Credoau PCA Vs PCUSA: (12 Gwahaniaeth Mawr Rhyngddynt)

Credoau PCA Vs PCUSA: (12 Gwahaniaeth Mawr Rhyngddynt)
Melvin Allen

Tabl cynnwys

Ymysg yr enwadau sydd yn rhan o'r mudiad Cristionogol yn America er ei ddechreuad, y mae y Presbyteriaid. Er y gellir dod o hyd i Bresbyteriaid ledled y byd trwy amrywiol ymlyniadau, byddwn yn canolbwyntio'r erthygl hon ar y ddau brif enwad Presbyteraidd sy'n gyffredin yn yr Unol Daleithiau heddiw.

Hanes PCA a PCUSA

Gan gymryd ei enw o ffurf o lywodraeth a elwir yn Bresbyteriaeth, gall y mudiad ddarganfod ei darddiad trwy'r diwinydd Albanaidd a'r athro John Knox. Roedd Knox yn fyfyriwr i John Calvin, diwygiwr Ffrengig o'r 16eg ganrif a oedd yn dymuno diwygio'r Eglwys Gatholig. Daeth Knox, ei hun yn offeiriad Catholig, â dysgeidiaeth Calvin yn ôl i'w famwlad yn yr Alban a dechreuodd ddysgu diwinyddiaeth ddiwygiedig yn Eglwys yr Alban.

Dechreuodd y mudiad, gan ddod â dylanwad yn gyflym i Eglwys yr Alban, ac yn y pen draw i Senedd yr Alban, a fabwysiadodd Gyffes Ffydd yr Alban yn 1560 fel credo’r genedl a dod â’r Diwygiad Albanaidd i’r eithaf . Yn dilyn yn ei olion traed cyhoeddwyd y Llyfr Disgyblaeth Cyntaf yn seiliedig ar ideolegau Diwygiedig a luniodd athrawiaeth a llywodraeth Eglwys yr Alban yn henaduriaethau, corff llywodraethu a oedd yn cynnwys o leiaf ddau gynrychiolydd o bob corff eglwysig lleol, a ordeiniwyd. gweinidog a blaenor sy'n rheoli. Yn y ffurf hon o lywodraeth, y

Casgliad

Fel y gwelwch, mae llawer o debygrwydd a gwahaniaethau rhwng y PCUSA a'r PCA. Dengys y prif wahaniaethau eu hunain yn y modd y mae pob un yn ymarfer eu diwinyddiaeth. Mae hyn yn gyson â’r syniad y bydd diwinyddiaeth rhywun yn siapio eu pracseoleg (ymarfer) sydd yn ei dro hefyd yn siapio eu doxoleg (addoliad). Mae’n ymddangos mai gwahaniaethau mewn materion cymdeithasol sy’n cael eu heffeithio fwyaf, ond mae’r gwahaniaeth sylfaenol mewn gwirionedd yn nealltwriaeth ac argyhoeddiad rhywun ar yr Ysgrythur fel yr Awdurdod ar gyfer pob rheol a bywyd. Os nad yw’r Beibl yn cael ei ddal i fyny fel absoliwt, yna ychydig iawn o angor, os o gwbl, sydd i bracseoleg rhywun, ac eithrio’r hyn y maent yn ei weld yn wirionedd sy’n seiliedig ar eu profiad eu hunain. Yn y diwedd, mae mwy nag effaith yn unig ar faterion cymdeithasol wrth law. Mae materion dyfnach y galon hefyd, beth sy'n diffinio gwrthryfel yn erbyn Duw, a beth sy'n diffinio cariad. Heb wreiddiau absoliwt mewn ansymudedd, bydd eglwys neu berson yn bodoli ar lethr llithrig.

mae gan yr henaduriaeth arolygiaeth dros yr eglwysi lleol y maent yn cael eu cynrychioli ohonynt.

