Ydy Iesu'n Dduw Yn Y Cnawd Neu'n Gyfiawn Ei Fab? (15 Rheswm Epig)

Ydy Iesu'n Dduw Yn Y Cnawd Neu'n Gyfiawn Ei Fab? (15 Rheswm Epig)
Melvin Allen

A yw Iesu yn Dduw ei Hun? Os ydych chi erioed wedi cael trafferth gyda'r cwestiwn, a yw Iesu'n Dduw ai peidio, yna dyma'r erthygl iawn i chi. Rhaid i holl ddarllenwyr difrifol y Beibl fynd i’r afael â’r cwestiwn hwn: Ai Iesu yw Duw? Oherwydd er mwyn derbyn y Beibl fel gwir, rhaid derbyn geiriau Iesu, ac ysgrifenwyr Beiblaidd eraill, fel rhai gwir. Mae yna lawer o grwpiau crefyddol sy'n gwadu dwyfoldeb Iesu Grist fel y Mormoniaid, Tystion Jehofa, yr Israeliaid Du Hebraeg, Undodiaid, a mwy.

Mae gwadu'r Drindod yn agored yn heresi ac yn ddamniol. Mae'r Beibl yn ei gwneud yn glir bod un Duw mewn tri pherson dwyfol, y Tad, Mab, a'r Ysbryd Glân.

Roedd Iesu’n ddyn llawn i fyw’r bywyd na allai dyn ei fyw ac roedd yn gwbl Dduw oherwydd dim ond Duw sy’n gallu marw dros bechodau’r byd. Dim ond Duw sy'n ddigon da. Dim ond Duw sy'n ddigon sanctaidd. Dim ond Duw sy'n ddigon nerthol!

Yn yr Ysgrythur, ni chyfeirir at Iesu byth fel “dduw.” Cyfeirir ato bob amser fel Duw. Iesu yw Duw yn y cnawd ac mae'n feddylfryd sut y gallai unrhyw un fynd drwy'r erthygl hon a gwadu bod Iesu yn Dduw!

Mynnodd yr awdur C.S. Lewis yn ei lyfr, Mere Christianity , mai dim ond tri dewis all fod pan ddaw at Iesu, a elwir y trilemma: “Rwy’n ceisio yma atal neb dweud y peth ffôl y mae pobl yn aml yn ei ddweud amdano: Rwy'n barod i dderbyn Iesu fel athro moesol gwych, ondaddoli.

Pan geisiodd Ioan addoli angel, ceryddwyd ef. Dywedodd yr angel wrth Ioan am “addoli Duw.” Derbyniodd Iesu addoliad ac yn wahanol i’r angel ni cheryddodd y rhai oedd yn Ei addoli. Os nad oedd Iesu yn Dduw, yna byddai wedi ceryddu eraill a oedd yn gweddïo ac yn addoli iddo.

Datguddiad 19:10 Yna syrthiais wrth ei draed i’w addoli, ond dywedodd wrthyf, “Paid â gwneud hynny! Yr wyf yn gyd-was gyda chi a'ch brodyr sy'n dal at dystiolaeth Iesu. Addola Dduw.” Canys ysbryd proffwydoliaeth yw tystiolaeth Iesu.

Mathew 2:11 A phan ddaethant i’r tŷ, hwy a welsant y bachgen bach gyda Mair ei fam, ac a syrthiasant i lawr, ac a’i haddolasant ef: ac wedi iddynt agoryd eu trysorau, hwy a roddasant iddo anrhegion. ; aur, a thus, a myrr.

Mathew 14:33 Yna dyma’r rhai oedd yn y cwch yn ei addoli, gan ddweud, “Yn wir, Mab Duw wyt ti.”

1 Pedr 3:15 Yn lle hynny, rhaid i chi addoli Crist yn Arglwydd eich bywyd. Ac os bydd rhywun yn gofyn am eich gobaith Cristnogol, byddwch bob amser yn barod i'w esbonio.

Gelwir Iesu yn ‘Fab Duw.’

Mae rhai pobl yn ceisio defnyddio hwn i brofi nad Iesu yw Duw, ond myfi ei ddefnyddio i brofi ei fod yn Dduw. Rhaid inni sylwi yn gyntaf fod Mab a Duw yn cael eu cyfalafu. Hefyd, ym Marc 3 galwyd Iago a’i frawd yn Feibion ​​Thunder. Oedden nhw'n “Fab Thunder”? Nac ydw! Roedd ganddyntpriodoleddau taranau.

Pan gaiff Iesu ei alw’n Fab Duw gan eraill, mae’n dangos bod ganddo nodweddion na fyddai gan Dduw yn unig. Gelwir Iesu yn Fab Duw oherwydd ei fod yn Dduw a amlygwyd yn y cnawd. Hefyd, gelwir Iesu yn Fab Duw oherwydd iddo gael ei genhedlu gan Mair trwy nerth yr Ysbryd Glân.

Mae’r Beibl yn cyfeirio at ddau deitl Iesu: Mab Duw a Mab y Dyn.

Ynglŷn â’r cyntaf, mae’n ymddangos bod un enghraifft wedi’i chofnodi pan siaradodd Iesu y teitl hwn amdano’i Hun. , ac y mae wedi ei gofnodi yn Ioan 10:36:

a ddywedwch am yr hwn a gysegrodd y Tad ac a’i hanfonodd i’r byd, ‘Yr ydych yn cablu,’ oherwydd dywedais, ‘Mab Duw ydwyf fi’. ?

Fodd bynnag, mae llawer o leoedd eraill yn yr Efengylau lle mae Iesu yn cael ei ddisgrifio fel Mab Duw, neu ei gyhuddo fel Un a ddywedodd Ei fod. Mae hyn yn cyfeirio at y ffaith naill ai bod yna lawer o ddysgeidiaethau eraill gan Iesu nad ydyn nhw wedi'u hysgrifennu lle roedd Ef yn honni hyn mewn gwirionedd (mae Ioan yn awgrymu hyn yn Ioan 20:30) neu mai dyma'r dehongliad cyhoeddus cyfan o swm Iesu. Dysgu.

