Credoau Catholig yn erbyn Uniongred: (14 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)

Credoau Catholig yn erbyn Uniongred: (14 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)
Melvin Allen

Mae gan yr Eglwys Gatholig Rufeinig ac Eglwys Uniongred y Dwyrain hanes hir a llawer o athrawiaethau a thraddodiadau cyffredin. Fodd bynnag, mae gan y ddwy eglwys wahaniaethau sylweddol â'i gilydd a hyd yn oed mwy o wahaniaethau ag eglwysi efengylaidd.

Hanes yr Eglwys Gatholig Rufeinig ac Uniongred Dwyreiniol

Paboligion Rhufeinig ac Uniongred Dwyreiniol yn un eglwys yn wreiddiol, gan hawlio “llinell olyniaeth apostolaidd” oddi wrth Pedr i lawr trwy'r esgobion (neu'r pabau). Arweiniwyd yr eglwys gan bum patriarch yn Rhufain, Constantinople, Alexandria, Antiochia, a Jerwsalem. Roedd gan batriarch (neu bab) Rhufain awdurdod dros y pedwar patriarch arall.

Syrthiodd Alecsandria, Antiochia, a Jerwsalem oll i goncwest Mwslemaidd yn y 600au cynnar, gan adael Caergystennin a Rhufain yn ddau brif arweinydd Cristnogaeth, gyda ymryson rhwng y Patriarch Constantinople a'r Pab o Rufain.

Anghytunai eglwys y Dwyrain (Constantinople) a'r eglwys Orllewinol (Rhufain) ar faterion athrawiaethol. Dywedodd Rhufain fod yn rhaid defnyddio bara croyw (fel bara Pasg) ar gyfer y cymun, ond defnyddiodd y Dwyrain fara lefain i gynrychioli'r Crist atgyfodedig. Roeddent yn dadlau ynghylch newidiadau i eiriad Credo Nicene ac a ddylai offeiriaid fod yn ddibriod ac yn ddi-briod.

Y Sgism Fawr OC 1054

Yr anghydfod a'r ymryson hwn a barodd i'r Pab o Rufain ysgymuno Patriarch Caergystennin, ac yna

Mae gan Gatholigion Rhufeinig ac Uniongred Dwyreiniol lyfrau Apocryffa yn eu Hen Destament: 1 a 2 Maccabees, Tobit, Judith, Sirach, Doethineb, a Baruch. Nid yw'r saith llyfr hyn yn y Beiblau y mae'r rhan fwyaf o Brotestaniaid yn eu defnyddio. Mae gan Uniongred y Dwyrain hefyd nifer fach o ysgrifau o'r Septuagint nad ydyn nhw yn y Beiblau Catholig, ond nid yw hynny'n cael ei ystyried yn fater mawr rhwng yr eglwysi.

Mae Eglwys Uniongred y Dwyrain yn credu bod y Beibl yn eicon geiriol o Grist, yn cynnwys gwirioneddau sylfaenol ffydd. Maen nhw'n credu bod y gwirioneddau hyn wedi'u datgelu gan Grist a'r Ysbryd Glân i awduron dynol a ysbrydolwyd yn ddwyfol. Y Beibl yw’r ffynhonnell gynradd ac awdurdodol ar gyfer y traddodiad sanctaidd ac yn sail i ddysgeidiaeth a chred.

Mae'r Eglwys Gatholig Rufeinig yn credu bod y Beibl wedi'i ysgrifennu gan ddynion wedi'u hysbrydoli gan yr Ysbryd Glân a'i fod yn ddi-amgymeriad ac yn awdurdodol ar gyfer bywyd ac athrawiaeth.

Nid yw’r Uniongred na’r Eglwys Gatholig Rufeinig yn credu mai’r Beibl yw’r awdurdod yn unig ar gyfer ffydd ac ymarfer . Mae Catholigion ac Uniongred yn credu bod traddodiadau a dysgeidiaeth a chredoau’r eglwys, a drosglwyddir gan dadau a seintiau’r eglwys, yn gyfartal o ran awdurdod i’r Beibl.

