Cristnogaeth yn erbyn Credoau Bwdhaeth: (8 Prif Gwahaniaeth Crefydd)

Cristnogaeth yn erbyn Credoau Bwdhaeth: (8 Prif Gwahaniaeth Crefydd)
Melvin Allen

Bwdhaeth yw un o grefyddau mwyaf y byd. Amcangyfrifir y byddai 7% o boblogaeth y byd yn ystyried eu hunain yn Fwdhyddion. Felly, beth mae Bwdhyddion yn ei gredu a sut mae Bwdhaeth yn cyd-fynd yn erbyn Cristnogaeth? Dyna yr ydym yn ceisio ei ateb gyda'r erthygl hon.

Un nodyn o rybudd i’r darllenydd: Mae Bwdhaeth yn derm eang a chyffredinol, sy’n cwmpasu llawer o systemau meddwl gwahanol o fewn y byd Bwdhaidd. Felly, byddaf yn disgrifio’r hyn y mae’r rhan fwyaf o Fwdhyddion yn ei gredu a’i ymarfer yn gywir ond hefyd yn gyffredinol iawn.

Hanes Cristnogaeth

Mae’r Beibl Cristnogol yn dechrau gyda’r geiriau, “Yn y Dechreuad , Duw…” (Genesis 1:1). Mae stori Cristnogaeth yn dyddio i ddechrau hanes dynolryw. Mae'r Beibl i gyd yn gofnod o amcanion prynedigaethol Duw gyda dyn, sy'n diweddu gyda pherson a gwaith Iesu Grist, sefydlu'r eglwys, a'r hyn rydyn ni'n ei adnabod heddiw fel Cristnogaeth.

Ar ôl y farwolaeth, claddedigaeth , atgyfodiad, ac esgyniad Iesu Grist (canol y 30au O.C.), a chwblhau’r Testament Newydd (diwedd y ganrif 1af OC), dechreuodd Cristnogaeth gymryd y ffurf yr ydym yn ei hadnabod heddiw. Fodd bynnag, mae ei gwreiddiau'n mynd yn ôl i wawr bodolaeth ddynol.

Hanes Bwdhaeth

Dechreuodd Bwdhaeth gyda'r Bwdha hanesyddol, a'i enw oedd Siddhartha Gautama heddiw. India. Bu Gautama fyw rywbryd rhwng 566-410 CC. (union ddyddiadau neumae hyd yn oed blynyddoedd o fywyd Gautama yn anhysbys). Datblygodd athroniaeth Gautama, yr ydym bellach yn ei hadnabod fel Bwdhaeth, yn araf dros y blynyddoedd. Nid yw Bwdhyddion yn credu bod Bwdhaeth wedi dechrau gyda Gautama mewn gwirionedd, ond ei bod wedi bodoli'n dragwyddol a'i bod wedi'i darganfod a'i rhannu gan Bwdha, y cyfrannwr ffordd mawreddog.

Heddiw, mae Bwdhaeth yn bodoli ledled y byd mewn sawl ffurf gysylltiedig (Theravada, Mahayana, etc.).

Golygfa o Bechod

7>Cristnogaeth

Cristnogion credu bod pechod yn unrhyw feddwl, gweithred (neu hyd yn oed segurdod) sydd yn erbyn cyfraith Duw. Mae'n gwneud rhywbeth y mae Duw yn ei wahardd, neu beidio â gwneud rhywbeth y mae Duw yn ei orchymyn.

Mae Cristnogion yn credu mai Adda ac Efa yw'r bobl gyntaf i gyflawni pechod, ac wedi pechu, plymiodd yr hil ddynol i bechod a llygredd (Rhufeiniaid 5:12). Weithiau mae Cristnogion yn cyfeirio at hyn fel pechod gwreiddiol. Trwy Adda, mae pawb yn cael eu geni mewn pechod.

Mae Cristnogion hefyd yn credu bod pawb yn unigol yn cyflawni pechod (gweler Rhufeiniaid 3:10-18) trwy wrthryfel personol yn erbyn Duw. Mae’r Beibl yn dysgu mai cosb pechod yw marwolaeth (Rhufeiniaid 6:23), a’r gosb hon sy’n gofyn am gymod Iesu Grist (yr unig un na bechodd erioed).

