prozřetelnosti, a vy jste ho s pomocí bezbožných lidí usmrtili přibitím na kříž."

29. Skutky 13,29-30 "Když vykonali všechno, co o něm bylo napsáno, sňali ho z kříže a položili do hrobu. 30 Bůh ho však vzkřísil z mrtvých." (Skutky 13,29-30).

30. Jan 10,18 "Nikdo mi ji nebere, ale já ji pokládám sám od sebe. Mám moc ji pokládat a mám moc ji zase brát. Tento příkaz jsem dostal od svého Otce."

31. 1 Petr 3,18 "Vždyť i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, když byl na těle usmrcen, ale v duchu obživl."

32. 1 Jan 2,2 "On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa."

33. 1 Jan 3,16 "Lásku poznáváme podle toho, že on za nás položil svůj život, a my bychom měli položit život za bratry a sestry."

34. Židům 9,22 "Vždyť podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve není odpuštění hříchů."

35. Jan 14,6 "Ježíš mu řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život; nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Proč Ježíš trpěl tak, jak trpěl?

Jak strašné je pomyšlení na to, že Ježíš trpěl a zemřel mučivou smrtí, když byl nevinný. Člověk se ptá, proč musel tak trpět, aby nás zachránil od hříchu? Mohl být Zákon naplněn bez bolesti a utrpení? Ježíš trpěl od chvíle, kdy se stal tělem, nejen při smrti na kříži.

Život je plný bolesti od narození, přes probuzení s bolavými zády, žaludeční potíže, únavu, a tak by se dalo pokračovat dál a dál. Bolest na kříži však byla mnohem traumatičtější. Smrt na kříži byla ponižující, když jste viseli všem na očích bez možnosti postarat se o své tělo. Agónie tehdy ponížila našeho Spasitele, když nejprve trpěl bitím a trnovou korunou, než mu byly zničeny ruce a nohy.fyzicky přibit na kříž.

Jeho tělo bylo znetvořené, maso roztrhané a i sebemenší pohyb mu působil muka. Trhání masa kolem rukou a nohou bylo nesnesitelné, když se snažil udržet tělo ve vzpřímené poloze spolu se svalovými křečemi. Žádný člověk, který nezažil mučení, nedokáže ani pochopit strašlivou smrt na kříži.

Znovu se však ptám, proč musel Ježíš zakusit tolik bolesti, aby nás zachránil před hříchem? Odpověď je stejně strašná, jako když se zamyslíme nad trestem. Bůh nám dal svobodnou vůli a lidstvo - Židé, vyvolený národ, Boží lid - se rozhodlo Ježíše pověsit. Ano, kdykoli mohl Bůh nebo Ježíš lidi zastavit nebo zvolit jiný trest, ale tím by se svobodná vůle vymazala a Ježíš by se stal obětním beránkem.Bůh vždy chtěl, abychom měli možnost zvolit si Jeho a nebyli roboty, kteří nemilují sami sebe. Bohužel s dobrým přichází i špatné spolu s volbou mučit našeho Spasitele.

Navíc Ježíš předem věděl, co se stane, co bude trpět - protože je Bůh -, a přesto to udělal. V Markově evangeliu 8,34 řekl učedníkům: "Svolal zástup i s učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, musí zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat mě." Ježíš šel příkladem, ukázal, jak trýznivý bude život věřícího, a přestoJežíš tak učinil dobrovolně z lásky k nám.

36. Izajáš 52,14 "Jak mnozí žasli nad tebou - jeho vzhled byl tak znetvořený, že přesahoval lidskou podobu, a jeho podoba přesahovala podobu synů lidstva."

37. 1 Jan 2,2 "On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa."

38. Izajáš 53,3 "Byl v opovržení a zavržen lidmi, člověk trpící a obeznámený s bolestí. Jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, byl v opovržení a my jsme si ho vážili."

39. Lukáš 22,42 "a řekl: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich. Ať se však stane ne má, ale tvá vůle.""

40. Lukáš 9,22 "A řekl: "Syn člověka musí mnoho trpět a být zavržen staršími, velekněžími a učiteli Zákona, musí být zabit a třetího dne vzkříšen.""