Selibacy

Yn yr Eglwys Gatholig Rufeinig dim ond dynion di-briod, celibate a all gael eu hordeinio yn offeiriaid. Mae'r eglwys yn credu bod celibacy yn anrheg arbennig gan Dduw,gan ddilyn esiampl Iesu, a bod bod yn ddibriod yn caniatáu i'r offeiriad roi ei ffocws llawn i Dduw a'r weinidogaeth.

Bydd yr Eglwys Uniongred Ddwyreiniol yn ordeinio gwŷr priod yn offeiriaid. Fodd bynnag, os yw offeiriad yn sengl pan gaiff ei ordeinio, disgwylir iddo aros felly. Mae'r rhan fwyaf o offeiriaid Uniongred yn briod.

Peryglon Catholigiaeth ac Uniongred

  1. Mae eu dysgeidiaeth ar iachawdwriaeth yn anfeiblaidd.

Mae Catholigion ac Uniongred ill dau yn credu bod iachawdwriaeth yn dechrau pan fydd baban yn cael ei fedyddio a’i fod yn broses barhaus drwy gydol eich bywyd, sy’n gofyn i berson ddilyn y sacramentau a gwneud gweithredoedd da.

Mae hyn yn gwrthdaro â’r hyn y mae’r Beibl yn ei ddweud yn Effesiaid 2:8-9: “Oherwydd trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd; a hyn nid o honoch eich hunain, rhodd Duw ydyw; nid o ganlyniad i weithredoedd, fel na all neb ymffrostio.”

Mae Rhufeiniaid 10:9-10 yn dweud, “Os cyffeswch Iesu â’ch genau yn Arglwydd a chredwch yn eich calon fod Duw wedi ei gyfodi Ef oddi wrth y meirw. , byddwch gadwedig; oherwydd â'r galon y mae rhywun yn credu, gan arwain at gyfiawnder, ac â'r genau y mae'n cyffesu, gan arwain at iachawdwriaeth.”

Mae'r Beibl yn amlwg fod iachawdwriaeth yn dod oddi wrth berson sy'n credu yn ei galon ac yn cyfaddef ei ffydd â'i ceg.

Nid yw gwaith da yn arbed person. Nid yw cymryd cymun yn achub person. Dyma'r pethau y gorchmynnir inni eu gwneud, ond nid ydym yn eu gwneudi gael ei achub, rydym yn eu gwneud oherwydd ein bod yn achub! Mae bedydd a chymundeb yn symbolau o'r hyn a wnaeth Crist i ni a'r hyn a gredwn yn ein calonnau. Deilliant naturiol gwir ffydd yw gweithredoedd da.

Nid proses yw iachawdwriaeth, ond proses yw bywyd Cristnogol . Unwaith y cawn ein hachub, yr ydym i aeddfedu yn ein ffydd, gan ddilyn mwy o sancteiddrwydd. Yr ydym i fod yn ffyddlon mewn gweddi feunyddiol a darllen y Beibl a chyffesu pechod, mewn cymdeithas â chredinwyr eraill a derbyn dysgeidiaeth a chymundeb yn yr eglwys a defnyddio ein doniau i weinidogaethu yn yr eglwys. Nid i gael ein hachub rydyn ni'n gwneud y pethau hyn, ond oherwydd ein bod ni eisiau aeddfedu yn ein ffydd.

2. Rhoddant i ddysgeidiaeth dynion yr un awdurdod â'r Ysgrythur Lân.

Teimla Catholigion ac Uniongred y Dwyrain na all y Beibl yn unig roi sicrwydd am bob gwirionedd datguddiedig, a bod “Traddodiad Sanctaidd” yn cael ei drosglwyddo gan rhaid rhoi awdurdod cyfartal i arweinwyr eglwysig dros yr oesoedd.

Mae Catholigion ac Uniongred yn credu bod y Beibl wedi'i ysbrydoli gan Dduw, yn hollol gywir, ac yn gwbl awdurdodol, ac yn haeddiannol felly! Fodd bynnag, maent yn rhoi awdurdod cyfartal i ddysgeidiaeth tadau'r eglwys a thraddodiadau'r eglwys, nad ydynt yn cael eu hysbrydoli , gan ddadlau bod eu traddodiadau a'u dysgeidiaeth yn seiliedig ar y Beibl.

