25 Prif Adnod y Beibl Am Ewyllys Rydd (Ewyllys Rydd Yn Y Beibl)

25 Prif Adnod y Beibl Am Ewyllys Rydd (Ewyllys Rydd Yn Y Beibl)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ewyllys rydd?

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ewyllys rhydd dyn? Beth mae bod yn rhydd i wneud dewisiadau yn ei olygu? Sut gallwn ni wneud ein dewisiadau ein hunain a Duw yn dal i fod yn sofran a phawb yn gwybod? Pa mor rhydd ydyn ni yng ngoleuni ewyllys Duw? A all dyn wneud popeth y mae'n ei ddewis? Dyma gwestiynau sydd wedi sbarduno dadl ers degawdau.

Mae deall y berthynas rhwng ewyllys dyn ac ewyllys Duw yn hynod o bwysig. Eglurodd Martin Luther mai camddealltwriaeth yw camddealltwriaeth o athrawiaeth Sola Gratia am y Diwygiad Protestannaidd. Dywedodd, “Os bydd unrhyw un yn priodoli iachawdwriaeth i'r ewyllys, hyd yn oed yn y lleiaf, nid yw'n gwybod dim am ras ac nid yw wedi deall Iesu yn iawn.”

Dyfyniadau Cristnogol am ewyllys rydd

“Nid yw ewyllys rhydd heb ras Duw yn rhydd o gwbl, ond yn garcharor parhaol ac yn gaethwas i ddrygioni, gan na all droi ei hun yn dda.” Martin Luther

“Cafodd pechod dynion ac angylion ei wneud yn bosibl gan y ffaith fod Duw wedi rhoi ewyllys rydd inni.” C. S. Lewis

“Y rhai sydd yn llefaru ar ewyllys rhydd dyn, ac yn mynnu ei allu cynhenid ​​i naill ai derbyn neu wrthod y Gwaredwr, nid ydynt yn lleisio eu hanwybodaeth o wir gyflwr plant syrthiedig Adda.” Mae A.W. Pinc

“Ewyllys rhydd a gariodd lawer enaid i uffern, ond nid enaid byth i’r nefoedd.” Charles Spurgeon

“Credwn, mai gwaith adfywio, troedigaeth, sancteiddhadcanys ffolineb ydynt iddo; ac ni all efe eu deall, am eu bod wedi eu cymmwyso yn ysbrydol.”

A oes gennym ni ewyllys rydd yn ôl y Beibl?

Dyn, yn ei gyflwr naturiol, ôl-. Cwymp, yn gaethwas i bechod. Nid yw'n rhydd. Y mae ei ewyllys ef mewn caethiwed llwyr i bechod. Nid yw'n rhydd i ddewis Duw oherwydd ei fod yn gaethwas i bechod. Os defnyddiwch y term “ewyllys rydd” yn y ffordd y mae ein diwylliant ôl-Gristnogol a’n dyneiddwyr seciwlar yn ei wneud, yna na, nid oes gan ddyn ewyllys sy’n niwtral ac sy’n gallu gwneud dewisiadau ar wahân i’w natur bechadurus neu ar wahân i ewyllys Sofran Duw. .

Os dywedwch fod “rhyddid” yn cyfeirio at y ffaith fod Duw yn ordeinio pob agwedd ar fywyd yn sofran a gall dyn barhau i wneud dewisiadau ar sail ei ddewis gwirfoddol allan o'i ddewisiadau ac nid gorfodaeth a dal i wneud y dewis hwn o fewn Duw archddyfarniad rhag-ordeinio – yna oes, mae gan ddyn ewyllys rydd. Mae'r cyfan yn dibynnu ar eich diffiniad o "am ddim." Nid ydym yn rhydd i ddewis rhywbeth sydd y tu allan i ewyllys Duw. Nid yw dyn yn rhydd Oddiwrth Dduw. Yr ydym yn rhydd YN Nuw. Nid ydym yn rhydd i wneud dewis nad yw Ef wedi ei ddyfarnu'n Ddarbodus. Nid oes dim yn digwydd ar hap. Mae Duw wedi caniatáu i ni gael hoffterau, a phersonoliaeth unigryw sy'n gallu gwneud dewisiadau. Rydym yn gwneud dewisiadau ar sail ein hoffterau, nodweddion cymeriad, dealltwriaeth a theimladau. Nid yw ein hewyllys hyd yn oed yn gwbl rydd o'n hamgylchoedd, corff, neu feddwl ein hunain. Mae'rmae ewyllys yn gaethwas i'n natur. Nid yw'r ddau yn anghydnaws ond yn cydweithio mewn alaw hardd sy'n moli Duw.

