Credoau Methodistiaid Vs Presbyteraidd: (10 Gwahaniaeth Mawr)

Credoau Methodistiaid Vs Presbyteraidd: (10 Gwahaniaeth Mawr)
Melvin Allen

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr eglwys Fethodistaidd a Phresbyteraidd?

Cafodd y mudiad Methodistaidd a Phresbyteraidd ill dau eu dechreuad yn y mudiad Protestannaidd cyn ymranu i wahanol enwadau. Maent hefyd ymhlith y rhai mwyaf poblogaidd ymhlith Cristnogion yn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, o ran eu hathrawiaeth grefyddol, eu defodau, a'u systemau llywodraethu, mae gan y ddwy ffydd wahaniaethau sylweddol a gorgyffwrdd. Dysgwch y gwahaniaethau a'r tebygrwydd rhwng dwy eglwys er mwyn cael gwell dealltwriaeth o ffydd ac enwadau.

Beth yw Methodist?

Math o Brotestaniaid yw Methodistiaid sydd â gwreiddiau yn y ysgrifau John a Charles Wesley, yr oedd eu tad yn offeiriad Anglicanaidd. Mae cangen Cristnogaeth yn canolbwyntio ar grefydd yn y galon, nid o reidrwydd yn arddangosiad allanol cryf o ffydd. Yn ogystal, maent yn disgwyl disgyblaeth lem mewn materion academaidd ac ysbrydol.

Mae eglwysi Methodistaidd yn cadw’n glir o gyffesiadau o blaid ffydd ymarferol, gan gadw pellter cryf oddi wrth y ffydd Gatholig. Roedd y Methodistiaid yn rhoi pwyslais cryf ar yr angen am brofiad personol o iachawdwriaeth ac yn ymwneud â sancteiddrwydd personol o'r dechrau. At ei gilydd, maent yn glynu at ddiwinyddiaeth Wesleaidd gyffredinol o ran theori sy'n canolbwyntio ar brofiad crefyddol dros ddogma ffurfiol.

Mae Methodistiaid yn rhannu'r un argyhoeddiadau â'r rhan fwyaf o sectau Protestannaidd eraillynghylch dwyfoldeb Iesu Grist, sancteiddrwydd Duw, drygioni dynolryw, marwolaeth lythrennol, claddedigaeth, ac adgyfodiad Iesu er iachawdwriaeth dynolryw. Er gwaethaf cadarnhau awdurdod y Beibl, lefel isel o gred sydd gan Fethodistiaid yn anfadwaith yr Ysgrythur (2 Timotheus 3:16).

Gellir crynhoi dysgeidiaeth y Methodistiaid weithiau mewn pedwar cysyniad gwahanol a elwir y “pedwar cyfan.” Mae'r ddamcaniaeth pechod wreiddiol yn datgan bod: rhaid i bawb gael eu hachub; gall pawb gael eu hachub; gall pawb wybod eu bod yn gadwedig, a gall pawb gael eu hachub yn gyfan gwbl.

Beth yw Presbyteriad?

Seiliwyd y ffydd Bresbyteraidd ar Gyffes Westminster (1645–1647), y datganiad diwinyddol mwyaf adnabyddus o Galfiniaeth Seisnig. Cyfeirir gyda’i gilydd at ystod eang o eglwysi sy’n dilyn dysgeidiaeth John Calvin a John Knox i raddau ac yn defnyddio arddull Bresbyteraidd o lywodraeth eglwysig sy’n cael ei rhedeg gan flaenoriaid cynrychioliadol neu bresbyteriaid fel Presbyteriaid.

