Cyfieithiad Beiblaidd NIV VS ESV (11 Gwahaniaeth Mawr i’w Gwybod)

Cyfieithiad Beiblaidd NIV VS ESV (11 Gwahaniaeth Mawr i’w Gwybod)
Melvin Allen

Mae dadl fawr ymhlith rhai pobl ynghylch pa gyfieithiad yw'r gorau. Mae rhai pobl yn caru'r ESV, NKJV, NIV, NLT, KJV, ac ati.

Mae'r ateb yn un cymhleth. Fodd bynnag, heddiw rydyn ni'n cymharu dau gyfieithiad poblogaidd o'r Beibl, yr NIV a'r Beibl ESV. cyfieithiad Saesneg o'r Beibl. Ym 1965, cyfarfu amrywiol bwyllgorau o'r Eglwys Ddiwygiedig Gristnogol a Chymdeithas Genedlaethol yr Efengylwyr. Roeddent yn grŵp traws-enwadol a rhyngwladol. Cynhaliwyd yr argraffu cyntaf ym 1978.

ESV – Cyflwynwyd y Fersiwn Safonol Saesneg ym 1971. Roedd yn fersiwn wedi'i haddasu o'r Fersiwn Safonol Diwygiedig. Creodd y grŵp o gyfieithwyr hwn er mwyn cynhyrchu cyfieithiad llythrennol iawn o’r testun gwreiddiol.

Darllenadwyedd

NIV – Nod y cyfieithwyr oedd cydbwyso rhwng darllenadwyedd a chynnwys gair am air.

ESV – Ceisiodd y cyfieithwyr gynhyrchu cyfieithiad llythrennol iawn o’r testun. Er bod yr ESV yn hawdd iawn i'w ddarllen, mae'n dod ar draws ychydig mwy o seinio deallusol na'r NIV.

Ni fyddai fawr o wahaniaeth yn narllenadwyedd y naill neu'r llall o'r cyfieithiadau hyn.

Gwahaniaethau cyfieithu’r Beibl

NIV – Nod y cyfieithwyr oedd creu “cywir, hardd, clir ac urddasolcyfieithu addas ar gyfer darllen cyhoeddus a phreifat, addysgu, pregethu, dysgu ar y cof, a defnydd litwrgaidd.” Mae'n adnabyddus am ei gyfieithiad “meddwl i feddwl” neu “cywerthedd deinamig” yn hytrach na “gair am air.”

ESV – O'r ddau hyn, y fersiwn hon yw'r agosaf at y testun gwreiddiol y Beibl Hebraeg. Mae'n gyfieithiad llythrennol o'r testun Hebraeg. Mae’r cyfieithwyr yn pwysleisio cywirdeb “gair-am-air”.

Cymharu adnodau o’r Beibl

NIV

Ioan 17:4 “Dw i wedi dod â gogoniant i chi ar y ddaear trwy gwblhau’r gwaith rhoddaist i mi i’w wneuthur.”

Gweld hefyd: 30 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Y Galon (Calon Dyn)

Ioan 17:25 “O Dad cyfiawn, er nad yw’r byd yn dy adnabod, yr wyf fi yn dy adnabod, ac y maent yn gwybod mai tydi sydd wedi fy anfon i.”

Ioan 17:20 “Nid drostyn nhw yn unig y mae fy ngweddi. Dw i'n gweddïo hefyd dros y rhai fydd yn credu ynof fi trwy eu neges.”

Genesis 1:2 “Yr oedd y ddaear bellach yn ddi-ffurf a gwag, tywyllwch ar wyneb y dyfnder, ac Ysbryd Duw yn hofran. dros y dyfroedd.”

Effesiaid 6:18 “A gweddïwch bob amser yn yr Ysbryd gyda phob math o weddïau a deisyfiadau. Gyda hyn mewn golwg, byddwch wyliadwrus a dal ati i weddïo dros holl bobl yr Arglwydd.”