Wrth i’w ddylanwad ledu ar draws Ynysoedd Prydain ac i Loegr yn y 1600au, disodlwyd Cyffes Ffydd yr Alban gan Gyffes Ffydd San Steffan, ynghyd â’i Chatecismau Mwyaf a Byrrach, neu fethodoleg addysgu ar gyfer sut i bod yn ddisgybledig yn y ffydd.

Gyda gwawr y Byd Newydd a llawer yn dianc rhag erledigaeth grefyddol ac anawsterau ariannol, dechreuodd ymsefydlwyr Presbyteraidd Albanaidd ac Iwerddon ffurfio eglwysi lle buont yn ymgartrefu, yn bennaf yn y trefedigaethau canolbarth a deheuol. Erbyn dechrau'r 1700au, roedd digon o gynulleidfaoedd i ffurfio'r henaduriaeth gyntaf yn America, sef Henaduriaeth Philadelphia, a thyfodd i fod yn Synod cyntaf Philadelphia (llawer o henaduriaethau) erbyn 1717.

Cafwyd ymatebion amrywiol i'r Fawredd. Deffro Diwygiad o fewn symudiad boreuol Presbyteriaeth yn America, gan achosi rhai ymraniadau yn y sefydliad ieuanc. Fodd bynnag, erbyn i America ennill ei hannibyniaeth ar Loegr, cynigiodd Synod Efrog Newydd a Philadelphia greu Eglwys Bresbyteraidd genedlaethol yn Unol Daleithiau America, gan gynnal ei Chymanfa Gyffredinol gyntaf yn 1789.

Parhaodd yr enwad newydd yn gyfan i raddau helaeth tan y 1900au cynnar, pan ddechreuodd athroniaethau goleuedigaeth a moderniaeth erydu undod y sefydliad ar hyd y rhyddfrydwyr.a charfannau ceidwadol, gyda llawer o gynulleidfaoedd gogleddol yn ochri â diwinyddiaeth ryddfrydol, a chynulleidfaoedd deheuol yn aros yn geidwadol.

Parhaodd y rhwyg drwy gydol yr 20fed ganrif, gan hollti grwpiau amrywiol o eglwysi Presbyteraidd i ffurfio eu henwadau eu hunain. Digwyddodd y rhaniadau mwyaf ym 1973 gyda ffurfio Eglwys Bresbyteraidd America (PCA), gan gynnal athrawiaeth ac arfer ceidwadol o'i hen Eglwys Bresbyteraidd Unol Daleithiau America (PCUSA), a fyddai'n parhau i symud i gyfeiriad rhyddfrydol. .

Gwahaniaeth maint eglwysi PCUSA a PCA

Heddiw, mae’r PCUSA yn parhau i fod yr enwad Presbyteraidd mwyaf yn America, gyda thua 1.2 miliwn o gynulleidfaoedd. Mae'r enwad wedi bod yn dirywio'n gyson ers yr 1980au, lle ym 1984 cofnodwyd 3.1 miliwn o gynulleidfa.

Gweld hefyd: 20 Adnod Ysbrydoledig o'r Beibl Am Ferched (Plentyn Duw)

Yr ail enwad Presbyteraidd mwyaf yw’r PCA, gyda bron i 400,000 o gynulleidfaoedd. Mewn cymhariaeth, mae eu niferoedd wedi cynyddu'n raddol ers y 1980au, gan ddyblu eu maint ers 170,000 o gynulleidfaoedd a gofnodwyd ym 1984.

Safonau Athrawiaethol

Mae'r ddau enwad yn honni eu bod yn defnyddio'r Cyffes Ffydd San Steffan, fodd bynnag, mae PCUSA wedi addasu'r Gyffes ychydig o weithiau, yn benodol yn 1967 ac yna eto yn 2002 i gynnwys geiriau mwy cynhwysol.

