ESV Vs Cyfieithiad Beiblaidd NASB: (11 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)

ESV Vs Cyfieithiad Beiblaidd NASB: (11 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)
Melvin Allen

Yn yr erthygl hon, byddwn yn gwahaniaethu cyfieithiad Beibl ESV yn erbyn NASB. Nod cyfieithiad Beiblaidd yw helpu’r darllenydd i ddeall y testun y mae ef neu hi yn ei ddarllen.

Nid tan yr 20fed Ganrif y penderfynodd ysgolheigion y Beibl gymryd yr Hebraeg, yr Aramaeg, a’r Roeg wreiddiol a’u cyfieithu i’r Saesneg cyfatebol agosaf posibl.

Origin

ESV – Crëwyd y fersiwn hon yn wreiddiol yn 2001. Roedd yn seiliedig ar Fersiwn Safonol Diwygiedig 1971.

NASB – Cyhoeddwyd y New American Standard Bible am y tro cyntaf yn 1971.

Darllenadwyedd

ESV – Mae’r fersiwn hon yn ddarllenadwy iawn. Mae'n addas ar gyfer plant hŷn yn ogystal ag oedolion. Cyfforddus iawn i ddarllen. Mae'n dod ar ei draws fel darlleniad mwy llyfn gan nad yw'n llythrennol air am air.

NASB – Mae'r NASB yn cael ei ystyried ychydig yn llai cyfforddus na'r ESV, ond gall y rhan fwyaf o oedolion ei ddarllen yn gyfforddus iawn. Gair am air yw’r fersiwn yma felly gall rhai o ddarnau’r Hen Destament ddod ar eu traws fel ychydig yn anystwyth.

ESV VS NASB Gwahaniaethau cyfieithu Beiblaidd

ESV – Mae'r ESV yn gyfieithiad “llythrennol ei hanfod”. Nid yn unig y mae’n canolbwyntio ar eiriad gwreiddiol y testun ond hefyd ar lais pob awdur Beibl unigol. Mae’r cyfieithiad hwn yn canolbwyntio ar “air am air” tra hefyd yn ystyried y gwahaniaethau mewn gramadeg, idiom a chystrawenSaesneg modern i'r ieithoedd gwreiddiol.

NASB – Mae'r NASB wedi bod yn boblogaidd iawn gydag ysgolheigion Beiblaidd difrifol oherwydd i'r cyfieithwyr geisio gwneud yr ieithoedd gwreiddiol i'r Saesneg mor agos at gyfieithiad llythrennol â phosibl .

Cymharu adnodau o’r Beibl yn yr ESV a’r NASB

ESV– Rhufeiniaid 8:38-39 “Canys yr wyf yn sicr nad yw na marwolaeth na marwolaeth. ni bydd bywyd, nac angylion na llywodraethwyr, na phethau presennol, na phethau i ddyfod, na galluoedd, nac uchder, na dyfnder, na dim arall yn yr holl greadigaeth, yn gallu ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.”<1

Effesiaid 5:2 “A rhodiwch mewn cariad, fel y carodd Crist ni ac a’i rhoddodd ei hun i fyny drosom ni, yn offrwm persawrus ac yn aberth i Dduw.”

Rhufeiniaid 5:8 “ond mae Duw yn dangos ei gariad i ni yn yr ystyr, tra yr oeddym ni yn dal yn bechaduriaid, y bu Crist farw trosom.”

Diarhebion 29:23 “Bydd balchder rhywun yn ei ostwng, ond y sawl sy'n isel ei ysbryd yn cael anrhydedd.

> Effesiaid 2:12 “Cofiwch eich bod y pryd hwnnw wedi eich gwahanu oddi wrth Grist, wedi eich dieithrio oddi wrth gydwladwriaeth Israel ac yn ddieithriaid i gyfamodau’r addewid, heb obaith a heb Dduw yn y byd.”

Salm 20 :7 Y mae rhai yn ymddiried mewn cerbydau, a rhai mewn meirch, ond yr ydym yn ymddiried yn enw yr Arglwydd ein Duw.

Exodus 15:13 “Arwein- iaist yn dy gariad y bobl a brynaist; tywysaist hwy trwy dy nerth i'th breswylfa sanctaidd.”

Ioan 4:24“Ysbryd yw Duw, a rhaid i’r rhai sy’n ei addoli addoli mewn ysbryd a gwirionedd.”

NASB – Rhufeiniaid 8:38-39 “Oherwydd yr wyf yn argyhoeddedig nad oes na marwolaeth, nac einioes, ni bydd angylion, na thywysogaethau, na phethau presennol, na phethau i ddyfod, na galluoedd, nac uchder, na dyfnder, nac un peth creedig arall, yn gallu ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

Effesiaid 5:2 “a rhodiwch mewn cariad, yn union fel y carodd Crist chwi hefyd ac a’i rhoddodd ei hun i fyny drosom ni, yn offrwm ac yn aberth i Dduw yn arogl persawrus.”

