NIV VS ESV ബൈബിൾ പരിഭാഷ (അറിയേണ്ട 11 പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ)

NIV VS ESV ബൈബിൾ പരിഭാഷ (അറിയേണ്ട 11 പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ)
Melvin Allen

ഏത് വിവർത്തനമാണ് മികച്ചതെന്ന് ചില ആളുകൾക്കിടയിൽ വലിയ തർക്കമുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ESV, NKJV, NIV, NLT, KJV മുതലായവ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ഉത്തരം സങ്കീർണ്ണമായ ഒന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ജനപ്രിയ ബൈബിൾ വിവർത്തനങ്ങളായ NIV, ESV ബൈബിളിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഉത്ഭവം

ഇതും കാണുക: 25 അധ്യാപകർക്കുള്ള പ്രചോദനാത്മക ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കൽ)

NIV - പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര പതിപ്പ് ബൈബിളിന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ. 1965-ൽ ക്രിസ്ത്യൻ റിഫോംഡ് ചർച്ചിന്റെയും നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽസിന്റെയും വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ യോഗം ചേർന്നു. അവർ ഒരു ട്രാൻസ്-ഡിനോമിനേഷനൽ, ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ അച്ചടി 1978-ൽ നടത്തി.

ESV - ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പ് 1971-ൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പുതുക്കിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പായിരുന്നു ഇത്. യഥാർത്ഥ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വിവർത്തനം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് വിവർത്തകരുടെ സംഘം ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്.

വായനക്ഷമത

NIV – വായനാക്ഷമതയും വാക്ക് വാക്ക് ഉള്ളടക്കവും തമ്മിൽ സന്തുലിതമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു വിവർത്തകരുടെ ലക്ഷ്യം.

ESV - വാചകത്തിന്റെ വളരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വിവർത്തനം നിർമ്മിക്കാൻ വിവർത്തകർ ശ്രമിച്ചു. ESV വായിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെങ്കിലും, ഇത് NIV-യെക്കാൾ അൽപ്പം കൂടുതൽ ബൗദ്ധികമായ ശബ്ദത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

ഈ വിവർത്തനങ്ങളിൽ രണ്ടിന്റെയും വായനാക്ഷമതയിൽ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടാകൂ.

ബൈബിൾ വിവർത്തന വ്യത്യാസങ്ങൾ

NIV – “കൃത്യവും മനോഹരവും വ്യക്തവും അന്തസ്സും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു വിവർത്തകരുടെ ലക്ഷ്യംപൊതു-സ്വകാര്യ വായന, പഠിപ്പിക്കൽ, പ്രസംഗം, മനഃപാഠമാക്കൽ, ആരാധനാക്രമം എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവർത്തനം. "വാക്കിന് വാക്കിന്" എന്നതിലുപരി "ചിന്തയ്ക്കുള്ള ചിന്ത" അല്ലെങ്കിൽ "ചലനാത്മക തുല്യത" വിവർത്തനത്തിന് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു.

ESV - ഈ രണ്ടിൽ, ഈ പതിപ്പ് ഏറ്റവും അടുത്തത് ഹീബ്രു ബൈബിളിന്റെ യഥാർത്ഥ പാഠം. എബ്രായ പാഠത്തിന്റെ അക്ഷരീയ വിവർത്തനമാണിത്. വിവർത്തകർ "വാക്കിനു വേണ്ടി" കൃത്യത ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ബൈബിൾ വാക്യ താരതമ്യം

NIV

John 17:4 “ഞാൻ വേല പൂർത്തിയാക്കി ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ചെയ്യാൻ നീ എന്നെ ഏല്പിച്ചു.”

യോഹന്നാൻ 17:25 “നീതിമാനായ പിതാവേ, ലോകം അങ്ങയെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നു, നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്കും അറിയാം.”

യോഹന്നാൻ 17:20 “എന്റെ പ്രാർത്ഥന അവർക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല. അവരുടെ സന്ദേശത്തിലൂടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടിയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.”

ഉൽപത്തി 1:2 “ഇപ്പോൾ ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു, ആഴത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അന്ധകാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ.”