41. 1 Petr 1,19-21 "ale drahocennou krví Krista, beránka bez vady a bez poskvrny. 20 On byl vyvolen před stvořením světa, ale zjeven byl v těchto posledních časech kvůli vám. 21 Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil, a tak je vaše víra a naděje v Bohu." (1 Petr 1,19-21)

Biblické verše o vzetí svého kříže

Ježíš šel příkladem, jak vzít svůj kříž, tím, že doslova vzal náš kříž. Jak v Markovi 8,34, tak v Lukášovi 9,23 Ježíš říká lidem, že chtějí-li ho následovat, musí zapřít sami sebe, vzít svůj kříž a následovat ho. První se láme na to, že musí přestat myslet na své potřeby a touhy a vzít na sebe Kristovu vůli. Za druhé, kříž byl za římské nadvlády známým nepřítelem a oni věděli, žeoběť byla nucena nést svůj kříž na místo, kde měla být ukřižována.

Když Ježíš řekl lidem, aby vzali svůj kříž a následovali ho, vysvětloval jim, že život věřícího nebude hezký, ale bolestný až k smrti. Následovat Ježíše znamená vzdát se všech částí sebe sama, přijmout jeho vůli a následovat jeho, nikoli člověka. Vzít svůj kříž a následovat Ježíše je nejvyšší oběť s věčnou odměnou.

42. Lukáš 14,27 "Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem."

43. Marek 8,34 "Tehdy k sobě svolal zástup i s učedníky a řekl: "Kdo chce být mým učedníkem, musí zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat mě." A tak se stal mým učedníkem.

44. Galatským 2,20 " Byl jsem ukřižován s Kristem a už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji vírou v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě."

Co znamená, že Ježíš plně zaplatil náš dluh?

Podle staré smlouvy neboli Zákona bychom jako hříšníci byli právně odsouzeni k smrti. Zákonem bylo Desatero, z nichž Ježíš dokonale dodržoval každé, čímž byl Zákon naplněn. Díky jeho poslušnosti byl Zákon naplněn a on mohl být obětí jako někdo čistý a dodržující Zákon. Vzal za nás trest smrti, a tím zaplatil náš dluh vůči Bohu, který stanovil Zákon.a trest smrti. Když Ježíš zemřel na kříži, zrušil dluh tím, že obětoval krev potřebnou k tomu, abychom mohli vstoupit do Boží přítomnosti (1 Kor 5,7). Stejně jako velikonoční beránek jsme přikryti Ježíšovou krví a náš hřích se už Bohu neukáže.

45. Koloským 2,13-14 "A vás, kteří jste byli mrtví ve svých proviněních a neobřezanosti svého těla, Bůh oživil spolu s ním, když nám odpustil všechny naše viny, 14 když zrušil záznam dluhu, který stál proti nám s jeho zákonnými požadavky. Ten odložil a přibil ho na kříž."

46. Izaiáš 1:18 "Pojď, ať můžeme probrat tvůj případ," praví Hospodin,

"I když jsou vaše hříchy jako šarlat, zbělají jako sníh, i když jsou rudé jako karmín, budou jako vlna."

47. Židům 10,14 "Vždyť jednou obětí zdokonalil pro všechny časy ty, kdo jsou posvěceni."

Jak kříž ukazuje Boží lásku?

Když se díváte na křížek na vitráži nebo na řetízku na krku, nedíváte se na nevinný symbol, ale na bolestnou připomínku trestu, kterého jste byli ušetřeni díky Ježíšově oběti. On strávil hodiny mučením, výsměchem, zesměšňováním, v hrozných, mučivých bolestech, aby zemřel za vaše hříchy. Co je větší láska než položit život za někoho jiného?

Nejkrásnější láska, kterou kříž ukazuje, je to, jak jednoduché je být s Bohem. Už nemusíš dodržovat Zákon, jak byl naplněn, ale nyní musíš jednoduše přijmout dar, který ti byl předán. Cesta k Bohu je jednoduchá: "...vyznej svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěř ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, a budeš spasen."

Málokdo by poslal svého syna na smrt, aby zachránil život někoho jiného, ale Bůh to udělal. Předtím nám dal svobodnou vůli, takže jsme měli možnost volby, a jako gentleman se nám nevnucuje. Místo toho nás nechal jít svou cestou, ale dal nám snadnou možnost, jak si ho vybrat. To vše je možné díky kříži.

48. Římanům 5,8 "Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci."

49. Jan 3,16 "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný."

Viz_také: 21 biblických důvodů k vděčnosti

50. Efezským 5,2 "a žijte v lásce, jako si nás zamiloval Kristus a vydal se za nás jako vonná oběť Bohu".

Závěr

Kříž není pro věřící jen symbolem, ale připomínkou lásky. Ježíš se obětoval v nejvyšším projevu lásky, aby nás zachránil před naším právoplatným trestem za hřích. Kříž není jen křížící se dvě čáry, ale celý příběh lásky o vykoupení a záchraně a osobní svědectví o lásce, kterou k vám Ježíš chová.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.