Mění Bůh v Bibli své názory? (5 hlavních pravd)

Mění Bůh v Bibli své názory? (5 hlavních pravd)
Melvin Allen

Je to rozpor?

Mnoho křesťanů se potácí ve snaze smířit zdánlivé rozpory v Numeri 23,19 a Exodu 32,14. Jak může vševědoucí a neměnný Bůh změnit svůj názor?

Numeri 23:19 "Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka, aby se kál; řekl snad, a neudělá to? Nebo mluvil, a neučiní to dobře?"

Exodus 32:14 "A tak si Hospodin rozmyslel, co udělá svému lidu."

Na dvou místech v Písmu se píše, že Bůh litoval něčeho, co udělal v minulosti, a téměř tucetkrát se píše, že si rozmyslel něco, co se chystal udělat.

Amos 7:3 "Hospodin si to rozmyslel: 'Nestane se to,' řekl Hospodin."

Žalm 110:4 "Hospodin přísahal a nezmění své rozhodnutí: 'Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.'"

Změnil Bůh svůj názor? Udělal něco špatného, čeho musel litovat? Jak tomu máme rozumět ve světle zbytku Písma? Jak máme rozumět Bohu ve světle tohoto zjevného rozporu? Pokud je Bible neomylné, Bohem vdechnuté Písmo, co máme s těmito pasážemi dělat?

Učení o Bohu je nejdůležitějším učením v celém křesťanství. Musíme vědět, kdo je Bůh, jaký je jeho charakter, co udělal a co udělá. To zakládá celé naše chápání dalších klíčových učení týkajících se našeho poznání Trojice, našeho hříchu a našeho spasení. Proto je nesmírně důležité vědět, jak správně nahlížet na tyto pasáže.

Hermeneutika

Při čtení Písma musíme mít správnou hermeneutiku. Nemůžeme si přečíst verš a zeptat se: "Co to pro tebe znamená?" - musíme vědět, co autor zamýšlel, aby verš znamenal. Musíme dbát na to, abychom svůj systém víry založili na celku Písma. Písmo vždy podporuje Písmo. V Bibli nejsou žádné rozpory; to odráží, že Bůh je vševědoucí a jeho neměnnácharakter. Při uplatňování správné biblické hermeneutiky musíme:

  • Znát kontext úryvku
  • Zjistěte, v jaké literární formě byl úryvek napsán.
  • Vědět, komu je autor určen
  • Znát základy historického kontextu úryvku
  • Obtížnější pasáže Písma vykládejte vždy ve světle jasnějších pasáží.
  • Historické narativní pasáže by měly být interpretovány didaktickými (výukovými/učebními) pasážemi.

Když tedy čteme historické vyprávění o Jozuovi a bitvě u Jericha, bude se číst úplně jinak než poezie Písně písní. Když čteme pasáž o Bohu, který je naší pevností, víme, že na základě správné hermeneutiky neříká, že Bůh nevypadá jako doslovná hradní stavba.

Literární forma je pojem, který nám pomáhá s těmito dvěma dotyčnými verši. Literární formou může být podobenství, báseň, vyprávění, proroctví atd. Musíme se také ptát, zda je tento verš doslovným popisem, fenomenologickým jazykem, nebo dokonce antropomorfním jazykem?

Antropomorfní jazyk je, když Bůh popisuje sám sebe popisy podobnými lidem. Víme, že v Janovi 4,24 "Bůh je duch", takže když v Písmu čteme, že Bůh "vztáhl ruku" nebo o "stínu svých křídel", víme, že Bůh nemá doslova ruce podobné lidem nebo křídla podobná ptákům.

Stejně tak antropomorfní jazyk může používat lidské emoce a činy, jako je lítost, lítost, smutek, vzpomínání a odpočinek. Bůh nám sděluje věčné aspekty sebe sama, pojmy, které jsou nesmírně nad naším chápáním, v popisech podobných lidským. Jak pokorné je, že si Bůh udělá čas, aby nám vysvětlil tak velkolepý pojem, podobně jako když otec vysvětluje batoleti,abychom se o Něm mohli dozvědět více?

Antropomorfismus v akci

Jonáš 3:10 "Když Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své špatné cesty, Bůh ustoupil od pohromy, o níž prohlásil, že ji na ně přivolá. A neudělal to."

Kdybychom tuto pasáž nečetli ve světle správné hermeneutiky, vypadalo by to, že Bůh na lidi seslal pohromu z hněvu. Vypadalo by to, že Bůh zhřešil a potřeboval se kát - že Bůh sám potřeboval Spasitele. To je zcela nesprávné a dokonce rouhavé. Hebrejské slovo zde zní nacham, v závislosti na českém překladu se překládá jako "ustoupit" nebo "kát se". Toto hebrejské slovo také znamená "utěšit".Můžeme právem říci, že lidé činili pokání a Bůh nad nimi zmírnil svůj soud.

