22 Adnodau Defnyddiol o'r Beibl Ar Gyfer Anhunedd A Nosweithiau Di-gwsg

22 Adnodau Defnyddiol o'r Beibl Ar Gyfer Anhunedd A Nosweithiau Di-gwsg
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am anhunedd

Yn y byd hwn mae llawer o bobl yn cael trafferth ag anhunedd gan gynnwys fi. Roeddwn i'n arfer cael trafferth gydag anhunedd cronig lle roeddwn i'n arfer bod i fyny am y diwrnod cyfan a'r rheswm yr aeth mor ddrwg oedd oherwydd fy mod wedi arfer cysgu'n hwyr iawn.

Roedd fy nghamau ar gyfer goresgyn anhunedd yn syml. Doeddwn i ddim eisiau i fy meddwl rasio felly fe wnes i roi'r gorau i ddefnyddio teledu hwyr y nos a'r rhyngrwyd. Gweddïais a gofyn i Dduw am help.

Fe wnes fy meddwl mewn heddwch trwy roi fy meddwl ar Grist ac es i gysgu ar oriau arferol amser gwely. Roedd y dyddiau cyntaf yn greigiog, ond arhosais yn amyneddgar gan ymddiried yn Nuw ac un diwrnod rhoddais fy mhen i lawr a synnais i weld ei bod yn fore.

Pan wnes i'r camgymeriad o wneud llanast o fy mhatrwm cysgu eto defnyddiais yr un camau a chefais iachâd. Dylai pob Cristion fod yn amyneddgar, rhoi'r gorau i boeni, ymddiried yn Nuw, a rhoi'r dyfyniadau Ysgrythurol hyn yn eich calon.

Dyfyniad

  • “Annwyl gwsg, mae'n ddrwg gen i fy mod yn eich casáu pan oeddwn yn blentyn, ond nawr rwy'n caru pob eiliad gyda chi.”

Gweddi a ffydd

1. Marc 11:24  Oherwydd hyn, rwy'n dweud wrthych, beth bynnag a ofynnwch wrth weddïo, bydd gennych ffydd. byddwch yn ei dderbyn. Yna byddwch yn ei gael.

2. Ioan 15:7 Os arhoswch ynof fi, a'm geiriau i aros ynoch, chwi a ofynwch beth a ewyllysiwch, a gwneir i chwi.

3. Philipiaid 4:6-7 Peidiwch byth â phoeni am unrhyw beth. Ond ym mhobsefyllfa gadewch i Dduw wybod beth sydd ei angen arnoch chi mewn gweddïau a cheisiadau wrth ddiolch. Yna bydd heddwch Duw, sy’n mynd y tu hwnt i unrhyw beth y gallwn ei ddychmygu, yn gwarchod eich meddyliau a’ch emosiynau trwy Grist Iesu.

4. Salm 145:18-19 Y mae'r Arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno, at bawb sy'n galw arno mewn gwirionedd. Efe a gyflawna ddymuniad y rhai a'i hofnant ef: efe hefyd a wrendy ar eu gwaedd hwynt, ac a'u gwared hwynt.

5. 1 Pedr 5:7 Bwrw dy holl ofid arno oherwydd ei fod yn gofalu amdanoch.

Peidiwch â gweithio'n rhy galed.

6. Pregethwr 2:22-23 Canys beth a gaiff dyn o'i holl waith a'i helbul dan haul? Oherwydd mae ei waith yn dod â phoen a gofid ar hyd ei ddyddiau. Hyd yn oed yn ystod y nos nid yw ei feddwl yn gorffwys. Mae hyn hefyd am ddim.

7. Salm 127:2 Ofer yw i chwi godi yn fore, eistedd yn hwyr, i fwyta bara gofidiau: canys felly y mae efe yn rhoi cwsg i’w anwylyd.

Cwsg yn dda

8. Salm 4:8  Fe'm gosodaf mewn tangnefedd, a chysgu : canys tydi, Arglwydd, yn unig a wna i mi drigo mewn diogelwch.

9. Diarhebion 3:24 Pan orweddi, nac ofna: ie, gorwedd, a melys fydd dy gwsg.

10. Salm 3:4-5  Gwaeddais ar yr ARGLWYDD â'm llais, ac fe'm gwrandawodd o'i fynydd sanctaidd. Selah. Gorweddais fi i gysgu; deffrais; canys yr ARGLWYDD a'm cynhaliodd.

Cadw eich meddwl mewn heddwch.

11. Eseia26:3 Ceidw mewn heddwch perffaith, yr hwn y mae meddwl yn aros arnat: am ei fod yn ymddiried ynot.

12. Colosiaid 3:15 Bydded i dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonnau, oherwydd fel aelodau o un corff y'ch galwyd i heddwch. A byddwch yn ddiolchgar.

13. Rhufeiniaid 8:6 Y meddwl a lywodraethir gan y cnawd yw marwolaeth, ond y meddwl a lywodraethir gan yr Ysbryd yw bywyd a heddwch.

14. Ioan 14:27 Tangnefedd yr wyf yn ei adael i chwi; fy nhangnefedd yr wyf yn ei roddi i chwi. Nid wyf yn rhoi i chi fel y mae'r byd yn ei roi. Peidiwch â gadael i'ch calonnau gythryblus a pheidiwch ag ofni.

Gweld hefyd: 60 Prif Adnod y Beibl Am Freuddwydion A Gweledigaethau (Nodau Bywyd)

Pryderu gormod.

Gweld hefyd: 50 Annog Adnodau o'r Beibl Am Fod Duw Mewn Rheolaeth

15. Mathew 6:27 A all unrhyw un ohonoch trwy ofid ychwanegu un awr at eich bywyd?

16. Mathew 6:34 Am hynny peidiwch â phoeni am yfory, oherwydd bydd yfory yn poeni amdano'i hun. Mae gan bob diwrnod ddigon o drafferth ei hun.

Cyngor

17. Colosiaid 3:2 Gosodwch eich meddyliau ar y pethau sydd uchod, nid ar bethau daearol.

18. Iago 1:5 Os bydd gan unrhyw un ohonoch ddiffyg doethineb, gofynnwch i Dduw, sy'n rhoi'n hael i bawb heb waradwydd, ac fe'i rhoddir iddo.

19. Colosiaid 3:16 Bydded gair Crist yn trigo ynoch yn gyfoethog, gan ddysgu a cheryddu eich gilydd ym mhob doethineb, gan ganu salmau ac emynau, a chaniadau ysbrydol, gyda diolchgarwch yn eich calonnau i Dduw.

20. Effesiaid 5:19 yn canu salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol yn eich plith eich hunain, ac yn canu cerddoriaeth i'r Arglwydd yn eich calonnau.

Atgofion

21. Philipiaid 4:13 Fe alla i wneud pob peth trwy Grist sy'n fy nghryfhau.

22. Mathew 11:28 Deuwch ataf fi, bawb sy'n llafurio ac yn llwythog, a rhoddaf i chwi orffwystra.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.