50 Prif Adnod y Beibl Am Groes Crist (Pwerus)

50 Prif Adnod y Beibl Am Groes Crist (Pwerus)
Melvin Allen

Tabl cynnwys

Y groes y bu Iesu farw arni yw man claddu tragwyddol pechod. Pan benderfynodd Iesu gymryd ein baich pechod ar Ei ysgwyddau, fe ddewisodd hefyd gymryd y gosb hefyd a marw er mwyn i ddyn gael byw'n dragwyddol. Dewisodd y bobl i Iesu farw marwolaeth Rufeinig ar groes, gan wneud y symbol o addewid Duw yn groes i ddangos Ei gariad at ddynolryw.

Wrth i Iesu farw ar y groes droson ni, mae’r groes yn dod yn symbol o farwolaeth a bywyd i bawb a ddewisodd dderbyn rhodd Iesu yn derbyn ein cosb ar ein rhan. Er mwyn deall yr aberth yn well, gadewch inni edrych yn agosach ar y gwahanol ffyrdd y mae'r groes yn effeithio ar fywyd a ffydd. Bydd dealltwriaeth ddyfnach o'r groes yn eich helpu i ddeall maint yr anrheg yn llawn.

Dyfyniadau Cristnogol am y groes

“Y groes yw canolbwynt hanes y byd; ymgnawdoliad Crist a chroeshoeliad ein Harglwydd yw y colyn o amgylch y mae holl ddigwyddiadau yr oesoedd yn troi. Ysbryd proffwydoliaeth oedd tystiolaeth Crist, a nerth cynyddol Iesu yw ysbryd hanes.” Alexander MacLaren

“Ei waedd dorcalonnus ar y groes, “O Dad, maddau iddynt; oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud,” yn dangos calon Duw tuag at bechaduriaid.” John R. Rice

“Wrth i Grist ymdrechu i fyny bryn Calfaria a gwaedu arno, ei amcan oedd dileu hunan-gariad a gosod cariad Duw yng nghalonnau dynion. Gall un yn unigRhufeiniaid 5:21 “fel, fel y teyrnasodd pechod mewn marwolaeth, felly hefyd y byddai gras yn teyrnasu trwy gyfiawnder i ddod â bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein Harglwydd.”

23. Rhufeiniaid 4:25 “Fe’i traddodwyd i farwolaeth dros ein pechodau, ac fe’i cyfodwyd i fywyd er ein cyfiawnhad.”

24. Galatiaid 2:16 “Eto fe wyddom nad yw person yn cael ei gyfiawnhau [a] trwy weithredoedd y gyfraith ond trwy ffydd yn Iesu Grist, felly ninnau hefyd wedi credu yng Nghrist Iesu, er mwyn cael ein cyfiawnhau trwy ffydd yng Nghrist ac nid trwy gweithredoedd y gyfraith, oherwydd trwy weithredoedd y gyfraith ni chyfiawnheir neb.”

Y Drindod a’r groes

Datganodd Iesu yn eofn yn Ioan 10:30, “Rwyf i a'r Tad yn un.” Do, fe gymerodd ffurf ddynol trwy gael ei eni i fenyw a byw mewn cnawd marwol, ond nid oedd ar ei ben ei hun. Er mai dim ond Ei gnawd a fu farw, ni adawodd Duw a'r Ysbryd Glân Ef ond buont yno trwy'r amser. Gan fod y tri yn un, dwyfol yw Duw a'r Ysbryd Glân ac nid materol. Yn y bôn, ni chwalwyd y Drindod wrth y groes. Ni adawodd Duw yr Iesu, na'r Ysbryd Glân. Fodd bynnag, nid y cnawd mohonynt ac roeddent yno yn lle hynny mewn ysbryd.

Mae llawer o bobl yn credu pan ddywedodd Iesu ar y groes, “Fy Nuw, fy Nuw, pam yr wyt wedi fy ngadael?” Roedd yn brawf bod Duw wedi ei adael i farw ar ei ben ei hun, ond mae'r gwrthwyneb yn wir. Roedd Iesu yn cymryd ein cosb a daeth yn un ohonom i gymryd ein marwolaeth. Yn yr un modd, cymerodd Efe ygeiriau allan o'n genau. Onid ydym yn gofyn i Dduw, pam yr wyf yn unig? Pam nad ydych chi yma i mi? Roedd ei ddatganiad yn caniatáu i'r natur ddynol o amau ​​Duw a diffyg ffydd farw gydag Ef ynghyd â phechod.

Ar ben hynny, mae’r adnod hon yn olrhain yn ôl i Salm 22 fel dyfyniad uniongyrchol sy’n caniatáu i Iesu gyflawni proffwydoliaeth arall. Tra roedd Iesu yn y cnawd ar y groes, rhoddodd Duw ei Fab i fyny i fynd i'w farwolaeth ac arhosodd gydag Ef, tra bod yr Ysbryd yn gweithio yn Iesu i roi nerth iddo trwy gymhwyso'r Ysbryd. Maent yn dîm, pob un â'i ran benodol.

