25 svarbiausios Biblijos eilutės apie laisvą valią (Laisva valia Biblijoje)

25 svarbiausios Biblijos eilutės apie laisvą valią (Laisva valia Biblijoje)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie laisvą valią?

Ką Biblija sako apie žmogaus laisvą valią? Ką reiškia laisvai rinktis? Kaip mes galime rinktis, o Dievas vis tiek yra suverenus ir viską žinantis? Kiek mes esame laisvi Dievo valios šviesoje? Ar žmogus gali daryti viską, ką nori? Šie klausimai jau dešimtmečius kelia diskusijas.

Žmogaus valios ir Dievo valios santykio supratimas yra nepaprastai svarbus. Martynas Liuteris aiškino, kad nesuprasti to reiškia nesuprasti Reformacijos doktrinos Sola Gratia. Jis sakė: "Jei kas nors išganymą priskiria valiai, net ir mažiausia dalimi, tas nieko nežino apie malonę ir neteisingai supranta Jėzų."

Krikščioniškos citatos apie laisvą valią

"Laisva valia be Dievo malonės apskritai nėra laisva, bet yra nuolatinė blogio kalinė ir vergė, nes negali savęs nukreipti į gėrį." Martynas Liuteris

"Žmonių ir angelų nuodėmė tapo įmanoma dėl to, kad Dievas mums suteikė laisvą valią." C. S. Lewisas

"Tie, kurie kalba apie žmogaus laisvą valią ir tvirtina, kad jis turi prigimtinę galią priimti arba atmesti Gelbėtoją, tik išreiškia savo neišmanymą apie tikrąją puolusių Adomo vaikų būklę." A. W. Pink.

"Laisva valia daugelį sielų nuvedė į pragarą, bet nė vienos - į dangų." Charlesas Spurgeonas

"Mes tikime, kad atgimimas, atsivertimas, pašventinimas ir tikėjimas yra ne žmogaus laisvos valios ir galios, bet galingos, veiksmingos ir nenugalimos Dievo malonės aktas." Čarlzas Sperdžonas (Charles Spurgeon)

"Apie laisvą valią dažnai girdėjau, bet niekada jos nemačiau. Visada susidurdavau su valia, ir jos būdavo daug, bet ji būdavo arba nuodėmės nelaisvėje, arba laikyta palaimingais malonės saitais." Charlesas Spurgeonas

"Apie laisvą valią dažnai girdėjau, bet niekada jos nemačiau. Esu susidūręs su laisva valia, ir jos buvo daug, bet ji arba buvo nuodėmės nelaisvėje, arba laikyta palaimingais malonės saitais." Charlesas Spurgeonas

"Laisvos valios doktrina - ką ji reiškia? Ji išaukština žmogų iki Dievo. Ji skelbia, kad Dievo planai yra niekiniai, nes jie negali būti įgyvendinti, jei žmonės nenori. Ji paverčia Dievo valią laukiamu žmogaus valios tarnu, o visą malonės sandorą - priklausoma nuo žmogaus veiksmų. Neigdama išrinkimą dėl neteisingumo, ji laiko Dievą nusidėjėlių skolininku." Čarlzas Spurgonas (Charles Spurgeon)

"Tegul visa pasaulio "laisva valia" daro viską, ką gali, iš visų jėgų; ji niekada nesukurs nė vieno pavyzdžio, kad sugebėtų išvengti užkietėjimo, jei Dievas neduos Dvasios, arba kad nusipelnytų gailestingumo, jei bus palikta savo jėgoms." Martynas Liuteris

"Mes galime ištverti tik todėl, kad Dievas veikia mumyse, mūsų laisvoje valioje. O kadangi Dievas veikia mumyse, mes tikrai ištveriame. Dievo nutarimai dėl išrinkimo yra nekintami. Jie nesikeičia, nes Jis nesikeičia. Visus, kuriuos Jis išteisina, Jis pašlovina. Nė vienas iš išrinktųjų niekada nebuvo prarastas." R. C. Sproulas (R. C. Sproul)

"Kad būtų aišku, jog žodžių "laisva valia" Biblijoje iš tikrųjų nėra. Kita vertus, predestinacija..." - R. C. Sproul, Jr.

