Rhagoriaeth yn erbyn Ewyllys Rydd: Pa un sy'n Feiblaidd? (6 ffaith)

Rhagoriaeth yn erbyn Ewyllys Rydd: Pa un sy'n Feiblaidd? (6 ffaith)
Melvin Allen

Yn debygol, y broblem fwyaf sydd gan bobl gydag athrawiaethau fel rhagordeiniad yw eu bod yn meddwl ei fod o reidrwydd yn lleihau bodau dynol i robotiaid difeddwl. Neu, gwell, gwystlon difywyd ar fwrdd gwyddbwyll, y mae Duw yn eu symud o gwmpas fel y gwêl yn dda. Fodd bynnag, casgliad yw hwn a yrrir yn athronyddol, ac nid un sy'n deillio o'r Ysgrythurau.

Mae’r Beibl yn dysgu’n glir fod gan bobl wir ewyllys. Hynny yw, maen nhw'n gwneud penderfyniadau go iawn, ac maen nhw'n wirioneddol gyfrifol am y dewisiadau hynny. Mae pobl naill ai'n gwrthod yr efengyl neu'n ei chredu, a phan wnânt naill ai maent yn gweithredu yn unol â'u hewyllys – yn wirioneddol.

Ar yr un pryd, mae'r Beibl yn dysgu bod pawb sy'n dod at Iesu Grist trwy ffydd wedi bod a ddewiswyd, neu a ragordeiniwyd, gan Dduw i ddod.

Felly, gall fod tensiwn yn ein meddyliau wrth inni geisio deall y ddau gysyniad hyn. Ai Duw sy'n fy newis i, neu a ydw i'n dewis Duw? A’r ateb, mor anfoddhaol ag y gallai swnio, yw “ie”. Mae person yn wir yn credu yng Nghrist, a dyna weithred o'i ewyllys. Y mae efe o'i wirfodd yn dyfod at Iesu.

Ac ie, rhagordeiniodd Duw bawb a ddaw at Iesu trwy ffydd.

Beth yw rhagordeiniad? gweithred Duw, trwy yr hon y mae Efe yn dewis, am resymau ynddo ei Hun, rhagllaw — yn wir, cyn seiliad y byd — bawb a fyddo yn gadwedig. Mae a wnelo hyn â sofraniaeth Duw a’i ragorfraint ddwyfol i wneud popeth y mae ei eisiaui wneud.

Felly, mae pob Cristion – pob un sy’n wirioneddol ffydd yng Nghrist wedi ei ragordeinio gan Dduw. Mae hynny’n cynnwys pob Cristion yn y gorffennol, yn y presennol a phawb a fydd yn credu yn y dyfodol. Nid oes unrhyw Gristnogion heb eu rhag-gynnull. Mae Duw wedi penderfynu ymlaen llaw pwy fydd yn dod at Grist trwy ffydd.

Termau eraill a ddefnyddir yn y Beibl i ddisgrifio hyn yw: etholedig, etholedig, etholedig, ayb. Maent i gyd yn siarad yr un gwirionedd: Duw sy'n dewis pwy sydd , yw, neu a fydd yn cael ei gadw.

Adnodau o'r Beibl Ynghylch Rhagdraith

Mae llawer o ddarnau sy'n dysgu rhagordeiniad. Y rhai mwyaf cyffredin a ddyfynnir yw Effesiaid 1:4-6, sy’n dweud, “hyd yn oed fel y dewisodd Ef ni ynddo Ef cyn seiliad y byd, i ni fod yn sanctaidd ac yn ddi-fai ger ei fron ef. Mewn cariad y rhagordeiniodd Ef ni i'w fabwysiadu ei Hun yn feibion ​​trwy lesu Grist, yn ol amcan ei ewyllys Ef, er mawl i'w ras gogoneddus Ef, â'r hwn y bendithiodd Ef ni yn yr Anwylyd.”

Ond tydi hefyd yn gallu gweld rhagordeiniad yn Rhufeiniaid 8:29-30, Colosiaid 3:12, ac 1 Thesaloniaid 1:4, et.al. 9:11). Nid ar ymateb dyn y seilir rhagordeiniad, ond ar ewyllys sofran Duw i drugarhau wrth bwy y trugarha Efe.

Beth yw Ewyllys Rydd?

Mae'n bwysig iawn i ddeall beth mae pobl yn ei olygu pan fyddant yn dweud ewyllys rydd. Os ydymdiffinio ewyllys rydd fel ewyllys sy'n ddilyffethair neu heb ei dylanwadu gan unrhyw rym allanol, yna dim ond Duw sydd â gwir ewyllys rydd. Mae llawer o bethau'n dylanwadu ar ein hewyllysiau, gan gynnwys ein hamgylchedd a'n bydolwg, ein cyfoedion, ein magwraeth, ac ati.