25. Eseia 9:6 “Canys i ni blentyn y ganed, i ni y rhoddir mab; a'r llywodraeth fydd ar ei ysgwydd ef, a gelwir ei enw ef, Cynghorwr Rhyfeddol, Duw nerthol, Tad Tragywyddol, Tywysog Tangnefedd.”

26. Ioan 10:30 “Rwyf i a'r Tad yn un.”

27. 1 Ioan 3:16 “Ni a wyddom gariad trwy hyn, iddo osod ei einioes drosom; a dylen ni roi ein bywydau dros y brodyr a’r chwiorydd.”

Adnodau o’r Beibl am farwolaeth Iesu ar y groes

Mathew yn dod â hanes Iesu yn marw ymlaen y groes, a Marc, Luc, ac Ioan yn ei dilyn. Mae pob adrodd yn dechrau gyda Jwdas yn bradychu Iesu, gan ei anfon gerbron y rhaglaw Peilat gyda'r gofal o Iesu yn honni ei fod yn Frenin yr Iddewon. Golchodd Peilat ei ddwylo o farn Iesu gan adael y penderfyniad i’r Iddewon a ddewisodd groeshoelio Iesu ar groes.

Darlun meddyliol Iesu.mae marwolaeth yn peintio golygfa o arswyd a chasineb at y gwirionedd. Unwaith y daeth y penderfyniad ar waith, gorchmynnodd y bobl i Iesu fflangellu gan ddyfais gyda rhaffau lluosog, pob un yn gorffen mewn gwrthrych miniog. Roedd ei groen yn fling cyn iddo hyd yn oed fynd at y groes gan Ei bobl ei hun. Gwisgasant Ef fel brenin yn llawn o goron ddrain tra yn gwatwar a phoeri dialedd digyffelyb.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Ysbrydoledig o’r Beibl Ynghylch Gwasanaethu’r Tlodion

Cododd Iesu y groes gan ei chario i Golgotha ​​gyda chymorth dyn o'r enw Simon pan aeth yn rhy wan i parhau i lusgo'r trawst enfawr. Gwrthododd ddiod a fwriadwyd i leddfu ei boen cyn iddynt hoelio Ei ddwylo a'i draed ar y groes er mwyn iddo ei atal mewn cywilydd o flaen Ei lofruddwyr. Hyd yn oed yn olaf Ei oes, profodd Iesu Ei gariad trwy achub dyn ar groes yn ei ymyl.

Am oriau Bu'n hongian ar y groes yn gwaedu, Ei gyhyrau'n llawn tyndra ac amrwd. Byddai wedi pasio allan yn aml o boen yr hoelion, y marciau ar ei gefn, a thyllau drain o amgylch Ei ben. Ar y nawfed awr pan oedd y boen i'w gnawd yn ormod, galwodd Iesu ar Dduw wrth iddo ryddhau Ei ysbryd i Dduw. Dim ond wedyn y cytunodd y bobl mai Iesu yn wir oedd Mab Duw.

28. Actau 2:22-23 “Chyfeillion Israel, gwrandewch ar hyn: Yr oedd Iesu o Nasareth yn ddyn a achredwyd gan Dduw i chwi trwy wyrthiau, rhyfeddodau ac arwyddion, y rhai a wnaeth Duw yn eich plith trwyddo ef, fel yr ydych yn gwybod. 23 Cafodd y dyn hwn ei drosglwyddo i chi gan Dduwcynllun bwriadol a rhagwybodaeth; a thithau, trwy gynnorthwy dynion drygionus, a'i rhoes i farwolaeth trwy ei hoelio ar y groes.”

29. Actau 13:29-30 “Wedi iddyn nhw wneud popeth oedd wedi'i ysgrifennu amdano, fe wnaethon nhw ei dynnu i lawr oddi ar y groes a'i roi mewn bedd. 30 Ond Duw a'i cyfododd ef oddi wrth y meirw.”

30. Ioan 10:18 “Nid oes neb yn ei gymryd oddi wrthyf, ond yr wyf yn ei roi i lawr ohonof fy hun. Y mae gennyf allu i'w osod i lawr, ac y mae gennyf awdurdod i'w gymryd eto. Y gorchymyn hwn a gefais gan fy Nhad.”

31. 1 Pedr 3:18 “Canys Crist hefyd a ddioddefodd unwaith dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, er mwyn iddo ein dwyn ni at Dduw, wedi ei roi i farwolaeth yn y cnawd, ond ei wneud yn fyw yn yr ysbryd.”