Sut bynnag, dyma rai enghreifftiau eraill yn cyfeirio at Iesu fel Mab Duw (mae'r holl ddarnau a ddyfynnir yn dod o'r ESV:

A dyma'r angel yn ei hateb, “Bydd yr Ysbryd Glân yn dod arnat ti , a bydd gallu'r Goruchaf yn eich cysgodi; am hynny bydd y plentyn sydd i'w eni yn cael ei alw'n sanctaidd, Mab y Duw.Dduw. Luc 1:35

A myfi a welais ac a dystiolaethais mai hwn yw Mab Duw. Ioan 1:34

Atebodd Nathanael ef, “Rabbi, Mab Duw wyt ti! Ti yw Brenin Israel!” Ioan 1:49

Dywedodd hi wrtho, Ie, Arglwydd; Yr wyf yn credu mai tydi yw y Crist, Mab Duw, yr hwn sydd yn dyfod i'r byd.” Ioan 11:27

Pan welodd y canwriad, a’r rhai oedd gydag ef, yn gwylio Iesu, y daeargryn a’r hyn a ddigwyddodd, daethant yn arswydus a dweud, “Yn wir, Mab Duw oedd hwn! ” Mathew 27:54

Ac wele, hwy a lefasant, “Beth sydd a fynni di â ni, Fab Duw? Ydych chi wedi dod yma i'n poenydio ni cyn yr amser?” Mathew 8:29

Mae dau ddarn arall yn bwysig. Yn gyntaf, yr holl reswm pam yr ysgrifennodd Ioan ei Efengyl oedd er mwyn i bobl wybod a chredu mai Iesu oedd Mab Duw:

…ond mae’r rhain wedi’u hysgrifennu er mwyn i chi gredu mai Iesu yw’r Crist, y Mab o Dduw, ac fel trwy gredu y caffoch fywyd yn ei enw ef. Ioan 20:30

Ac yn olaf, y rheswm pam ei bod yn ddiffygiol fod Iesu wedi cyfeirio ato’i Hun fel Mab Duw, ac ar dudalennau’r Testament Newydd i gyd y gallai fod yn Fab Duw. a gafwyd o fewn dysgeidiaeth Iesu ei Hun, yn Mathew 16:

Dywedodd wrthynt, "Ond pwy yr ydych chwi yn dywedyd fy mod i?" 16 Atebodd Simon Pedr, “Ti yw'r Crist, Mab y Duw byw.” 17 A'r Iesu a'i hatebodd ef, Bendigedig wyt ti,Simon Bar-Jona! Canys nid cnawd a gwaed a ddatguddia hyn i chwi, ond fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Mathew 16:15-17

Marc 3:17 ac Iago fab Sebedeus, ac Ioan brawd Iago (iddynt hwy a roddodd yr enw Boanerges, sy'n golygu, "Meibion ​​Taran").

1 Timotheus 3:16 Ac yn ddiddadl, mawr yw dirgelwch duwioldeb: Amlygwyd Duw yn y cnawd, wedi ei gyfiawnhau yn yr Ysbryd, wedi ei weld gan angylion, wedi ei bregethu i’r Cenhedloedd, wedi ei gredu yn y byd, wedi ei dderbyn i fyny. i mewn i ogoniant.

Ioan 1:1 Yn y dechreuad yr oedd y Gair, a’r Gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y Gair.

Ioan 1:14 A daeth y Gair yn gnawd, ac a drigodd yn ein plith ni, a gwelsom ei ogoniant Ef, gogoniant yr unig-anedig oddi wrth y Tad, yn llawn gras a gwirionedd.

Luc 1:35 Atebodd yr angel a dweud wrthi, “Fe ddaw'r Ysbryd Glân arnat, a bydd nerth y Goruchaf yn dy gysgodi; ac am hyny gelwir y Plentyn sanctaidd yn Fab Duw.”

Galw Iesu ei Hun yn “Fab y Dyn

Sylwch yn y Beibl fod Iesu yn ei alw ei Hun yn Fab y Dyn. Iesu'n Datgelu Ei Hun fel y Meseia. Roedd yn rhoi teitl Meseianaidd iddo'i Hun, a oedd yn deilwng o farwolaeth i'r Iddewon.

Mae’r teitl hwn i’w ganfod yn amlach yn yr Efengylau synoptig ac yn enwedig Matthew oherwydd iddo gael ei ysgrifennu gyda mwy o gynulleidfa Iddewig mewn golwg, sy’n rhoi cliw i ni.

Cyfeiriodd Iesu ato'i Hunfel Mab y Dyn 88 o weithiau yn yr Efengylau. Mae hyn yn cyflawni proffwydoliaeth o weledigaeth Daniel:

Gwelais yng ngweledigaethau'r nos,

ac wele, gyda chymylau'r nefoedd

daeth un tebyg i fab dyn,

ac efe a ddaeth at Hynafol y Dyddiau

ac a gyflwynwyd ger ei fron ef.

14 Ac iddo ef y rhoddwyd arglwyddiaeth

a gogoniant, a theyrnas. ,

ar i'r holl bobloedd, cenhedloedd, ac ieithoedd

wasanaethu ef;

arglwyddiaeth dragwyddol yw ei arglwyddiaeth,

yr hon nid â heibio,

a'i frenhiniaeth yn un

na ddinistrir. Daniel 7:13-14 ESV

Mae’r teitl yn cysylltu Iesu â’i ddynoliaeth ac fel cyntafanedig, neu amlycaf, y greadigaeth (fel y mae Colosiaid 1 yn ei ddisgrifio).

Daniel 7:13-14 Cyflwynodd Mab y Dyn “Daliais i edrych yng ngweledigaethau'r nos, Ac wele gyda chymylau'r nef Un tebyg i Fab y Dyn yn dod, A daeth i fyny at yr Hynafol. o Ddyddiau Ac a gyflwynwyd ger ei fron Ef. “Ac iddo Ef y rhoddwyd goruchafiaeth, Gogoniant a theyrnas, Fel y gallo'r holl bobloedd, cenhedloedd, a gwŷr o bob iaith Ei wasanaethu Ef. Ei arglwyddiaeth sy'n oruchafiaeth dragwyddol Na theithio heibio; Ac y mae ei frenhiniaeth Ef yn un nas dinistrir.”

Nid oes gan Iesu ddechrau a dim diwedd. Roedd yn ymwneud â'r greadigaeth.