Dywedodd John Calvin yn ei lyfr Caethiwed a Rhyddhad yr Ewyllys, “Caniatawn i'r dyn hwnnw gael dewis a'i fod yn hunan-benderfynol, fel, os gwna efe unrhyw beth drwg, y dylid ei briodoli iddo ac i ei ddewis gwirfoddol ei hun. Rydym yn gwneud i ffwrdd â gorfodaeth a grym, oherwydd mae hyn yn gwrth-ddweud natur yr ewyllys ac ni all gydfodoli ag ef. Yr ydym yn gwadu fod dewisiad yn rhydd, oblegid trwy ddrygioni cynhenid ​​dyn y mae o anghenrheidrwydd yn cael ei yru at yr hyn sydd ddrwg, ac ni all geisio dim ond drwg. Ac oddi wrth hyn y gellir dirnad pa wahaniaeth mawr sydd rhwng rheidrwydd a gorfodaeth. Oherwydd nid ydym yn dweud bod dyn yn cael ei lusgo'n anfoddog i bechu, ond oherwydd bod ei ewyllys yn llygredig, ei fod yn cael ei ddal yn gaeth dan iau pechod ac felly o angenrheidrwydd mewn ffordd ddrwg. Canys lle y mae caethiwed, y mae anghenrheidrwydd. Ond mae'n gwneud gwahaniaeth mawr a yw'r caethiwed yn wirfoddol neu'n orfodol. Yr ydym yn lleoli yr angenrheidrwydd i bechu yn union yn llygredigaeth yr ewyllys, o'r hyn a ganlyn yw ei fod yn hunan-benderfynol."

19. Ioan 8:31-36 “Felly yr oedd Iesu'n dweud wrth yr Iddewon hynny oedd wedi ei gredu, "Os ydych chi'n parhau yn fy ngair i, disgyblion i mi ydych chi mewn gwirionedd; a byddwch yn gwybod y gwir, a bydd y gwirionedd yn eich gwneud yn rhydd. Hwythau a attebasant iddo, disgynyddion Abraham ydym niac nid ydynt erioed wedi eu caethiwo i neb; pa fodd y dywedi, Deuwch yn rhydd? Atebodd Iesu hwy, "Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, y mae pob un sy'n cyflawni pechod yn gaethwas i bechod. Nid yw'r caethwas yn aros yn y tŷ am byth; mae'r mab yn aros am byth. Felly, os yw'r Mab yn eich rhyddhau chi, byddwch chi'n rhydd yn wir.”

Oes gan Dduw a’r angylion ewyllys rydd?

Nid ewyllys rydd ryddfrydwr yw ewyllys Duw. Ond y mae ei ewyllys Ef yn rhydd o hyd yn yr ystyr na chaiff ei orfodi. Mae ei ewyllys Ef yn rhwym o hyd gan Ei natur. Ni all Duw bechu ac felly ni all ewyllysio ei Hun i wneud rhywbeth sydd yn erbyn ei natur. Dyma pam mae’r ddadl “A all Duw greu craig mor drwm fel nad yw’n gallu ei chodi?” yn hunan-wrthbrofi. Ni all Duw oherwydd ei fod yn erbyn ei natur a'i gymeriad.

Angylion hefyd, maen nhw'n gallu gwneud penderfyniadau sy'n rhydd rhag gorfodaeth, ond maen nhw hefyd yn rhwym wrth eu natur. Bydd angylion da yn gwneud dewisiadau da, bydd angylion drwg yn gwneud dewisiadau gwael. Yn Datguddiad 12 darllenwn am pan syrthiodd Satan a’i angylion o’r nef am eu dewis i wrthryfela. Gwnaethant ddewis a oedd yn gyson â'u cymeriad. Nid oedd Duw yn synnu at eu dewis oherwydd mae Duw yn gwybod popeth.