Ond dyma'r peth. Mae'r Beibl yn ysbrydoledig ac yn anffaeledig, heb gamgymeriad. Ni waeth pa mor dduwiol aiyn wybodus yn yr Ysgrythyr, yn ddi-wall. Mae dynion yn gwneud camgymeriadau. Ni all Duw. Mae’n beryglus rhoi dysgeidiaeth dynion yn gyfartal â’r Beibl.

Fe sylwch fod Catholigion ac Uniongred wedi newid eu meddwl ar sawl athrawiaeth dros y canrifoedd. Sut gall traddodiadau a dysgeidiaeth fod yn awdurdodol os ydynt yn agored i newid? Mae dibynnu ar ddysgeidiaeth dyn dros yr Ysgrythur yn arwain at gyfeiliornad difrifol, megis credu bod iachawdwriaeth yn seiliedig ar fedydd a gweithredoedd yn hytrach na ffydd yn unig.

Ymhellach, nid oes gan lawer o ddysgeidiaeth a thraddodiadau sail o gwbl yn yr Ysgrythur – megis gweddïo i Mair a'r saint yn eiriolwyr. Mae hyn yn mynd yn groes i ddysgeidiaeth glir y Beibl, “Oherwydd un Duw sydd, ac un cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynolryw, y dyn Crist Iesu” (1 Timotheus 2:5). Mae Catholigion ac Uniongred wedi caniatáu i draddodiad gael blaenoriaeth dros Air sanctaidd, ysbrydoledig, a thragwyddol Duw.

Enghraifft arall yw parchu eiconau a delweddau Mair a’r saint, mewn anufudd-dod uniongyrchol i orchymyn Duw: “Peidiwch â gweithredu yn llygredig a gwnewch ddelw gerfiedig i chwi eich hunain ar ffurf unrhyw ffigwr, yn cynrychioli gwryw neu fenyw.” (Deuteronomium 4:16).

Pam Dod yn Gristion?

0> Yn fyr, mae eich bywyd – eich bywyd tragwyddol – yn dibynnu ar ddod yn wir Gristion. Mae hyn yn dechrau gyda dealltwriaeth ein bod ni i gyd yn bechaduriaid sy'n haeddu marwolaeth. Bu farw Iesu, gan gymryd ein pechodau ar Ei ddibechodcorff, gan gymryd ein cosb. Gwaredodd Iesu ni o uffern. Fe atgyfododd fel y gallwn ni gael y gobaith o atgyfodiad ac anfarwoldeb yn Ei bresenoldeb.

Os cyffeswch â’ch genau Iesu yn Arglwydd a chredwch yn eich calon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, fe’ch achubir.

Mae dod yn wir Gristion yn rhoi inni ddianc rhag uffern a y sicrwydd pendant yr awn i'r nefoedd pan fyddwn farw. Ond mae cymaint mwy i'w brofi fel gwir Gristion!

Fel Cristnogion, rydyn ni’n profi llawenydd annisgrifiadwy yn cerdded mewn perthynas â Duw, oherwydd bywyd a heddwch yw’r meddwl sydd wedi’i osod ar yr Ysbryd. Fel plant Duw, gallwn weiddi arno, “Abba! (Dad!) Tad.” Mae Duw yn peri i bob peth gydweithio er daioni i'r rhai sy'n caru Duw, i'r rhai sy'n cael eu galw yn ôl ei fwriad. Mae Duw i ni! Ni all dim ein gwahanu oddi wrth gariad Duw! (Rhufeiniaid 8:36-39)

Pam aros? Cymerwch y cam hwnnw ar hyn o bryd! Credwch yn yr Arglwydd Iesu Grist a chewch eich achub!

y Patriarch yn esgymuno y Pab yn brydlon. Holltodd yr Eglwys Gatholig Rufeinig a'r Eglwys Uniongred Ddwyreiniol yn 1054. Nid oedd yr Eglwys Uniongred Ddwyreiniol bellach yn cydnabod awdurdod y Pab Rhufeinig i'w rheoli.

