സമത്വവാദം Vs കോംപ്ലിമെന്റേറിയനിസം സംവാദം: (5 പ്രധാന വസ്തുതകൾ)

സമത്വവാദം Vs കോംപ്ലിമെന്റേറിയനിസം സംവാദം: (5 പ്രധാന വസ്തുതകൾ)
Melvin Allen

SBC നിലവിൽ ദുരുപയോഗ അഴിമതികളുമായി പൊരുതുന്നതിനാൽ, പരസ്പര പൂരകത്വത്തിന്റെയും സമത്വവാദത്തിന്റെയും ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർന്നുവരുന്നു. ഒരു ബൈബിൾ ലോകവീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്, ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ച ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരിക്കണം.

എന്താണ് സമത്വവാദം?

സമത്വവാദം എന്നത് ദൈവം ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സാധ്യമായ എല്ലാ വിധത്തിലും തുല്യമായി സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന വീക്ഷണമാണ്. ദൈവമുമ്പാകെയുള്ള അവരുടെ നിലയിലും അവരുടെ മൂല്യത്തിലും മാത്രമല്ല, വീട്ടിലും പള്ളിയിലും അവരുടെ റോളുകളിലും അവർ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും സമ്പൂർണ്ണ തുല്യരായി കാണുന്നു. ഉൽപത്തി 3-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന റോളുകൾ വീഴ്ചയുടെ ഫലമായതിനാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഇല്ലാതായതിനാൽ സമത്വവാദികൾ പൂരകവാദത്തിൽ കാണുന്ന ശ്രേണിപരമായ റോളുകളെ പാപമായി കാണുന്നു. പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ ലിംഗാധിഷ്ഠിത റോളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് പരസ്പര സമർപ്പണമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്? ബൈബിൾ ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണോ?

ഉല്പത്തി 1:26-28 “നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിൽ, നമ്മുടെ സാദൃശ്യമനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം; അവർ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും മേൽ ഭൂമിയിലെങ്ങും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജന്തുക്കളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട്, ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു; ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ അവൻ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു; ആണും പെണ്ണുമായി അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ദൈവം അവരോടു പറഞ്ഞു: നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ;വധു. ഈ ദൃഷ്ടാന്തം കോംപ്ലിമെന്റേറിയനിസത്തിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്.

ഉപസംഹാരം

ആത്യന്തികമായി, സമത്വവാദം ഒരു വഴുവഴുപ്പുള്ള ഈസ്‌ജെറ്റിക്കൽ ചരിവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്നും അത് നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ആധികാരിക ഉദ്ദേശ്യം പരിഗണിക്കാതെ, നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ സത്യത്തിൽ നിന്നും അധികാരത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, പല സമത്വവാദികളും സ്വവർഗരതി/ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറിസം, വനിതാ പ്രസംഗകർ തുടങ്ങിയവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ സുപ്രധാനമായ വിധങ്ങളിൽ അത്യന്തം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ പുരുഷൻമാർക്കും വീട്ടിൽ അത്യധികം ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പരസ്പരം റോളുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ ഞങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടില്ല. സമർപ്പണം മൂല്യത്തിലോ മൂല്യത്തിലോ ഉള്ള ഒരു അപകർഷതയെ തുല്യമാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച്, അത് ദൈവത്തിന്റെ ക്രമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇതും കാണുക: 50 നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തെ സഹായിക്കാൻ യേശു ഉദ്ധരിക്കുന്നു (ശക്തമായത്)

എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ സമത്വവാദികളായ സഹോദരീസഹോദരന്മാരോട് സ്നേഹത്തോടെയും ആദരവോടെയും സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹപൂർവ്വം വിയോജിക്കുകയും അവരെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ആയി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഭൂമിയിൽ നിറച്ചു അതിനെ കീഴടക്കുക; സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളുടെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക.

എന്താണ് സമത്വപരമായ വിവാഹം?