"Neutralus požiūris į laisvą valią yra neįmanomas. Jis apima pasirinkimą be noro." - R. C. Sproul

Laisva valia ir Dievo suverenumas

Pažvelkime į kelias eilutes, kuriose kalbama apie laisvą valią ir Dievo suverenumą.

1. Romiečiams 7:19 " Aš nedarau gėrio, kurio noriu, bet praktikuoju blogį, kurio nenoriu".

2. Patarlių 16,9 "Žmogaus protas planuoja jo kelią, bet Viešpats vadovauja jo žingsniams".

3. Kunigų knyga 18, 5 "Taigi laikykitės mano nuostatų ir mano teismų, kuriais vadovaudamasis žmogus gali gyventi, jei juos vykdo; aš esu Viešpats".

4. 1 Jn 3, 19-20: "Iš to pažinsime, kad esame iš tiesos, ir užtikrinsime savo širdį prieš Jį, kad ir ką mūsų širdis mus smerktų, nes Dievas yra didesnis už mūsų širdį ir viską žino".

Kas Biblijoje yra laisva valia?

"Laisva valia" - tai terminas, kuris pokalbiuose vartojamas su įvairiausiomis reikšmėmis. Kad suprastume jį iš biblinės pasaulėžiūros, turime turėti tvirtą pagrindą, kuriuo remdamiesi suprastume šį terminą. Džonatanas Edvardsas (Jonathan Edwards) sakė, kad valia - tai protas, kuris renkasi.

Štai keletas teologinėse diskusijose aptariamų laisvos valios variantų. Pateikiame trumpą informacijos apie laisvą valią santrauką:

 • Mūsų "valia" - tai mūsų pasirinkimo funkcija. Iš esmės tai, kaip mes renkamės. Kaip šie veiksmai yra nulemti, galima vertinti arba pagal determinizmą, arba pagal indeterminizmą. Tai, kartu su Dievo suverenumo vertinimu kaip konkretaus arba bendro, lems, kokio laisvos valios požiūrio laikysitės.
  • Indeterminizmas reiškia, kad laisvi veiksmai nėra nulemti.
  • Determinizmas sako, kad viskas jau nustatyta.
  • Bendrasis Dievo suverenitetas sako, kad Dievas viską valdo, bet ne viską kontroliuoja.
  • Konkretus Dievo suverenitetas sako, kad Jis ne tik viską nustatė, bet ir viską valdo.
 • Kompatibylizmas Laisva valia is viena diskusijos pusė sako, kad determinizmas ir žmogaus laisva valia yra suderinami. Šioje diskusijos pusėje mūsų laisva valia yra visiškai sugadinta mūsų puolusios žmogiškosios prigimties ir žmogus negali rinktis priešingai savo prigimčiai. Paprasčiausiai, kad Apvaizda ir Dievo Suverenitetas yra visiškai suderinami su žmogaus savanoriškais pasirinkimais. Mūsų pasirinkimai nėra priverstiniai.
 • Libertarų laisva valia kita diskusijos pusė teigia, kad mūsų laisva valia yra paveikta mūsų puolusios žmogiškosios prigimties, tačiau žmogus vis tiek gali rinktis priešingai savo puolusiai prigimčiai.

Laisva valia sąvoka, kai sekuliarusis humanizmas visiškai sugriovė biblinį mokymą apie žmogaus doktriną. Mūsų kultūra moko, kad žmogus gali rinktis bet ką be nuodėmės padarinių, ir sako, kad mūsų valia nėra nei gera, nei bloga, o neutrali. Žmogaus su angelu ant vieno peties ir demonu ant kito, kai žmogus turi pasirinkti, kurios pusės klausyti, įvaizdis išvantage jo neutralios valios.

Tačiau Biblija aiškiai moko, kad nuopuolio padariniai paženklino visą žmogų. Žmogaus sielą, kūną, protą ir valią. Nuodėmė mus visiškai ir galutinai suniokojo. Visa mūsų esybė giliai nešiojasi šios nuodėmės randus. Biblijoje ne kartą sakoma, kad esame nuodėmės vergai. Biblija taip pat moko, kad žmogus yra kaltas dėl savo pasirinkimų. Žmogus yra atsakingas už išmintingus pasirinkimus ir darbus.su Dievu pašventinimo procese.