32 . 1 Ioan 2:2 “Ef yw’r aberth dros ein pechodau ni, ac nid tros ein pechodau ni yn unig ond hefyd dros bechodau’r holl fyd.”

33. 1 Ioan 3:16 “Ni a wyddom gariad trwy hyn, iddo osod ei einioes drosom; a dylem roddi ein heinioes dros y brodyr a'r chwiorydd.”

34. Hebreaid 9:22 “Yn wir, dan y gyfraith y mae bron popeth wedi ei buro â gwaed, a heb dywallt gwaed nid oes maddeuant pechodau.”

35. Ioan 14:6 “Dywedodd Iesu wrtho, “Myfi yw’r ffordd, a’r gwirionedd, a’r bywyd; nid oes neb yn dyfod at y Tad ond trwof fi.”

Pam y dioddefodd Iesu fel y gwnaeth?

Mor erchyll yw meddwl am Iesu yn dioddef ac yn marw. dirfawr angau pan oedd Efe yn ddieuog. Mae'n gwneud i chiTybed, pam roedd yn rhaid iddo ddioddef felly i'n hachub rhag pechod? A allasai y Gyfraith fod wedi ei chyflawni heb y boen a'r ing ? Dioddefodd Iesu o'r eiliad y daeth yn gnawd, nid dim ond adeg Ei farwolaeth ar y groes.

Mae bywyd yn llawn poen o gael ei eni, deffro gyda chefn poenus, problemau stumog, blinder, mae'r rhestr yn mynd ymlaen a ymlaen. Fodd bynnag, roedd y boen ar y groes yn llawer mwy trawmatig. Roedd marwolaeth ar groes yn waradwyddus wrth i chi hongian i fyny i bawb ei weld heb unrhyw ffordd i ofalu am eich corff. Dirywiodd poendod ein Gwaredwr y diwrnod hwnnw wrth iddo ddioddef curiad a choron ddrain yn gyntaf cyn cael ei ddwylo a'i draed wedi'u hoelio'n gorfforol ar y groes.

Roedd ei gorff wedi ei lurgunio, ei gnawd wedi ei rwygo, a byddai hyd yn oed y symudiad lleiaf wedi achosi poendod. Byddai rhwygo cnawd o amgylch ei ddwylo a'i draed wedi bod yn annioddefol wrth iddo geisio cadw ei gorff yn unionsyth ynghyd â sbasmau yn y cyhyrau. Ni all unrhyw ddyn nad yw wedi profi artaith hyd yn oed ddechrau deall y farwolaeth erchyll ar groes.

Eto, fodd bynnag, pam roedd angen i Iesu brofi cymaint o boen i'n hachub rhag pechod? Mae'r ateb yr un mor erchyll i'w ystyried â'r gosb. Rhoddodd Duw ewyllys rydd inni, a phenderfynodd dynolryw – yr Iddewon, y bobl ddewisol, pobl Dduw – grogi Iesu. Ie, ar unrhyw adeg fe allai Duw, neu Iesu fod wedi atal y bobl neu wedi dewis cosb wahanol, ond byddai hynny wedi dileu ewyllys rhydd, ac mae Duw wedi bod eisiau ni erioed.i gael yr opsiwn i'w ddewis a pheidio â bod yn robotiaid nad oedd yn caru ein hunain. Yn anffodus, gyda'r da daw'r drwg ynghyd â'r dewis i arteithio ein Gwaredwr.

Ymhellach, roedd Iesu'n gwybod beth fyddai'n digwydd, beth fyddai'n ei ddioddef ymlaen llaw - gan ei fod yn Dduw - ac fe'i gwnaeth beth bynnag. Dywedodd wrth y disgyblion yn Marc 8:34, “Ac efe a alwodd y dyrfa ynghyd â’i ddisgyblion, ac a ddywedodd wrthynt, “Os myn neb ddyfod ar fy ôl i, y mae yn rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun, cyfoded ei groes, a chanlyn fi.” Arweiniodd Iesu trwy esiampl, gan ddangos pa mor ddirdynnol fyddai bywyd crediniwr, ac eto gwnaeth Iesu hynny o’i wirfodd allan o gariad tuag atom.

36. Eseia 52:14 “Fel yr oedd llawer wedi eich syfrdanu—yr oedd ei olwg mor ddiflas, y tu hwnt i natur ddynol, a'i ffurf y tu hwnt i eiddo dynolryw.”

37. 1 Ioan 2:2 “Efe yw’r aberth dros ein pechodau ni, ac nid tros ein pechodau ni yn unig ond hefyd dros bechodau’r holl fyd.”

38. Eseia 53:3 “Cafodd ei ddirmygu a’i wrthod gan ddynolryw, yn ddyn dioddefus, ac yn gyfarwydd â phoen. Fel un y mae pobl yn cuddio ei wynebau oddi wrtho fe'i dirmygwyd, a ni a'i parchasom ef.”