20. Job 36:23 “Pwy sydd wedi rhagnodi ei ffordd iddo, neu pwy a all ddweud, ‘Ti a wnaeth gamwedd’?”

21. Titus 1:2 “Mewn gobaith am fywyd tragwyddol, yr hwn a addawodd Duw, yr hwn ni all ddweud celwydd, gerbron y byddechrau.”

22. 1 Timotheus 5:2 “Yr wyf yn eich gorchymyn yn ddifrifol ym mhresenoldeb Duw a Christ Iesu a’i angylion etholedig, i gynnal yr egwyddorion hyn yn ddiduedd, heb wneud dim mewn ysbryd rhagfarnllyd.”

Ewyllys Rydd yn erbyn Rhagoriaeth

Mae Duw yn Ei sofraniaeth yn defnyddio ein dewisiadau i ddod â'i ewyllys allan. Mae hynny oherwydd ei fod wedi rhagdynnu popeth i ddigwydd yn unol â'i ewyllys. Sut mae hyn yn gweithio, yn union? Ni allwn wybod mewn gwirionedd. Mae cwmpas ein hamser yn cyfyngu ar ein meddyliau.

Oni bai bod Duw, trwy ei drugaredd a’i ras, yn newid calon rhywun, ni allant ddewis edifarhau am eu pechodau a derbyn Crist fel ei Arglwydd a’i Waredwr.

1) Gallai Duw fod wedi dewis i neb fynd i'r Nefoedd. Wedi'r cyfan, mae'n hollol Gyfiawn. Nid yw Duw Cyfiawn yn ofynnol i gael Trugaredd.

2) Gallai Duw fod wedi dewis i bawb fynd i’r nefoedd, hynny yw Cyffredinoliaeth ac mae’n heresi. Mae Duw yn caru ei greadigaeth, ond mae hefyd yn Gyfiawn.

3) Gallai Duw fod wedi dewis gwneud ei drugaredd ar gael i bawb pe baent yn gwneud y dewis iawn

4) Gallai Duw fod wedi dewis y rhai y byddai'n trugarhau wrthynt.

Nawr, ni chaiff y ddau opsiwn cyntaf eu trafod fel arfer. Mae'n amlwg iawn trwy'r ysgrythur nad yw'r ddau gyntaf yn gynllun Duw. Ond mae'r ddau opsiwn olaf yn bwnc llosg iawn. Ydy iachawdwriaeth Duw ar gael i bawb neu i rai yn unig?

Nid yw Duw yn gwneud anfodlonrwydddynion Cristnogion. Nid yw'n eu llusgo gan gicio a sgrechian i'r Nefoedd. Nid yw Duw yn atal y credinwyr parod rhag cyrraedd iachawdwriaeth chwaith. Mae'n gogoneddu Duw i ddangos Ei ras a'i ddigofaint. Mae Duw yn drugarog, yn gariadus, ac yn gyfiawn. Mae Duw yn dewis y rhai y bydd yn trugarhau wrthynt. Os oedd iachawdwriaeth yn dibynnu ar ddyn – hyd yn oed ffracsiwn ohono – yna nid yw canmoliaeth lwyr i Dduw yn gwneud synnwyr. Er mwyn i’r cyfan fod er Gogoniant Duw, mae’n rhaid iddo fod yn HOLL waith Duw.

23. Actau 4:27-28 “Oherwydd yn wir yn y ddinas hon yr ymgasglwyd ynghyd yn erbyn dy was sanctaidd Iesu, yr hwn a eneinaist, Herod a Pontius Peilat, ynghyd â'r Cenhedloedd a phobloedd Israel, i wneuthur beth bynnag a fyn dy law a'th fwriad. rhagddywededig i ddigwydd.”

24. Effesiaid 1:4 “Yn union fel y dewisodd Ef ni ynddo Ef cyn seiliad y byd, fel y byddem sanctaidd a di-fai ger ei fron Ef mewn cariad.”

25. Rhufeiniaid 9:14-15 “Beth a ddywedwn ni felly? Does dim anghyfiawnder gyda Duw, oes? Boed byth! Oherwydd y mae'n dweud wrth Moses, "Trugaredd a wnaf wrth yr hwn y trugarhaf, a thosturiaf wrth yr hwn yr wyf yn tosturio."