Fel ail Berson y Duwdod, y mae’r Mab wedi bod yn dragwyddol. Nid oes ganddo ddechreuad ac ni bydd iddo ddiwedd. Mae'ry mae rhaglith o Efengyl Ioan yn gwneud hyn yn eglur â'r geiriau hyn:

Yn y dechreuad yr oedd y Gair, a'r Gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y Gair. 2 Yr oedd efe yn y dechreuad gyd â Duw. 3 Trwyddo ef y gwnaed pob peth, ac hebddo ef ni wnaethpwyd dim a wnaethpwyd. 4 Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd oedd oleuni dynion.

Darllenasom hefyd Iesu yn cyhoeddi hyn amdano’i Hun yn ddiweddarach yn Ioan:

Dywedodd Iesu wrthynt, “Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, cyn bod Abraham, myfi yw.” Ioan 8:58

Ac yn y Datguddiad:

bûm i farw, ac wele fi yn fyw byth bythoedd, ac y mae gennyf allweddau marwolaeth a

Hades. Datguddiad 1:18

Sonia Paul am dragwyddoldeb Iesu yn y Colosiaid:

Y mae efe cyn pob peth, ac ynddo Ef y mae pob peth yn cydfyned. Col 1:17

Ac y mae awdur yr Hebreaid, fel y mae efe yn cymharu Iesu â’r offeiriad Melchisedac, yn ysgrifennu:

Heb dad, heb fam, heb achau, heb na dechrau dyddiau na diwedd. o fywyd, ond wedi ei wneuthur yn gyffelyb i Fab Duw, y mae yn parhau yn offeiriad yn dragywyddol. Hebreaid 7:3

Datguddiad 21:6 “A dywedodd wrthyf, “Gwnaed! Myfi yw Alffa ac Omega, y dechrau a'r diwedd. I'r sychedig y rhoddaf o ffynnon ddŵr y bywyd yn ddi-dâl.”

Ioan 1:3 Trwyddo Ef y daeth pob peth i fodolaeth, ac ar wahân iddo ef ni ddaeth dim i fodolaeth.

Colosiaid 1:16-17 Canys ganddo Ef ollcrëwyd pethau, yn y nefoedd ac ar y ddaear, yn weledig ac yn anweledig , ai gorseddau, arglwyddiaethau, llywodraethwyr neu awdurdodau — y mae pob peth wedi ei greu trwyddo Ef ac erddo Ef. Y mae efe cyn pob peth, ac ynddo Ef y mae pob peth yn cyd-gynnull.

Mae Iesu yn ailadrodd y Tad ac yn ei alw ei hun yn “y Cyntaf a’r Olaf.”

Beth a olygodd Iesu wrth ddweud “Myfi yw’r Cyntaf a’r Olaf ” ?

Tair gwaith yn llyfr y Datguddiad, mae Iesu'n nodi ei Hun fel y Cyntaf a'r Olaf:

Dat 1:17

Pan welais ef, Syrthiais wrth ei draed fel pe bai'n farw. Ond gosododd ei law dde arnaf, gan ddweud, "Paid ag ofni, myfi yw'r cyntaf a'r olaf ..."

Dat 2:8

"Ac at angel yr eglwys yn Smyrna ysgrifennwch: 'Geiriau y cyntaf a'r olaf, yr hwn a fu farw ac a ddaeth yn fyw.

Dd 22:13

Myfi yw Alffa ac Omega, y cyntaf a'r olaf, y dechrau a diwedd.”

Mae'r cyfeiriadau hyn yn ôl at Eseia lle mae Eseia yn proffwydo gwaith buddugoliaethus y Meseia sy'n teyrnasu:

“Pwy a gyflawnodd ac a wnaeth hyn, gan alw'r cenedlaethau o'r dechreuad? Myfi, yr Arglwydd, y cyntaf, a chyda'r olaf; Fi ydy e.” Eseia 41:4.

Mae Datguddiad 22 yn rhoi’r ddealltwriaeth i ni, pan fydd Iesu’n cyfeirio ato’i Hun fel y cyntaf a’r olaf, neu lythrennau cyntaf ac olaf yr wyddor Roeg (Alpha ac Omega), ei fod yn golygu trwyddo Ef a thrwyddo Ef y mae dechreuad i'r greadigaethac y mae ei ddiwedd.

Hefyd, yn Datguddiad 1, fel y dywed Iesu mai Ef yw’r cyntaf a’r olaf, mae Ef hefyd yn disgrifio’i Hun fel un sydd â’r allweddi i fywyd a marwolaeth, sy’n golygu bod ganddo awdurdod dros fywyd:

Bum farw, ac wele fi yn fyw byth bythoedd, ac y mae gennyf allweddau angau a

Hades. Datguddiad 1:18

Eseia 44:6 “Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD , Brenin Israel a'i Waredwr, ARGLWYDD y Lluoedd: 'Myfi yw'r cyntaf a myfi yw'r olaf , ac nid oes Duw ond Fi.’

Datguddiad 22:13 “Myfi yw Alffa ac Omega, y Cyntaf a’r Olaf, y Dechrau a’r Diwedd.”

Nid oes Gwaredwr ond Duw.

Iesu yw'r unig Waredwr. Os nad yw Iesu yn Dduw, yna mae hynny'n golygu bod Duw yn gelwyddog.

Eseia 43:11 Myfi, myfi, yw'r ARGLWYDD, ac ar wahân i mi nid oes gwaredwr.

Hosea 13:4 “Ond myfi sydd wedi bod yn ARGLWYDD eich Duw ers i chi ddod allan o'r Aifft. Ni fyddwch yn cydnabod Duw ond myfi, na Gwaredwr ond myfi.”

Ioan 4:42 ac yr oeddent yn dweud wrth y wraig, “Nid oherwydd yr hyn a ddywedasoch mwyach yr ydym yn credu, oherwydd yr ydym wedi clywed drosom ein hunain ac yn gwybod mai hwn yw Gwaredwr y byd yn wir. .”

Gweld Iesu yw gweld y Tad.

Yn ystod Ei noson olaf gyda’i ddisgyblion cyn cael ei groeshoelio, rhannodd Iesu lawer am dragwyddoldeb a’i gynlluniau gyda nhw yn yr hyn a elwir yn Disgwrs yr Ystafell Uchaf. Darllenasom un ddysgeidiaeth o'r fathfel cyfarfyddiad â Philip tra yr oedd Iesu yn dysgu ei ddisgyblion ei fod ar fin mynd at y Tad i baratoi lle iddynt.