Mae Bwdhaeth yn gwadu’r syniad Cristnogol o bechod. Y peth agosaf at bechod mewn Bwdhaeth yw cyfeiliornad moesol neu gam-gam, sef 1) fel arfer yn cyflawni mewn anwybodaeth, 2) ywamoral a 3) yn y pen draw yn gywiradwy trwy fwy o oleuedigaeth. Nid camwedd yn erbyn bod moesol goruchaf yw pechod, ond gweithred yn erbyn natur, gyda chanlyniadau arwyddocaol ac aml niweidiol.

Mae Cristnogion yn credu, oherwydd pechod a natur Sanctaidd Duw, fod yn rhaid cosbi pob pechod. Amsugnodd Iesu Grist gosb pawb sy’n ymddiried ynddo Ef sydd wedyn yn cael eu cyfiawnhau trwy ffydd yn unig yng Nghrist. Mae Cristnogion yn credu y bydd person sy’n cael ei gyfiawnhau yn cael ei ogoneddu yn y pen draw (gweler Rhufeiniaid 8:29-30). Hynny yw, byddant yn goresgyn marwolaeth ac yn cael eu hachub o'r diwedd, gan drigo am byth ym mhresenoldeb Duw.

Bwdhaeth

Wrth gwrs, mae Bwdhyddion yn gwadu hynny. Mewn gwirionedd, mae Bwdhydd yn gwadu bodolaeth Duw goruchaf a sofran hyd yn oed. Mae Bwdhydd yn ceisio “iachawdwriaeth” o ran cyflwr bodolaeth uwch a sylweddolwyd, a'r uchaf ohonynt yw Nirvana.

Fodd bynnag, gan fod Nirvana y tu allan i fyd meddwl rhesymegol, ni ellir ei ddysgu gydag unrhyw benodolrwydd, dim ond wedi'i sylweddoli trwy ddatgysylltiad llwyr ag “ymlyniad” neu chwantau a thrwy ddilyn llwybr cywir yr oleuedigaeth.

Gan fod ymlyniad yn arwain at ddioddefaint, mae dadgysylltu â'r chwantau hyn yn arwain at lai o ddioddefaint, a mwy o oleuedigaeth. Nirvana yw rhoi'r gorau i ddioddefaint i unigolyn, a'r “iachawdwriaeth” eithaf y mae Bwdhydd selog yn ei geisio.

Golwg arDuw

7>Cristnogaeth

Mae Cristnogion yn credu mai bod personol a hunanfodol yw Duw, yr hwn a greodd y byd a phawb ynddo. Mae Cristnogion yn credu fod Duw yn benarglwyddiaethol dros ei greadigaeth, ac mai iddo Ef yn y pen draw y mae pob creadur yn gyfrifol. Duw fel yna. Mae Bwdhyddion yn aml yn gweddïo ar Fwdha neu'n adrodd ei enw yn eu gweddïau, ond nid ydynt yn credu bod Bwdha yn ddwyfol. Yn hytrach, mae Bwdhyddion yn credu bod natur i gyd - a holl egni byd natur - yn dduw. Mae duw Bwdhaeth yn amhersonol - yn debycach i gyfraith neu egwyddor gyffredinol, na bod moesol a gwirioneddol. 5>

Mae Cristnogion yn credu mai dynolryw yw pinacl gwaith creadigol Duw, ac mai dynolryw yn unig a wneir ar ddelw Duw (Genesis 1:27). Fel creadigaeth arbennig Duw, mae bodau dynol yn unigryw ymhlith creaduriaid, ac yn unigryw o ran ymwneud Duw â'i greadigaeth. mae bodau yn cael eu hystyried yn un o lawer o “fodau sentinel”, sy'n golygu eu bod yn gallu, yn wahanol i anifeiliaid eraill, ennill goleuedigaeth. Mae dyn hyd yn oed yn gallu dod yn Fwdha cwbl oleuedig. Yn wahanol i lawer o fathau eraill o fodau, mae gan fodau dynol y modd i chwilio am y llwybr cywir.