39. Luc 22:42 “gan ddweud, “O Dad, os wyt ti'n fodlon, tynnwch y cwpan hwn oddi wrthyf. Er hynny, nid fy ewyllys i, ond yr eiddoch, a wneir.”

40. Luc 9:22 Ac meddai, “Rhaid i Fab y Dyn ddioddef llawer o bethau, a chael ei wrthod gan yr henuriaid, y prif offeiriaid ac athrawon y gyfraith, a rhaid ei ladd.ac ar y trydydd dydd cyfodir i fywyd.”

41. 1 Pedr 1:19-21 “ond gyda gwaed gwerthfawr Crist, oen heb nam neu ddiffyg. 20 Cafodd ei ddewis cyn creu'r byd, ond fe'i datguddiwyd yn yr amseroedd diwethaf er eich mwyn chwi. 21 Trwyddo ef yr ydych yn credu yn Nuw, yr hwn a'i cyfododd ef oddi wrth y meirw a'i ogoneddu ef, ac felly y mae eich ffydd a'ch gobaith yn Nuw.”

Adnodau o'r Beibl am godi eich croes <5

Arweiniwyd Iesu trwy esiampl o sut i gymryd eich croes trwy gymryd ein croes yn llythrennol. Yn Marc 8:34 ac yn Luc 9:23, mae Iesu’n dweud wrth y bobl, er mwyn ei ddilyn, fod yn rhaid iddyn nhw ymwadu â nhw eu hunain, codi eu croes a’i ddilyn. Mae'r cyntaf yn torri i lawr i fod yn rhaid iddynt roi'r gorau i feddwl am eu hanghenion a'u dymuniadau a chymryd ewyllys Crist. Yn ail, roedd y groes yn elyn hysbys o dan reolaeth y Rhufeiniaid, ac roedden nhw'n gwybod bod dioddefwr y cyfryw yn cael ei orfodi i gario'i groes i'r man lle byddent yn cael ei groeshoelio.

Pan ddywedodd Iesu wrth y bobl am godi eu croes a ei ddilyn Ef, yr oedd yn egluro bywyd fel credadyn ni fyddai yn bert, ond yn boenus i farwolaeth. Roedd dilyn Iesu i ildio pob rhan ohonoch chi'ch hun, cymerwch ei ewyllys, ac nid dyn. Codi dy groes a dilyn Iesu yw'r aberth eithaf gyda gwobr dragwyddol.

42. Luc 14:27 “Pwy bynnag nad yw'n cario ei groes ei hun ac yn dod ar fy ôl i, ni all fod yn ddisgybl i mi.”

43. Marc 8:34 “Yna galwoddy dyrfa ato ynghyd â'i ddisgyblion a dweud: “Pwy bynnag sy'n dymuno bod yn ddisgybl i mi, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes a'm canlyn.”

44. Galatiaid 2:20 “Rwyf wedi fy nghroeshoelio gyda Christ, ac nid wyf yn byw mwyach, ond y mae Crist yn byw ynof fi. Y bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y corff, yr wyf yn ei fyw trwy ffydd ym Mab Duw, yr hwn a'm carodd ac a'i rhoddodd ei hun drosof.”

Beth mae'n ei olygu i Iesu dalu ein dyled yn llawn?

Dan yr hen gyfamod neu'r Gyfraith, byddem ni fel pechaduriaid yn gyfreithiol wedi ein rhwymo i farw. Y Gyfraith oedd y Deg Gorchymyn a gadwodd Iesu yn berffaith bob un a oedd yn cyflawni'r Gyfraith. Oherwydd ei ufudd-dod, cyflawnwyd y Gyfraith, ac roedd yn gallu bod yn aberth fel rhywun pur a chadw at y Gyfraith. Cymerodd ein cosb marwolaeth drosom, a thrwy wneud hynny, talodd ein dyled i Dduw, yr hwn a osododd y Gyfraith a chosb angau. Pan fu farw Iesu ar y groes, fe ganslodd ddyled trwy aberthu’r gwaed angenrheidiol i’n caniatáu ni i bresenoldeb Duw (1 Corinthiaid 5:7). Fel Gŵyl y Pasg, rydyn ni wedi’n gorchuddio â gwaed Iesu, ac ni fydd ein pechod yn dangos i Dduw mwyach.

45. Colosiaid 2:13-14 “A chwithau, y rhai a fu feirw yn eich camweddau a dienwaediad eich cnawd, a wnaeth Duw yn fyw ynghyd ag ef, wedi maddau inni ein holl gamweddau, 14 trwy ddileu cofnod y ddyled a safodd yn ein herbyn â'i holl gamweddau. gofynion cyfreithiol. Gosododd hwn o'r neilltu, gan ei hoelio ar y groess.”