Er bod pob un yn dal i ryw fersiwn o San SteffanCyffes Ffydd, mae eu gwaith diwinyddol yn wahanol iawn yn rhai o ddaliadau craidd Cristnogaeth. Isod mae rhai o'r safbwyntiau athrawiaethol sydd gan bob un:

Golygfa o'r Beibl rhwng PCA a PCUSA

Inerrancy Beiblaidd yw'r safbwynt athrawiaethol sy'n datgan bod y Beibl, yn ei llofnodion gwreiddiol, yn rhydd o wallau. Mae'r athrawiaeth hon yn gyson ag athrawiaethau eraill megis Ysbrydoliaeth ac Awdurdod a heb Anfeidroldeb, ni all y ddwy athrawiaeth ddal i fyny.

Nid yw PCUSA yn dal i anwiredd Beiblaidd. Er nad ydynt yn eithrio'r rhai sy'n credu ynddo o'u haelodaeth, nid ydynt ychwaith yn ei chynnal fel safon athrawiaethol. Mae llawer yn yr enwad, yn fugeiliol ac yn y byd academaidd, yn credu y gallai fod gwallau yn y Beibl ac felly gellir ei adael yn agored i wahanol ddehongliadau.

Ar y llaw arall, mae’r PCA yn dysgu anwiredd beiblaidd ac yn ei chynnal fel athrawiaeth safon ar gyfer eu bugeiliaid a'u byd academaidd.

Gweld hefyd: 40 Adnodau brawychus o’r Beibl Am Ddiogi A Bod yn Ddiog (SIN)

Mae'r gwahaniaeth sylfaenol hwn o argyhoeddiad ar yr athrawiaeth o Anwiredd rhwng y ddau enwad yn rhoi naill ai trwydded neu gyfyngiad ar sut y gellir dehongli'r Beibl, ac felly sut mae'r ffydd Gristnogol yn cael ei harfer ym mhob un. enwad. Os yw’r Beibl yn cynnwys camgymeriad, sut gall fod yn wirioneddol awdurdodol? Mae hyn yn torri i lawr sut mae rhywun yn dienyddio, neu ddim yn diarddel y testun, gan effeithio ar yr hermeneutics.

Er enghraifft, Cristion sy'n dalByddai i Anwiredd Beiblaidd ddehongli'r ysgrythur yn y ffordd ganlynol: 1) Beth mae'r Gair yn ei ddweud yn ei gyd-destun gwreiddiol? 2) Ymresymu â'r testun, beth mae Duw yn ei ddweud wrth fy nghenhedlaeth a'm cyd-destun? 3) Sut mae hyn yn effeithio ar fy mhrofiad?

Gallai rhywun nad yw’n arddel Anwiredd Beiblaidd ddehongli’r ysgrythur yn y ffordd ganlynol: 1) Beth mae fy mhrofiad (emosiynau, nwydau, digwyddiadau, poen) yn ei ddweud wrthyf am Dduw a chreadigaeth? 2) Gan resymu fy mhrofiad (neu eraill) fel gwirionedd, beth mae Duw yn ei ddweud am y profiadau hyn? 3) Pa gefnogaeth alla i ei chael yng Ngair Duw i gefnogi fy ngwirionedd i, neu eraill, fel y profais i?

Fel y gwelwch, bydd pob dull o ddehongli Beiblaidd yn dod i ben â chanlyniadau tra gwahanol, felly isod fe welwch lawer o safbwyntiau gwrthgyferbyniol i rai o faterion cymdeithasol ac athrawiaethol ein dydd.

Safbwynt PCUSA a PCA ar gyfunrywioldeb

Nid yw PCUSA yn sefyll ar y argyhoeddiad bod priodas Feiblaidd rhwng dyn a dynes. Mewn iaith ysgrifenedig, nid oes ganddynt gonsensws ar y mater, ac yn ymarferol, gall dynion a merched gwrywgydwyr wasanaethu fel clerigwyr, yn ogystal â'r eglwys yn perfformio seremonïau “bendith” ar gyfer priodas hoyw. Yn 2014, pleidleisiodd y Cynulliad Cyffredinol i ddiwygio’r Llyfr Trefn i ailddiffinio priodas fel rhwng dau berson, yn lle gŵr a gwraig. Cymeradwywyd hyn gan yr henaduriaethau ym mis Mehefin 2015.