സമത്വവാദികൾ പെട്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് "അനുയോജ്യമായ സഹായി" അല്ലെങ്കിൽ ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ Ezer Kenegdo എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെപ്പോലെ ഒരു സഹായി എന്നാണ്, താഴ്ന്നവരല്ലാത്ത, അനുയോജ്യമായ റഫറൻസുകൾ പര്യാപ്തവും തുല്യവുമാണ്. ആദാമും ഹവ്വായും വീഴ്ചയിൽ സഹ-പങ്കാളികളായിരുന്നതിനാൽ, അവരുടെ മേലുള്ള ശാപം പാപത്തിന്റെ ഫലത്തെ വിവരിക്കുന്നതാണെന്നും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി നിർദേശിക്കാത്തതാണെന്നും ഈ വീക്ഷണം പറയുന്നു. കൂടാതെ, സമത്വവാദികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് പുതിയ നിയമം വിവാഹത്തിൽ പരസ്പര സമർപ്പണം മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ സമൂലമായ സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും.

ഉല്പത്തി 21:12 “എന്നാൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അരുളിച്ചെയ്തു: “ബാലൻ നിമിത്തമോ ദാസി നിമിത്തമോ അത് നിനക്കു അനിഷ്ടമായി തോന്നരുത്. സാറ നിന്നോടു പറഞ്ഞതെന്തും അവളുടെ ശബ്ദം കേൾക്ക; യിസ്ഹാക്കിൽ നിന്റെ സന്തതി എന്നു വിളിക്കപ്പെടും.

1 കൊരിന്ത്യർ 7:3-5 “ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും അർഹിക്കുന്ന വാത്സല്യം നൽകട്ടെ. ഭാര്യക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്മേൽ അധികാരമില്ല, എന്നാൽ ഭർത്താവിന് അധികാരമുണ്ട്. അതുപോലെ, ഭർത്താവിന് സ്വന്തം ശരീരത്തിന്മേൽ അധികാരമില്ല, മറിച്ച് ഭാര്യക്കാണ്. ഒരു കാലത്തേക്ക് സമ്മതത്തോടെയല്ലാതെ അന്യോന്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്;ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും; നിങ്ങളുടെ ആത്മനിയന്ത്രണമില്ലായ്മ നിമിത്തം സാത്താൻ നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വീണ്ടും ഒത്തുചേരുക.”

എഫെസ്യർ 5:21 “ദൈവഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴടങ്ങുക.”

മർക്കോസ് 10:6 "എന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു."

എന്താണ് പരസ്പരപൂരകവാദം?

ഉൽപത്തി 2:18 “ദൈവമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, 'അത് നല്ലതല്ല മനുഷ്യൻ തനിച്ചായിരിക്കണമെന്ന്; ഞാൻ അവനെ അവന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സഹായിയെ ഉണ്ടാക്കും.

NASB ഉം NIV ഉം “അവനു യോജിച്ചതാണ്. ESV "അവന് അനുയോജ്യം" എന്ന വാചകം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ HCSB "അവന്റെ പൂരകം" എന്ന വാചകം തിരഞ്ഞെടുത്തു. അക്ഷരീയ വിവർത്തനം നോക്കുമ്പോൾ, ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം "വൈരുദ്ധ്യം" അല്ലെങ്കിൽ "വിപരീതം" എന്നാണ്. ദൈവം പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ശാരീരികവും ആത്മീയവും വൈകാരികവുമായ രീതിയിൽ അദ്വിതീയമായി യോജിക്കുന്നതിനാണ്.

1 പത്രോസ് 3:1-7 “അതുപോലെ ഭാര്യമാരും സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവിൻ, ചിലർ വചനം അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ, ഒരു വാക്ക്, അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ പെരുമാറ്റത്താൽ വിജയിച്ചേക്കാം, അവർ ഭയത്തോടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധമായ പെരുമാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം കേവലം ബാഹ്യമായിരിക്കരുത് - മുടി ക്രമീകരിക്കുക, സ്വർണ്ണം ധരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക - പകരം അത് ഹൃദയത്തിന്റെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കട്ടെ, സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവിന്റെ അക്ഷയമായ സൗന്ദര്യത്തോടെ, അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം. ഈ വിധത്തിൽ, മുൻകാലങ്ങളിൽ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകളും തങ്ങളെത്തന്നെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു.സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട്, സാറാ അബ്രഹാമിനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ചതുപോലെ, നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്താൽ, ഒരു ഭീകരതയെയും ഭയപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ അവന്റെ പുത്രിമാരാണ്.