46. Eseia 1:18 “Dewch yn awr, a dadleuwn eich achos,” medd yr Arglwydd,

“Er bod eich pechodau fel ysgarlad, Fe ddont cyn wynned a'r eira; Er eu bod yn goch fel rhuddgoch, byddant fel gwlân.”

47. Hebreaid 10:14 “Oherwydd un offrwm y mae wedi perffeithio byth y rhai sancteiddiedig.”

Sut mae'r groes yn dangos cariad Duw?

Wrth edrych ar groes ar ffenestr liw neu ar gadwyn o amgylch eich gwddf, nid ydych yn edrych ar symbol diniwed, ond o atgof poenus o'r gosb a arbedwyd i chi oherwydd aberth Iesu. Treuliodd oriau yn arteithio, yn gwatwar, yn gwawdio, mewn poen erchyll, poenus i farw dros eich pechodau. Pa gariad mwy sydd yna na rhoi dy einioes dros rywun arall?

Y cariad harddaf a ddangosir ar y groes yw mor syml yw bod gyda Duw. Nid oes angen i chi ddilyn y Gyfraith fel y'i cyflawnwyd mwyach, ond nawr mae'n rhaid i chi dderbyn anrheg a roddwyd i chi. Mae’r llwybr at Dduw yn syml, “…cyffeswch â’ch genau mai Iesu yw’r Arglwydd a chredwch yn eich calon fod Duw wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw ac y’ch achubir.”

Ni fyddai llawer yn anfon eu mab i farw i achub bywyd rhywun arall, ond gwnaeth Duw. Cyn hynny, fe roddodd ewyllys rydd inni, felly roedd gennym ni opsiynau, ac fel gŵr bonheddig, nid yw'n gorfodi ei Hun arnom ni. Yn lle hynny, fe adawodd inni gael ein ffordd ond rhoddodd ffordd hawdd inni ei ddewis. Mae hyn i gyd yn bosibloherwydd y groes.

48. Rhufeiniaid 5:8 “Ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag atom ni yn yr ystyr, tra oeddem ni dal yn bechaduriaid, bu farw Crist drosom.”

49. Ioan 3:16 “Oherwydd bod Duw wedi caru’r byd gymaint nes iddo roi ei unig-anedig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol.”

50. Effesiaid 5:2 “a rhodiwch mewn cariad, yn union fel y carodd Crist ni ac a’i rhoddodd ei Hun i fyny drosom yn offrwm aberth persawrus i Dduw.”

Casgliad

Y nid symbol i gredinwyr yn unig yw croes ond hefyd atgof o gariad. Aberthodd Iesu ei Hun yn yr arddangosfa eithaf o gariad i'n hachub rhag ein cosb haeddiannol ein hunain am bechod. Nid dwy linell groesi yn unig yw'r groes ond stori garu gyfan o brynedigaeth ac iachawdwriaeth a thystiolaeth bersonol o'r cariad sydd gan Iesu tuag atoch.

cynyddu wrth i’r llall leihau.” Walter J. Chantry

“O'r groes mae Duw yn datgan fy mod i'n dy garu di.” Billy Graham

“Mae bywyd yn cael ei wastraffu os nad ydym yn amgyffred gogoniant y groes, yn ei choleddu am y trysor ydyw, ac yn glynu wrthi fel pris uchaf pob pleser a’r cysur dyfnaf ym mhob poen . Rhaid i’r hyn a fu unwaith yn ffolineb i ni—Duw croeshoeliedig— ddod yn ddoethineb a’n gallu i ni a’n hunig ymffrost yn y byd hwn.” John Piper

“Dim ond yng Nghroes Crist y byddwn ni'n derbyn pŵer pan fyddwn ni'n ddi-rym. Byddwn yn dod o hyd i gryfder pan fyddwn yn wan. Byddwn yn profi gobaith pan fydd ein sefyllfa yn anobeithiol. Dim ond yn y Groes y mae heddwch i’n calonnau cythryblus.” Michael Youssef

“Crist marw y mae'n rhaid i mi wneud popeth drosto; Crist byw sy’n gwneud popeth i mi.”― Andrew Murray

“Y symbol mwyaf anweddus yn hanes dyn yw’r Groes; ac eto yn ei hylltra dyma’r dystiolaeth fwyaf huawdl o hyd i urddas dynol.” Roedd R.C. Sproul

“Mae’r groes yn dangos difrifoldeb ein pechod i ni – ond mae hefyd yn dangos i ni gariad anfesuradwy Duw.” Billy Graham

“1 groes + 3 hoelen = 4givin.”