8 Dywedodd Philip wrtho, “Arglwydd, dangos i ni y Tad, ac y mae digon i ni.” 9 Dywedodd Iesu wrtho, “A wyf wedi bod gyda thi cyhyd, ac nid wyt yn fy adnabod o hyd, Philip? Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y Tad. Sut gelli di ddweud, ‘Dangos i ni’r Tad’? 10 Onid ydych yn credu fy mod i yn y Tad, a'r Tad ynof fi? Y geiriau yr wyf yn eu dywedyd wrthych, nid ar fy awdurdod fy hun yr wyf yn eu llefaru, ond y Tad sydd yn trigo ynof fi, sydd yn gwneuthur ei weithredoedd ef. 11 Credwch fi fy mod i yn y Tad, a'r Tad ynof fi, neu credwch o achos y gweithredoedd eu hunain. Ioan 14:8-1

Mae’r darn hwn yn dysgu llawer o bethau inni beth mae’n ei olygu, wrth inni edrych at Iesu, y gwelwn ninnau’r Tad hefyd: 1) Roedd hi’r noson cyn y croeshoeliad ac ar ôl 3 blynedd o weinidogaeth yno oedd rhai disgyblion oedd yn dal i gael trafferth i ddeall a chredu hunaniaeth Iesu (fodd bynnag mae'r Ysgrythur yn tystio i bawb ddod yn argyhoeddedig ar ôl yr atgyfodiad). 2) Mae Iesu’n nodi’n glir ei Hun fel Un gyda’r Tad. 3) Tra bod y Tad a’r Mab yn unedig, mae’r darn hwn hefyd yn dangos y ffaith nad ar ei awdurdod ei hun y mae’r Mab yn siarad ond ar awdurdod y Tad a’i hanfonodd. 4) Yn olaf, gallwn weld o'r darn hwn fod y gwyrthiau a gyflawnodd Iesu er mwyn eu dilysuEf fel Mab y Tad.

Ioan 14:9 Atebodd Iesu: “Onid wyt ti'n fy adnabod i, Philip, hyd yn oed ar ôl i mi fod yn eich plith cyhyd? Mae unrhyw un sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y Tad. Sut gelli di ddweud, ‘Dangos i ni’r Tad’?

Ioan 12:45 A phwy bynnag sy'n fy ngweld i, sy'n gweld yr hwn a'm hanfonodd i.

Colosiaid 1:15 Y Mab yw delw y Duw anweledig, y cyntafanedig dros yr holl greadigaeth.

Hebreaid 1:3 Y Mab yw llacharedd gogoniant Duw ac union gynrychioliad ei natur, gan gynnal pob peth trwy ei air pwerus. Gwedi darparu puredigaeth dros bechodau, Efe a eisteddodd i lawr ar ddeheulaw y Mawrhydi.

Rhoddwyd pob awdurdod i Grist.

Ar ôl yr atgyfodiad a’r union beth cyn i Iesu esgyn i’r nef, darllenwn ar ddiwedd Efengyl Mathew:<1

A daeth Iesu a dweud wrthynt, “Mae pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear wedi ei roi i mi. 19 Ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, 20 gan ddysgu iddynt gadw'r hyn a orchmynnais i chwi. Ac wele fi gyda chwi bob amser, hyd ddiwedd yr oes.” Mathew 28:18-20

Yn yr un modd, o safbwynt llygad-dyst arall, darllenasom yr un hanes yn Actau 1:

Felly wedi iddynt ddod ynghyd, gofynasant iddo, “Arglwydd, A wnewch chi y pryd hwn adfer y deyrnas i Israel?” 7 Dywedodd wrthynt, “Y maeNid wyf yn derbyn ei honiad mai Duw ydyw. Dyna’r un peth na ddylem ei ddweud. Ni fyddai dyn a oedd yn ddyn yn unig ac yn dweud y math o bethau a ddywedodd Iesu yn athro moesol gwych. Byddai naill ai’n wallgof—ar y lefel gyda’r dyn sy’n dweud ei fod yn ŵy wedi’i botsio—neu fel arall byddai’n Ddiafol Uffern. Rhaid i chi wneud eich dewis. Naill ai roedd y dyn hwn, ac sydd, yn Fab Duw, neu yn wallgofddyn neu rywbeth gwaeth.”

I grynhoi Lewis, mae Iesu naill ai: Yn Lunatic, Yn Gelwyddog, neu’n Arglwydd.

Felly pwy yw Iesu Grist?

Mae’n Derbynnir yn gyffredinol ymhlith y rhan fwyaf o academyddion ac ysgolheigion fod yna Iesu hanesyddol gwirioneddol a oedd yn byw ym Mhalestina yn y ganrif 1af, a ddysgodd lawer o bethau ac a ddienyddiwyd gan y llywodraeth Rufeinig. Mae hyn yn seiliedig ar gofnodion Beiblaidd ac ychwanegol, mae'r enwocaf o'r rhain yn cynnwys cyfeiriadau at Iesu yn yr Hynafiaethau, llyfr hanes Rhufeinig gan yr awdur o'r ganrif 1af Josephus. Mae cyfeiriadau allanol eraill y gellir eu rhoi fel tystiolaeth ar gyfer Iesu hanesyddol yn cynnwys: 1) Ysgrifeniadau Tacitus Rhufeinig o'r ganrif gyntaf; 2) Testun bach gan Julius Africanus sy'n dyfynnu'r hanesydd Thallus am groeshoeliad Crist; 3) Pliny yr Ieuaf yn ysgrifennu am arferion Cristnogol cynnar; 4) Mae Talmud Babilonaidd yn sôn am groeshoeliad Crist; 5) Mae ysgrifennwr Groegaidd o'r ail ganrif Lucian o Samosata yn ysgrifennu am Gristnogion; 6) Groegwr o'r ganrif gyntafnid i chwi wybod amseroedd na thymhorau a osododd y Tad trwy ei awdurdod ei hun. 8Ond byddwch chi'n derbyn nerth pan fydd yr Ysbryd Glân wedi dod arnoch chi, a byddwch chi'n dystion i mi yn Jerwsalem ac yn holl Jwdea a Samaria, a hyd eithaf y ddaear.” 9 Ac wedi iddo ddywedyd y pethau hyn, fel yr oeddynt yn edrych ymlaen, efe a ddyrchafwyd i fynu, a chwmwl a'i cymerth ef allan o'u golwg. 10 A thra oeddent hwy yn syllu i'r nef wrth fyned rhagddo, wele ddau ŵr yn sefyll yn eu hymyl mewn gwisg wen, 11 ac yn dywedyd, Gwŷr Galilea, paham yr ydych yn sefyll yn edrych i'r nef? Bydd yr Iesu hwn, a gymerwyd i fyny oddi wrthych i'r nef, yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef.” Actau 1:6-1