Hierarchaeth y Ddwy Eglwys

Hierarchaeth Uniongred Ddwyreiniol (Yr Eglwys Gatholig Uniongred)

Y rhan fwyaf o bobl yn perthyn i Uniongred y Dwyrain mae eglwysi yn byw yn nwyrain Ewrop, Rwsia, y Dwyrain Canol, a gogledd Affrica, gyda 220 miliwn o aelodau wedi'u bedyddio. Fe'u rhennir yn grwpiau rhanbarthol (patriarchadau), sydd naill ai'n awtocephalous - â'u harweinydd eu hunain, neu ymreolaethol - yn hunanlywodraethol. Maent i gyd yn rhannu'r un athrawiaeth sylfaenol.

Y grŵp rhanbarthol mwyaf yw'r Eglwys Uniongred Groeg , sy'n cynnwys Gwlad Groeg, y Balcanau, Albania, y Dwyrain Canol, a'r alltud Groegaidd yng Ngogledd America, Ewrop ac Awstralia. Mae'r Eglwys Uniongred Rwsia yn cynnwys yr hen Undeb Sofietaidd, Tsieina, a Japan (er bod yr Eglwys Uniongred mewn rhai cyn wledydd Sofietaidd, fel Wcráin, bellach yn ystyried eu hunain yn annibynnol).

Mae'r Eglwys Uniongred Ddwyreiniol ar wahân i'r Eglwys Uniongred Ddwyreiniol oherwydd gwahaniaethau diwinyddol, er bod ganddynt lawer yn gyffredin.

Nid oes gan eglwys Uniongred y Dwyrain un awdurdod (fel y Pab Rhufeinig) sydd â grym llywodraethu drostynt. Mae gan bob grŵp rhanbarthol ei esgob a'i sanctaidd ei hunsynod, sy'n darparu arweiniad gweinyddol ac yn cadw arferion a thraddodiadau'r Eglwys Uniongred. Mae pob esgob yn gyfartal mewn awdurdod ag esgobion mewn synodau (tiriogaethau) eraill. Mae'r eglwys Uniongred fel cydffederasiwn o grwpiau rhanbarthol heb berson neu sefydliad sy'n rheoli'n ganolog.

Hierarchaeth Gatholig Rufeinig

Mae gan yr eglwys Gatholig Rufeinig 1.3 biliwn o aelodau bedyddiedig ledled y byd, yn bennaf yn Ne America, Gogledd America, de Ewrop, a de Affrica. Mae gan yr eglwys hefyd bresenoldeb mawr yn Asia ac Awstralia.

Mae gan yr eglwys Gatholig Rufeinig hierarchaeth fyd-eang, gyda’r pab yn Rhufain yn brif arweinydd. O dan y pab y mae Coleg y Cardinaliaid, yr hwn sydd yn cynghori y pab ac yn ethol pab newydd pa bryd bynag y byddo yr un presennol farw.

Yr nesaf y mae archesgobion yn llywodraethu rhanbarthau o amgylch y byd, ac odditanynt esgobion lleol sydd dros y Uall. offeiriaid plwyf yn mhob cymydogaeth.

Y Pab (ac arglwyddiaeth y Pab) yn erbyn y Patriarch

Y Patriarch Eciwmenaidd Caergystennin yw esgob Caergystennin, yn hafal i holl esgobion eraill Caergystennin. yr Eglwys Uniongred ond rhoddwyd y teitl anrhydeddus o primus inter pares iddi (cyntaf ymhlith cyfartalion). Mae Eglwys Uniongred y Dwyrain yn credu mai Iesu Grist yw pennaeth eu heglwys.

Mae Catholigion Rhufeinig yn ystyried bod gan Esgob Rhufain (Pab) Uwchafiaeth y Pab – yr hollcardinaliaid, archesgobion, ac esgobion yn rhoddi parch iddo fel yr awdurdod oruchaf mewn llywodraeth ac athrawiaeth eglwysig.