ഈ വിഷമകരമായ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, നിബന്ധനകളുടെ നിർവചനത്തിൽ നാം ഒരു ധാരണയിലെത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കോംപ്ലിമെന്റേറിയനിസം എന്നാൽ നിങ്ങൾ പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെ അധിക്ഷേപ രൂപത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നല്ല. എല്ലാ സ്ത്രീകളും എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും കീഴ്പ്പെടേണ്ടതാണെന്നും സ്ത്രീയുടെ സ്വത്വം അവളുടെ ഭർത്താവിലാണെന്നും അത് അനുസരിക്കുന്നവർ അവകാശപ്പെടുന്ന തിരുവെഴുത്തുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു തീവ്രതയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇത് തികച്ചും ബൈബിൾ വിരുദ്ധമാണ്.

എഫെസ്യർ 5:21-33 “ദൈവഭയത്തിൽ അന്യോന്യം കീഴടങ്ങുക. ഭാര്യമാർ കർത്താവിനെപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നിങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, ക്രിസ്തു സഭയുടെ തലയായിരിക്കുന്നതുപോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലയാണ്; അവൻ ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷകനുമാണ്. അതുകൊണ്ട്, സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഭാര്യമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കട്ടെ. ഭർത്താക്കന്മാരേ, ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിനായി തന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുവിൻ. വചനത്താൽ അവൻ അതിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനും വെള്ളം കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കാനും വേണ്ടി, പുള്ളികളോ ചുളിവുകളോ അത്തരം വസ്തുക്കളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മഹത്തായ സഭയെ തനിക്കു സമർപ്പിക്കേണ്ടതിന്. അതു പരിശുദ്ധവും കളങ്കമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. അതിനാൽ, പുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനും വേണ്ടിഎന്നിട്ടും സ്വന്തം ജഡത്തെ വെറുത്തു; എന്നാൽ സഭയായ കർത്താവിനെപ്പോലെ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു: നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും മാംസത്തിന്റെയും അസ്ഥികളുടെയും അവയവങ്ങളാണ്. ഇതു നിമിത്തം പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു ചേരും; അവർ ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിരിക്കും. ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ്: എന്നാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും വിശേഷാൽ തന്നേ തന്റെ ഭാര്യയെ തന്നേപ്പോലെ സ്നേഹിക്കട്ടെ; ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതായി കാണുന്നു.

ബൈബിളിലെ കോംപ്ലിമെന്റേറിയനിസം

ബൈബിളിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കോംപ്ലിമെന്റേറിയനിസം, ക്രിസ്തുവിൽ തന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിന് മാത്രം കീഴടങ്ങണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അല്ല, അവന്റെ ആത്മീയ അധികാരത്തിനും നേതൃത്വത്തിനും. തന്റെ സുഖം അന്വേഷിക്കാതെ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഭർത്താവിനോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെ ഒരു ദാസന്റെ രൂപത്തിൽ നയിക്കണം. അവൻ ഭാര്യയുടെ ഉപദേശവും ഉപദേശവും തേടുകയും കുടുംബത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും വേണം, അത് സ്വന്തം നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും.

ദൈവം പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും തുല്യമായി വിലമതിക്കുന്നു

ഗലാത്യർ 3:28 “യഹൂദനോ ഗ്രീക്കുകാരനോ ഇല്ല, അടിമയോ സ്വതന്ത്രനോ ഇല്ല, ആണും പെണ്ണും എന്നില്ല; നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നാണ്.