Amcanion pennaf y Presbyteriaid yw anrhydeddu Duw trwy gymundeb, addoliad dwyfol, cynnal y gwirionedd, atgyfnerthu cyfiawnder cymdeithasol, ac arddangos Teyrnas Nefoedd i’r byd i gyd. Felly, mae Presbyteriaid yn gosod arwyddocâd cryf ar flaenoriaid eglwys, a elwir weithiau yn bresbyteriaid, sy'n arwain at yr enw. Yn ogystal, mae Presbyteriaid yn rhoi pwyslais cryf ar hollalluogrwydd a chyfiawnder Duw ynghyd â’r realitio'r drindod, nef, ac uffern. Credant hefyd, unwaith y bydd person yn cael ei achub trwy ffydd, na ellir byth eu colli.

Gweld hefyd: 50 Prif Adnod y Beibl Ynghylch Rhoi I ​​Eraill (Haelioni)

Mae tlodi dyn, sancteiddrwydd Duw, a phrynedigaeth trwy ffydd yn themâu cyffredin ymhlith eglwysi Presbyteraidd, er bod amrywiaeth mawr yn y modd y maent caiff themâu eu diffinio a'u defnyddio. Tra bod rhai eglwysi Presbyteraidd yn honni bod y Beibl yn waith dynol sy’n dueddol o wneud camgymeriad, mae eraill yn honni mai Gair Duw anfadwaith sydd wedi’i ysbrydoli’n eiriol ydyw. Yn ogystal, mae Presbyteriaid yn gwahaniaethu yn eu derbyniad o enedigaeth wyryf Iesu fel Mab dwyfol Duw. gwrthod credoau Catholig megis traws-sylweddiad, sy'n dal bod y bara a'r cwpan yn y cymun yn newid i gnawd a gwaed Crist. Yn ogystal, nid ydynt yn cydnabod awdurdod goruchaf y babaeth, gan weddïo ar seintiau sydd wedi marw, fel Mair, mam Iesu. Yn hytrach, mae'r ddwy eglwys yn canolbwyntio ar y drindod a charedigrwydd Duw am iachawdwriaeth.

Mae’r prif wahaniaeth rhwng y ddwy eglwys yn canolbwyntio ar iachawdwriaeth. Tra bod Methodistiaid yn credu y bydd pawb sy'n credu yn Nuw yn cael iachawdwriaeth, mae Presbyteriaid yn credu bod Duw yn dewis pwy sy'n cael ei achub neu ddim yn cael ei achub. Hefyd, mae gan Fethodistiaid fugail fel eu harweiniad gyda chyngor fel wrth gefn, tra bod Presbyteriaid yn henoed. Yn olaf, Methodistiaidyn credu y gall dynion achubol gael eu colli eto, tra bod Presbyteriaid yn credu unwaith y mae person yn cael ei achub, eu bod yn cael eu hachub am byth.

>Golwg Methodistiaid a Phresbyteriaid ar fedydd

Gwelir bedydd gan Fethodistiaid fel symbol o fywyd ac adfywiad newydd ac yn gweithredu fel cyfamod rhwng Duw a pherson, naill ai’n oedolyn neu’n faban. Maent hefyd yn cydnabod dilysrwydd pob math o fedydd, gan gynnwys taenellu, arllwys, trochi, ac ati. Mae Methodistiaid yn barod i fedyddio pobl sy'n arddel eu ffydd yn agored a'r rhai y mae eu noddwyr neu eu rhieni yn credu. Mae llawer o Fethodistiaid yn gweld bedydd babanod fel rhywbeth rhagweledol, gan ennyn awydd i geisio Duw ac edifarhau am bechod.

Mae Presbyteriaid yn cadw dau sacrament, gan gynnwys bedydd; y llall yw cymun. Mae defod bedydd yn fandad newydd i fyw fel disgyblion Crist a lledaenu’r efengyl i bob cenedl ar y ddaear. Yn y weithred o fedydd, mae Duw yn ein mabwysiadu fel plant cariadus ac etholwyr yr eglwys, corff Crist, gan ein glanhau o bechod wrth inni wrthod dylanwad drygioni a dilyn Ei bwrpas a’i lwybr. Tra yn agored i fedydd trwy drochiad dwfr, gwell ganddynt daenellu a thywallt dwfr dros yr oedolyn neu y baban a fedyddir.