Gwahaniaethau a Tebygrwydd Athrawiaethol

Athrawiaeth Cyfiawnhad

Mae'r Eglwys Gatholig Rufeinig a'r Eglwys Uniongred Ddwyreiniol yn gwrthod y Protestannaidd athrawiaeth cyfiawnhad trwy ffydd yn unig. Mae eglwysi Catholig ac Uniongred yn credu bod iachawdwriaeth yn broses.

Mae Catholigion yn credu bod iachawdwriaeth yn dechrau gyda bedydd (mewn babandod fel arfer, trwy arllwys neu daenellu dŵr ar y pen) ac yn parhau trwy gydweithredu â gras trwy ffydd, gweithredoedd da, a derbyn sacramentau'r eglwys (yn enwedig conffyrmasiwn yn wyth oed, cyffes pechodau a phenyd, a chymun neu Gymun Bendigaid).

Uniongrededd y Dwyrain yn credu bod iachawdwriaeth yn dod pan fydd person yn cydymffurfio'n llwyr â'i ewyllys a'i weithredoedd â Duw. Y nod yn y pen draw yw cyflawni theosis – cydymffurfiaeth ac undeb â Duw. “Daeth Duw yn ddyn fel y gallai dyn ddod yn dduw.”

Mae Eglwys Uniongred y Dwyrain yn credu bod bedydd dŵr (trochi mewn dŵr deirgwaith) yn rhagamod ar gyfer iachawdwriaeth. Mae babanod yn cael eu bedyddio i'w glanhau oddi wrth bechod a etifeddwyd gan eu rhieni ac i roi ailenedigaeth ysbrydol iddynt. Yn yr un modd â Chatholigion, mae'r eglwys Uniongred yn credu bod iachawdwriaeth yn dod trwy ffydd a mwy. Mae bedydd dŵr plant bach yn dechrau taith iachawdwriaeth.Mae Edifeirwch, Cyffes Sanctaidd a’r Cymun Bendigaid – ynghyd â gweithredoedd o drugaredd, gweddi, a ffydd – yn adnewyddu iachawdwriaeth drwy gydol oes y person.

Ysbryd Glân (a Dadl Filioque)

Mae’r Eglwys Gatholig Rufeinig a’r Eglwys Uniongred Dwyreiniol yn credu mai’r Ysbryd Glân yw trydydd Person y Drindod. Fodd bynnag, mae Eglwys Uniongred y Dwyrain yn credu bod yr Ysbryd Glân yn tarddu o Dduw y Tad yn unig. Mae Catholigion yn credu bod yr Ysbryd Glân yn dod o'r Tad ynghyd â Iesu y Mab. Dywedodd

Credo Nicene , pan gafodd ei ysgrifennu gyntaf yn 325 OC, “Rwy’n credu . . . yn yr Ysbryd Glân.” Yn 381 OC, fe’i newidiwyd i “yr Ysbryd Glân yn symud oddi wrth y Tad .” Yn ddiweddarach, yn 1014 OC, cafodd y Pab Benedict VIII Credo Nicene gyda’r ymadrodd “Yr Ysbryd Glân yn dod oddi wrth y Tad a’r Mab ” yn cael ei ganu ar yr offeren yn Rhufain.

Derbyniodd y Catholigion y fersiwn hon o’r credo, ond roedd Eglwys Uniongred y Dwyrain yn credu bod “ yn mynd ymlaen oddi wrth y Mab” yn awgrymu bod yr Ysbryd Glân wedi’i greu gan yr Iesu. Daeth hyn i gael ei adnabod fel Y Ddadl Filioque. Yn Lladin, mae filioque yn golygu plentyn, felly’r ddadl oedd a oedd yr Iesu yn ddechreuwr o’r Ysbryd Glân. Yr Ymryson Filioque oedd un o brif achosion y Sgism 1054 rhwng yr eglwysi Catholig Rhufeinig a'r Eglwys Uniongred Dwyreiniol.