Casgliad

Yn yr alaw hyfryd hon gallwn glywed sawl nodyn yn cael ei chwarae. Sofraniaeth Duw dros yr holl greadigaeth a’n cyfrifoldeb i wneud dewisiadau doeth. Ni allwn ddeall yn iawn sut mae hyn yn gweithio - ond gallwn weld yn yr Ysgrythur mai felly y mae, a chanmoliaethDuw amdani.

a ffydd, nid gweithred o ewyllys rydd a gallu dyn, ond o ras nerthol, effeithiol, ac anorchfygol Duw.” Charles Spurgeon

“Ewyllys rydd yr wyf wedi clywed yn aml amdani, ond nid wyf erioed wedi ei gweld. Yr wyf bob amser wedi cyfarfod ag ewyllys, a digon ohono, ond y mae naill ai wedi ei arwain yn gaeth gan bechod neu wedi ei ddal yn rhwymau gwynfydedig gras.” Charles Spurgeon

“Ewyllys rydd yr wyf wedi clywed yn aml amdani, ond nid wyf erioed wedi ei gweld. Cyfarfûm ag ewyllys, a digon ohono, ond y mae naill ai wedi ei arwain yn gaeth gan bechod neu wedi ei ddal mewn rhwymau gras bendigedig.” Charles Spurgeon

“Athrawiaeth ewyllys rydd - beth mae'n ei wneud? Y mae yn mawrhau dyn yn Dduw. Y mae yn datgan dybenion Duw yn ddirym, gan nas gellir eu cyflawni oni bai fod dynion yn ewyllysgar. Mae’n gwneud ewyllys Duw yn was arosol i ewyllys dyn, a’r holl gyfamod gras yn ddibynnol ar weithred ddynol. Gan wadu etholiad ar sail anghyfiawnder, mae’n dal Duw i fod yn ddyledwr i bechaduriaid.” Charles Spurgeon

“Gadewch i holl ‘ewyllys rydd’ y byd wneud popeth a all â’i holl nerth; ni bydd byth yn esgor ar un enghraifft o allu i osgoi caledu os na fydd Duw yn rhoi’r Ysbryd, nac o haeddu trugaredd os gadewir ef i’w nerth ei hun.” Martin Luther

“Dim ond am fod Duw yn gweithio ynom ni, o fewn ein hewyllys rhydd, y gallwn ni ddyfalbarhau. A chan fod Duw ar waith ynom, yr ydym yn sicr o ddyfalbarhau. Mae archddyfarniadau Duw ynghylch etholiad yn ddigyfnewid. Hwypeidiwch â newid, oherwydd nid yw'n newid. Y mae pawb y mae Efe yn eu cyfiawnhau Ef yn eu gogoneddu. Does dim un o’r etholwyr erioed wedi’i golli.” R. C. Sproul

“Felly rydyn ni’n glir nad yw’r geiriau “ewyllys rydd” yn y Beibl mewn gwirionedd. Rhagoriaeth, ar y llaw arall…” — R. C. Sproul, Jr.

“Y mae golwg niwtral ewyllys rydd yn amhosibl. Mae’n golygu dewis heb awydd.” —R.C. Sproul

Ewyllys rydd a sofraniaeth Duw

Gadewch i ni edrych ar ychydig o adnodau sy'n sôn am ewyllys rydd a sofraniaeth Duw.

1. Rhufeiniaid 7:19 Am y daioni yr wyf yn ei ddymuno, nid wyf yn ei wneud, ond yr wyf yn arfer y drwg iawn nad wyf ei eisiau.”

Gweld hefyd: 20 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Garu Eich Hun (Pwerus)

2. Diarhebion 16:9 “Y mae meddwl dyn yn cynllunio ei ffordd, ond yr Arglwydd sydd yn llywio ei gamrau.”

3. Lefiticus 18:5 “Felly cedwch fy neddfau a'm barnedigaethau i, fel y byddo dyn yn byw, os gwna efe hwynt; Fi ydy'r Arglwydd.”

4. 1 Ioan 3:19-20 “Cawn wybod trwy hyn ein bod ni o'r gwirionedd, a byddwn yn sicrhau ein calon ger ei fron Ef ym mha beth bynnag y mae ein calon yn ein condemnio; oherwydd y mae Duw yn fwy na'n calon ni ac yn gwybod pob peth.”