Ac mae Duw yn dylanwadu ar ein hewyllys. Mae llawer o ddarnau yn y Beibl sy'n dysgu hyn; megis Diarhebion 21:1 – y mae calon y brenin yn llaw yr Arglwydd, y mae yn ei throi i ba le bynnag y byddo [yr Arglwydd] yn ewyllysio.

Ond a yw hynny’n golygu fod ewyllys dyn yn annilys? Dim o gwbl. Pan fydd person yn gwneud rhywbeth, yn dweud rhywbeth, yn meddwl rhywbeth, yn credu rhywbeth, ac ati, mae'r person hwnnw'n ymarfer ei ewyllys neu ei wirfodd mewn gwirionedd. Mae gan bobl ewyllys wirioneddol.

Pan ddaw rhywun at Grist trwy ffydd, mae ef neu hi eisiau dod at Grist. Mae'n gweld Iesu a'r efengyl yn gymhellol ac mae'n dod ato o'i wirfodd mewn ffydd. Yr alwad yn yr efengyl yw i bobl edifarhau a chredu, ac y mae'r rheini'n weithredoedd real a dilys o'r ewyllys.

A oes gan Ddynion Ewyllys Rydd?

Fel y soniasom uchod, os ydych yn diffinio ewyllys rydd fel rhywbeth hollol rydd yn yr ystyr eithaf, yna dim ond Duw sydd wir ewyllys rydd. Ef yw'r unig fod yn y bydysawd nad yw ei ewyllys yn cael ei ddylanwadu gan ffactorau ac actorion allanol.

Eto, y mae gan berson, fel un sydd wedi ei wneud ar ddelw Duw, ewyllys gwirioneddol a dilys. Ac mae'n gyfrifol am y penderfyniadau y mae'n eu gwneud. Ni all feio eraill -neu Dduw – am benderfyniadau y mae wedi eu gwneud, gan ei fod yn gweithredu yn unol â'i wir wirfodd.

Felly, mae gan ddyn ewyllys wirioneddol ac mae'n gyfrifol am y penderfyniadau y mae'n eu gwneud. Felly, mae'n well gan lawer o ddiwinyddion y term cyfrifoldeb dros ewyllys rydd. Ar ddiwedd y dydd, gallwn gadarnhau bod gan ddyn ewyllys gwirioneddol. Nid yw'n robot na gwystl. Mae'n gweithredu yn unol â'i ewyllys, ac mae'n gyfrifol am ei weithredoedd.

Adnodau o'r Beibl Am Ewyllys Dyn

Mae'r Beibl yn tybio, yn fwy na datgan, y gallu person i wneud penderfyniadau a gweithredu, a'r realiti ei fod yn gyfrifol, yn y gwir ystyr, am y penderfyniadau y mae'n eu gwneud a'r gweithredoedd y mae'n eu gwneud. Daw sawl adnod o’r Beibl i’r meddwl: mae Rhufeiniaid 10:9-10 yn sôn am gyfrifoldeb dyn i gredu a chyffesu. Mae’r adnod enwocaf yn y Beibl yn ei gwneud yn glir mai cyfrifoldeb dyn yw credu (Ioan 3:16).

Dywedodd y Brenin Agripa wrth Paul (Actau 26:28), bron dy fod yn fy mherswadio i fod yn Gristion. . Y mae ganddo ef ei hun i'w feio am ei wrthodiad o'r efengyl. Gweithredodd Agripa yn unol â’i ewyllys.

Does unman yn y Beibl yn awgrymu bod ewyllys dyn yn annilys neu’n ffug. Pobl sy'n gwneud penderfyniadau, a Duw sy'n dal pobl yn atebol am y penderfyniadau hynny.

Rhagflaenu yn erbyn Ewyllys Dyn

Pregethwr a gweinidog Prydeinig mawr y 19eg ganrif, Charles H. Spurgeon , gofynnwyd unwaith sut y gallai gymodi penarglwydd Duwewyllys a gwir ewyllys neu gyfrifoldeb dyn. Atebodd yn enwog, “Nid oes raid i mi byth gymodi ffrindiau. Nid yw sofraniaeth ddwyfol a chyfrifoldeb dynol erioed wedi gwrthdaro â'i gilydd. Nid oes angen i mi gysoni’r hyn y mae Duw wedi’i uno.”

Nid yw’r Beibl yn rhoi ewyllys ddynol yn groes i sofraniaeth ddwyfol, fel pe bai dim ond un o’r rhain yn gallu bod yn real. Mae'n syml (os yn ddirgel) yn cadarnhau'r ddau gysyniad fel rhai dilys. Mae gan ddyn ewyllys gwirioneddol ac mae'n gyfrifol. Ac y mae Duw yn arglwyddiaethu ar bob peth, sef ar ewyllys dyn. Mae dwy enghraifft feiblaidd – un o bob Testament – ​​yn werth eu hystyried.