Deallwn o’r darnau hyn, pan soniodd Iesu am Ei awdurdod, ei fod yn annog Ei ddisgyblion i’r gwaith yr oeddent ar fin ei gyflawni trwy blannu’r eglwys a hynny oherwydd ei awdurdod. awdurdod fel Duw, ni fyddai dim yn gallu eu rhwystro yn y gwaith hwn. Byddai arwydd awdurdod Iesu yn cael ei roi trwy selio’r Ysbryd Glân ar Ddydd y Pentecost (Actau 2) sy’n parhau heddiw wrth i bob crediniwr gael ei selio gan yr Ysbryd Glân (Eff 1:13).

Arwydd arall o awdurdod Iesu yw’r hyn sy’n digwydd yn syth ar ôl iddo ddweud y geiriau hyn – Ei esgyniad i orseddfainc deheulaw’r Tad. Darllenwn yn Effesiaid:

… iddo weithio yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirwa'i eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefolion leoedd, 21 ymhell uwchlaw pob rheol ac awdurdod, a gallu ac arglwyddiaeth, ac uwchlaw pob enw a enwir, nid yn unig yn yr oes hon, ond hefyd yn yr un a ddaw. 22 Ac efe a osododd bob peth dan ei draed ef, ac a'i rhoddes ef yn ben ar bob peth i'r eglwys, 23 sef ei gorph ef, cyflawnder yr hwn sydd yn llenwi pawb yn oll. Effesiaid 1:20-23

Ioan 5:21-23 Canys fel y mae’r Tad yn cyfodi’r meirw ac yn rhoi bywyd iddynt, felly hefyd y Mab sy’n rhoi bywyd i’r un y mynno. Canys nid yw'r Tad yn barnu neb, ond y mae wedi rhoi pob barn i'r Mab, er mwyn i bawb anrhydeddu'r Mab, fel y maent yn anrhydeddu'r Tad. Pwy bynnag nad yw'n anrhydeddu'r Mab, nid yw'n anrhydeddu'r Tad a'i hanfonodd.

Mathew 28:18 A daeth Iesu i fyny ac i siarad â hwy, gan ddweud, "Rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddaear."

Effesiaid 1:20-21 ei fod wedi gweithio yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw a'i eistedd ar ei ddeheulaw yn y nefolion leoedd, ymhell uwchlaw pob awdurdod, a gallu ac arglwyddiaeth, ac uwchlaw pob enw a enwir, nid yn unig yn yr oes hon, ond hefyd yn yr un sydd i ddod.

Colosiaid 2:9-10 Canys ynddo ef y mae holl gyflawnder duwioldeb yn trigo yn gorfforol, a chwithau wedi eich llenwi ynddo ef, yr hwn yw pennaeth pob llywodraeth ac awdurdod.

Pam mae Iesu yn Dduw? (Iesu yw'r ffordd)

Os nad yw Iesu yn Dduw, yna pan fydd yn dweud pethau fel “Myfi yw'r ffordd,gwirionedd, y bywyd," yna cabledd yw hyny. Dim ond oherwydd eich bod yn credu bod Duw yn real, nid yw'n arbed chi. Mae'r Beibl yn dweud mai Iesu yw'r unig ffordd. Mae'n rhaid i chi edifarhau ac ymddiried yng Nghrist yn unig. Os nad yw Iesu yn Dduw, yna mae Cristnogaeth yn eilunaddoliaeth ar y lefel uchaf. Mae'n rhaid i Iesu fod yn Dduw. Ef yw'r ffordd, Efe yw'r goleuni, Ef yw'r gwir. Mae'r cyfan amdano Ef!

Ioan 14:6 Dywedodd Iesu wrtho, “Myfi yw’r ffordd, a’r gwirionedd, a’r bywyd. Nid oes neb yn dod at y Tad ond trwof fi.”

Ioan 11:25 Dywedodd Iesu wrthi, “Myfi yw’r atgyfodiad a’r bywyd. Bydd y sawl sy'n credu ynof fi yn byw, er iddo farw.”

Gelwir Iesu yn enwau a elwir Duw yn unig.

Y mae gan Iesu lawer o lysenwau yn yr Ysgrythur megis Tad Tragwyddol, Bara'r Bywyd, Awdwr a Pherffeithydd ein Ffydd, Hollalluog Un, Alffa ac Omega, Gwaredwr, Archoffeiriad Mawr, Pen yr Eglwys, Atgyfodiad a'r Bywyd, a mwy.

Eseia 9:6 Canys i ni y genir plentyn, i ni y rhoddir mab; a'r llywodraeth fydd ar ei ysgwydd, a gelwir ei enw ef Rhyfedd Gynghorwr, Duw nerthol, Tad Tragywyddol, Tywysog Tangnefedd.

Hebreaid 12:2 gan edrych at Iesu, awdur a gorffenwr ein ffydd, yr hwn er llawenydd a osodwyd o’i flaen ef a oddefodd y groes, gan ddirmygu’r gwarth, ac sydd wedi eistedd ar ddeheulaw’r orsedd. o Dduw.

Ioan 8:12 Yna y llefarodd yr Iesu wrthynt drachefn, gan ddywedyd,Myfi yw goleuni y byd : yr hwn sydd yn fy nilyn i, ni rodia yn y tywyllwch, eithr a gaiff oleuni y bywyd.

A yw Iesu Dduw Hollalluog? Gwelwyd Duw ar wahanol achlysuron yn yr Ysgrythur.

Gwelwyd Duw ond y mae amryw o Ysgrythurau yn y Beibl sy'n ein dysgu ni na all neb weld y Tad. Y cwestiwn felly yw, sut y gwelwyd Duw? Mae'n rhaid mai'r ateb oedd rhywun arall yn y Drindod a welwyd.