Beth yw ewyllys rydd yn y Beibl?

Mae “ewyllys rydd” yn derm sy’n cael ei daflu o gwmpas mewn sgyrsiau ag iddo ystod eang o ystyron. Er mwyn deall hyn o olwg beiblaidd o’r byd, mae angen inni gael sylfaen gadarn wedi’i hadeiladu ar ddeall y term. Dywedodd Jonathan Edwards mai'r meddwl sy'n dewis yr ewyllys.

Dyma sawl unamrywiadau o ewyllys rydd a drafodir mewn dadleuon diwinyddol. Dyma grynodeb byr o wybodaeth am ewyllys rydd:

 • Ein “ewyllys” yw'r swyddogaeth o'n dewis ni. Yn y bôn, sut rydym yn gwneud dewisiadau. Gellir edrych ar y modd y penderfynir ar y gweithredoedd hyn naill ai trwy Benderfyniaeth neu Annibyniaeth. Bydd hyn, ynghyd â gweld Sofraniaeth Duw naill ai’n Benodol neu’n Gyffredinol yn pennu pa fath o safbwynt Ewyllys Rydd y byddwch yn cadw ato.
  • Mae Annibyniaeth yn golygu nad yw gweithredoedd rhydd yn cael eu pennu.
  • Mae penderfyniaeth yn dweud bod popeth wedi ei benderfynu.
  • Mae Sofraniaeth Gyffredinol Duw yn dweud mai Duw sydd â gofal am bopeth ond nid yw’n rheoli popeth.
  • Mae Sofraniaeth Benodol Duw yn dweud ei fod Ef nid yn unig wedi ordeinio popeth, ond Ef hefyd sy’n rheoli popeth.
 • > Cydymffurfiaeth Ewyllys Rydd yw un ochr i'r ddadl sy'n dweud bod penderfyniaeth ac ewyllys rydd ddynol yn gydnaws. Yn yr ochr hon i'r ddadl, mae ein hewyllys rhydd yn gwbl llygredig gan ein natur ddynol syrthiedig ac ni all dyn ddewis yn groes i'w natur. Yn syml, mae’r Rhagluniaeth honno a Sofraniaeth Duw yn gwbl gydnaws â dewisiadau gwirfoddol dyn. Nid yw ein dewisiadau yn cael eu gorfodi.
 • Ewyllys Rydd Libertaraidd yw ochr arall y ddadl, mae'n dweud mai ein natur ddynol syrthiedig yw ein hewyllys rhydd, ond mae dyn yn dal i fod â'r gallu i ddewis yn groes i'w natur syrthiedig

Ewyllys rydd Cysyniad lle mae dyneiddiaeth seciwlar wedi tanseilio’n llwyr y ddysgeidiaeth Feiblaidd ar athrawiaeth dyn. Mae ein diwylliant yn dysgu bod dyn yn gallu gwneud unrhyw ddewis heb effeithiau pechod ac yn dweud nad yw ein hewyllys yn dda na drwg, ond yn niwtral. Delwedd o rywun ag angel ar un ysgwydd a chythraul ar yr ochr arall lle mae'n rhaid i'r dyn ddewis pa ochr i wrando arni, o olwg ei ewyllys niwtral.

Ond mae'r Beibl yn dysgu'n glir fod y cyfan wedi'i ddifetha gan effeithiau'r cwymp. Enaid, corff, meddwl ac ewyllys dyn. Mae pechod wedi ein hysbeilio yn llwyr ac yn llwyr. Mae ein holl fodolaeth yn dwyn creithiau y pechod hwn yn ddwys. Mae’r Beibl yn dweud dro ar ôl tro ein bod ni mewn caethiwed i bechod. Mae’r Beibl hefyd yn dysgu bod dyn yn feius am ei ddewisiadau. Mae gan ddyn gyfrifoldeb i wneud dewisiadau doeth ac mae'n gweithio gyda Duw yn y broses o sancteiddiad.

Adnodau yn trafod Cyfrifoldeb a Dioddefgarwch Dyn:

5. Eseciel 18:20 “Bydd y sawl sy'n pechu yn marw. Ni bydd y mab yn dwyn y gosb am anwiredd y tad, ac ni fydd y tad yn dwyn y gosb am anwiredd y mab; bydd cyfiawnder y cyfiawn arno'i hun, a drygioni'r drygionus arno'i hun.”