Gras

Y DwyrainMae gan yr Eglwys Uniongred ymagwedd gyfriniol at ras, gan gredu bod natur Duw yn wahanol i'w “egni” yn yr ystyr bod yr haul yn wahanol i'r egni y mae'n ei gynhyrchu. Mae'r gwahaniaeth hwn rhwng natur Duw a'i egni yn sylfaenol i'r cysyniad Uniongred o ras.

Gweld hefyd: 15 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Lladd Anifeiliaid (Gwirioneddau Mawr)

Mae credu uniongred yn “gyfranogwyr o’r natur ddwyfol” (2 Pedr 1:4) yn golygu bod gennym ni, trwy ras, undeb â Duw yn Ei egni, ond nid yw ein natur yn dod yn natur Duw – mae ein natur yn parhau i fod yn ddynol.

Cred Uniongred gras yw union egni Duw ei Hun. Cyn bedydd, mae gras Duw yn symud person tuag at ddaioni trwy ddylanwad allanol, tra bod Satan yn y galon. Ar ôl bedydd, mae “gras bedydd” (yr Ysbryd Glân) yn mynd i mewn i'r galon, gan ddylanwadu o'r tu mewn, tra bod y diafol yn hofran y tu allan.

Gall Grace weithio ar berson sydd heb ei fedyddio yn yr eglwys Uniongred, yn ogystal â o fewn person sydd wedi ei fedyddio yn yr eglwys Uniongred. Byddent yn dweud bod rhywun fel y Fam Theresa wedi’i hysgogi’n ddwfn gan ei chariad at Dduw yn dod o ddylanwad allanol yr Ysbryd. Oherwydd na chafodd ei bedyddio yn Eglwys Uniongred y Dwyrain, byddent yn dweud bod gras yr Ysbryd Glân yn dylanwadu arni yn allanol, nid o'r tu mewn.

Diffiniad yr Eglwys Gatholig Rufeinig o ras, yn ôl y catecism Catholig yw, “ffafr, y cymorth rhad ac anhaeddiannol y mae Duw yn ei roi inni i ymateb iddo.Ei alwad i ddod yn blant i Dduw, yn feibion ​​mabwysiadol, yn gyfranogion o’r natur ddwyfol ac o fywyd tragwyddol.”

Cred Catholigion y derbynnir gras wrth iddynt gymryd rhan yn y sacramentau, gweddïau, gweithredoedd da, a dysgeidiaeth Duw Gair. Mae gras yn iachau pechod ac yn sancteiddio. Mae'r catecism yn dysgu bod Duw yn ysgogi gras, yna'n cydweithredu ag ewyllys rhydd dyn i gynhyrchu gweithredoedd da. Mae gras yn ein huno ni â Christ mewn cariad gweithredol.

O’u denu gan weinidogaeth gras yr Ysbryd Glân, gall pobl gydweithredu â Duw a derbyn gras y cyfiawnhad. Fodd bynnag, gellir gwrthsefyll gras oherwydd ewyllys rydd.

Mae Catholigion yn credu bod gras sancteiddio yn dywalltiad parhaus o ras sy’n gwneud y sawl sy’n ei dderbyn yn plesio Duw trwy alluogi eich gweithredoedd i gael eu gyrru gan gariad Duw. Mae sancteiddio gras yn barhaol oni bai bod Pabydd yn cyflawni pechod marwol yn fwriadol ac yn fwriadol ac yn colli ei faboliaeth mabwysiedig. Gellir adfer Pabydd i ras trwy gyffesu pechodau marwol i offeiriad a gwneud penyd.

Un Eglwys Wir Crist

Mae Eglwys Uniongred y Dwyrain yn credu mai hi yw yr un eglwys sanctaidd, Gatholig ac apostolaidd , wedi ei sefydlu gan Grist a'i apostolion. Maent yn gwrthod y syniad mai dim ond un gangen neu fynegiant o Gristnogaeth yw'r Eglwys Uniongred. Mae “Uniongred” yn golygu “gwir addoliad” ac mae'r eglwys Uniongred yn credu eu bod wedi cynnal ygwir ffydd yr eglwys ddirhanedig fel yr un gweddillion o'r wir eglwys. Mae Eglwys Uniongred y Dwyrain yn credu iddynt barhau fel y “gwir eglwys” yn Sgism Fawr 1054.