Gweld hefyd: 40 Adnod Ysbrydoledig o'r Beibl Ynghylch Gweddïau a Atebwyd (EPIC)

1 Samuel 13:4 “Felly clywodd Israel gyfan y newyddion: ‘Y mae Saul wedi ymosod ar allfa’r Philistiaid, ac yn awr mae Israel wedi gwneud hynny. mynd yn atgas i'r Philistiaid.” A galwyd y bobl i ymuno â Saul a Gilgal.”

1 Ioan 3:8 “Y sawl sy'n gwneud yr hyn sy'n bechadurus, y mae odiafol, am fod y diafol wedi bod yn pechu o'r dechreuad. Y rheswm yr ymddangosodd Mab Duw oedd i ddinistrio gwaith y diafol.”

Rhufeiniaid 3:20 “Felly ni chaiff neb ei gyhoeddi yn gyfiawn yng ngolwg Duw trwy weithredoedd y Gyfraith; yn hytrach, trwy’r gyfraith yr ydym yn dod yn ymwybodol o’n pechod.”

1 Ioan 4:16 “Ac felly yr ydym yn gwybod ac yn dibynnu ar y cariad sydd gan Dduw tuag atom. Cariad yw Duw. Y mae'r sawl sy'n byw mewn cariad yn byw yn Nuw, a Duw ynddynt hwy.”

ESV

Ioan 17:4 “Fe'ch gogoneddais ar y ddaear, wedi cyflawni'r gwaith yr ydych yn ei gyflawni. wedi rhoi i mi i wneud.”

Ioan 17:25 “O Dad cyfiawn, er nad yw'r byd yn eich adnabod chi, yr wyf yn eich adnabod, ac mae'r rhain yn gwybod mai tydi sydd wedi fy anfon i.”

Ioan 17:20 “Nid am y rhain yn unig yr wyf yn gofyn, ond hefyd am y rhai a fydd yn credu ynof fi trwy eu gair.”

Genesis 1:2 “Yr oedd y ddaear heb ffurf a gwagle, a thywyllwch ar ben. wyneb y dyfnder. Ac yr oedd Ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dyfroedd.”

Effesiaid 6:18 “Gweddïo bob amser yn yr Ysbryd, gyda phob gweddi ac ymbil. I’r perwyl hwnnw, byddwch yn wyliadwrus o bob dyfalbarhad, gan erfyn ar yr holl saint.” 1 Samuel 13:4 Clywodd Israel gyfan fod Saul wedi gorchfygu gwarchodlu’r Philistiaid a Israel hefyd. wedi mynd yn drewdod i'r Philistiaid. A galwyd y bobl allan i ymuno â Saul yn Gilgal.”

1 Ioan 3:8 “Pwy bynnag sydd yn arfer pechu, y mae o.diafol, canys y mae diafol wedi bod yn pechu o'r dechreuad. Y rheswm yr ymddangosodd Mab Duw oedd i ddinistrio gweithredoedd diafol.”

Rhufeiniaid 3:20 “Oherwydd trwy weithredoedd y gyfraith ni chyfiawnheir unrhyw ddyn yn ei olwg ef, oherwydd trwy'r gyfraith y daw gwybodaeth o bechod.”

1 Ioan 4:16 “Felly rydyn ni wedi dod i wybod ac i gredu’r cariad sydd gan Dduw tuag atom ni. Cariad yw Duw, a phwy bynnag sy'n aros mewn cariad sy'n aros yn Nuw, a Duw yn aros ynddo.”

Diwygiadau

NIV – Bu ychydig o ddiwygiadau. Fersiwn Ryngwladol Newydd y DU, Fersiwn Darllenwyr Rhyngwladol Newydd, a Fersiwn Ryngwladol Newydd Heddiw. Newidiodd yr olaf y rhagenwau i greu mwy o gynwysoldeb rhyw. Bu hyn yn destun beirniadaeth fawr ac aeth allan o brint yn 2009.