Dywed Iesu, “Nid oes neb wedi gweld y Tad.” Pan welir Duw yn yr Hen Destament, y Crist cyn-ymgnawdoledig ydyw. Mae’r ffaith syml bod Duw wedi’i weld yn dangos mai Iesu yw Duw Hollalluog.

Genesis 17:1 Pan oedd Abram yn naw deg a naw mlwydd oed, ymddangosodd yr Arglwydd i Abram a dweud wrtho, “Myfi yw Duw Hollalluog; Cerddwch o'm blaen i, a byddwch ddi-fai.

Exodus 33:20 Ond dywedodd, “Ni allwch weld fy wyneb, oherwydd ni all neb fy ngweld a byw.”

Gweld hefyd: 60 Adnod Bwerus o'r Beibl Ynghylch Angerdd Dros (Duw, Gwaith, Bywyd)

Ioan 1:18 Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, ond yr unig Fab, sydd yn Dduw ei hun ac sydd mewn perthynas agosaf â’r Tad, sydd wedi ei wneud yn hysbys.

A yw Iesu, Duw, a’r Ysbryd Glân yn un?

Ie! Ceir y Drindod yn Genesis. Os cymerwn olwg fanwl yn Genesis, gwelwn aelodau o'r Drindod yn rhyngweithio. Gyda phwy mae Duw yn siarad yn Genesis? Ni all fod yn siarad ag angylion oherwydd bod dynoliaeth wedi'i gwneud ar ddelw Duw ac nid ar ddelw angylion.

Genesis 1:26 Yna dywedodd Duw, “Gadewch inni wneud dyn ar ein delw ni, yn ol Ein liun ; a bydded iddynt lywodraethu ar bysgod y môr, ac ar adar yr awyr, ac ar yr anifeiliaid, ac ar yr holl ddaear, ac ar bob ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear.”

Genesis 3:22 A dywedodd yr ARGLWYDD Dduw, "Y mae'r dyn bellach fel un ohonom ni, yn gwybod da a drwg. Ni chaniateir iddo estyn ei law a chymryd hefyd o bren y bywyd a bwyta, a byw am byth.”

Casgliad

Ai Iesu yw Duw? Rhaid i wir hanesydd ac ysgolheigion llenyddol, yn gystal a'r lleygwr cyffredin, ymgodymu â'r ffaith fod yr Efengylau fel cyfrifon llygad-dyst yn tystio ei fod yn wir yn Fab Duw, ail Berson y Duwdod Triun. A wnaeth y llygad-dystion hyn ei ffugio mewn rhyw fath o gynllun eang a mawr i dwyllo'r byd? Oedd Iesu ei Hun yn wallgof ac yn wallgof? Neu waeth eto, celwyddog? Neu a oedd Ef yn wir Arglwydd – Duw Nef a Daear?

Rhaid archwilio'r ffeithiau fel y maent ar eu pen eu hunain a phenderfynu drostynt eu hunain. Ond mae angen inni gofio'r ffaith olaf hon: Cafodd pob disgybl, ac eithrio un (Ioan, a garcharwyd am oes), ei ferthyru am gredu mai Iesu oedd Duw. Mae miloedd o rai eraill trwy gydol hanes hefyd wedi cael eu lladd am gredu mai Iesu oedd Duw. Pam y byddai’r disgyblion, fel llygad-dystion, yn colli eu bywydau ar gyfrif gwallgof neu gelwyddog?

Ynglŷn â'r awdur hwn, mae'r ffeithiau yn sefyll drostynt eu hunain. Iesu yw Duw yncnawd ac Arglwydd yr holl greadigaeth.

Myfyrdod

C1 – Beth wyt ti'n ei garu fwyaf am Iesu?

C2 Pwy fyddech chi’n dweud mai Iesu yw?

C3 Sut mae’r hyn rydych chi’n ei gredu am Iesu yn effeithio ar eich bywyd?

C4 – Oes gennych chi perthynas bersonol â Iesu?

C5 – Os felly, beth allwch chi ei wneud i feithrin eich perthynas â Christ? Ystyriwch wneud ymarferiad o'ch ateb. Os na, yna fe'ch anogaf i ddarllen yr erthygl hon ar sut i ddod yn Gristion.

ysgrifennodd athronydd o'r enw Mara Bar-Serapion lythyr at ei fab yn cyfeirio at ddienyddiad brenin yr Iddewon.

Bydd mwyafrif yr ysgolheigion llenyddol hefyd yn cydnabod bod ysgrifau Beiblaidd Paul yn ddilys ac yn un rhaid ymgodymu â hanesion yr Efengyl fel tystiolaeth llygad-dyst i ddigwyddiadau a phobl wirioneddol.

Unwaith y bydd rhywun yn dod i'r casgliad fod yna Iesu hanesyddol y gellir ei ddirnad ar sail tystiolaeth gref, yna rhaid i chi benderfynu sut y byddwch yn gwneud hynny. cymerwch y cyfrifon a ysgrifenwyd am dano.

I grynhoi hanesion Beiblaidd ac ychwanegol am bwy yw Iesu: Fe’i ganed yn fwyaf tebygol yn 3 neu 2 CC i ferch yn ei harddegau o’r enw Mair, yn cael ei genhedlu gan yr Ysbryd Glân, dyweddïwyd Mair i ddyn a elwid Joseph, ill dau o Nasareth. Cafodd ei eni ym Methlehem yn ystod y cyfrifiad Rhufeinig, ffodd ei rieni gydag ef i'r Aifft i ddianc rhag y babandod yr oedd Herod wedi ei gychwyn rhag ofn brenin Iddewig oedd wedi ei eni. Fe’i magwyd yn Nasareth a thua 30 oed, dechreuodd ei weinidogaeth o alw disgyblion, eu dysgu nhw ac eraill am Dduw a’i deyrnas, am Ei genhadaeth i “ddod i geisio’r colledig”, i rybuddio am ddigofaint Duw sydd ar ddod. Cofnodir ei fod yn gwneud llawer o wyrthiau, cymaint nes y dywedodd Ioan, petaent oll yn cael eu cofnodi, “na allai’r byd ei hun gynnwys y llyfrau a fyddai’n cael eu hysgrifennu.” Ioan 21:25 ESV

Ar ôl 3blynyddoedd o weinidogaeth gyhoeddus, cafodd Iesu ei arestio a’i roi ar brawf, gan gael ei gyhuddo o alw ei Hun yn Dduw gan yr arweinwyr Iddewig. Roedd y treialon yn watwarus ac wedi'u cymell yn wleidyddol i gadw'r Rhufeiniaid rhag cynhyrfu'r uchelwyr Iddewig. Dywedodd hyd yn oed Peilat ei hun, y rhaglaw Rhufeinig dros Jerwsalem, na allai ddod o hyd i unrhyw fai yn Iesu a dymunodd ei ryddhau, ond ildiodd rhag ofn gwrthryfel Iddewig dan ei lywodraeth.