അപ്പോൾ പൂരകങ്ങൾ ഈ ഭാഗം എങ്ങനെ കാണും? ശരിയായ ഹെർമെന്യൂട്ടിക്സ് ഉപയോഗിച്ച്. എന്താണെന്ന് നോക്കണംഈ വാക്യം സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കരുതെന്നും അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നു. പൗലോസ് രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് - നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ്, സത്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ല. ഈ വാക്യത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലിംഗഭേദമല്ല, നമ്മുടെ സാമൂഹിക പദവിയല്ലെന്ന് പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

കോംപ്ലിമെന്റേറിയനിസത്തിന്റെയും സമത്വവാദത്തിന്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു

എല്ലാ സമത്വവാദികളും എല്ലാ ബൈബിൾ കോംപ്ലിമെന്റേറിയനിസത്തെയും “അടിച്ചമർത്തുന്ന പുരുഷാധിപത്യം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പരസ്പര പൂരകമായ വേഷങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ അങ്ങേയറ്റം സംരക്ഷകവും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുമാണെന്ന് നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലൂടെ നോക്കാനും പ്രദേശത്തേക്ക് സുവിശേഷം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സംസ്കാരം സ്ത്രീകളെ വീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലും പെരുമാറുന്ന രീതിയിലും വലിയ മാറ്റം കാണാനും കഴിയും. ഇന്ത്യ ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്: സുവിശേഷത്തിന് മുമ്പ്, അടുത്തിടെ വിധവയായ സ്ത്രീയെ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിനൊപ്പം ചുട്ടുകൊല്ലുന്നത് സാധാരണമായിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് സുവിശേഷം അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സമ്പ്രദായം വളരെ കുറവാണ്. ബൈബിൾ വ്യക്തമാണ്: പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവരുടെ മൂല്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായും സമ്പൂർണ്ണമായും തുല്യരാണ്. ഞങ്ങളുടെ പങ്ക് നമ്മുടെ മൂല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, മൂല്യത്തിൽ തുല്യതയ്ക്ക് ഓരോ പങ്കാളിയും പരസ്പരം ഒരു ക്ലോൺ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല.

Romans 12:10 “ദയ കാണിക്കുക സഹോദരസ്നേഹത്തോടെ പരസ്പരം വാത്സല്യം; ബഹുമാനാർത്ഥം പരസ്പരം മുൻഗണന നൽകുന്നു.

സമർപ്പണം ഒരു വൃത്തികെട്ട വാക്കല്ല. ഭാര്യയെ ഇകഴ്ത്തൽ, വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടൽ എന്നിവയും സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലവ്യക്തിത്വം. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ ഇമാഗോ ഡീ ആയി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നാം ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ പോലെ തുല്യമായി കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും, രാജ്യത്തിന്റെ തുല്യ അവകാശികൾ, ദൈവം തുല്യമായി വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ റോമർ 12-ലെ ഭാഗം പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചോ റോളുകളെക്കുറിച്ചോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. വെറും മൂല്യം.

ഉല്പത്തി 1:26-28 “അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, “നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം; അവർ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും മുഴുവൻ ഭൂമിയുടെയും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജന്തുക്കളുടെയും മേൽ വാഴട്ടെ. ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ അവൻ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു; ആണും പെണ്ണുമായി അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു; ദൈവം അവരോട് അരുളിച്ചെയ്തു: നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവിൻ. സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളുടെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മേൽ ഭരിക്കുക.

ദൈവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ദൗത്യത്തിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നാം മൂല്യത്തിലും മൂല്യത്തിലും തുല്യരായിരിക്കണം. ആദാമും ഹവ്വായും ഒരുമിച്ച് ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിനും മേലുള്ള ആധിപത്യം ഇരുവർക്കും നൽകപ്പെട്ടു. അവ രണ്ടും സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായിരിക്കാനും പെരുകാനും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവരോട് സംയുക്തമായി പറഞ്ഞു. ദൈവാരാധകരുടെ ഒരു സൈന്യം. എന്നാൽ ഇത് ഫലപ്രദമായി ചെയ്യുന്നതിന്, അവ ഓരോന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കണം, എന്നാൽ പരസ്പര പൂരകമായ രീതിയിൽ. ഈ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു,ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പാടുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ഐക്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