Yn yr un modd mae'r Eglwys Gatholig Rufeinig yn credu mai hi yw'r un wir eglwys – yr unig eglwys a sefydlwyd gan Grist a phresenoldeb parhaus Iesu ar y ddaear. Datganodd Pedwerydd Cyngor Lateran OC 1215, “Mae un Eglwys gyffredinol o'r ffyddloniaid, ac nid oes iachawdwriaeth o gwbl y tu allan iddi.”

Fodd bynnag, cydnabu Ail Gyngor y Fatican (1962-65) fod y Catholigion mae’r eglwys “yn gysylltiedig â” Cristnogion sydd wedi’u bedyddio (Uniongred neu Brotestannaidd), y maen nhw’n eu galw’n “frodyr sydd wedi gwahanu,” “er nad ydyn nhw’n proffesu’r ffydd yn ei chyfanrwydd.” Maen nhw’n ystyried bod aelodau’r Eglwys Uniongred Ddwyreiniol yn “amherffaith, ond nid yn llawn”, yn aelodau o’r Eglwys Gatholig.

Cyffesu pechodau

3>Pabyddion Rhufeinig mynd at eu hoffeiriad i gyffesu pechodau a derbyn “rhyddhad” neu faddeuant o'u pechodau. Bydd yr offeiriad yn aml yn aseinio “penill” i helpu i fewnoli edifeirwch a maddeuant – megis ailadrodd y weddi “Henffych Fair” neu wneud gweithredoedd caredig dros rywun y maent wedi pechu yn ei erbyn. Mae cyffes a phenyd yn sacrament yn yr eglwys Gatholig, yn angenrheidiol i un barhau yn y ffydd. Mae Catholigion yn cael eu hannog i fynd i gyffes yn aml - os ydyn nhw'n marw heb gyfaddef “pechod marwol,” nhwbydd yn mynd i uffern.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am Watwarwyr

Uniongred Groeg hefyd yn credu bod angen iddynt gyffesu eu pechodau i Dduw o flaen “tywysydd ysbrydol” (offeiriad fel arfer ond gall fod yn unrhyw wryw neu fenyw a ddewisir yn ofalus a chael bendith i glywed cyffesion ). Ar ôl cyfaddefiad, bydd y person edifeiriol yn cael offeiriad y plwyf i ddweud gweddi gollyngdod drostynt. Nid yw pechod yn cael ei ystyried yn staen ar yr enaid sy'n gofyn am gosb, ond yn gamgymeriad sy'n rhoi cyfle i dyfu fel person ac yn y ffydd. Weithiau mae angen penyd, ond mae i fod i sefydlu dealltwriaeth ddyfnach o'r camgymeriad a sut i'w wella.

Athrawiaeth y cenhedlu di-fai

Mae Catholigion yn credu yn y cenhedlu Immaculate: y syniad bod Mair, mam Iesu, yn rhydd o bechod gwreiddiol pan genhedlwyd hi. Maen nhw hefyd yn credu iddi aros yn wyryf a dibechod trwy gydol ei hoes. Diwinyddiaeth gymharol newydd yw'r syniad o genhedlu di-fai, a ddaeth yn ddogma swyddogol yn 1854.

Nid yw'r Eglwys Uniongred Ddwyreiniol yn credu yn y beichiogi perffaith, gan ei alw'n “newydd-deb Rhufeinig,” gan ei bod yn ddysgeidiaeth Gatholig a enillodd tyniant ar ôl yr hollt rhwng y Pabyddion ac Uniongred. Mae Eglwys Uniongred y Dwyrain yn credu bod Mary wedi parhau yn wyryf trwy ei bywyd. Maen nhw'n ei pharchu ac yn cyfeirio ati fel Theotokos – genedigaeth-roddwr Duw.

Yr Ysgrythurau a'r Llyfrau
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.