Llywodraeth eglwysig rhwng Methodistiaid a Phresbyteriaid

Tra bod y ddau mae gan eglwysi debygrwydd, mae un gwahaniaeth amlwg yn canolbwyntio ar lywodraethu eglwysig. Er, mae'r ddau yn cytuno ar osgoi Catholigdogma.

Adnodd addoli a ddefnyddir gan yr Eglwys Fethodistaidd yw Cyfeiriadur Addoli. Mae’r “Llyfr Disgyblaeth,” ar y llaw arall, yn gwasanaethu fel llawlyfr addoli’r Eglwys Bresbyteraidd. Wrth symud ymlaen, mae dewis gweinidogion eglwysig ac atebolrwydd yn cael eu trin yn wahanol yn y ddwy ffydd. Mae bugeiliaid yn cael eu “galw” neu eu cyflogi gan y ffydd Bresbyteraidd i wasanaethu’r gymuned leol. Fodd bynnag, mae Methodistiaid yn neilltuo eu bugeiliaid presennol, sy'n gyfrifol am oruchwylio rhanbarthau gwahanol yr Eglwysi Methodistaidd, i wahanol leoliadau eglwysig.

Mae Methodistiaid yn tueddu at system hierarchaidd sy'n llogi ac yn dirprwyo arweinyddiaeth eglwysig mewn cynhadledd eglwys leol. Mewn cyferbyniad, mae gan eglwysi Presbyteraidd lefelau lluosog o lywodraethu. Casgliadau o eglwysi lleol yw Henaduriaethau gyda Chymanfa Gyffredinol yn peryglu'r holl Synodau. Yn ôl cyfansoddiad yr eglwys, mae grŵp o flaenoriaid (y cyfeirir atynt yn gyffredin fel blaenoriaid llywodraethol) yn arwain yr eglwys ar lefel leol yn unol â’r henaduriaethau, y synodau, a’r Gymanfa Gyffredinol.

Cymharu bugeiliaid eglwysig. mae pob enwad

Ordeiniad yn llywodraethu yr enwad Methodistaidd, nid gan eglwysi unigol, fel y nodir yn y Llyfr Disgyblaeth. I ddewis a phenodi bugeiliaid newydd, mae cynadleddau eglwys leol yn ymgynghori â'r gynhadledd ardal. Hefyd, mae'r eglwys yn caniatáu i ddynion a merched wasanaethu fel bugeiliaid.

Gweld hefyd: 50 Adnod Epig o'r Beibl Am y Greadigaeth Newydd Yng Nghrist (Hen Ddyfod)

Yr Henaduriaeth yn draddodiadolyn ordeinio ac yn dethol bugeiliaid i eglwysi Presbyteraidd, a gwneir penodiadau yn nodweddiadol gyda chymeradwyaeth cynulleidfaol yr eglwys leol o benderfyniad yr henaduriaeth ynghyd â chyfarwyddyd gan yr Ysbryd Glân. Ar ôl y broses, gall yr enwad adnabod rhywun fel gweinidog Presbyteraidd trwy ordeiniad, sydd ond yn digwydd ar y lefel enwadol.

Sacramentau

Mae Methodistiaid yn cadw dau sacrament, sef bedydd a chymun, y ddau yn symbolau o ras Duw yng Nghrist yn hytrach nag fel ei gydrannau gwirioneddol. Fodd bynnag, mae bedydd yn fwy na phroffesiwn yn unig; mae hefyd yn symbol o adnewyddu. Mae Swper yr Arglwydd yn symbol o gymod Cristion mewn ffordd debyg. Mae rhai eglwysi hefyd yn cefnogi Swper yr Arglwydd fel sacrament ond o dan ymbarél y cymun.