Mae'r PCA yn dal yargyhoeddiad o briodas Feiblaidd rhwng dyn a dynes ac yn gweld gwrywgydiaeth fel pechod sy’n llifo o “dueddiad gwrthryfelgar y galon”. Mae eu datganiad yn parhau: “Yn union fel gydag unrhyw bechod arall, mae’r PCA yn delio â phobl mewn ffordd fugeiliol, gan geisio trawsnewid eu ffordd o fyw trwy rym yr efengyl fel y’i cymhwysir gan yr Ysbryd Glân. Felly, wrth gondemnio arferion cyfunrywiol nid ydym yn honni unrhyw hunangyfiawnder, ond yn cydnabod bod unrhyw bechod a phob pechod yr un mor erchyll yng ngolwg Duw sanctaidd.”

Safbwynt PCUSA a PCA ar erthyliad<4

Mae’r PCUSA yn cefnogi hawliau erthyliad fel y’u datganwyd gan Gymanfa Gyffredinol 1972: “Dylai menywod gael rhyddid llwyr i ddewis personol ynghylch cwblhau neu derfynu eu beichiogrwydd ac y dylai terfynu beichiogrwydd yn artiffisial neu wedi’i gymell, felly. beidio â chael ei gyfyngu gan y gyfraith, ac eithrio ei fod yn cael ei gyflawni o dan gyfarwyddyd a rheolaeth meddyg â thrwydded briodol.” Mae'r PCUSA hefyd wedi eiriol dros godeiddio hawliau erthyliad ar lefel y wladwriaeth a lefel ffederal.

Mae'r PCA yn deall erthyliad fel terfynu bywyd. Dywedodd eu Cymanfa Gyffredinol yn 1978: “Byddai erthyliad yn terfynu bywyd unigolyn, cludwr delw Duw, sy’n cael ei ffurfio’n ddwyfol a’i baratoi ar gyfer rôl a roddir gan Dduw yn y byd.”

Y Barn PCA a PCUSA ar ysgariad

Ym 1952 symudodd Cymanfa Gyffredinol PCUSA idiwygio adrannau o Gyffes San Steffan, gan ddileu iaith “pleidiau diniwed”, ehangu’r seiliau dros ysgariad. Roedd Cyffes 1967 yn fframio priodas yn nhermau tosturi yn hytrach na disgyblaeth, gan ddweud, “[…]mae’r eglwys yn dod o dan farn Duw ac yn gwahodd gwrthodiad gan gymdeithas pan fydd yn methu ag arwain dynion a merched i mewn i ystyr lawn bywyd gyda’i gilydd, neu yn atal tosturi Crist rhag y rhai sy’n cael eu dal yn nirmyg moesol ein hoes.”

Mae’r PCA yn dal at y dehongliad hanesyddol a Beiblaidd mai dewis olaf priodas gythryblus yw ysgariad, ond nid yw’n bechod mewn achosion o odineb neu gefnu.

Bugeiliaeth

Yn 2011, pleidleisiodd Cymanfa Gyffredinol PCUSA a’i Henaduriaethau i ddileu’r iaith a ganlyn o’i chymal ordeinio yn Llyfr Trefn yr eglwys, y byddai gweinidogion ordeiniedig yn gwneud hynny. mwyach i gadw: “ffyddlondeb o fewn y cyfamod priodas rhwng dyn a menyw neu diweirdeb mewn undod”. Roedd hyn yn paratoi'r ffordd ar gyfer ordeinio bugeiliaid cyfunrywiol nad ydynt yn celibate.

Mae’r PCA yn cadw at y ddealltwriaeth hanesyddol o swydd gweinidog yn yr ystyr mai dim ond dynion heterorywiol y gellir eu hordeinio i weinidogaeth yr Efengyl.

