CSB Vs Cyfieithiad Beiblaidd ESV: (11 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)

CSB Vs Cyfieithiad Beiblaidd ESV: (11 Gwahaniaeth Mawr i'w Gwybod)
Melvin Allen

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych dros y CSB a chyfieithiad ESV o'r Beibl.

Byddwn yn dod o hyd i'r ffit orau i chi trwy gymharu darllenadwyedd, gwahaniaethau cyfieithu, cynulleidfa darged, a mwy.

Tarddiad

CSB – Yn 2004 cyhoeddwyd fersiwn Holman Christian Standard am y tro cyntaf.

ESV – Yn 2001, lluniwyd a chyhoeddwyd y cyfieithiad ESV. Roedd yn seiliedig ar Safon Ddiwygiedig 1971.

Darllenadwyedd cyfieithiad Beiblaidd CSB ac ESV

CSB – Ystyrir bod y CSB yn hynod ddarllenadwy gan i gyd.

ESV – Mae'r ESV yn ddarllenadwy iawn. Mae'r cyfieithiad hwn yn addas ar gyfer plant yn ogystal ag oedolion. Mae’r cyfieithiad hwn yn cyflwyno’i hun i fod yn ddarlleniad llyfn oherwydd nad yw’n gyfieithiad llythrennol gair am air.

Gwahaniaethau cyfieithu Beibl CSB ac ESV

>CSB – Ystyrir bod y CSB yn gyfuniad o air am air yn ogystal â meddwl i feddwl. Nod y cyfieithwyr oedd creu cydbwysedd rhwng y ddau.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Athrawon Gau (GOFWCH 2021)

ESV – Ystyrir hwn yn gyfieithiad “llythrennol yn ei hanfod”. Canolbwyntiodd y tîm cyfieithu ar eiriad gwreiddiol y testun. Fe wnaethon nhw hefyd ystyried “llais” pob awdur Beibl unigol. Mae’r ESV yn canolbwyntio ar “air am air” tra’n pwyso a mesur y gwahaniaethau gyda’r defnydd iaith wreiddiol o ramadeg, cystrawen, idiom o gymharu â Saesneg Modern.

adnod o’r Beiblcymhariaeth

CSB

Genesis 1:21 “Felly creodd Duw greaduriaid y môr mawr a phob creadur byw sy'n symud ac yn heidio yn y dŵr, yn ôl eu mathau. Creodd hefyd bob creadur asgellog yn ol ei ryw. A gwelodd Duw mai da oedd hynny.”

Rhufeiniaid 8:38-39 “Oherwydd yr wyf yn argyhoeddedig nad oes nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na phethau presennol, na phethau i ddod, na galluoedd. , nac uchder, na dyfnder, nac unrhyw beth crëedig arall, a fydd yn gallu ein gwahanu oddi wrth gariad Duw sydd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.”

1 Ioan 4:18 “Nid oes ofn mewn cariad ; yn lle hynny, mae cariad perffaith yn gyrru allan ofn, oherwydd mae ofn yn golygu cosb. Felly nid yw'r sawl sy'n ofni yn gyflawn mewn cariad.”

1 Corinthiaid 3:15 “Os bydd gwaith unrhyw un yn cael ei losgi, bydd yn profi colled, ond bydd ef ei hun yn cael ei achub - ond yn unig fel trwy dân.”

Galatiaid 5:16 “Oherwydd y mae'r cnawd yn chwennych yr hyn sydd yn erbyn yr Ysbryd, a'r Ysbryd yn chwennych yr hyn sydd yn erbyn y cnawd; y mae'r rhain yn erbyn ei gilydd, rhag i chwi wneud yr hyn a fynnoch.”

Philipiaid 2:12 “Felly, fy nghyfeillion annwyl, yn union fel yr ydych wedi ufuddhau erioed, felly nawr, nid yn unig yn fy nghyfeillion. presenoldeb ond yn fwy byth yn fy absenoldeb, gweithiwch allan eich iachawdwriaeth eich hun ag ofn a chryndod.”

Eseia 12:2 “Yn wir, Duw yw fy iachawdwriaeth; Byddaf yn ymddiried ynddo ac nid ofnaf,

oherwydd yr Arglwydd, yr Arglwydd ei hun, yw fy nerth a'm cân. Mae ganddodod yn iachawdwriaeth i mi.”

ESV

Genesis 1:21 “Felly creodd Duw greaduriaid mawr y môr a phob creadur byw sy'n symud, y mae'r dyfroedd yn heidio â hwy, i'w rhywogaeth, a phob aderyn asgellog yn ôl ei rywogaeth. A gwelodd Duw mai da oedd hi.”