6. Mathew 12:37 “Oherwydd trwy dy eiriau y'th gyfiawnheir, a thrwy dy eiriau y'th gondemnir.”

7. Ioan 9:41 “Dywedodd Iesu wrthynt,‘Pe baech yn ddall, ni fyddai gennych bechod; ond gan dy fod yn dweud, ‘Gwelwn,’ erys dy bechod.”

Ni cheir y term “ewyllys rydd” yn unman yn yr ysgrythur. Ond cawn weld adnodau sy’n disgrifio union galon dyn, craidd ei ewyllys. Deallwn fod ewyllys dyn yn gyfyngedig gan ei natur. Ni all dyn fflapio ei freichiau a hedfan, faint bynnag y mae'n ei ewyllys. Nid yw'r broblem gyda'i ewyllys - mae'n ymwneud â natur dyn. Ni chrewyd dyn i hedfan fel aderyn. Gan nad ei natur ef ydyw, nid yw yn rhydd i'w wneuthur. Felly, beth yw natur dyn?

Natur dyn ac ewyllys rydd

Disgrifiodd Awstin o Hippo, un o ddiwinyddion mwyaf yr eglwys fore, gyflwr dyn mewn perthynas â chyflwr ei ewyllys:

1) Cyn y Cwymp: Roedd dyn yn “alluog i bechu” ac “yn gallu peidio â phechu” ( posse peccare, posse non peccare)

2) Ar ôl y Cwymp: Nid yw dyn “yn gallu pechu” ( non posse non peccare)

3) Adfywio: Mae dyn yn “abl i beidio pechu” ( posse non peccare)

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Dymuno Niwed Ar Eraill

4) Gogoneddu: Bydd dyn “yn methu pechu” ( non posse peccare)

Mae y Bibl yn eglur fod dyn, yn ei gyflwr anianol, yn hollol a digalon. Yn Nghwymp Dyn, daeth natur dyn yn hollol ac yn hollol lygredig. Dyn yn gwbl amddifad. Nid oes dim daioni ynddo ef. Felly, yn ôl ei natur, ni all dyn ddewis gwneud dim yn llwyrdda. Gall dyn tlawd wneud rhywbeth neis - fel cerdded gwraig oedrannus ar draws y stryd. Ond mae'n ei wneud am resymau hunanol. Mae'n gwneud iddo deimlo'n dda amdano'i hun. Mae'n gwneud iddi feddwl yn dda amdano. Nid yw'n ei wneud am yr unig reswm gwirioneddol DDA, sef dod â Gogoniant i Grist.

Mae'r Beibl hefyd yn ei gwneud yn glir nad yw Dyn, yn ei gyflwr Ôl-Gwymp, yn rhydd. Mae'n gaethwas i bechod. Ni all ewyllys dyn ynddo'i hun fod yn rhydd. Bydd ewyllys y dyn anadfyw hwn yn hiraethu at ei feistr, Satan. A phan fyddo Dyn wedi ei Adfywio, y mae yn perthyn i Grist. Mae o dan berchennog newydd. Felly hyd yn oed nawr, nid yw ewyllys dyn yn gwbl rydd yn yr un modd ag y mae dyneiddwyr seciwlar yn defnyddio'r term.

8. Ioan 3:19 “Dyma’r farn, fod y Goleuni wedi dod i’r byd, a dynion yn caru’r tywyllwch yn hytrach na’r Goleuni, oherwydd drwg oedd eu gweithredoedd.”

9. Corinthiaid 2:14 “Ond nid yw dyn naturiol yn derbyn pethau Ysbryd Duw, oherwydd ffolineb ydynt iddo; ac ni all efe eu deall, am eu bod wedi eu cymmwyso yn ysbrydol.”

10. Jeremeia 17:9 “Y mae'r galon yn fwy twyllodrus na phawb arall, ac yn enbyd o glaf; pwy all ei ddeall?"

11. Marc 7:21-23 “Canys o'r tu mewn, o galon dynion, y daw meddyliau drwg, puteindra, lladradau, llofruddiaethau, godineb, gweithredoedd trachwant a drygioni, yn ogystal â thwyll, cnawdolrwydd, cenfigen, athrod, balchder aynfydrwydd. Y mae'r holl bethau drwg hyn yn mynd rhagddynt o'r tu mewn ac yn halogi'r dyn.”

