NIV VS ESV ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ (ਜਾਣਨ ਲਈ 11 ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ)

NIV VS ESV ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ (ਜਾਣਨ ਲਈ 11 ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ)
Melvin Allen

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ESV, NKJV, NIV, NLT, KJV, ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦਾਂ, NIV ਅਤੇ ESV ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੂਲ

NIV - ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ। 1965 ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਰਿਫਾਰਮਡ ਚਰਚ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਵੈਂਜਲੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਛਪਾਈ 1978 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ESV – ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਕਰਣ 1971 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਕਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਸੀ। ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ

NIV – ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ESV - ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ESV ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ NIV ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਧਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਅੰਤਰ

NIV – ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ "ਸਹੀ, ਸੁੰਦਰ, ਸਪਸ਼ਟ, ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ"ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਧਿਆਪਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਯਾਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ।” ਇਹ "ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸ਼ਬਦ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ "ਸੋਚ ਲਈ ਵਿਚਾਰ" ਜਾਂ "ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਨਤਾ" ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ESV - ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਕਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ। ਇਹ ਇਬਰਾਨੀ ਪਾਠ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਕ "ਸ਼ਬਦ-ਲਈ-ਸ਼ਬਦ" ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਈਬਲ ਆਇਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

NIV

ਯੂਹੰਨਾ 17:4 “ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਯੂਹੰਨਾ 17:25 “ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।”

ਯੂਹੰਨਾ 17:20 “ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਕੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।”

ਉਤਪਤ 1:2 “ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ।”

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਘਰ ਬਾਰੇ 30 ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ (ਨਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ)

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18 “ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।”

1 ਸਮੂਏਲ 13:4 “ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ: 'ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਫ਼ਲਿਸਤੀਆਂ ਲਈ ਘਿਣਾਉਣੀ ਬਣੋ।' ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਗਿਲਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।”

ਰੋਮੀਆਂ 3:20 “ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।”

1 ਜੌਨ 4:16 “ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ. ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ESV

ਯੂਹੰਨਾ 17:4 “ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ।”

ਯੂਹੰਨਾ 17:25 “ਹੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।”

ਯੂਹੰਨਾ 17:20 “ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ।”

ਉਤਪਤ 1:2 “ਧਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੂੰਘੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ. ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।”

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 6:18 “ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।”

1 ਸਮੂਏਲ 13:4 “ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਲਈ ਬਦਬੂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”

1 ਯੂਹੰਨਾ 3:8 “ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈਸ਼ੈਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।”

ਰੋਮੀਆਂ 3:20 “ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦਾ।”

1 ਯੂਹੰਨਾ 4:16 “ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸ਼ੋਧਨ. ਨਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਯੂਕੇ, ਨਿਊ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਡਰਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕਰਣ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿੰਗ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ESV – 2007 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸਵੇਅ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2016 ਵਿੱਚ ESV ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਕਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪੋਕ੍ਰਿਫਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਕ

NIV - NIV ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ESV - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ESV ਬਨਾਮ NASB ਤੁਲਨਾ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ

NIV - ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ 450 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਜੇਵੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।

ESV - ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

NIV - ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਟੈਕਸਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ESV - ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਸ਼ਬਦ-ਲਈ-ਸ਼ਬਦ' ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਲਾਤਮਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਪਾਦਰੀ

ਪਾਦਰੀ ਜੋ NIV ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਡੇਵਿਡ ਪਲੈਟ, ਮੈਕਸ ਲੂਕਾਡੋ, ਰਿਕ ਵਾਰਨ, ਚਾਰਲਸ ਸਟੈਨਲੀ।

ਈਐਸਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਦਰੀ – ਜੌਨ ਪਾਈਪਰ, ਐਲਬਰਟ ਮੋਹਲਰ, ਆਰ. ਕੈਂਟ ਹਿਊਜ਼, ਆਰ.ਸੀ. ਸਪਰੋਲ, ਰਵੀ ਜ਼ੈਕਰਿਆਸ, ਫਰਾਂਸਿਸ ਚੈਨ, ਮੈਟ ਚੈਂਡਲਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਚੈਪਲ, ਕੇਵਿਨ ਡੀਯੰਗ।

ਅਧਿਐਨ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਾਈਬਲਾਂ

ਸਰਬੋਤਮ NIV ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲਾਂ

  • NIV ਲਾਈਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ
  • The NIV ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਬਾਈਬਲ
  • NIV ਜ਼ੋਂਡਰਵਨ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ

ਸਰਬੋਤਮ ESV ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲਾਂ

  • ਈਐਸਵੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ
  • ਦਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲ

ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ

ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ 698 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ 1548 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ 3,384 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NASB ਅਨੁਵਾਦ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: 25 ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ (ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੜ੍ਹੋ)

ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਖਰਕਾਰ, ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।