Rhufeiniaid 8:38-39 “Oherwydd yr wyf yn sicr nad oes nac angau nac einioes, nac angylion na llywodraethwyr, na phethau presennol, na phethau i ddod, na nerthoedd, nac uchder. na dyfnder, na dim arall yn yr holl greadigaeth, yn gallu ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.”

1 Ioan 4:18 “Nid oes ofn mewn cariad, ond cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Oherwydd y mae a wnelo ofn â chosb, a phwy bynnag sy'n ofni, nid yw wedi ei berffeithio mewn cariad.”

1 Corinthiaid 3:15 “Os bydd gwaith rhywun yn cael ei losgi, bydd yn dioddef colled, er ei fod yn cael ei achub. ond yn unig megis trwy dân.”

Gweld hefyd: Beibl Vs Quran (Koran): 12 Gwahaniaeth Mawr (Pa Sy'n Cywir?)

Galatiaid 5:17 “Canys y mae chwantau’r cnawd yn erbyn yr Ysbryd, a dymuniadau’r Ysbryd yn erbyn y cnawd, oherwydd y mae’r rhain yn wrthwynebol i’w gilydd, i gadw rhag gwneud y pethau yr ydych am eu gwneud.”

Philipiaid 2:12 “Felly, fy anwylyd, fel yr ufuddhasoch erioed, felly yn awr, nid yn unig fel yn fy ngŵydd i ond yn llawer mwy yn fy absenoldeb, gweithiwch allan dy iachawdwriaeth dy hun ag ofn a chryndod.”

Eseia 12:2 “Wele, Duw yw fy iachawdwriaeth; Byddaf yn ymddiried, ac nid ofnaf; canys yr Arglwydd Dduw yw fy nerth a'm cân, ac efe a ddaeth yn eiddof fiiachawdwriaeth.”

Diwygiadau

CSB – Yn 2017 diwygiwyd y cyfieithiad a gollyngwyd yr enw Holman.

ESV – Yn 2007 cwblhawyd yr adolygiad cyntaf. Cyhoeddodd y cyhoeddwr ail adolygiad yn 2011, ac yna trydydd yn 2016.

Cynulleidfa Darged

CSB – Mae'r fersiwn hon yn targedu'r cyffredinol boblogaeth, plant yn ogystal ag oedolion.

ESV – Mae'r cyfieithiad ESV wedi'i anelu at bob oed. Mae'n addas iawn ar gyfer plant yn ogystal ag oedolion.

Poblogrwydd

CSB – Mae'r CSB yn dod yn fwyfwy poblogaidd.

ESV – Mae’r cyfieithiad hwn ar y cyfan yn un o gyfieithiadau Saesneg mwyaf poblogaidd y Beibl.

Manteision ac anfanteision y ddau

>CSB – Mae'r CSB yn hynod ddarllenadwy, fodd bynnag nid yw'n gyfieithiad gair am air go iawn.

ESV – Er bod yr ESV yn sicr yn rhagori mewn darllenadwyedd, yr anfantais yw hynny nid yw'n gyfieithiad gair am air.

Bugeiliaid

Bugeiliaid sy'n defnyddio'r CSB – J. D. Greear

>Bugeiliaid sy'n defnyddio'r ESV – Kevin DeYoung, John Piper, Matt Chandler, Erwin Lutzer

Astudio Beiblau i ddewis

Beiblau Astudio Gorau CSB

·     Y Beibl Astudio CSB

·       Beibl Astudio Ffydd Hynafol CSB

Beiblau Astudio Gorau ESV –

· Beibl Astudio'r ESV

·   Beibl Astudio Diwinyddiaeth Systematig yr ESV

Cyfieithiadau eraill o'r Beibl

Mae ynasawl cyfieithiad Beiblaidd i ddewis ohonynt megis yr ESV a’r NKJV. Gall defnyddio cyfieithiadau eraill o’r Beibl yn ystod astudiaeth fod yn fuddiol iawn. Mae rhai cyfieithiadau yn fwy gair am air tra bod eraill yn cael eu meddwl i feddwl.

Pa gyfieithiad Beiblaidd ddylwn i ei ddewis?

Gweddïwch pa gyfieithiad i'w ddefnyddio. Yn bersonol, credaf fod cyfieithiad gair am air yn llawer cywirach i'r ysgrifenwyr gwreiddiol.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.