“Trwy groes a Christ croeshoeliedig y daw iachawdwriaeth.” Andrew Murray

“Mae’n sgiwio ystyr y groes yn ofnadwy pan fo proffwydi cyfoes o hunan-barch yn dweud bod y groes yn dyst i’m gwerth anfeidrol. Y persbectif beiblaidd yw bod y groes mewn tyst i werth anfeidrolgogoniant Duw, ac yn dyst i anferthedd pechod fy balchder.” John Piper

“Ni ellir byth wahanu buddugoliaeth hirhoedlog oddi wrth safiad hirhoedlog ar sylfaen y groes.” Gwyliwr Nee

“Ar y groes y mae Cyfraith Duw a gras Duw yn cael eu harddangos yn fwyaf disglair, lle mae Ei gyfiawnder a'i drugaredd ill dau yn cael eu gogoneddu. Ond mae hefyd ar y groes lle rydyn ni'n fwyaf gostyngedig. Ar y groes yr ydym yn cyfaddef i Dduw ac i ni ein hunain nad oes dim byd y gallwn ei wneud i ennill neu deilyngu ein hiachawdwriaeth.” Jerry Bridges

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am y groes?

Mae Paul yn sôn am y groes lawer gwaith yn y Testament Newydd, gan ei defnyddio i gyfeirio at aberth Iesu mewn llawer o lythyrau i gredinwyr. Mae ychydig o adnodau perthnasol yn Colosiaid yn nodi bwriad aberth Crist. Dywed Colosiaid 1:20, “a thrwyddo Ef i gymodi pob peth ag Ef ei Hun, pa un ai pethau ar y ddaear ai pethau yn y nef a wnaeth heddwch trwy waed ei groes Ef.” Yn ddiweddarach yn Colosiaid 2:14, dywed Paul, “ar ôl canslo’r dystysgrif dyled yn cynnwys archddyfarniadau yn ein herbyn, a oedd yn elyniaethus i ni; ac y mae wedi ei thynnu o’r ffordd, wedi ei hoelio ar y groes.”

Yn Philipiaid 2:5-8, mae Paul yn dweud yn huawdl beth yw pwrpas y groes, gan ddweud, “Medwch â hyn. ynoch eich hunain yr hwn hefyd oedd yng Nghrist Iesu, yr hwn, fel yr oedd eisoes yn bodoli yn ffurf Duw, a wnaeth.peidio ag ystyried cydraddoldeb â Duw yn rhywbeth i'w amgyffred ond yn ei wagio ei Hun trwy gymryd ffurf gwas a wedi ei eni ar lun dynion. Ac wedi ei gael mewn gwedd fel dyn, efe a’i darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd angau: marwolaeth ar groes.” Dengys yr holl adnodau hyn mai bwriad y groes oedd gwasanaethu fel man claddu dros bechod.

1. Colosiaid 1:20 “a thrwyddo ef i gymodi ag ef ei hun bob peth, boed bethau ar y ddaear neu bethau yn y nefoedd, trwy wneud heddwch trwy ei waed, a dywallter ar y groes.”

2. Colosiaid 2:14 “wedi dileu llawysgrifen y gofynion oedd yn ein herbyn, a oedd yn groes i ni. Ac y mae wedi ei thynnu o'r ffordd, wedi ei hoelio ar y groes.”

3. 1 Corinthiaid 1:17 “Canys nid i fedyddio yr anfonodd Crist fi, ond i bregethu’r efengyl, ac nid â geiriau doethineb huawdl, rhag i groes Crist gael ei gwagio o’i nerth.”

4. Philipiaid 2:5-8 “Yn eich perthynas â'ch gilydd, byddwch yr un meddylfryd â Christ Iesu: 6 Yr hwn, gan ei fod yn Dduw ei natur, nid oedd yn ystyried cydraddoldeb â Duw yn rhywbeth i'w ddefnyddio er ei fantais ei hun; 7 yn hytrach, ni wnaeth efe ei hun ddim trwy gymmeryd natur gwas, wedi ei wneuthur mewn cyffelybiaeth ddynol. 8 Ac wedi ei gael mewn gwedd fel dyn, efe a ymostyngodd trwy ddod yn ufudd hyd angau, sef marwolaeth ar groesbren!”

5. Galatiaid 5:11 “Frodyra chwiorydd, os wyf yn dal i bregethu enwaediad, pam yr wyf yn dal i gael fy erlid? Yn yr achos hwnnw mae trosedd y groes wedi ei ddiddymu.”

Gweld hefyd: 40 Adnod Epig o'r Beibl Am Y Cefnforoedd A Thonnau'r Cefnfor (2022)

6. Ioan 19:17-19 “Gan gario ei groes ei hun, fe aeth allan i le'r Benglog (sef Golgotha ​​yn yr Aramaeg). 18 Yno y croeshoeliasant ef, a dau arall gydag ef, un o bobtu a Iesu yn y canol. 19 Yr oedd gan Pilat hysbysiad wedi ei baratoi a'i glymu wrth y groes. Roedd yn darllen: Iesu o Nasareth, brenin yr Iddewon.”