Dioddefaint

7> Cristnogaeth 1>

Mae Cristnogion yn gweld dioddefaint fel rhywbeth dros drorhan o ewyllys sofran Duw, y mae’n ei defnyddio i fireinio ffydd Cristion yn Nuw (2 Corinthiaid 4:17), a hyd yn oed i ddisgyblu Cristion fel rhiant y byddai plentyn (Hebreaid 12:6). Gall Cristion gymryd llawenydd a chael gobaith oherwydd bydd holl ddioddefaint Cristnogol un diwrnod yn ildio i ogoniant – gogoniant mor rhyfeddol nes bod yr holl ddioddefaint yn parhau mewn oes o welw (Gweler Rhufeiniaid 8:18).

Bwdhaeth

Dioddefaint sydd wrth galon y grefydd Fwdhaidd. Mewn gwirionedd, mae'r “Pedwar Gwirionedd Nobel” y byddai llawer yn eu hystyried yn hanfod holl ddysgeidiaeth Fwdhaidd, yn ymwneud â dioddefaint (Gwirionedd dioddefaint, achos dioddefaint, y gwir ar ddiwedd dioddefaint, a'r gwir lwybr sy'n arwain ato). diwedd dioddefaint).

Gweld hefyd: 22 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Poen A Dioddefaint (Iechyd)

Gallai rhywun ddweud mai ymgais i ateb problem dioddefaint yw Bwdhaeth. Awydd ac anwybodaeth sydd wrth wraidd pob dioddefaint. Ac felly yr ateb yw datgysylltu oddi wrth bob awydd (ymlyniadau) a dod yn oleuedig trwy ddilyn dysgeidiaeth gywir Bwdhaeth. I'r Bwdhyddion, dioddefaint yw'r cwestiwn mwyaf dybryd.

Addoliad Eilun

7> Cristnogaeth

Y gorchmynion cyntaf oll yng nghyfraith Duw yw peidio â chael unrhyw eilunod gerbron Duw a pheidio â gwneud delwau cerfiedig nac ymgrymu iddynt (Exodus 20:1-5). Felly, i Gristnogion, pechod yw addoli eilun. Yn wir, y mae wrth galon pob pechod.

Bwdhaeth

SMae Bwdhyddion yn addoli eilunod (mae teml neu fynachlog Fwdhaidd yn llawn delweddau cerfiedig!) yn ddadleuol. Mae arfer Bwdhaidd, yn enwedig cyn cysegrfeydd neu mewn temlau, yn edrych i arsylwyr fel math o addoliad. Dywed Bwdhyddion eu hunain, fodd bynnag, nad ydynt ond yn talu parch neu wrogaeth i'r delweddau – ac nad addoli yw hynny.

Er hynny, mae Bwdhyddion, mewn gwirionedd, yn ymgrymu i gerfluniau a delweddau. Ac mae hynny'n rhywbeth sy'n cael ei wahardd yn benodol yn y Beibl ac sy'n cael ei gysylltu'n benodol ag eilunaddoliaeth.

Ar ôl Bywyd

Cristnogaeth

Mae Cristnogion yn credu bod bod yn absennol o’r corff i fod yng ngŵydd Crist (2 Corinthiaid 5:8) i bawb sy’n ymddiried yng Nghrist. Ymhellach, bydd pawb sydd â'u ffydd yn Iesu yn trigo am byth yn y Nefoedd Newydd a'r Ddaear Newydd (Datguddiad 21).

Y rhai nad ydynt yn adnabod Crist, a ddifethir yn eu pechodau, a fernir yn ôl eu gweithredoedd, a phreswyliant. am byth mewn poenedigaeth, i ffwrdd o bresenoldeb Crist (2 Thesaloniaid 1:5-12).

Bwdhaeth

Mae gan Fwdhyddion agwedd hollol wahanol. dealltwriaeth o fywyd ar ôl marwolaeth. Mae Bwdhyddion yn credu mewn cylch bywyd o'r enw samsara, ac yn ailymgnawdoledig adeg marwolaeth ac felly, mae marwolaeth yn ailgychwyn y cylch. Mae'r ailymgnawdoliad hwn yn cael ei lywodraethu gan karma. Yn y pen draw, gellir dianc rhag y cylch trwy oleuedigaeth, a phan ddaw rhywun i mewn i Nirvana, a diwedd dioddefaint.