Defodau i bwrpas gras yw sacramentau y mae’r Presbyteriaid yn eu gwahanu oddi wrth ddefodau Catholig gan nad oes angen glynu’n gaeth at athrawiaeth. Yn hytrach, mae Presbyteriaid yn anrhydeddu’r bedydd a’r Cymun (neu Swper yr Arglwydd), gan ganiatáu i Dduw weithio mewn ffordd arwyddocaol, ysbrydol ac unigryw.

Bugeiliaid enwog pob enwad

Mae llawer o fugeiliaid enwog yn yr eglwysi Methodistaidd a Phresbyteraidd. I ddechreu, y mae gan y Methodistiaid restr faith o fugeiliaid enwog y Methodistiaid, yn eu plith John a Charles Wesley, Thomas Coke, Richard Allen, a George Whitfield. Yn ystod y presennolllinell amser, Adam Hamilton, Adam Weber, a Jeff Harper yn fugeiliaid Methodistaidd adnabyddus. Bugeiliaid Presbyteraidd o'r blaen yn cynnwys John Knox, Charles Finney, a Peter Marshall, gydag ychwanegiadau enwog mwy diweddar o James Kennedy, R.C. Sproul, a Tim Keller.

Sefyllfa Athrawiaethol y Methodistiaid a'r Presbyteriaid

Y mae enwad y Methodistiaid bob amser wedi cyd-fynd ag egwyddorion athrawiaethol Arminaidd. Gwrthodir rhagordeiniad, dyfalbarhad y saint, ac athrawiaethau eraill gan fwyafrif y Methodistiaid o blaid gras rhagweledol (neu ragweledol).

Deillia Presbyteriaid o Brotestaniaeth Ddiwygiedig sy'n canolbwyntio ar flaenoriaid yr eglwys. Mae'r gangen hefyd yn cadarnhau fod gan Dduw reolaeth lwyr a llwyr ar iachawdwriaeth, a dynion yn analluog i achub eu hunain. Ymhellach, mae Presbyteriaid yn haeru, oherwydd pechod, na all dyn symud tuag at Dduw ac, o'i adael i'w ddyfais ei hun, y bydd pob dyn yn gwrthod Duw. Yn olaf, maent yn canolbwyntio ar gyffes ffydd o dan Gyffes San Steffan fel y safon.

Diogelwch Tragwyddol

Mae Methodistiaid yn credu unwaith y bydd person yn cael ei achub trwy ffydd, eu bod bob amser yn cael eu hachub, sy'n golygu na fydd Duw byth yn troi cefn ar berson ffydd, ond y person yn gallu troi oddi wrth Dduw a cholli eu hiachawdwriaeth. Fodd bynnag, mae rhai eglwysi Methodistaidd yn perfformio gweithredoedd dros gyfiawnder. Mae'r Eglwys Bresbyteraidd, ar y llaw arall, yn dal mai un yn unig y gall fodyn cael eu cyfiawnhau trwy ras ac wedi eu rhagordeinio i iachawdwriaeth dragywyddol gan Dduw, nid trwy ffydd.

Casgliad

Mae Methodistiaid a Phresbyteriaid yn rhannu nifer o nodweddion cyffredinol ond gydag amrywiannau sylweddol. Mae gan y ddwy eglwys wahanol farn ar ragordeiniad, gyda Methodistiaid yn ei wrthod a Phresbyteriaid yn ei weld yn wir. Ar ben hynny, mae gan Bresbyteriaid a Methodistiaid hefyd fodelau arweinyddiaeth a arweinir gan yr henoed nodedig, tra bod yr eglwys Fethodistaidd wedi'i seilio ar y strwythur llywodraethol hanesyddol a arweinir gan esgob. Er eu bod yn wahanol, mae’r ddwy eglwys yn cytuno ar ffydd yn y drindod ac yn dilyn y Beibl gydag ychydig o anghytundebau sylfaenol.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.