വിവാഹത്തിനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ രൂപകല്പനയുടെ ഭംഗി

ഗ്രീക്കിൽ സമർപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥമുള്ള പദമാണ് ഹുപോട്ടാസോ. സ്വയം താഴെയുള്ള റാങ്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൈനിക പദമാണിത്. അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിലപാട് മാത്രമാണ്. മൂല്യത്തിൽ കുറവ് എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്, ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കൻമാരുടെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റാങ്കിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു - "കർത്താവിനെപ്പോലെ", അതായത് തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് അനുസൃതമായി. അവൾ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒന്നിനോടും കീഴടങ്ങരുത്, അവൻ അവളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുമില്ല. അവൾ കീഴടങ്ങണമെന്ന് അവൻ ആവശ്യപ്പെടരുത് - അത് അവന്റെ അധികാര മണ്ഡലമാണെങ്കിൽ പുറത്താണ്. അവളുടെ സമർപ്പണം സൗജന്യമായി നൽകണം.

ഇതും കാണുക: പെൺമക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള 20 പ്രചോദനാത്മക ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ദൈവത്തിന്റെ കുട്ടി)

1 പത്രോസ് 3:1-9 “അതുപോലെ തന്നെ, ഭാര്യമാരേ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാലും അവർക്കു കീഴടങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ പവിത്രവും മാന്യവുമായ പെരുമാറ്റം അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ, അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ അവർ വിജയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം കേവലം പുറമേയുള്ള മുടി പിന്നിയതും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും ആയിരിക്കരുത്; എന്നാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിലയേറിയതും സൗമ്യവും ശാന്തവുമായ ആത്മാവിന്റെ മായാത്ത ഗുണമുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശവെച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധസ്ത്രീകളും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കു കീഴടങ്ങിയവരായി തങ്ങളെത്തന്നെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു; സാറാ അബ്രഹാമിനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ച് അവനെ അനുസരിച്ചതുപോലെ, നിങ്ങൾ ആയിത്തീർന്നുഭയപ്പെടാതെ ശരിയായത് ചെയ്താൽ അവളുടെ മക്കൾ. അതുപോലെതന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ, ബലഹീനനായ ഒരാളെപ്പോലെ, അവൾ ഒരു സ്ത്രീയായതിനാൽ അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ, ജീവന്റെ കൃപയുടെ ഒരു സഹാവകാശിയായി അവളെ ബഹുമാനിക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യോജിപ്പുള്ളവരും, സഹാനുഭൂതിയുള്ളവരും, സാഹോദര്യമുള്ളവരും, ദയയുള്ളവരും, ആത്മാവിൽ വിനയമുള്ളവരുമായിരിക്കുക; തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മയോ അപമാനത്തിന് അപമാനമോ നൽകരുത്, പകരം ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകുക; എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ 1 പത്രോസിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരു പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഭർത്താവ് പാപത്തിലാണ്. ഭർത്താവിന്റെ പാപത്തിൽ അല്ല, കർത്താവിന് കീഴ്പ്പെടാനാണ് ഭാര്യയോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പാപത്തിനോ ദുരുപയോഗത്തിനോ വിധേയമാകുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഖണ്ഡികയില്ല. ഭാര്യ തന്റെ മനോഭാവത്തിലാണ് കർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്, പാപം ക്ഷമിക്കുന്നതിനോ പാപത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനോ അല്ല. അവൾ അവനെ ശല്യപ്പെടുത്താനോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വേഷം ചെയ്ത് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഈ ഖണ്ഡികയിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭാര്യയോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഭർത്താവിനോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ അവളെ പരിപാലിക്കണം, അവൾക്കായി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കണം. അവളുടെ സംരക്ഷകനാകാൻ അവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം.

ദാമ്പത്യത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ദൈവം വിലമതിക്കുന്നു, അത് രക്ഷയുടെ ജീവനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്: സഭ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു.
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.