Ar Ddydd Gwener y Pasg, cafodd Iesu ei ddedfrydu i farwolaeth trwy groeshoelio, y dull Rhufeinig o ddienyddio’r troseddwyr mwyaf didostur. Bu farw o fewn ychydig oriau ar ôl cael ei groeshoelio, sy'n wyrthiol ynddo'i hun gan ei bod yn hysbys bod marwolaeth trwy groeshoelio yn para sawl diwrnod hyd at wythnos. Fe'i claddwyd nos Wener ym meddrod Joseff o Arimathea, wedi'i selio gan y gwarchodwyr Rhufeinig ac wedi codi ddydd Sul, wedi'i dystio i ddechrau gan ferched a oedd wedi mynd i eneinio ei gorff ag arogldarth claddu, yna gan Pedr ac Ioan ac yn olaf gan y disgyblion i gyd. Treuliodd 40 diwrnod yn Ei gyflwr atgyfodedig, yn dysgu, yn cyflawni mwy o wyrthiau ac yn ymddangos i fwy na 500 o bobl, cyn esgyn i'r nefoedd, lle mae'r Beibl yn ei ddisgrifio fel un sy'n teyrnasu ar ddeheulaw Duw ac yn aros am yr amser penodedig i ddychwelyd i adbrynu Ei bobl a rhoi ar waith ddigwyddiadau'r Datguddiad.

Beth yw ystyr dwyfoldeb Crist?

Y mae dwyfoldeb Crist yn golygu mai Crist yw Duw, yr ail.person y Duw Triun. Mae Triune, neu'r Drindod, yn disgrifio Duw fel tri pherson gwahanol sy'n bodoli mewn un hanfod: Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

Mae athrawiaeth yr ymgnawdoliad yn disgrifio Iesu fel bod Duw gyda'i bobl yn y cnawd. Cymerodd gnawd dynol i fod gyda’i bobl (Eseia 7:14) ac i’w bobl uniaethu ag Ef (Hebreaid 4:14-16).

Mae diwinyddion uniongred wedi deall dwyfoldeb Crist o ran yr undeb hypostatig. Mae hyn yn golygu bod Iesu yn gwbl ddynol ac yn gwbl Dduw. Mewn geiriau eraill, roedd yn 100% dynol ac Ef oedd 100% yn Dduw. Yng Nghrist, yr oedd undeb cnawd a dwyfoldeb. Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw, wrth i Iesu gymryd arno gnawd, nad yw hyn mewn unrhyw ffordd yn lleihau Ei ddwyfoldeb na'i ddynoliaeth. Mae Rhufeiniaid 5 yn ei ddisgrifio fel Adda Newydd y mae llawer yn cael eu hachub trwy ei ufudd-dod (bywyd a marwolaeth ddibechod):

Felly, yn union fel y daeth pechod i'r byd trwy un dyn, a marwolaeth trwy bechod, ac felly ymledodd marwolaeth i pob dyn oherwydd pechu oll … 15 Ond nid yw’r rhodd rad yn debyg i’r camwedd. Canys os bu farw llawer trwy gamwedd un dyn, mwy o lawer y mae gras Duw, a’r rhodd rad trwy ras yr un dyn hwnnw, Iesu Grist, yn helaethach i lawer. 16 Ac nid yw'r rhodd rad yn debyg i ganlyniad pechod un dyn. Canys y farn a ddilynodd un camwedd a ddygodd gondemniad, ond y rhodd rydd yn dilyn llawer o gamweddau a ddygodd gyfiawnhad. 17 Canys os, o herwydd eiddo un dyncamwedd, teyrnasodd marwolaeth trwy’r un dyn hwnnw, mwy o lawer y bydd y rhai sy’n derbyn digonedd o ras a rhodd cyfiawnder yn teyrnasu mewn bywyd trwy’r un dyn Iesu Grist…. 19 Canys fel trwy anufudd-dod un dyn y gwnaethpwyd llawer yn bechaduriaid, felly trwy ufudd-dod un dyn y gwneir y llawer yn gyfiawn. Rhufeiniaid 5:12, 15-17, 19 ESV

Mae Iesu’n dweud, “Myfi yw.”

Mae Iesu’n ailadrodd Duw droeon. Iesu yw “Fi yw.” Roedd Iesu yn dweud mai Ef oedd y Duw tragwyddol ymgnawdoledig. Yr oedd gosodiad o'r fath yn gabledd i'r luddewon. Dywed Iesu y bydd y rhai sy'n ei wrthod fel Duw ymgnawdoledig yn marw yn eu pechodau.

Exodus 3:14 Dywedodd Duw wrth Moses, “Myfi yw pwy ydw i.” A dywedodd, “Dywed hyn wrth bobl Israel: ‘Fi sydd wedi fy anfon atoch chi.”

Ioan 8:58 “Yn wir, rwy'n dweud wrthych chi,” atebodd Iesu, “cyn i Abraham gael ei eni, myfi yw!”

Ioan 8:24 “Am hynny dywedais wrthych y byddwch feirw yn eich pechodau; oherwydd oni chredwch mai myfi yw, byddwch feirw yn eich pechodau.”

Ai Iesu yw Duw’r Tad?

Na, Iesu yw’r Mab. Fodd bynnag, mae'n Dduw ac yn gyfartal â Duw y Tad

Galwodd y Tad y Mab yn Dduw

Roeddwn i'n siarad â Thystion Jehofa y diwrnod o'r blaen a Gofynnais iddo, a fyddai Duw y Tad byth yn galw Iesu Grist yn Dduw? Dywedodd na, ond mae Hebreaid 1 yn anghytuno ag ef. Sylwch yn Hebreaid 1, mae Duw wedi'i sillafu â phrifddinas “G” ac nid un mewn llythrennau bach.Dywedodd Duw, “Ar wahân i mi nid oes Duw arall.”