Rhufeiniaid 5:8 “Ond mae Duw yn dangos ei gariad ei hun tuag atom ni, yn yr ystyr, tra oeddem ni'n dal yn bechaduriaid, fod Crist wedi marw drosom ni.”

Diarhebion 29:23 “Bydd balchder person yn ei iselhau, ond ysbryd gostyngedig. cewch anrhydedd.”

Effesiaid 2:12 “Cofiwch eich bod y pryd hwnnw ar wahân i Grist, wedi eich cau allan o bobl Israel, ac yn ddieithriaid i gyfamodau’r addewid, heb obaith a heb Dduw yn y byd." (7 Cyfamodau Duw)

Salm 20:7 “Mae rhai yn canmol eu cerbydau a rhai i’w meirch, ond clodforwn enw’r Arglwydd ein Duw.”

Exodus 15:13 “Yn dy ffyddlondeb yr wyt wedi arwain y bobl a brynaist; Yn dy nerth yr wyt wedi eu harwain i dy drigfan sanctaidd.”

Ioan 4:24 “Ysbryd yw Duw, a rhaid i’r rhai sy’n ei addoli ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd.”

Diwygiadau

Gweld hefyd: 15 o Adnodau o’r Beibl Diolch yn Ddefnyddiol (Gwych ar gyfer Cardiau)

ESV – Y cyntafcyhoeddwyd adolygiad yn 2007. Daeth yr ail adolygiad ymlaen yn 2011 yn ogystal â thrydydd yn 2016.

NASB – Derbyniodd NASB ei ddiweddariad cyntaf yn 1995 ac eto yn 2020.<1

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Gredu Ynot Eich Hun

Cynulleidfa Darged

ESV – Y gynulleidfa darged yw pob oed. Mae hwn yn addas ar gyfer plant hŷn yn ogystal ag oedolion.

NASB – Y gynulleidfa darged ar gyfer oedolion.

Pa gyfieithiad sydd fwyaf poblogaidd rhwng yr ESV a NASB?

ESV – Mae'r ESV yn llawer mwy poblogaidd na'r NASB dim ond oherwydd ei ddarllenadwyedd.

NASB – Er bod y Nid yw NASB mor boblogaidd â'r ESV, mae galw mawr amdano o hyd.

Manteision ac anfanteision y ddau

ESV – The Pro for yr ESV yw ei ddarllenadwyedd llyfn. Y Con fyddai'r ffaith nad yw'n gyfieithiad gair am air.

NASB – Dwylo i lawr y pro mwyaf ar gyfer NASB yw'r ffaith ei fod yn gyfieithiad gair am air. Dyma'r cyfieithiad mwyaf llythrennol ar y farchnad. Yr anfantais i rai – er nid i bawb – yw’r anystwythder YCHYDIG yn ei ddarllenadwyedd.

Bugeiliaid

Bugeiliaid sy’n defnyddio’r ESV – Kevin DeYoung, John Piper, Matt Chandler, Erwin Lutzer, Francis Chan, Bryan Chapell, David Platt.

Bugeiliaid sy'n defnyddio'r NASB – John MacArthur, Charles Stanley, Joseph Stowell, Dr. .Albert Mohler, Dr. Sproul, Bruce A. Ware Ph.D.

Astudio Beiblau i'w Dewis

ESV GorauBeiblau Astudio - Beibl Astudio ESV, Beibl Astudio Diwinyddiaeth Systematig ESV, Beibl Astudio ESV Jeremeia

Beiblau Astudio Gorau NASB - Y MacArthur NASB Astudio'r Beibl, NASB Zondervan Astudio'r Beibl, Cymhwysiad Bywyd Astudio'r Beibl, Y Beibl Cronolegol Un Flwyddyn NKJV

Cyfieithiadau Beiblaidd eraill

Mae nifer o gyfieithiadau Beiblaidd eraill i'w hystyried, megis fel yr NIV neu'r NKJV. Os gwelwch yn dda, ystyriwch bob cyfieithiad yn weddi ac astudiwch eu cefndir yn ofalus.

Pa gyfieithiad Beiblaidd ddylwn i ei ddewis?

Yn y pen draw, chi sydd i benderfynu, a chi ddylai ddewis ar sail hynny ar weddi ac ymchwil gofalus. Dewch o hyd i gyfieithiad o'r Beibl sy'n gyfforddus ar gyfer eich lefel darllen, ond sydd hefyd yn hynod ddibynadwy - mae cyfieithiad llythrennol gair am air yn llawer gwell na chyfieithiad meddwl i feddwl.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.