എഫെസ്യർ 6:18 “എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളോടും അപേക്ഷകളോടും കൂടെ ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജാഗരൂകരായിരിക്കുക, കർത്താവിന്റെ എല്ലാ ജനത്തിനുംവേണ്ടി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക.”

1 സാമുവൽ 13:4 “അങ്ങനെ എല്ലാ ഇസ്രായേല്യരും ഈ വാർത്ത കേട്ടു: 'സാവൂൾ ഫെലിസ്ത്യരുടെ പട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ചു, ഇപ്പോൾ യിസ്രായേൽ ഫെലിസ്ത്യർക്ക് വെറുപ്പുളവാക്കുക.' ശൗലിനോടും ഗിൽഗാലിനോടും ചേരാൻ ജനത്തെ വിളിച്ചുവരുത്തി.”

1 യോഹന്നാൻ 3:8 “പാപം ചെയ്യുന്നവൻപിശാച്, കാരണം പിശാച് തുടക്കം മുതൽ പാപം ചെയ്യുന്നു. പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവപുത്രൻ അവതരിച്ചത്.”

റോമർ 3:20 “അതുകൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ ആരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയില്ല; പകരം, നിയമത്തിലൂടെ നാം നമ്മുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിത്തീരുന്നു.”

1 യോഹന്നാൻ 4:16 “അതിനാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നാം അറിയുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിലും ദൈവം അവരിലും വസിക്കുന്നു.”

ESV

John 17:4 “ഞാൻ നിന്നെ ഭൂമിയിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തി, നീ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നിവർത്തിച്ചു ചെയ്യാൻ എന്നെ ഏല്പിച്ചു.”

യോഹന്നാൻ 17:25 “നീതിമാനായ പിതാവേ, ലോകം അങ്ങയെ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നു, നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവർ അറിയുന്നു.”

യോഹന്നാൻ 17:20 "ഞാൻ ഇവയെ മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനത്താൽ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയും അപേക്ഷിക്കുന്നു."

ഉല്പത്തി 1:2 "ഭൂമി രൂപവും ശൂന്യവും ആയിരുന്നു, അന്ധകാരവും കഴിഞ്ഞു. ആഴത്തിന്റെ മുഖം. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന് മീതെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു.”

എഫെസ്യർ 6:18 “എല്ലാ സമയത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയോടും അപേക്ഷയോടും കൂടെ. അതിനായി എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്കും വേണ്ടി യാചിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹിഷ്ണുതയോടും കൂടെ ജാഗരൂകരായിരിക്കുവിൻ.”

1 സാമുവൽ 13:4 “ശൗൽ ഫെലിസ്ത്യരുടെ പട്ടാളത്തെയും ഇസ്രായേലിനെയും തോല്പിച്ചുവെന്ന് എല്ലായിസ്രായേലും കേട്ടു. അത് ഫെലിസ്ത്യർക്ക് ദുർഗന്ധമായി മാറി. ഗിൽഗാലിൽ ശൗലിനോടു ചേരാൻ ജനം വിളിക്കപ്പെട്ടു.”

1 യോഹന്നാൻ 3:8 “പാപം ചെയ്യുന്നവൻപിശാച്, പിശാച് ആദിമുതൽ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവപുത്രൻ അവതരിച്ചത് പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നശിപ്പിക്കാനാണ്.”

റോമർ 3:20 “എന്തെന്നാൽ, ഒരു മനുഷ്യനും ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല, കാരണം നിയമത്തിലൂടെ അറിവ് വരുന്നു. പാപത്തിന്റെ.”

1 യോഹന്നാൻ 4:16 “അതിനാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങൾ അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവം സ്നേഹമാണ്, സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ദൈവം അവനിൽ വസിക്കുന്നു. കുറച്ച് പുനരവലോകനങ്ങൾ. ദി ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷൻ യുകെ, ദി ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ റീഡേഴ്‌സ് വേർഷൻ, ഇന്നത്തെ ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷൻ. അതിൽ അവസാനത്തേത് കൂടുതൽ ലിംഗഭേദം സൃഷ്ടിക്കാൻ സർവ്വനാമങ്ങൾ മാറ്റി. ഇത് വലിയ വിമർശനത്തിന് വിധേയമാവുകയും 2009-ൽ അച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ESV - 2007-ൽ ആദ്യത്തെ പുനരവലോകനം പുറത്തിറങ്ങി. 2011-ൽ ക്രോസ്വേ രണ്ടാമത്തെ പുനരവലോകനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. തുടർന്ന് 2016ൽ ഇഎസ്വി പെർമനന്റ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിഷൻ പുറത്തിറങ്ങി. 2017 ൽ Apocrypha ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി.