Hebreaid 1:8 Ond wrth y Mab y mae efe yn dywedyd, Dy orseddfaingc, O Dduw, sydd yn oes oesoedd: teyrnwialen cyfiawnder yw teyrnwialen dy deyrnas.

Eseia 45:5 Myfi yw yr ARGLWYDD, ac nid oes arall; ar wahân i mi nid oes Duw. Byddaf yn eich cryfhau, er nad ydych wedi fy nghydnabod.

Hawliodd Iesu ei fod yn Dduw

Efallai y bydd rhai yn priodoli i’r Iesu hanesyddol, ond byddant yn dweud nad yw erioed wedi honni ei fod yn Dduw. Ac y mae'n wir na ddywedodd yr Iesu erioed y geiriau: Myfi yw Duw. Ond roedd yn honni ei fod yn Dduw mewn llawer o wahanol ffyrdd ac roedd y rhai oedd yn ei glywed naill ai'n ei gredu neu'n ei gyhuddo o gabledd. Mewn geiriau eraill, roedd pawb a'i clywodd yn gwybod bod yr hyn yr oedd yn ei ddweud yn honiadau unigryw i dduwdod.

Mae un o’r darnau hynny i’w gael yn Ioan 10, fel y galwodd Iesu ei Hun y Bugail Mawr. Yr ydym yn darllen yno:

Un ydwyf fi a'r Tad.”

31 Cododd yr Iddewon gerrig drachefn i'w labyddio ef. 32 Atebodd Iesu hwy, “Yr wyf wedi dangos i chwi lawer o weithredoedd da oddi wrth y Tad; oherwydd pa un ohonyn nhw wyt ti'n mynd i'm llabyddio i?" 33 Atebodd yr Iddewon ef, “Nid am waith da yr ydym yn mynd i'th labyddio ond er mwyn cabledd, oherwydd yr wyt ti, a thithau'n ddyn, yn dy wneud dy hun yn Dduw.” Ioan 10:30-33 ESV

Roedd yr Iddewon eisiau llabyddio Iesu oherwydd eu bod yn deall yr hyn yr oedd yn ei ddweud, ac nid oedd yn ei wadu. Roedd yn honni ei fod yn Dduw oherwydd ei fod yn Dduw yn ycnawd. A fyddai Iesu yn dweud celwydd?

Dyma enghraifft lle’r oedd pobl anghrediniol yn barod i roi iddo’r gosb eithaf a geir yn Lefiticus 24 dros y rhai a gablodd yr Arglwydd.

Ac eto, profodd Iesu ei Hun yn Dduw trwy ei ddysgeidiaeth , Ei wyrthiau a chyflawniad prophwydoliaeth. Yn Mathew 14, ar ôl y gwyrthiau o fwydo’r 5000, cerdded ar ddŵr a thawelu’r storm, addolidd ei ddisgyblion Ef fel Duw:

A’r rhai oedd yn y cwch a’i haddolasant ef, gan ddywedyd, Yn wir, Mab ydwyt wyt ti. Dduw.” Mathew 14:33

A’r disgyblion, ac eraill oedd yn dystion iddo, a barhasant i’w gyhoeddi yn Fab Duw trwy’r Testament Newydd. Yr ydym yn darllen yn ysgrifen Paul at Titus:

Oherwydd y mae gras Duw wedi ymddangos, yn dwyn iachawdwriaeth i bawb, 12 yn ein hyfforddi i ymwrthod ag annuwioldeb a nwydau bydol, ac i fyw bywydau hunan-reolaethol, uniawn, a duwiol. yn yr oes bresennol, 13 yn disgwyl am ein gobaith gwynfydedig, ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a’n Hiachawdwr Iesu Grist… Titus 2:11-13 SV

Ioan 10:33 Atebodd yr Iddewon ef, nid am waith da yr ydym yn mynd i'ch llabyddio ond am gabledd, oherwydd yr ydych chwi, gan fod yn ddyn, yn eich gwneud eich hun yn Dduw.”

Ioan 10:30 “Rwyf i a'r Tad yn un.”

Ioan 19:7 Atebodd yr Iddewon ef, “Y mae gennym ni gyfraith, ac yn ôl y gyfraith honno y dylai farw oherwydd ei fod wedi ei wneud ei hun yn Fab Duw.”

Philipiaid 2:6 Pwy,ac yntau mewn natur Duw, nid oedd yn ystyried cydraddoldeb â Duw yn rhywbeth i'w ddefnyddio er ei fantais ei hun.

Beth oedd Iesu yn ei olygu? Shepherd, pan fydd Ef yn gwneud y datganiad ei fod Ef a'r Tad yn un, mae hyn yn cyfeirio at ddeinameg perthynol y Drindod sy'n disgrifio eu hundod. Nid yw'r Tad yn gweithredu ar wahân i'r Mab a'r Ysbryd Glân, yn union fel nad yw'r Mab yn gweithredu ar wahân i'r Tad neu'r Ysbryd Glân, neu'r Ysbryd Glân yn gweithredu ar wahân i'r Mab a'r Tad. Maent yn unedig, nid yn rhanedig. Ac yng nghyd-destun Ioan 10, mae’r Tad a’r Mab yn unedig i ofalu am y defaid a’u hamddiffyn rhag dinistr (a ddehonglwyd yma fel yr Eglwys).

Maddeuodd Iesu bechodau

Mae’r Beibl yn ei gwneud hi’n glir mai Duw yw’r unig un sy’n gallu maddau pechodau. Fodd bynnag, maddeuodd Iesu bechodau tra ar y Ddaear , sy'n golygu mai Iesu yw Duw.

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Deimlo’n Ddiwerth

Marc 2:7 “Pam mae'r dyn hwn yn siarad felly? Mae'n cablu! Pwy all faddau pechodau ond Duw yn unig?”

Eseia 43:25 “Myfi, myfi, yw'r hwn sy'n dileu eich camweddau, er fy mwyn fy hun, ac nid yw'n cofio eich pechodau mwyach.”

Marc 2:10 “Ond dw i eisiau i chi wybod fod gan Fab y Dyn awdurdod ar y ddaear i faddau pechodau.” Felly y dywedodd wrth y dyn.

Addolwyd Iesu a dim ond Duw sydd i fod
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.