Beth yw ystyr y groes yn y Beibl?

Tra roedd y groes yn fan ffisegol o farwolaeth i Iesu, daeth yn fan ysbrydol marwolaeth i bechod. Nawr mae'r groes yn symbol o iachawdwriaeth wrth i Grist farw ar y groes i'n hachub rhag cosb pechod. Cyn Iesu, roedd y siâp syml yn golygu marwolaeth gan ei fod yn gosb gyffredin yn ystod y cyfnod i'r Rhufeiniaid a'r Groegiaid. Nawr mae'r groes yn cynnig gobaith fel symbol o gariad ac addewid a gedwir gan Dduw prynedigaeth.

Mor gynnar â Genesis 3:15, mae Duw yn addo gwaredwr a roddodd Ef ar y groes. Hyd yn oed cyn ei farwolaeth ar y groes, dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, “Ac nid yw'r sawl nad yw'n cymryd ei groes ac yn dilyn ar fy ôl i yn deilwng ohonof fi. Bydd yr hwn a gafodd ei einioes yn ei cholli, a'r un a gollodd ei einioes ar fy nghyfrif i, a'i bydd yn ei chael.” Rhoddodd Iesu fywyd inni trwy golli Ei gariad Ef, gan ddangos y cariad mwyaf anhygoel posibl, “Nid oes gan gariadon mwy neb nahyn, fel y rhoddo rhywun ei einioes dros ei gyfeillion” (Ioan 15.13).

7. 1 Pedr 2:24 “Ef ei hun a ddug ein pechodau ni” yn ei gorff ar y groes, er mwyn inni farw i bechodau a byw i gyfiawnder; “Trwy ei glwyfau ef y'ch iachawyd.”

8. Hebreaid 12:2 “gan gadw ein llygaid ar Iesu, arloeswr a pherffeithiwr ffydd. Am y llawenydd a osodwyd o'i flaen, efe a oddefodd y groes, gan wawdio ei gwarth, ac a eisteddodd ar ddeheulaw gorsedd-faingc Duw.”

9. Eseia 53:4-5 “Yn ddiau, fe gymerodd ein poen a dioddef ein dioddefaint, ond fe ystyriasom ef wedi ei gosbi gan Dduw, wedi ei daro ganddo, ac wedi ei gystuddiau. 5 Eithr efe a drywanwyd am ein camweddau ni, efe a ddarfu am ein camweddau ni; arno ef yr oedd y gosb a ddaeth â heddwch i ni, a thrwy ei glwyfau ef yr iachawyd ni.”

10. Ioan 1:29 Trannoeth gwelodd Iesu yn dod tuag ato, a dywedodd, “Wele Oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd!”

11. Ioan 19:30 “Felly wedi i Iesu dderbyn y gwin sur, dyma fe'n dweud, “Mae wedi gorffen!” Ac ymgrymu ei ben, rhoes i fyny ei ysbryd.”

12. Marc 10:45 “Oherwydd Mab y Dyn ni ddaeth hyd yn oed i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn bridwerth dros lawer.”

A groeshoeliwyd Iesu ar groes neu stanc?

Croeshoeliwyd Iesu ar groes, nid stanc; fodd bynnag, boed ar groes neu stanc, nid yw'r pwrpas wedi newid - bu farw dros ein pechodau. Mae pob un o'r pedwar llyfr apostolaidd yn rhoi tystiolaeth i'rdyfais tranc Iesu. Yn Mathew, dywedodd y bobl, “Dyma Iesu Brenin yr Iddewon” uwch ei ben, gan ein harwain i gredu bod trawst croes, yr un trawst a gariodd Iesu.

Ar ben hynny, mae’r dyrfa yn dweud yn benodol wrth Iesu i ddod i lawr o'r groes os yw'n Fab Duw. Er, cyn Crist, roedd pedair ffurf ar y groes a ddefnyddiwyd ar gyfer croeshoelio, ac efallai bod pa un a ddefnyddiwyd ar gyfer Iesu bob amser yn ansicr. Y gair Groeg am groes yw stauros ac mae’n cyfieithu i “stake point or pale” (Elwell, 309), sy’n gadael rhywfaint o le i ddehongli. Defnyddiodd y Rhufeiniaid sawl math o groesau, gan gynnwys polyn, polion, a chroes wrthdro, a hyd yn oed Croes Sant Andreas, a oedd wedi'i siapio fel X.

Mae adnodau eraill yn y Beibl yn rhoi mwy o hygrededd i groes draddodiadol fel a geir ym mron pob symbolaeth Gristnogol. Yn Ioan 20, dywedodd Thomas na fyddai’n credu ei fod wedi gweld Iesu oni bai ei fod yn gallu hoelio tyllau yn nwylo Iesu, ac ni ddefnyddiwyd hoelion ar gyfer stanc neu bolyn ond ar gyfer croes i gadw’r breichiau allan. Ni waeth ar ba fersiwn o groes Iesu, roedd arno i farw yn bwrpasol ar gyfer prynedigaeth.