Nod pob crefydd

7> Cristnogaeth

Mae pob bydolwg yn ceisio ateb rhai cwestiynau sylfaenol, megis: O ble y daethom ni a pham? Pam rydyn ni'n bodoli nawr? A beth ddaw nesaf? Mae pob crefydd yn ceisio ateb y cwestiynau hynny mewn rhyw ffordd neu'i gilydd.

Bwdhaeth

Nid yw Bwdhaeth yn eithriad, er nad yw Bwdhaeth yn cynnig daioni ateb ar gyfer o ble y daeth bodau dynol (neu'r bydysawd). Ar y pwynt hwn, mae llawer o Fwdhyddion yn syml yn syncreteiddio'r byd-olwg seciwlar, ac yn derbyn haprwydd esblygiad. Mae athrawon Bwdhaidd amlwg eraill yn dysgu bod Bwdhyddion yn syml i beidio ag aros ar bethau o'r fath.

Mae Bwdhaeth yn ceisio ateb pam rydyn ni'n bodoli nawr, a'r hyn sy'n dod nesaf, er bod ei hatebion ar y gorau yn gymhleth iawn, ac ar y gwaethaf, yn amwys ac anghyson.

Gweld hefyd: Dw i Eisiau Mwy O Dduw Yn Fy Mywyd: 5 Peth I'w Holi Eich Hun Yn Awr

Dim ond Cristnogaeth sy'n cynnig atebion boddhaol i'r holl gwestiynau pwysig hyn. Cawsom ein creu gan Dduw, ac rydym yn bodoli iddo (Colosiaid 1:16).

Mae’r Bwdhaidd yn gweld, fel nod pob crefydd arall, fel ymgais i gyrraedd cyflwr mwy goleuedig. Felly, gall Bwdhyddion fod yn oddefgar iawn o grefyddau sy'n cystadlu.

A yw Bwdhyddion yn anffyddwyr?

Mae llawer wedi cyhuddo bod Bwdhyddion yn anffyddwyr. Ai dyma'r achos? Ydw a nac ydw. Ydyn, maent yn anffyddwyr clasurol yn yr ystyr eu bod yn ymwrthod â'r syniad o fod goruchaf, yr hwn a greodd ac sy'n llywodraethu'r byd.

Ond gellir dadlau ei bod yn fwy priodol gweld Bwdhaethfel math o bantheistiaeth. Hynny yw, bod Bwdhyddion yn gweld popeth fel duw a duw fel popeth. Mae Duw yn rym amhersonol sy'n rhedeg trwy'r bydysawd a thrwy bopeth byw.

Felly ydy, ar un olwg mae Bwdhyddion yn anffyddwyr gan eu bod yn gwadu bodolaeth Duw. A na, nid ydynt yn anffyddwyr fel y cyfryw, gan y byddent yn gweld popeth yn ddwyfol ar un ystyr.

A all Bwdhydd Ddod yn Gristion?

Gall Bwdhyddion, fel pobl o bob crefydd, ddod yn Gristnogion. Wrth gwrs, er mwyn i Fwdhydd ddod yn Gristion bydd angen iddo ef neu hi wrthod gwallau Bwdhaeth a chredu yn Iesu Grist yn unig.

Mae llawer o Gristnogion wedi adrodd anhawster i rannu Crist â Bwdhyddion oherwydd eu goddefgarwch tuag at eraill crefyddau, y maent yn eu hystyried yn syml fel ymdrechion eraill i ddod o hyd i'r ffordd gywir - y ffordd i fod yn oleuedig. Rhaid i Gristion helpu'r Bwdhydd i weld bod ei fyd-olwg yn sylfaenol groes i'r efengyl.

Diolch byth, mae miloedd lawer o Fwdhyddion o bob rhan o'r byd, ond yn enwedig yn y Dwyrain, wedi ymwrthod â Bwdhaeth ac wedi ymddiried yng Nghrist. Heddiw, mae yna eglwysi ffyniannus mewn grwpiau pobl a oedd yn ffurfiol 100% Bwdhyddion.

Ond mae llawer i'w wneud!
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.