Eilutės apie žmogaus atsakomybę ir kaltę:

5. Ezechielio 18:20 "Žmogus, kuris nusideda, mirs. Sūnus nenešios bausmės už tėvo kaltę ir tėvas nenešios bausmės už sūnaus kaltę; teisiojo teisumas bus ant jo paties, o nedorėlio nedorybė bus ant jo paties".

6. Mt 12, 37 "Nes savo žodžiais būsite išteisinti ir savo žodžiais būsite pasmerkti".

7. Jn 9, 41 "Jėzus jiems tarė: "Jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės, bet kadangi sakote: 'Matome', jūsų nuodėmė lieka."

Sąvokos "laisva valia" Šventajame Rašte niekur nerasime. Tačiau matome eilučių, kurios apibūdina pačią žmogaus širdį, jo valios esmę. Suprantame, kad žmogaus valią riboja jo prigimtis. Žmogus negali skėstelėti rankomis ir skristi, kad ir kaip to norėtų. Problema ne jo valioje - problema žmogaus prigimtyje. Žmogus nebuvo sukurtas skraidyti kaip paukštis. Kadangi tai nėra jo prigimtis, jis nėra laisvas.tai daryti. Taigi, kokia yra žmogaus prigimtis?

Žmogaus prigimtis ir laisva valia

Augustinas iš Hipono, vienas didžiausių ankstyvosios Bažnyčios teologų, apibūdino žmogaus būseną pagal jo valios būklę:

1) Prieš rudenį: Žmogus "galėjo nusidėti" ir "negalėjo nusidėti" ( posse peccare, posse non peccare)

2) Po rudens: Žmogus "negali nenusidėti" ( non posse non peccare)

3) Atkurtas: Žmogus "negali nusidėti" ( posse non peccare)

4) Pašlovintas: Žmogus "negalės nusidėti" ( non posse peccare)

Biblija aiškiai sako, kad žmogus savo prigimtinėje būsenoje yra visiškai ir visiškai sugedęs. Žmogaus nuopuolio metu žmogaus prigimtis tapo visiškai ir visiškai sugedusi. Žmogus yra visiškai sugedęs. Jame nėra jokio gėrio. Taigi dėl savo prigimties žmogus negali pasirinkti daryti nieko visiškai gero. Sugedęs žmogus gali padaryti ką nors gražaus, pavyzdžiui, palydėti pagyvenusią moterį per gatvę. Tačiau jis tai daro dėl savanaudiškų tikslų.Tai leidžia jam gerai jaustis. Tai leidžia jai gerai apie jį galvoti. Jis to nedaro dėl vienintelės tikrai GEROS priežasties, kuri yra Kristaus šlovė.

Biblija taip pat aiškiai sako, kad žmogus po nuopuolio nėra laisvas. Jis yra nuodėmės vergas. Žmogaus valia pati savaime negali būti laisva. Neatgimdyto žmogaus valia ilgisi savo šeimininko - šėtono. O kai žmogus atgimsta, jis priklauso Kristui. Jis tampa nauju šeimininku. Taigi net ir dabar žmogaus valia nėra laisva. visiškai laisvas, kaip ir sekuliarieji humanistai vartoja šią sąvoką.

8. Jn 3, 19 "Štai koks yra teismas, kad šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą negu šviesą, nes jų darbai buvo pikti".

Taip pat žr: 25 svarbios Biblijos eilutės apie atgimimą (biblinis apibrėžimas)

9. Korintiečiams 2,14 "Bet prigimtinis žmogus nepriima Dievo Dvasios dalykų, nes jie jam yra kvailystė, ir jis negali jų suprasti, nes jie vertinami dvasiškai".

10. Jeremijo 17,9 "Širdis apgaulingesnė už viską ir beviltiškai ligota; kas gali ją suprasti?"

11. Mk 7, 21-23: "Juk iš žmogaus vidaus, iš jo širdies, kyla piktos mintys, ištvirkavimai, vagystės, žmogžudystės, žmogžudystės, svetimavimai, geidulingumas ir nedorybės, taip pat apgaulė, juslingumas, pavydas, šmeižtas, puikybė ir kvailumas. Visa tai, kas pikta, kyla iš vidaus ir suteršia žmogų."