ESV – Yn 2007 daeth y diwygiad cyntaf allan. Yn 2011 cyhoeddodd Crossway ail adolygiad. Yna yn 2016 daeth Rhifyn Testun Parhaol ESV allan. Yn 2017 daeth fersiwn allan a oedd yn cynnwys yr Apocryffa.

Cynulleidfa Darged

NIV - Mae'r NIV yn cael ei ddewis yn aml ar gyfer plant, ieuenctid, yn ogystal ag oedolion.

ESV - Fel y soniwyd yn erthygl gymharu ESV vs NASB, mae'r cyfieithiad hwn o'r Beibl yn dda at ddefnydd cyffredinol y gynulleidfa.

Poblogrwydd

NIV – Mae gan y cyfieithiad Beiblaidd hwn fwy na 450 miliwn o gopïau mewn print. Dyma'r cyfieithiad mawr cyntaf i adael y KJV.

ESV – Dyma un o’r cyfieithiadau Beiblaidd mwyaf poblogaidd ar y farchnad.

Manteision ac anfanteision y ddau

NIV – Mae naws naturiol iawn i’r cyfieithiad hwn ac mae’n hawdd iawn ei ddeall. Mae ganddo lif naturiol iawn i'r darlleniad. Fodd bynnag, aberthwyd llawer. Mae'n ymddangos bod rhywfaint o'r dehongliad wedi gorfodi eu cyfieithiad eu hunain ar y testun trwy adio neu dynnu geiriau mewn ymdrech i aros yn driw i'r hyn y credent oedd ysbryd y testun.

ESV – Mae'r cyfieithiad hwn yn hawdd ei ddeall ond wedi'i gyfieithu'n llythrennol iawn. Mae'n cadw llawer o'r termau diwinyddol a ddefnyddir yn y cyfieithiadau hŷn. Dyma un o’r cyfieithiadau mwyaf ‘gair-am-air’ sydd ar gael. Fodd bynnag, collir peth o harddwch artistig y cyfieithiadau hŷn gyda'r cyfieithiad hwn. Mae rhai pobl yn gweld yr iaith yn rhy hynafol mewn rhai penillion.

Bugeiliaid

Bugeiliaid sy’n defnyddio’r NIV – David Platt, Max Lucado, Rick Warren, Charles Stanley.

Bugeiliaid sy’n defnyddio’r ESV – John Piper, Albert Mohler, R. Kent Hughes, R. C. Sproul, Ravi Zacharias, Francis Chan, Matt Chandler, Bryan Chapell, Kevin DeYoung.

Astudio Beiblau i'w Dewis

Beiblau Astudio Gorau NIV

 • Beibl Astudio Cymhwysiad Bywyd NIV
  Y Beibl Archaeoleg NIV
  Bibl Astudio NIV Zondervan

Beiblau Astudio Gorau ESV

  Astudiaeth ESV Beibl
7>
 • YY Diwygiad Protestannaidd Astudio’r Beibl
 • Cyfieithiadau eraill o’r Beibl

  Ym mis Hydref 2019, mae’r Beibl wedi’i gyfieithu i 698 o ieithoedd. Mae'r Testament Newydd wedi'i gyfieithu i 1548 o ieithoedd. Ac mae rhai rhannau o'r Beibl wedi'u cyfieithu i 3,384 o ieithoedd. Mae yna nifer o gyfieithiadau eraill i'w defnyddio fel Cyfieithiad NASB.

  Pa gyfieithiad Beiblaidd ddylwn i ei ddewis?

  Yn y pen draw, mae’r dewis rhwng cyfieithiadau yn un personol. Gwnewch eich ymchwil, a gweddïwch am ba un y dylech ei ddefnyddio.
  Melvin Allen
  Melvin Allen
  Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.