13. Actau 5:30 “Cyfododd Duw ein hynafiaid Iesu oddi wrth y meirw—yr hwn a laddasoch trwy ei grogi ar groes.”

14. Mathew 27:32 “Wrth iddyn nhw fynd allan, dyma nhw'n dod o hyd i ddyn o Cyrene o'r enw Simon. Gorfodasant y dyn hwn i gario ei groes.”

15. Mathew27:40 “Edrych arnat ti nawr!” gwaeddasant arno. “Dywedasoch eich bod am ddinistrio'r Deml a'i hailadeiladu mewn tridiau. Wel, os Mab Duw wyt ti, achub dy hun a disgyn oddi ar y groes!”

Pwysigrwydd y Groes

Han Destament cyfan y Mae’r Beibl yn arwain at y Testament Newydd i arwain at Iesu Grist a’i farwolaeth ar y groes er prynedigaeth ddynol. Yn yr Hen Destament, gwelwn ddau brif ffactor, bodau dynol pechadurus nad ydynt yn gallu cydymffurfio â'r Gyfraith (y Deg Gorchymyn) ynghyd ag achyddiaeth a phroffwydoliaeth yn arwain at un dyn - Iesu. Arweiniodd y cyfan a ddaeth o'r blaen at Iesu. Nid yw Duw erioed wedi gadael ei fodau dynol gwerthfawr. Yn gyntaf, yr oedd Efe gyda ni ar y ddaear; yna anfonodd Ei Fab ac yna'r Ysbryd Glân i'n harwain a'n cadw mewn cysylltiad â'r Drindod.

Mae’r holl ffactorau hyn yn arwain at bwysigrwydd y groes. Heb y groes, rydym yn sownd i gymryd y gosb am ein pechodau. “Canys cyflog pechod yw marwolaeth, ond rhodd rasol Duw yw bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.” Pe na bai Iesu wedi marw ar y groes, byddai’n rhaid inni farw er mwyn i waed gael ei dywallt i guddio ein pechodau. Roedd gwaed Iesu yn gallu gorchuddio ein holl bechodau oherwydd ei fod yn ddibechod.

Nawr yn lle’r groes sy’n symbol o farwolaeth, mae’n symbol o brynedigaeth a chariad. Daeth y groes yr aberth a'r stori garu fwyaf a adroddwyd erioed, yn anrheg gan y Creawdwr. Dim ond gyda'r groes y gallwn nibyw am byth gyda Duw wrth i Iesu gyflawni’r Gyfraith a gwneud ffordd y gallai dyn fod ym mhresenoldeb Duw hyd yn oed yn ein natur bechadurus.

16. 1 Corinthiaid 1:18 “Canys ffolineb yw neges y groes i’r rhai sy’n darfod, ond i ninnau sy’n cael ei hachub, gallu Duw yw hi.”

17. Effesiaid 2:16 “ac mewn un corff i gymodi’r ddau â Duw trwy’r groes, a thrwy hynny rhoddodd i farwolaeth eu gelyniaeth.”

18. Galatiaid 3:13-14 “Ond mae Crist wedi ein hachub ni rhag y felltith a ynganwyd gan y gyfraith. Pan gafodd ei grogi ar y groes, fe gymerodd arno'i hun y felltith am ein camweddau. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig yn yr Ysgrythurau, “Melltith ar bawb sy'n hongian ar goeden.” 14 Trwy Grist Iesu, mae Duw wedi bendithio'r Cenhedloedd â'r un fendith a addawodd i Abraham, er mwyn i ninnau'r credinwyr dderbyn yr Ysbryd Glân a addawyd trwy ffydd.”

19. Rhufeiniaid 3:23-24 “Oherwydd y mae pawb wedi pechu ac yn syrthio’n fyr o ogoniant Duw, 24 a phawb yn cael eu cyfiawnhau yn rhydd trwy ei ras trwy’r prynedigaeth a ddaeth trwy Grist Iesu.”

20. 1 Corinthiaid 15:3-4 “Oherwydd yr hyn a dderbyniais, fe’i trosglwyddais i chwi fel peth o’r pwysigrwydd cyntaf: fod Crist wedi marw dros ein pechodau ni yn ôl yr Ysgrythurau, 4 iddo gael ei gladdu, iddo gael ei gyfodi ar y trydydd dydd yn ôl y Ysgrythurau.”

21. Rhufeiniaid 6:23 “Oherwydd cyflog pechod yw marwolaeth, ond rhodd Duw yw bywyd tragwyddol yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.”

22.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.