12. Romiečiams 3,10-11 "kaip parašyta: 'Nėra nė vieno teisaus, nėra nė vieno, nėra nė vieno, kuris suprastų, nėra nė vieno, kuris ieškotų Dievo'".

13. Rom 6, 14-20: "Juk nuodėmė nebus jūsų valdovė, nes jūs esate ne įstatymo, bet malonės valdžioje. Kas tada? Argi mes nusidėsime, nes esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje? Kad taip niekada nebūtų! Argi nežinote, kad kai kam nors prisistatote kaip vergai paklusnumui, esate vergai to, kuriam paklūstate, - arba nuodėmės, vedančios į mirtį, arba paklusnumo, vedančio į teisumą?" Bet argi nežinote, kad kai kam nors prisistatote kaip vergai paklusnumui, esate vergai to, kuriam paklūstate?ačiū Dievui, kad, nors buvote nuodėmės vergai, iš širdies paklusote tai mokymo formai, kuriai buvote atsidavę, ir, išsivadavę iš nuodėmės, tapote teisumo vergais. Dėl jūsų kūno silpnumo kalbu žmogiškais terminais. Juk kaip jūs pristatėte savo narius kaip netyrumo ir neteisybės vergus, dėl to dar labiau ištvėrėte neteisybę, taip ir dabarsavo narius pateikite kaip teisumo vergus, dėl to pasieksite pašventinimą. Juk kai buvote nuodėmės vergai, buvote laisvi teisumo atžvilgiu".

Ar pasirinktume Dievą, jei Dievas nesikištų?

Jei žmogus yra blogas (Mk 7, 21-23), myli tamsą (Jn 3, 19), nesugeba suprasti dvasinių dalykų (1 Kor 2, 14), yra nuodėmės vergas (Rom 6, 14-20), jo širdis beviltiškai serga (Jer 17, 9) ir jis visiškai miręs nuodėmei (Ef 2, 1) - jis negali pasirinkti Dievo. Dievas savo malone ir gailestingumu pasirinko mus.

14. Pradžios 6,5 "Tada Viešpats pamatė, kad žmogaus nedorybė žemėje buvo didelė ir kad kiekvienas jo širdies sumanymas buvo nuolat tik blogas".

15. Romiečiams 3,10-19 "Kaip parašyta: 'Nėra nė vieno teisaus, nėra nė vieno; nėra nė vieno, kuris suprastų, nėra nė vieno, kuris ieškotų Dievo; visi nusigręžė, visi kartu tapo nenaudingi; nėra nė vieno, kuris darytų gera, nėra nė vieno. Jų gerklė - atviras kapas, savo liežuviais jie nuolat apgaudinėja, po jų lūpomis - uodų nuodai, kurių burna pilna keiksmų irkartėlis, jų kojos greitos pralieti kraują, sunaikinimas ir nelaimės jų keliuose, o taikos kelio jie nepažįsta. Jų akyse nėra Dievo baimės. Mes žinome, kad visa, ką sako Įstatymas, jis kalba tiems, kurie yra Įstatymo valdžioje, kad būtų užčiauptos visos burnos ir visas pasaulis taptų atskaitingas Dievui".

16. Jn 6, 44: "Niekas negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs Tėvas jo nepatrauks; ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną".

17. Rom 9, 16: "Taigi ne nuo žmogaus, kuris nori, ir ne nuo žmogaus, kuris bėga, bet nuo Dievo, kuris yra gailestingas".

18. 1 Korintiečiams 2,14 "Bet prigimtinis žmogus nepriima Dievo Dvasios dalykų, nes jie jam yra kvailystė, ir jis negali jų suprasti, nes jie vertinami dvasiškai".

Ar pagal Bibliją mes turime laisvą valią?

Žmogus savo natūralioje būklėje po nuopuolio yra nuodėmės vergas. Jis nėra laisvas. Jo valia yra visiškoje nuodėmės vergovėje. Jis negali laisvai pasirinkti Dievo, nes yra nuodėmės vergas. Jei vartojate sąvoką "laisva valia" taip, kaip tai daro mūsų postkrikščioniškosios kultūros ir sekuliarieji humanistai, tuomet ne, žmogus neturi neutralios valios, kuri galėtų rinktis nepriklausomai nuo savo nuodėmingos prigimties arba nepriklausomai nuo Dievo suvereniteto.valią.