ലക്ഷ്യ പ്രേക്ഷകർ

ഇതും കാണുക: മൃഗ ക്രൂരതയെക്കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

NIV - കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടി NIV ഇടയ്ക്കിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു.

ESV – ESV vs NASB താരതമ്യ ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഈ ബൈബിൾ വിവർത്തനം സാധാരണ പ്രേക്ഷക ഉപയോഗത്തിന് നല്ലതാണ്.

ജനപ്രിയത

NIV – ഈ ബൈബിൾ വിവർത്തനത്തിന് 450 ദശലക്ഷത്തിലധികം കോപ്പികൾ അച്ചടിയിലുണ്ട്. കെ‌ജെ‌വിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാന വിവർത്തനമാണിത്.

ESV – വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ബൈബിൾ വിവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

രണ്ടിന്റെയും ഗുണവും ദോഷവും

NIV – ഈ വിവർത്തനത്തിന് വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു അനുഭവമുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവുമാണ്. വായനയിലേക്ക് വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒഴുക്കുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തു. ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വാചകത്തിന്റെ ആത്മാവാണെന്ന് അവർ കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം വിവർത്തനം വാചകത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതായി തോന്നുന്നു.

ESV - ഈ വിവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എങ്കിലും വളരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പഴയ വിവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പല ദൈവശാസ്ത്ര പദങ്ങളും ഇത് നിലനിർത്തുന്നു. ലഭ്യമായ ഏറ്റവും 'വാക്കിന് വാക്കിന്' വിവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. എന്നിരുന്നാലും, പഴയ വിവർത്തനങ്ങളുടെ ചില കലാസൗന്ദര്യം ഈ വിവർത്തനത്തോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചിലർ ചില വാക്യങ്ങളിൽ ഭാഷ വളരെ പുരാതനമായി കാണുന്നു.

പാസ്റ്റർമാർ

NIV ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാർ – ഡേവിഡ് പ്ലാറ്റ്, മാക്സ് ലുക്കാഡോ, റിക്ക് വാറൻ, ചാൾസ് സ്റ്റാൻലി.

ഇഎസ്‌വി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാർ – ജോൺ പൈപ്പർ, ആൽബർട്ട് മൊഹ്‌ലർ, ആർ. കെന്റ് ഹ്യൂസ്, ആർ.സി. സ്പ്രൂൾ, രവി സക്കറിയാസ്, ഫ്രാൻസിസ് ചാൻ, മാറ്റ് ചാൻഡലർ, ബ്രയാൻ ചാപ്പൽ, കെവിൻ ഡി യംഗ്.

പഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ബൈബിളുകൾ

മികച്ച NIV പഠന ബൈബിളുകൾ

  • NIV ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റഡി ബൈബിൾ
  • NIV ആർക്കിയോളജി ബൈബിൾ
  • NIV Zondervan Study Bible

മികച്ച ESV പഠന ബൈബിളുകൾ

  • ESV പഠനം ബൈബിൾ
  • ദിനവീകരണ പഠന ബൈബിൾ

മറ്റ് ബൈബിൾ വിവർത്തനങ്ങൾ

2019 ഒക്‌ടോബർ വരെ, ബൈബിൾ 698 ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്‌തു. പുതിയ നിയമം 1548 ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ബൈബിളിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ 3,384 ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. NASB വിവർത്തനം പോലെയുള്ള മറ്റ് നിരവധി വിവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട്.

ഏത് ബൈബിൾ വിവർത്തനമാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്?

ആത്യന്തികമായി, വിവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യക്തിപരമായ ഒന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണം നടത്തുക, ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക.
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.