Gwahaniaethau iachawdwriaeth rhwng PCUSA a PCA <5

Mae’r PCUSA yn arddel safbwynt a dealltwriaeth Ddiwygiedig o waith cymod Crist, fodd bynnag, mae eu dealltwriaeth ddiwygiedig ynwedi'u gwanhau gan eu diwylliant cynhwysol. Ategodd Cymanfa Gyffredinol 2002 y datganiad canlynol ynghylch soterioleg (astudiaeth o iachawdwriaeth) sy’n tynnu sylw at enwad nad yw’n gwbl ymroddedig i’w wreiddiau Diwygiedig hanesyddol: “Iesu Grist yw’r unig Waredwr ac Arglwydd, a gelwir pawb ym mhobman i le. eu ffydd, eu gobaith, a'u cariad ynddo. . . . Nid oes neb yn cael ei achub ar wahân i brynedigaeth rasol Duw yn Iesu Grist. Ac eto nid ydym yn rhagdybio ein bod yn cyfyngu ar ryddid penarglwyddiaethol “Duw ein Hiachawdwr, sy’n dymuno i bawb gael eu hachub a dod i wybodaeth o’r gwirionedd” [1 Timotheus 2:4]. Felly, nid ydym yn cyfyngu gras Duw i'r rhai sy'n arddel ffydd benodol yng Nghrist nac yn tybio bod pawb yn cael eu hachub waeth beth fo'u ffydd. Mae gras, cariad, a chymundeb yn perthyn i Dduw, ac nid ni sydd i benderfynu.”

Deil y PCA i Gyffes Ffydd Westminster yn ei ffurf hanesyddol, a thrwy hynny ddealltwriaeth Galfinaidd o iachawdwriaeth sy’n deall bod dynoliaeth yn hollol ddigalon ac analluog i'w achub ei hun, fod Duw trwy Grist yn rhoddi gras anhaeddiannol trwy iachawdwriaeth trwy y cymod amnewidiol ar y Groes. Mae'r gwaith cymodlon hwn yn gyfyngedig i bawb sy'n credu ac yn cyffesu Crist yn Waredwr. Mae'r gras hwn yn anorchfygol i'r etholedigion a bydd yr Ysbryd Glân yn arwain yr etholedigion i ddyfalbarhau yn eu ffydd i ogoniant. Felly yr ordinhadau o fedydd a chymundebyn cael eu cadw yn unig ar gyfer y rhai sydd wedi proffesu Crist.

Cyffelybiaethau ar eu safbwynt am Iesu

Mae PCUSA a PCA ill dau yn arddel y gred fod Iesu yn Dduw llawn ac yn llawn ddyn, Ail Berson y Drindod, sef trwyddo Ef y crewyd pob peth, ac y mae pob peth yn cael ei gynnal ac mai Efe yw Pen yr Eglwys.

Cyffelybiaethau ar eu golwg ar y Drindod

Mae PCUSA a PCA ill dau yn arddel y gred fod Duw yn bodoli fel Un Duw mewn Tri Pherson: Tad, Mab ac Ysbryd Glân.

Safbwyntiau PCUSA a PCA ar fedydd

Mae’r PCUSA a’r PCA ill dau yn ymarfer Bedydd Paedo a Believer ac nid yw’r ddau yn ei weld fel modd o iachawdwriaeth, ond fel rhywbeth symbolaidd o waredigaeth. Fodd bynnag, mae gwahaniaeth rhwng sut y mae pob un yn gweld bedydd o ran y gofynion ar gyfer aelodaeth eglwysig.

Bydd y PCUSA yn cydnabod pob bedydd dŵr fel ffordd ddilys o ymaelodi â’u cynulleidfaoedd. Byddai hyn hefyd yn cynnwys bedyddiadau paedo Catholig.

Ysgrifennodd y PCA bapur safbwynt yn 1987 ar y mater ynghylch dilysrwydd bedyddiadau eraill y tu allan i draddodiad diwygiedig neu efengylaidd a gwnaeth y penderfyniad i beidio â derbyn bedyddiadau y tu allan i’r traddodiad hwn. Felly, i ddod yn aelod o eglwys PCA rhaid naill ai fod wedi ei fedyddio yn faban yn y traddodiad diwygiedig, neu wedi cael ei fedyddio gan grediniwr fel oedolyn proffesedig.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.