Gweld hefyd: 15 Adnod Epig o’r Beibl Am Newyn Yn Y Dyddiau Diweddaf (Paratoi)

Yn gyntaf, ystyriwch Ioan 6:37, lle dywedodd Iesu, “Bydd y cyfan y mae'r Tad yn ei roi i mi yn dod ataf fi, a phwy bynnag a ddaw ataf fi, fe'i gwnaf. peidiwch byth â bwrw allan.”

Ar y naill law mae gennych chi ddwyfol sofraniaeth Duw yn cael ei harddangos yn llawn. Mae pawb – i berson – sy’n dod at Iesu wedi’u rhoi i Iesu gan y Tad. Mae hynny’n amlygu’n ddigamsyniol ewyllys sofran Duw mewn rhagordeiniad. Ac eto...

Bydd popeth y mae'r Tad yn ei roi i Iesu yn dod ato. Maen nhw'n dod at Iesu. Nid ydynt yn cael eu llusgo at Iesu. Nid yw eu hewyllys yn cael ei sathru. Maen nhw'n dod at Iesu, a dyna weithred o ewyllys dyn.

Yr ail ran i'w hystyried yw Genesis 50:20, sy'n dweud: Ynglŷn â chi, yr oeddech yn meddwl drwg yn fy erbyn, ond Duw a'i gwnaeth er daioni , i beri bod llawer o bobl yn cael eu cadw'n fyw, fel y maent heddiw.

Cyd-destuny darn hwn yw bod brodyr Joseff, ar ôl marwolaeth Jacob, wedi dod ato i sicrhau eu diogelwch a chyda gobaith na fyddai Joseff yn dial arnyn nhw am eu brad i Joseff flynyddoedd ynghynt.

Gweld hefyd: 22 Prif Adnod y Beibl Am Frodyr (Brawdoliaeth Yng Nghrist)

Atebodd Joseff mewn modd a cynnal sofraniaeth ddwyfol ac ewyllys ddynol, a chafodd y ddau gysyniad hyn eu hymgorffori mewn un weithred. Gweithredodd y brodyr gyda bwriad drwg tuag at Joseph (mae'r bwriad a nodwyd yn profi bod hon yn weithred wirioneddol o'u gwirfodd). Ond golygai Duw yr un weithred er daioni. Roedd Duw yn gweithredu’n sofran yng ngweithredoedd y brodyr.

Ewyllys wirioneddol – neu gyfrifoldeb dynol, ac mae sofraniaeth ddwyfol Duw yn gyfeillion, nid yn elynion. Nid oes “vs” rhwng y ddau, ac nid oes angen cymod arnynt. Maen nhw'n anodd i'n meddyliau eu cysoni, ond mae hynny oherwydd ein cyfyngiadau cyfyngedig, nid i unrhyw densiwn gwirioneddol.

Llinell Waelod

Y cwestiwn go iawn y mae diwinyddion yn ei ofyn ( neu angen gofyn) onid yw ewyllys dyn yn ddilys neu a yw Duw yn benarglwydd. Y cwestiwn go iawn yw pa un sydd yn y pen draw mewn iachawdwriaeth. Ai ewyllys Duw neu ewyllys dyn yn y pen draw mewn iachawdwriaeth? Ac mae’r ateb i’r cwestiwn hwnnw’n glir: ewyllys Duw sydd yn y pen draw, nid ewyllys dyn.

Ond sut gall ewyllys Duw fod yn y pen draw a’n hewyllys ni yn dal i fod yn ddilys yn y mater? Rwy'n meddwl mai'r ateb yw na fyddai'r un ohonom yn dod at Iesu trwy ffydd ar ôl gadael llonydd. O herwydd ein pechod a'n depravity a marwoldeb ysbrydol asyrthni, byddai pob un ohonom yn gwrthod Iesu Grist. Ni fyddem yn gweld yr efengyl yn gymhellol, na hyd yn oed yn ein gweld ein hunain yn ddiymadferth ac angen ein hachub.

Ond mae Duw, yn ei ras – yn ôl ei ewyllys sofran mewn etholiad – yn ymyrryd. Nid yw'n dileu ein hewyllys, mae'n agor ein llygaid a thrwy hynny yn rhoi dyheadau newydd inni. Trwy ei ras ef rydym yn dechrau gweld yr efengyl fel ein hunig obaith, a Iesu fel ein gwaredwr. Ac felly, rydyn ni'n dod at Iesu trwy ffydd, nid yn erbyn ein hewyllys, ond fel gweithred o'n hewyllys.

Ac yn y broses honno, Duw sydd yn y pen draw. Dylem fod yn ddiolchgar iawn mai felly y mae!
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.