Jei sakote, kad "laisvė" reiškia tai, jog Dievas suvereniai nustato kiekvieną gyvenimo aspektą, o žmogus vis tiek gali rinktis, remdamasis savo savanorišku pasirinkimu iš savo norų, o ne per prievartą, ir vis tiek pasirinkdamas neperžengdamas Dievo iš anksto numatyto dekreto ribų, tada taip, žmogus turi laisvą valią. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs apibrėžiate sąvoką "laisvas".Žmogus nėra laisvas IŠ Dievo. Mes esame laisvi Dieve. Mes nesame laisvi rinktis, ko Jis nėra Apvaizdos nustatyta. Niekas nevyksta atsitiktinai. Dievas leido mums turėti pageidavimų ir unikalią asmenybę, galinčią rinktis. Mes renkamės remdamiesi savo pageidavimais, charakterio savybėmis, supratimu ir jausmais. Mūsų valia net nėra visiškai laisva nuo mus supančios aplinkos,kūnas ar protas. Valia yra mūsų prigimties vergė. Abu šie dalykai nėra nesuderinami, bet veikia kartu, sudarydami gražią melodiją, šlovinančią Dievą.

Jonas Kalvinas knygoje "Valios vergija ir išlaisvinimas" teigė: "Mes leidžiame, kad žmogus turi pasirinkimą ir kad jis yra savaime nulemtas, todėl jei jis daro ką nors bloga, tai turėtų būti priskirta jam pačiam ir jo savanoriškam pasirinkimui. Panaikiname prievartą ir jėgą, nes tai prieštarauja valios prigimčiai ir negali su ja koegzistuoti. Neigiame, kad pasirinkimas yra laisvas, nes per įgimtą žmogausnedorybės, jis iš būtinybės verčiamas daryti tai, kas bloga, ir negali siekti nieko kito, kaip tik blogio. Iš to galima daryti išvadą, koks didelis skirtumas yra tarp būtinybės ir prievartos. Nes mes nesakome, kad žmogus ne savo noru yra įtraukiamas į nuodėmę, bet kad dėl to, jog jo valia yra sugedusi, jis yra nuodėmės jungo nelaisvėje ir todėl iš būtinybės elgiasi blogai. Nes ten, kur yrayra vergija, yra būtinybė. Tačiau yra didelis skirtumas, ar vergija yra savanoriška, ar priverstinė. Būtinybę nusidėti randame būtent valios sugedime, iš to išplaukia, kad ji yra savaime nulemta."

19. Jn 8, 31-36 "Jėzus kalbėjo įtikėjusiems žydams: "Jei pasiliksite mano žodyje, jūs tikrai esate mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus." Jie jam atsakė: "Mes esame Abraomo palikuonys ir dar niekada niekam nebuvome vergais; kaipgi tu sakai: tapsite laisvi?" Jėzus jiems atsakė: "Iš tiesų, iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kiekvienaskas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Vergas nelieka namuose amžinai, o sūnus lieka amžinai. Taigi, jei Sūnus jus išlaisvina, jūs tikrai būsite laisvi".

Ar Dievas ir angelai turi laisvą valią?

Dievo valia nėra libertarinė laisva valia. Tačiau Jo valia vis tiek yra laisva, nes Jis nėra verčiamas. Jo valia vis tiek yra saistoma Jo prigimties. Dievas negali nusidėti, todėl Jis negali norėti, kad darytų kažką, kas prieštarauja Jo prigimčiai. Štai kodėl argumentas "Ar gali Dievas sukurti tokią sunkią uolą, kad negalėtų jos pakelti?" paneigia pats save. Dievas negali, nes tai prieštarauja Jo prigimčiai ir charakteriui.

Angelai taip pat gali priimti sprendimus be prievartos, tačiau juos taip pat saisto jų prigimtis. Geri angelai priims gerus sprendimus, blogi - blogus. 12-ame Apreiškimo knygos skyriuje skaitome apie tai, kai Šėtonas ir jo angelai nukrito iš dangaus dėl savo pasirinkimo sukilti. Jie priėmė sprendimą, kuris atitiko jų prigimtį. Dievas nebuvo nustebintas jų pasirinkimu, nes Dievasžino viską.