Víme, že Bůh nemůže hřešit. Je svatý a dokonalý. Bůh v tomto ohledu používá antropomorfismus, aby ilustroval citové pojetí, které je podobné člověku, kdyby činil pokání. Naproti tomu existují jiné verše, které ilustrují, že Bůh je zcela osvobozen od potřeby činit pokání, protože je Bůh.

Viz_také: 25 hlavních biblických veršů o zradě a zranění (ztrátě důvěry)

1 Samuelova 15:29 "Také Sláva Izraele nebude lhát a nezmění své rozhodnutí, neboť není člověk, aby změnil své rozhodnutí."

Nezměnitelnost & amp; Vševědoucnost a změna jeho názoru...

Izaiáš 42:9 "Hle, dřívější věci se staly, nyní vám oznamuji nové věci; než vyrostou, zvěstuji vám je."

Když Bible říká, že Bůh litoval nebo změnil názor, neříká, že se stalo něco nového a že teď uvažuje jinak. Bůh totiž ví všechno. Místo toho popisuje změnu Božího postoje. Nemění se proto, že by ho události zastihly nepřipraveného, ale proto, že nyní je tento aspekt jeho charakteru vhodnější k vyjádření než dříve. Všechno je vyložené.podle toho, jak to určil. Jeho přirozenost se nemění. Od věčnosti Bůh přesně věděl, co se stane. Má nekonečné a úplné vědomí o všem, co se kdy stane.

Malachiáš 3:6 "Já, Hospodin, se přece neměním, a proto vy, synové Jákobovi, nejste zahubeni."

Viz_také: 25 epických biblických veršů o zlu a zlých lidech (Evil People)

1 Samuelova 15:29 "Také Sláva Izraele nebude lhát a nezmění své rozhodnutí, neboť není člověk, aby změnil své rozhodnutí."

Izajáš 46,9-11 "Pamatujte na dávné věci, neboť já jsem Bůh a není jiného, já jsem Bůh a není mi podobného, od počátku oznamuji konec a od dávných časů věci, které se nestaly, říkám: 'Můj záměr se uskuteční a já vykonám všechno, co se mi líbí', povolávám dravého ptáka z východu, muže svého záměru z daleké země. Opravdu jsemJá jsem to naplánoval, jistě to uskutečním." "Já jsem to naplánoval, jistě to uskutečním."

Mění modlitba Boží názor?

Jak úžasné a pokorné je, že Všemohoucí Bůh, Stvořitel nebes a země, Bůh, který drží pohromadě celé stvoření silou své vůle, touží po tom, abychom s ním komunikovali? Modlitba je naše komunikace s Bohem. Je to příležitost chválit ho, děkovat mu, pokořit své srdce jeho vůli. Bůh není džin v láhvi ani modlitba není kouzelné zaklínadlo. Když se modlíme, je topovzbuzuje naše srdce, aby žila v poslušnosti Kristu. Podívejme se, co o síle modlitby říká Bible.

Jakub 5,16 "Proto si navzájem vyznávejte své hříchy a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Účinná modlitba spravedlivého člověka může mnoho vykonat."

1 Jan 5,14 "To je ta důvěra, kterou máme před ním, že prosíme-li o něco podle jeho vůle, vyslyší nás."

Jakub 4,2-3 "Nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a nedostáváte, protože prosíte ze špatných pohnutek, abyste to mohli utratit za své rozkoše."

V modlitbě je zjevně moc. Máme přikázáno modlit se a modlit se podle Boží vůle. Pokud o něco prosíme podle Boží vůle, Bůh nám to milostivě dá. Přesto všechno je Bůh zcela svrchovaný.

Přísloví 21:1 "Královo srdce je jako vodní kanály v Hospodinově ruce; obrací je, kam chce."

Změní tedy modlitba Boží rozhodnutí? Ne. Bůh je zcela svrchovaný. Už předem určil, co se stane. Bůh však používá naše modlitby jako prostředek k uskutečnění své vůle. Vzpomeňte si na chvíli, kdy jste se modlili k Bohu, aby změnil nějakou situaci. On určil před začátkem času, že se budete modlit tak, jak jste se modlili, a v ten den, kdy jste se modlili. Stejně jako už předem určil, že změní směr, kterým se bude ubíratMůže modlitba něco změnit? Určitě.

Závěr

Když se dostaneme k pasáži, v níž se vyskytuje antropomorfismus, musíme se nejprve zeptat: "Co nás to učí o Božích povahových rysech?" Téměř vždy, když se objeví antropomorfismus popisující Boha, aby se kál nebo změnil názor, je to téměř vždy ve světle soudu. Bůh se nenechává přesvědčovat výchovným poradcem nebo se rozčiluje nad dotěrnou žádostí. Je neustáletakový, jaký vždycky je. Bůh slíbil, že nebude trestat hříšníky, kteří činí pokání. Navíc nám Bůh milostivě a milosrdně dává o sobě více vědět tím, že se nám zjevuje v jednoduchých, lidsky srozumitelných termínech. Tyto antropomorfismy by nás měly vést k tomu, abychom uctívali neproměnného Boha.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.