12. Rhufeiniaid 3:10-11 “Fel y mae'n ysgrifenedig: ‘Nid oes un cyfiawn, nid hyd yn oed un; nid oes neb sy'n deall, nid oes neb sy'n ceisio Duw.”

13. Rhufeiniaid 6:14-20 “Oherwydd ni fydd pechod yn feistr arnoch, oherwydd nid ydych dan gyfraith ond dan ras. Beth felly? A wnawn ni bechu am nad ydym dan gyfraith ond dan ras? Boed byth! Oni wyddoch, pan fyddwch yn cyflwyno eich hunain i rywun yn gaethweision i ufudd-dod, eich bod yn gaethweision i'r un yr ydych yn ufuddhau iddo, naill ai i bechod yn arwain at farwolaeth, neu i ufudd-dod yn arwain at gyfiawnder? Ond diolch i Dduw, er eich bod yn gaethweision i bechod, yr ydych wedi dod yn ufudd o'r galon i'r ffurf honno o ddysgeidiaeth yr oeddech yn ei chyflawni, ac wedi eich rhyddhau rhag pechod, daethoch yn gaethweision i gyfiawnder. Yr wyf yn siarad mewn termau dynol oherwydd gwendid eich cnawd. Yn union fel y gwnaethoch gyflwyno eich aelodau yn gaethweision i amhuredd ac anghyfraith, gan arwain at anghyfraith pellach, felly yn awr cyflwynwch eich aelodau yn gaethweision i gyfiawnder, gan arwain at sancteiddhad. Oherwydd pan oeddech yn gaethweision i bechod, yr oeddech yn rhydd o ran cyfiawnder.”

A fyddem ni’n dewis Duw ar wahân i Dduw yn ymyrryd?

Os yw dyn yn ddrwg (Marc 7:21-23), yn caru tywyllwch (Ioan 3:19), yn methu i ddeall pethau ysbrydol (1 Cor 2:14) caethwas i bechod (Rhuf 6:14-20), â chalonsy’n ddifrifol wael (Jer 17:9) ac yn gwbl farw i bechod (Eff 2:1) – ni all ddewis Duw. Trwy ei ras a'i drugaredd y dewisodd Duw ni.

14. Genesis 6:5 “Yna gwelodd yr Arglwydd fod drygioni dyn yn fawr ar y ddaear, a bod holl fwriad meddyliau ei galon. dim ond drwg yn barhaus.”

15. Rhufeiniaid 3:10-19 “Fel y mae'n ysgrifenedig: ‘Dyma'r un cyfiawn, na hyd yn oed yr un; nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw; maent oll wedi troi o'r neilltu, gyda'i gilydd wedi mynd yn ddiwerth; nid oes neb a wna ddaioni, nid oes hyd yn oed un. Bedd agored yw eu gwddf, a'u tafodau yn dal i dwyllo, gwenwyn abau sydd dan eu gwefusau y mae eu genau yn llawn melltith a chwerwder, eu traed yn gyflym i dywallt gwaed, dinistr a thrallod sydd yn eu llwybrau, a'r llwybr. o heddwch ni wyddant. Nid oes ofn Duw o flaen eu llygaid. Nawr rydyn ni'n gwybod beth bynnag mae'r Gyfraith yn ei ddweud, ei fod yn siarad â'r rhai sydd dan y Gyfraith, er mwyn cau pob genau, a'r byd i gyd ddod yn atebol i Dduw”

16. Ioan 6:44 “ Ni all neb ddod ataf fi oni bai bod y Tad a'm hanfonodd i yn ei dynnu; a chyfodaf ef ar y dydd olaf.”

17. Rhufeiniaid 9:16 “Felly nid yw'n dibynnu ar y dyn sy'n ewyllysio neu'r dyn sy'n rhedeg, ond ar Dduw sy'n trugarhau.”

18. 1 Corinthiaid 2:14 “Ond nid yw dyn naturiol yn derbyn pethau Ysbryd Duw,
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.