20. Job 36:23 "Kas jam nurodė jo kelią ir kas gali pasakyti: 'Tu pasielgei neteisingai'?"

21. Tit 1, 2 "Tikėdamiesi amžinojo gyvenimo, kurį Dievas, kuris negali meluoti, pažadėjo dar prieš pasaulio pradžią".

22. 1 Timotiejui 5,2 "Dievo, Jėzaus Kristaus ir Jo išrinktųjų angelų akivaizdoje iškilmingai įsakau tau laikytis šių principų be išankstinio nusistatymo ir nieko nedaryti šališkai".

Laisva valia ir predestinacija

Dievas savo suverenume naudojasi mūsų pasirinkimais, kad įgyvendintų savo valią. Taip yra todėl, kad Jis iš anksto numatė, jog viskas įvyks pagal Jo valią. Kaip tiksliai tai vyksta? Mes negalime žinoti. Mūsų protą riboja laiko apimtis.

Jei Dievas savo gailestingumu ir malone nepakeis žmogaus širdies, jis negalės nuspręsti atgailauti dėl savo nuodėmių ir priimti Kristų kaip Viešpatį ir Gelbėtoją.

1) Dievas galėjo pasirinkti niekas kad patektų į dangų. Juk Jis yra visiškai teisingas. Iš teisingo Dievo nereikalaujama, kad jis būtų gailestingas.

2) Dievas galėjo pasirinkti visi eiti į dangų, tai yra universalizmas ir erezija. Dievas tikrai myli savo kūrinius, bet Jis taip pat yra teisingas.

3) Dievas galėjo nuspręsti, kad Jo gailestingumas bus prieinamas visiems, jei jie teisingai pasirinks.

4) Dievas galėjo išsirinkti tuos, kurių norėjo pasigailėti.

Dėl pirmųjų dviejų variantų paprastai nediskutuojama. Šventajame Rašte aiškiai pasakyta, kad pirmieji du variantai nėra Dievo planas. Tačiau paskutiniai du variantai yra labai diskutuotina tema. Ar Dievo išgelbėjimas prieinamas visiems, ar tik keliems?

Dievas nepadaro nenorinčių tikėti žmonių krikščionimis. Jis netraukia jų į Dangų su klyksmais ir šauksmais. Dievas netrukdo ir norintiems tikintiesiems pasiekti išgelbėjimą. Dievą šlovina tai, kad jis parodo savo malonę ir savo rūstybę. Dievas yra gailestingas, mylintis ir teisingas. Dievas pasirenka tuos, kurių pasigailės. Jei išgelbėjimas priklausytų nuo žmogaus - nors dalelė jo - tuomet visiškas šlovinimasDievui neturi prasmės. Kad visa tai būtų skirta Dievo šlovei, tai turi būti VISO Dievo darbas.

23. Apd 4, 27-28: "Iš tiesų šiame mieste prieš Tavo šventąjį tarną Jėzų, kurį Tu patepei, buvo susirinkę ir Erodas, ir Poncijus Pilotas, ir pagonys, ir Izraelio tautos, kad padarytų visa, ką Tavo ranka ir Tavo sumanymas iš anksto numatė".

24. Ef 1, 4: "Kaip Jis mus išsirinko Jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nepriekaištingi Jo akivaizdoje meilėje".

25. Rom 9, 14-15 "Ką gi mes sakysime? Juk pas Dievą nėra neteisybės, ar ne? Tegul jos niekada nebūna! Juk Jis sako Mozei: "Kam pasigailėsiu, tam pasigailėsiu, ir kam pasigailėsiu, to pasigailėsiu".

Išvada

Šioje gražioje melodijoje girdime skambant kelias natas. Dievo suverenumas visai kūrinijai ir mūsų atsakomybė išmintingai rinktis. Negalime iki galo suprasti, kaip tai veikia - tačiau Šventajame Rašte matome, kad taip yra, ir už tai šloviname Dievą.

Taip pat žr: 25 pagrindinės Biblijos eilutės apie minčių (proto) valdymąMelvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.